Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MNL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III sem. stud. podypl: edu. i rehab. osób z niepełnospr, intelektualną i autyzmem
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

zna trudności uczniów w opanowaniu programu kształcenia przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania; zna cele oraz treści kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w przedszkolu oraz szkołach (na wszystkich etapach edukacyjnych); zna metody i formy kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną; zna zasady kształcenia

i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną; zna zasady dokumentowania pracy edukacyjno-terapeutycznej obowiązującej w kształceniu specjalnym; potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych potrzeb ucznia; potrafi opracować scenariusz lekcji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Ramowy plan nauczania. oraz z programami nauczania.

Ogniwa procesu kształcenia. Kształtowanie umiejętności. Rodzaje instrukcji. Zapoznawanie ucznia z nowym materiałem. Sposoby utrwalania materiału. Kształtowanie pojęć (konkretnych, abstrakcyjnych). Cele i sposoby sprawdzania i kontrolowania przyswojenia przez ucznia nowego materiału (nowych pojęć i umiejętności). Identyfikowanie ogniw na podstawie cech istotnych.

Typy i rodzaje lekcji (lekcja wieloogniwowa, mieszana, powtórzeniowa, utrwalająca, wprowadzająca nowy materiał, sprawdzająca efekty pracy, podająca, problemowa, ekspozycyjna, operacyjna). Zasady, metody i formy kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w kształceniu uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

Analizowanie treści obowiązujących na I, II i III etapie edukacyjnym na wybranych przykładach na bazie Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz wybranych, dopuszczonych do użytku programów nauczania dla szkół specjalnych (układ i zakres treści). Planowanie zajęć (scenariusze zajęć). Ewaluacja zajęć. Ocena osiągnięć ucznia.

Literatura:

1. Chłapowski, W., Smirnow, E. (red.). (1983). Nauczanie historii w szkole podstawowej specjalnej. Warszawa: WSiP.

2. Frydrychowska, L.(1982). Nauczanie języka polskiego w klasach 5-8 szkoły podstawowej specjalnej. Poradnik metodyczny. Warszawa: WSiP

3. Głodkowska, J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP

4. Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: APS

5. Małkowska, T. (1983). Nauczanie przyrody w szkole podstawowej specjalnej. Warszawa: WSiP.

6. Muszyńska, I., Kowaliszyn, K. (1992). Nauczanie języka polskiego w klasie 3 i 4 szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP

7. Pasternak, E. (1991). Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania w klasach wyższych szkoły podstawowej specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Lublin: UMCS.

8. Pasternak, E. (1994). Materiały z metodyki kształcenia upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole specjalnej. Lublin: wyd. UMCS.

9. Sadowska, S. (red.). (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Toruń: Akapit

10. Siwek, H.(1992). Możliwości matematyczne uczniów szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

11. Smykowska, D. (2006). Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Kraków: Impuls

12. Stawowy-Wojnarowska ,I.(red.). (1990). Nauczanie w klasach 4-8 szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

13. Tkaczyk, G., Serafin, T. (red.).(2001). Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Warszawa: MEN.

14. Węglińska, M.(2005). Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

15. Wyczesany J. (2005). Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls

Akty prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Uwagi:

Wykład, dyskusja, metody problemowe, metody ćwiczebne

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, wykonanie prac - 60h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Ramowy plan nauczania. oraz z programami nauczania.

Ogniwa procesu kształcenia. Kształtowanie umiejętności. Rodzaje instrukcji. Zapoznawanie ucznia z nowym materiałem. Sposoby utrwalania materiału. Kształtowanie pojęć (konkretnych, abstrakcyjnych). Cele i sposoby sprawdzania i kontrolowania przyswojenia przez ucznia nowego materiału (nowych pojęć i umiejętności). Identyfikowanie ogniw na podstawie cech istotnych.

Typy i rodzaje lekcji (lekcja wieloogniwowa, mieszana, powtórzeniowa, utrwalająca, wprowadzająca nowy materiał, sprawdzająca efekty pracy, podająca, problemowa, ekspozycyjna, operacyjna). Zasady, metody i formy kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w kształceniu uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną dopuszczonych do użytku programów nauczania dla szkół specjalnych (układ i zakres treści). Planowanie zajęć (scenariusze zajęć). Ewaluacja zajęć. Ocena osiągnięć ucznia.

Analizowanie treści obowiązujących na I, II i III etapie edukacyjnym na wybranych przykładach na bazie Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz wybranych.

Literatura:

1. Chłapowski, W., Smirnow, E. (red.). (1983). Nauczanie historii w szkole podstawowej specjalnej. Warszawa: WSiP.

2. Frydrychowska, L.(1982). Nauczanie języka polskiego w klasach 5-8 szkoły podstawowej specjalnej. Poradnik metodyczny. Warszawa: WSiP

3. Głodkowska, J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP

4. Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: APS

5. Małkowska, T. (1983). Nauczanie przyrody w szkole podstawowej specjalnej. Warszawa: WSiP.

6. Muszyńska, I., Kowaliszyn, K. (1992). Nauczanie języka polskiego w klasie 3 i 4 szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP

7. Pasternak, E. (1991). Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania w klasach wyższych szkoły podstawowej specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Lublin: UMCS.

8. Pasternak, E. (1994). Materiały z metodyki kształcenia upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole specjalnej. Lublin: wyd. UMCS.

9. Sadowska, S. (red.). (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Toruń: Akapit

10. Siwek, H.(1992). Możliwości matematyczne uczniów szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

11. Smykowska, D. (2006). Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Kraków: Impuls

12. Stawowy-Wojnarowska ,I.(red.). (1990). Nauczanie w klasach 4-8 szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

13. Tkaczyk, G., Serafin, T. (red.).(2001). Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Warszawa: MEN.

14. Węglińska, M.(2005). Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

15. Wyczesany J. (2005). Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls

Akty prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, wykonanie prac - 60h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład, dyskusja, metody problemowe, metody ćwiczebne

Pełny opis:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Ramowy plan nauczania. oraz z programami nauczania.

Ogniwa procesu kształcenia. Kształtowanie umiejętności. Rodzaje instrukcji. Zapoznawanie ucznia z nowym materiałem. Sposoby utrwalania materiału. Kształtowanie pojęć (konkretnych, abstrakcyjnych). Cele i sposoby sprawdzania i kontrolowania przyswojenia przez ucznia nowego materiału (nowych pojęć i umiejętności). Identyfikowanie ogniw na podstawie cech istotnych.

Typy i rodzaje lekcji (lekcja wieloogniwowa, mieszana, powtórzeniowa, utrwalająca, wprowadzająca nowy materiał, sprawdzająca efekty pracy, podająca, problemowa, ekspozycyjna, operacyjna). Zasady, metody i formy kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w kształceniu uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

Analizowanie treści obowiązujących na I, II i III etapie edukacyjnym na wybranych przykładach na bazie Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz wybranych dopuszczonych do użytku programów nauczania dla szkół specjalnych (układ i zakres treści). Planowanie zajęć (scenariusze zajęć). Ewaluacja zajęć. Ocena osiągnięć ucznia.

Literatura:

1. Chłapowski, W., Smirnow, E. (red.). (1983). Nauczanie historii w szkole podstawowej specjalnej. Warszawa: WSiP.

2. Frydrychowska, L.(1982). Nauczanie języka polskiego w klasach 5-8 szkoły podstawowej specjalnej. Poradnik metodyczny. Warszawa: WSiP

3. Głodkowska, J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP

4. Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: APS

5. Małkowska, T. (1983). Nauczanie przyrody w szkole podstawowej specjalnej. Warszawa: WSiP.

6. Muszyńska, I., Kowaliszyn, K. (1992). Nauczanie języka polskiego w klasie 3 i 4 szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP

7. Pasternak, E. (1991). Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania w klasach wyższych szkoły podstawowej specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Lublin: UMCS.

8. Pasternak, E. (1994). Materiały z metodyki kształcenia upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole specjalnej. Lublin: wyd. UMCS.

9. Sadowska, S. (red.). (2006). Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Toruń: Akapit

10. Siwek, H.(1992). Możliwości matematyczne uczniów szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

11. Smykowska, D. (2006). Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Kraków: Impuls

12. Stawowy-Wojnarowska ,I.(red.). (1990). Nauczanie w klasach 4-8 szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP.

13. Tkaczyk, G., Serafin, T. (red.).(2001). Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Warszawa: MEN.

14. Węglińska, M.(2005). Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

15. Wyczesany J. (2005). Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków: Impuls

Akty prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, wykonanie prac - 60h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.