Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i i programów terapeutycznych dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-IPE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i i programów terapeutycznych dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. pod.: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli po ped. spec
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna rozbudowane metody diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Umiejętności

Potrafi dokonywać pogłębionej diagnozy i oceniania złożonych sytuacji rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Potrafi planować, realizować i dokonywać ewaluacji procesu wychowania, nauczania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prognozować przebieg i skutki planowanych działań, wykorzystując aktualną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną oraz różnorodne metody, techniki i narzędzia w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne.

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, podejmować i wyznaczać zadania, współpracować z innymi specjalistami i uczestnikami procesu rehabilitacji, edukacji, terapii; kierować pracą zespołu, podejmować w nim wiodącą rolę w tym: planować, organizować i monitorować realizację złożonych zespołowych działań pedagogicznych.

Potrafi planować, realizować i dokonywać ewaluacji procesu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu., prognozować przebieg i skutki planowanych działań, wykorzystując aktualną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną oraz różnorodne metody, techniki i narzędzia w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne .

Potrafi projektować i przeprowadzać zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu., dokonywać ewaluacji realizowanych zajęć, generować niestandardowe rozwiązania konkretnych problemów.

Pracować w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pełniąc różne role, podejmować i wyznaczać zadania, współpracować z innymi specjalistami; kierować pracą zespołu, podejmować w nim wiodącą rolę w tym: planować, organizować i monitorować realizację złożonych zespołowych działań pedagogicznych.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z działalnością rehabilitacyjną, edukacyjną, terapeutyczną, w tym: okazywać empatię małym dzieciom potrzebującym wsparcia i pomocy; rozwiązywać konflikty w grupie wychowawczej; samodzielnie pogłębiać wiedzę pedagogicznej; podejmować współpracę z nauczycielami i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów uczenia się: Aktywna obecność na zajęciach, Prace grupowe w trakcie zajęć

Pełny opis:

1. Analiza wyników wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia – studium indywidualnego przypadku.

2. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w oparciu o WOPFU.

3. Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego; Programu Terapeutycznego.

4. Ewaluacja Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.

5. Modyfikacja Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.

Literatura:

Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010): Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.Warszawa, Wyd. APS.

Marcinkowska, B. (2012). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wyd. APS.

Marcinkowska, B. (2009). Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I). Szkoła Specjalna, 3.

Marcinkowska, B. (2009). Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I). Szkoła Specjalna, 4.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Rozmowa kierowana, pogadanka; działania praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 15 godz.

Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Liczba punktów ECTS - 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)