Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-DEU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edukacja integracyjna i włączająca
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna i rozumie pojęcie i proces diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych; założenia różnicowej i funkcjonalnej diagnozy; kryteria diagnostyczne (ICD, DSM, ICF); wybrane narzędzia diagnozy potrzeb edukacyjnych.

Umiejętności:

- Potrafi dokonać funkcjonalnej charakterystyki ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; określić potrzeby edukacyjne i uwarunkowania kształcenia uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniem wzroku, zaburzeniami słuchu, chorobą przewlekłą, w tym psychiczną, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania i emocji, całościowym zaburzeniem rozwoju, zaburzeniami ruchu, niepowodzeniami szkolnymi (ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), zaburzeniami komunikacji i sprawności językowych, trudnościami adaptacyjnymi związanymi z migracją jednego lub obojga rodziców lub opiekunów, trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi, wyznaniowymi, oraz uczniów uzdolnionych;

- Potrafi przeprowadzić diagnozę edukacyjnych potrzeb ucznia i diagnozę relacji społecznych w grupie integracyjnej.

Kompetencje społeczne:

- Jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z organizacją procesu edukacyjno-terapeutycznego w edukacji włączającej;

- Jest gotów do postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej w procesie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych i określania wskazań terapeutycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: egzamin pisemny (test wyboru) z treści wykładowych oraz ćwiczeniowych, wykonywanie działań praktycznych związanych z diagnozą specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów w tarkcie zajęć ćwiczeniowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Pojęcie diagnozy.

2. Uwarunkowania diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych.

3. Założenia modelu biopsychospołecznego.

4. Diagnoza ucznia z ADHD - podstawowe założenia.

5. Uwarunkowania kształcenia uczniów z: niepełnosprawnością intelektualną; zaburzeniem wzroku; zaburzeniami słuchu; zaburzeniami ruchu, chorobą przewlekłą, w tym psychiczną; niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania i emocji; całościowym zaburzeniem rozwoju; ze specyficznymi trudnościami w uczeniu; zaburzeniami komunikacji i sprawności językowych.

6. Wybrane narzędzia diagnozy potrzeb edukacyjnych – ich znajomość, ocena przydatności i umiejętność zastosowania.

7. Sporządzanie diagnozy edukacyjnych potrzeb ucznia: rozpoznawanie potencjału ucznia na podstawie diagnozy funkcjonalnej; określenie możliwości i ograniczeń w realizacji zadań wynikających z roli ucznia.

8. Działania postdiagnostyczne – wyznaczanie kierunków pracy edukacyjno-terapeutycznej (określanie wymagań edukacyjnych i wskazań terapeutycznych).

9. Ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych ucznia. Monitorowanie realizacji programów.

TREŚCI SZCZEGÓŁOWE:

1. UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU: Diagnoza funkcjonalna i wybrane narzędzia diagnostyczne w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: Profil Psychoedukacyjny PEP-R, ASRS, ADOS, AQ, M-CHAT, Q-CHAT etc.);

2. UCZEŃ ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ: 1. Omówienie pojęć: uczeń ze zwykłymi, nadmiernymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Symptomy trudności. Przyczyny trudności; 2. Dojrzałość do uczenia się matematyki-aspekty. Podstawy diagnozy działalności matematycznej; 3. Omówienie pojęć: uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania. Główne patomechanizmy dysleksji; 4.Charakterystyka symptomów ryzyka dysleksji, zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych i ich konsekwencje w powstawaniu trudności szkolnych; 5. Ryzyko dysleksji - pojęcie, sposób diagnozy.

3. UCZEŃ NIEDOSTOSOWANY SPOŁECZNIE I ZAGROŻONY NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM: Teoretyczne podstawy diagnozy w resocjalizacji; Niedostosowanie społeczne jako kategoria teoretyczna; Metodologiczne podstawy diagnozy w resocjalizacji; Podstawowe narzędzia pedagogiczne i psychologiczne używane w diagnozie nieprzystosowania społecznego.

4. UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (wybrane narzędzia diagnozy potrzeb edukacyjnych – ich znajomość, ocena przydatności i umiejętność zastosowania; sporządzanie diagnozy edukacyjnych potrzeb ucznia: rozpoznawanie potencjału ucznia na podstawie diagnozy funkcjonalnej; określenie możliwości i ograniczeń w realizacji zadań wynikających z roli ucznia)

5. UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU (wybrane narzędzia diagnozy potrzeb edukacyjnych – ich znajomość, ocena przydatności i umiejętność zastosowania; sporządzanie diagnozy edukacyjnych potrzeb ucznia: rozpoznawanie potencjału ucznia na podstawie diagnozy funkcjonalnej; określenie możliwości i ograniczeń w realizacji zadań wynikających z roli ucznia)

6. UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU (wybrane narzędzia diagnozy potrzeb edukacyjnych – ich znajomość, ocena przydatności i umiejętność zastosowania; sporządzanie diagnozy edukacyjnych potrzeb ucznia: rozpoznawanie potencjału ucznia na podstawie diagnozy funkcjonalnej; określenie możliwości i ograniczeń w realizacji zadań wynikających z roli ucznia)

7. UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ (wybrane narzędzia diagnozy potrzeb edukacyjnych – ich znajomość, ocena przydatności i umiejętność zastosowania; sporządzanie diagnozy edukacyjnych potrzeb ucznia: rozpoznawanie potencjału ucznia na podstawie diagnozy funkcjonalnej; określenie możliwości i ograniczeń w realizacji zadań wynikających z roli ucznia)

8. UCZEŃ Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ ((wybrane narzędzia diagnozy potrzeb edukacyjnych – ich znajomość, ocena przydatności i umiejętność zastosowania; sporządzanie diagnozy edukacyjnych potrzeb ucznia: rozpoznawanie potencjału ucznia na podstawie diagnozy funkcjonalnej; określenie możliwości i ograniczeń w realizacji zadań wynikających z roli ucznia).

Literatura:

Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy (rozdział 5). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.; Schopler, E., Reichler, R., J., Bashford, A., Lansing, M., D., Marcus, L.,M. (1995). Profil psychoedukacyjny PEP-R. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Wydawnictwo.

Bogdanowicz, M. (2005). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: Harmonia.; Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E. (2013). Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. Metody, interpretacje, wnioski. Warszawa: Nowa Era.; Gruszczyk-Kolczyńska, E. (red.). (2009). Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Warszawa: Edukacja polska.; Górniewicz, E.. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.; Krasowicz-Kupis, G. (2019). Nowa psychologia dysleksji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.; Mickiewicz, J. (2001). Materiały do diagnozy pedagogicznej umiejętności pisania i czytania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Toruń: TNOiK.; Oszwa, U. (2006). Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii. Kraków: Impuls.; Oszwa, U. (2008). Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Kraków: Impuls

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, metoda praktycznego działania.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 5 godz. wykład; 70 godz. ćwiczenia,

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40 godz;

Przygotowanie się do egzaminu - 40 godz;

Przygotowanie diagnoz cząskowych - 45 godz;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sumaryczna liczba punktów ECTS 8.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena efektów kształcenia: test końcowy, udział w zajęciach, aktywność na zajęciach.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Pojęcie diagnozy.

2. Uwarunkowania diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych.

3. Założenia modelu biopsychospołecznego.

4. Diagnoza ucznia z ADHD - podstawowe założenia.

5. Uwarunkowania kształcenia uczniów z: niepełnosprawnością intelektualną; zaburzeniem wzroku; zaburzeniami słuchu; zaburzeniami ruchu, chorobą przewlekłą, w tym psychiczną; niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania i emocji; całościowym zaburzeniem rozwoju; ze specyficznymi trudnościami w uczeniu; zaburzeniami komunikacji i sprawności językowych.

6. Wybrane narzędzia diagnozy potrzeb edukacyjnych – ich znajomość, ocena przydatności i umiejętność zastosowania.

7. Sporządzanie diagnozy edukacyjnych potrzeb ucznia: rozpoznawanie potencjału ucznia na podstawie diagnozy funkcjonalnej; określenie możliwości i ograniczeń w realizacji zadań wynikających z roli ucznia.

8. Działania postdiagnostyczne – wyznaczanie kierunków pracy edukacyjno-terapeutycznej (określanie wymagań edukacyjnych i wskazań terapeutycznych).

9. Ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych ucznia. Monitorowanie realizacji programów.

TREŚCI SZCZEGÓŁOWE:

1. UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU: Diagnoza funkcjonalna i wybrane narzędzia diagnostyczne w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: Profil Psychoedukacyjny PEP-R, ASRS, ADOS, AQ, M-CHAT, Q-CHAT etc.);

2. UCZEŃ ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ: 1. Omówienie pojęć: uczeń ze zwykłymi, nadmiernymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Symptomy trudności. Przyczyny trudności; 2. Dojrzałość do uczenia się matematyki-aspekty. Podstawy diagnozy działalności matematycznej; 3. Omówienie pojęć: uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania. Główne patomechanizmy dysleksji; 4.Charakterystyka symptomów ryzyka dysleksji, zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych i ich konsekwencje w powstawaniu trudności szkolnych; 5. Ryzyko dysleksji - pojęcie, sposób diagnozy.

3. UCZEŃ NIEDOSTOSOWANY SPOŁECZNIE I ZAGROŻONY NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM: Teoretyczne podstawy diagnozy w resocjalizacji; Niedostosowanie społeczne jako kategoria teoretyczna; Metodologiczne podstawy diagnozy w resocjalizacji; Podstawowe narzędzia pedagogiczne i psychologiczne używane w diagnozie nieprzystosowania społecznego.

4. UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (wybrane narzędzia diagnozy potrzeb edukacyjnych – ich znajomość, ocena przydatności i umiejętność zastosowania; sporządzanie diagnozy edukacyjnych potrzeb ucznia: rozpoznawanie potencjału ucznia na podstawie diagnozy funkcjonalnej; określenie możliwości i ograniczeń w realizacji zadań wynikających z roli ucznia)

5. UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU (wybrane narzędzia diagnozy potrzeb edukacyjnych – ich znajomość, ocena przydatności i umiejętność zastosowania; sporządzanie diagnozy edukacyjnych potrzeb ucznia: rozpoznawanie potencjału ucznia na podstawie diagnozy funkcjonalnej; określenie możliwości i ograniczeń w realizacji zadań wynikających z roli ucznia)

6. UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU (wybrane narzędzia diagnozy potrzeb edukacyjnych – ich znajomość, ocena przydatności i umiejętność zastosowania; sporządzanie diagnozy edukacyjnych potrzeb ucznia: rozpoznawanie potencjału ucznia na podstawie diagnozy funkcjonalnej; określenie możliwości i ograniczeń w realizacji zadań wynikających z roli ucznia)

7. UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ (wybrane narzędzia diagnozy potrzeb edukacyjnych – ich znajomość, ocena przydatności i umiejętność zastosowania; sporządzanie diagnozy edukacyjnych potrzeb ucznia: rozpoznawanie potencjału ucznia na podstawie diagnozy funkcjonalnej; określenie możliwości i ograniczeń w realizacji zadań wynikających z roli ucznia)

8. UCZEŃ Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ ((wybrane narzędzia diagnozy potrzeb edukacyjnych – ich znajomość, ocena przydatności i umiejętność zastosowania; sporządzanie diagnozy edukacyjnych potrzeb ucznia: rozpoznawanie potencjału ucznia na podstawie diagnozy funkcjonalnej; określenie możliwości i ograniczeń w realizacji zadań wynikających z roli ucznia).

Literatura:

Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy (rozdział 5). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.; Schopler, E., Reichler, R., J., Bashford, A., Lansing, M., D., Marcus, L.,M. (1995). Profil psychoedukacyjny PEP-R. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Wydawnictwo.

Bogdanowicz, M. (2005). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: Harmonia.; Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E. (2013). Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. Metody, interpretacje, wnioski. Warszawa: Nowa Era.; Gruszczyk-Kolczyńska, E. (red.). (2009). Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Warszawa: Edukacja polska.; Górniewicz, E.. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.; Krasowicz-Kupis, G. (2019). Nowa psychologia dysleksji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.; Mickiewicz, J. (2001). Materiały do diagnozy pedagogicznej umiejętności pisania i czytania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Toruń: TNOiK.; Oszwa, U. (2006). Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii. Kraków: Impuls.; Oszwa, U. (2008). Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Kraków: Impuls

Uwagi:

Zajęcia realizowane są zgodnie z planem zajęć w aplikacji ms.Teams:

LINK DO ZESPOŁU:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a66b727ccfe7649d390032d95c2feaae8%40thread.tacv2/conversations?groupId=7534e540-99c0-4f96-839c-2d847821de2c&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

METODY KSZTAŁCENIA: wykład, metoda ćwiczeniowa, prezentacja, studium przypadku.

NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA:

GODZINY KONTAKTOWE: 5godz. wykład, 70 godz. ćwiczeń

STUDIOWANIE LITERATURY: 30 godz.

PRZYGOTOWANIE PRAC ĆWICZENIOWYCH: 65 godz.

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU: 30 godz.

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.