Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia mikrostruktur społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-SMI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia mikrostruktur społecznych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. SC, (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Interakcja społeczna: porządek interakcyjny i definicja sytuacji.

2. Rodzaje struktur grupowych i powstawanie struktury w małej grupie.

Ćwiczenia:

1. Zajęcia wprowadzające w problematykę.

2. Socjologia interakcji: porządek interakcyjny rozmowy (praca w grupach).

3. Socjologia interakcji: analiza reguł rozmowy (praca w grupach).

4. Jak socjologowie odkryli znaczenie małych nieformalnych grup społecznych? Badania socjologii organizacji pracy na początku XX wieku.

5. Co bada socjogram? Analiza rozkładu atrakcyjności interpersonalnej.

6. Małe grupy społeczne. Zadanie fotograficzne.

7. Tradycyjna społeczność lokalna. Mała grupa społeczna?

8. Rodzina i jej przemiany.

9. Współczesna socjologia pary.

10. Funkcjonowanie grup na antypodach życia społecznego: zbieracze złomu i elita finansowa.

11. „Bycie razem” w dobie Internetu. Młodzieżowa grupa rówieśnicza.

12. Współczesna socjalizacja przez przedmioty.

13. Intensyfikacja powiązań w dobie technologii społecznego nasycenia

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie mikrosocjologii.

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk z zakresu mikrosocjologii właściwe dla tradycji strukturalno-funkcjonalnej, podejścia interpretatywnego i badania przemian więzi społecznych.

Posiada wiedzę o różnych rodzajach mikrostruktur społecznych: rodzinie, grupach celowych, koleżeńskich, towarzyskich, społeczności lokalnej, wspólnotach wirtualnych i ich zmienności w czasie i przestrzeni.

Umiejętności

Student/-ka potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe) w zakresie socjologii.

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie mikrosocjologii.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Michał Dąbrowski, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny: pytania otwarte

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Wprowadzenie do mikrosocjologii

2. Proces socjalizacji

3. Interakcja społeczna: porządek interakcyjny i definicja sytuacji

4. Małe grupy społeczne: wyznaczniki i typologie

5. Rodzaje struktur grupowych i powstawanie struktury w małej grupie

6. Spójność grupy a rodzaje konformizmu

7. Nowe wspólnoty w dobie Internetu

8. Powtórzenie

Ćwiczenia:

1. Zajęcia wprowadzające w problematykę

I. Ćwiczenia towarzyszące tematom wykładów

2. Socjalizacja pierwotna i wtórna

3. Socjologia interakcji: analiza konwersacji

4. Małe grupy społeczne. Zadanie fotograficzne

5. Jak socjologowie odkryli znaczenie małych nieformalnych grup społecznych? Badania socjologii organizacji pracy na początku XX wieku

6. Co bada socjogram? Analiza rozkładu atrakcyjności interpersonalnej

7. Intensyfikacja powiązań społecznych w dobie technologii społecznego nasycenia

II Ćwiczenia pogłębiające tematykę

8. Socjologia interakcji: badanie reguł rozmowy (ad. wykład interakcja społeczna)

9. Habitus w teorii Pierra Bourdieu (ad. socjalizacja)

10. Dzikie dzieci – przypadki życia poza społeczeństwem (ad. socjalizacja)

11. Współczesna socjalizacja przez przedmioty (ad. socjalizacja)

12. Rodzina i jej przemiany (ad. małe grupy i socjalizacja)

13. Tradycyjna społeczność lokalna. Mała grupa społeczna? (ad. małe grupy)

14. Socjalizacja wtórna w miejscu pracy (ad. małe grupy, socjalizacja, interakcja społeczna)

Literatura:

Obowiązkowa do wykładu:

Sztompka P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, Wydawnictwo Znak, rozdziały: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17.

Turowski J. (1993). Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin, KUL.

Uzupełniające do wykładu:

Goffman E. (2006). Rytuał interakcyjny, Warszawa, WN PWN.

Machaj I. (red.), 1998, Małe struktury społeczne, KUL, Lublin.

Blumer H. (2006). Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada, [w:] A. Jasinska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, s. 262-271.

Elias N. (2008). Społeczeństwo jednostek, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 7-27, 143-179.

Goffman E. (2006). Porządek interakcyjny, [w:] A. Jasinska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, s. 293-315.

Goffman E. (2009). Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa, Aletheia.

Krzemiński I. (1992). Co się dzieje pomiędzy ludźmi? Świat społecznych interakcji, [w:] Co się dzieje między ludźmi? Warszawa, Uniwersytet Warszawski.

Marody M. i Giza-Poleszczuk A. (2004). Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 60-146.

Olcoń-Kubicka M. (2009). Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. Warszawa, Scholar, s. 12-38, 62-94.

Sikorska M. (2009). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Szczepański J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa, PWN, s.258-286.

Szmatka J. (2008). Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hasło „wspólnota” z Encyklopedii antropologii społecznej i kulturowej

Ćwiczenia:

Berger, Luckmann „Społeczne tworzenie rzeczywistości” str. 202 - 246

Rapley T. (2010). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa, WN PWN, s. 133-156.

Turowski J. (1993). Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin, KUL.

Szmatka J. (2008). Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 89-96.

Brzeziński J. (1980). Technika socjometrii, [w:] Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa, PWN, s. 287-308.

Gergen K. (2009). Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 79-112.

Goffman E. (2006). Rytuał interakcyjny, Warszawa, WN PWN, s. 114-138.

ANNA MATUCHNIAK-KRASUSKA, „KONCEPCJA HABITUSU U PIERRE'A BOURDIEU”, Hybris nr 31 (2015)

Film „Secret of the Wild Child”

Marody M. (2014). Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa, Wyd. Scholar, s. 170-204.

Szynkiewicz S. (1976). Rodzina. Elementy systemu pokrewieństwa. W: Biernacka M., Frankowska M. and Paprocka W. (red.) Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, Vol. I. Wrocław: Ossolineum, s.477–501.

Bojar H. (1991). Rodzina i życie rodzinne. W: M. Marody (red.), Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, Londyn: Aneks.

Sikorska M. (2019). Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce – rekonstrukcja codzienności, Warszawa, Wyd. Scholar, s. 76-118 (lub do 139).

Zawistowicz-Adamska K. (1948). Społeczność wiejska. Łódź, Polski Instytut Służby Społecznej, s. 64-124: Dziadek 64-71, Ciotka 71-83, Najmłodsi 83-90, Młodzież 90-99, Rekrutacja 100-107, Odświętność 108-112, Wesele 113-124.

Konecki K. (1992). Nowi pracownicy a kultura organizacyjna. Studium folkloru fabrycznego, Wyd. UŁ, rozdz. 11, Rytuały ośmieszania, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Socjologii_Jakosciowej/Przeglad_Socjologii_Jakosciowej-r2007-t3-n1/Przeglad_Socjologii_Jakosciowej-r2007-t3-n1-s3-126/Przeglad_Socjologii_Jakosciowej-r2007-t3-n1-s3-126.pdf.

Uwagi:

Wykład: wykład z prezentacją multumedialną i zadania aktywizujące.

Ćwiczenia:

- nauka czytania ze zrozumieniem i dyskusje

- zadania grupowe na zajęciach

- zadania domowe

- badanie socjometryczne (dla chętnych)

- referat (dla chętnych)

- filmy dydaktyczne

Baza materiałów do przedmiotu:

https://drive.google.com/folderview?id=1rZtdT8hFviBhJg38BGvJ3GrjDpPjsU07

4 punkty ECTS = od 100 do 120 godzin pracy studenta.

- 15 godzin wykładu

- 30 godzin ćwiczeń

- 25 godzin - cotygodniowe przygotowanie się do ćwiczeń (czytanie lektury lub wykonanie zadania domowego)

- 20 godzin - czytanie lektur do wykładu

- 15 godzin - opanowanie materiału z wykładów

To daje 105 godzin.

Do tego fakultatywnie:

- 15 godzin - czytanie literatury uzupełniającej do wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny: pytania otwarte

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Wprowadzenie do mikrosocjologii

2. Proces socjalizacji

3. Interakcja społeczna: porządek interakcyjny i definicja sytuacji

4. Małe grupy społeczne: wyznaczniki i typologie

5. Rodzaje struktur grupowych i powstawanie struktury w małej grupie

6. Spójność grupy a rodzaje konformizmu

7. Nowe wspólnoty w dobie Internetu

8. Powtórzenie

Ćwiczenia:

1. Zajęcia wprowadzające w problematykę

I. Ćwiczenia towarzyszące tematom wykładów

2. Socjalizacja pierwotna i wtórna

3. Socjologia interakcji: analiza konwersacji

4. Małe grupy społeczne. Zadanie fotograficzne

5. Jak socjologowie odkryli znaczenie małych nieformalnych grup społecznych? Badania socjologii organizacji pracy na początku XX wieku

6. Co bada socjogram? Analiza rozkładu atrakcyjności interpersonalnej

7. Intensyfikacja powiązań społecznych w dobie technologii społecznego nasycenia

II Ćwiczenia pogłębiające tematykę

8. Socjologia interakcji: badanie reguł rozmowy (ad. wykład interakcja społeczna)

9. Habitus w teorii Pierra Bourdieu (ad. socjalizacja)

10. Dzikie dzieci – przypadki życia poza społeczeństwem (ad. socjalizacja)

11. Współczesna socjalizacja przez przedmioty (ad. socjalizacja)

12. Rodzina i jej przemiany (ad. małe grupy i socjalizacja)

13. Tradycyjna społeczność lokalna. Mała grupa społeczna? (ad. małe grupy)

14. Socjalizacja wtórna w miejscu pracy (ad. małe grupy, socjalizacja, interakcja społeczna)

Literatura:

Obowiązkowa do wykładu:

Sztompka P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, Wydawnictwo Znak, rozdziały: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17.

Turowski J. (1993). Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin, KUL.

Uzupełniające do wykładu:

Goffman E. (2006). Rytuał interakcyjny, Warszawa, WN PWN.

Machaj I. (red.), 1998, Małe struktury społeczne, KUL, Lublin.

Blumer H. (2006). Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada, [w:] A. Jasinska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, s. 262-271.

Elias N. (2008). Społeczeństwo jednostek, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 7-27, 143-179.

Goffman E. (2006). Porządek interakcyjny, [w:] A. Jasinska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, s. 293-315.

Goffman E. (2009). Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa, Aletheia.

Krzemiński I. (1992). Co się dzieje pomiędzy ludźmi? Świat społecznych interakcji, [w:] Co się dzieje między ludźmi? Warszawa, Uniwersytet Warszawski.

Marody M. i Giza-Poleszczuk A. (2004). Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 60-146.

Olcoń-Kubicka M. (2009). Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. Warszawa, Scholar, s. 12-38, 62-94.

Sikorska M. (2009). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Szczepański J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa, PWN, s.258-286.

Szmatka J. (2008). Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hasło „wspólnota” z Encyklopedii antropologii społecznej i kulturowej

Ćwiczenia:

Berger, Luckmann „Społeczne tworzenie rzeczywistości” str. 202 - 246

Rapley T. (2010). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa, WN PWN, s. 133-156.

Turowski J. (1993). Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin, KUL.

Szmatka J. (2008). Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 89-96.

Brzeziński J. (1980). Technika socjometrii, [w:] Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa, PWN, s. 287-308.

Gergen K. (2009). Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 79-112.

Goffman E. (2006). Rytuał interakcyjny, Warszawa, WN PWN, s. 114-138.

ANNA MATUCHNIAK-KRASUSKA, „KONCEPCJA HABITUSU U PIERRE'A BOURDIEU”, Hybris nr 31 (2015)

Film „Secret of the Wild Child”

Marody M. (2014). Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa, Wyd. Scholar, s. 170-204.

Szynkiewicz S. (1976). Rodzina. Elementy systemu pokrewieństwa. W: Biernacka M., Frankowska M. and Paprocka W. (red.) Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, Vol. I. Wrocław: Ossolineum, s.477–501.

Bojar H. (1991). Rodzina i życie rodzinne. W: M. Marody (red.), Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, Londyn: Aneks.

Sikorska M. (2019). Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce – rekonstrukcja codzienności, Warszawa, Wyd. Scholar, s. 76-118 (lub do 139).

Zawistowicz-Adamska K. (1948). Społeczność wiejska. Łódź, Polski Instytut Służby Społecznej, s. 64-124: Dziadek 64-71, Ciotka 71-83, Najmłodsi 83-90, Młodzież 90-99, Rekrutacja 100-107, Odświętność 108-112, Wesele 113-124.

Konecki K. (1992). Nowi pracownicy a kultura organizacyjna. Studium folkloru fabrycznego, Wyd. UŁ, rozdz. 11, Rytuały ośmieszania, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Socjologii_Jakosciowej/Przeglad_Socjologii_Jakosciowej-r2007-t3-n1/Przeglad_Socjologii_Jakosciowej-r2007-t3-n1-s3-126/Przeglad_Socjologii_Jakosciowej-r2007-t3-n1-s3-126.pdf.

Uwagi:

Wykład: wykład z prezentacją multumedialną i zadania aktywizujące.

Ćwiczenia:

- nauka czytania ze zrozumieniem i dyskusje

- zadania grupowe na zajęciach

- zadania domowe

- badanie socjometryczne (dla chętnych)

- referat (dla chętnych)

- filmy dydaktyczne

Baza materiałów do przedmiotu:

https://drive.google.com/folderview?id=1rZtdT8hFviBhJg38BGvJ3GrjDpPjsU07

4 punkty ECTS = od 100 do 120 godzin pracy studenta.

- 15 godzin wykładu

- 30 godzin ćwiczeń

- 25 godzin - cotygodniowe przygotowanie się do ćwiczeń (czytanie lektury lub wykonanie zadania domowego)

- 20 godzin - czytanie lektur do wykładu

- 15 godzin - opanowanie materiału z wykładów

To daje 105 godzin.

Do tego fakultatywnie:

- 15 godzin - czytanie literatury uzupełniającej do wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki, Dagmara Szczepańska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny: pytania otwarte

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Wprowadzenie do mikrosocjologii

2. Proces socjalizacji

3. Interakcja społeczna: porządek interakcyjny i definicja sytuacji

4. Małe grupy społeczne: wyznaczniki i typologie

5. Rodzaje struktur grupowych i powstawanie struktury w małej grupie

6. Spójność grupy a rodzaje konformizmu

7. Nowe wspólnoty w dobie Internetu

8. Powtórzenie

Ćwiczenia:

1. Zajęcia wprowadzające w problematykę

I. Ćwiczenia towarzyszące tematom wykładów

2. Socjalizacja pierwotna i wtórna

3. Socjologia interakcji: analiza konwersacji

4. Małe grupy społeczne. Zadanie fotograficzne

5. Jak socjologowie odkryli znaczenie małych nieformalnych grup społecznych? Badania socjologii organizacji pracy na początku XX wieku

6. Co bada socjogram? Analiza rozkładu atrakcyjności interpersonalnej

7. Intensyfikacja powiązań społecznych w dobie technologii społecznego nasycenia

II Ćwiczenia pogłębiające tematykę

8. Socjologia interakcji: badanie reguł rozmowy (ad. wykład interakcja społeczna)

9. Habitus w teorii Pierra Bourdieu (ad. socjalizacja)

10. Dzikie dzieci – przypadki życia poza społeczeństwem (ad. socjalizacja)

11. Rodzina i jej przemiany (ad. małe grupy i socjalizacja)

12. Rodzina i jej przemiany w doświadczeniach biograficznych

13. Tradycyjna społeczność lokalna. Mała grupa społeczna? (ad. małe grupy)

14. Socjalizacja wtórna w miejscu pracy (ad. małe grupy, socjalizacja, interakcja społeczna)

Literatura:

Obowiązkowa do wykładu:

Sztompka P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, Wydawnictwo Znak, rozdziały: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17.

Turowski J. (1993). Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin, KUL.

Uzupełniające do wykładu:

Goffman E. (2006). Rytuał interakcyjny, Warszawa, WN PWN.

Machaj I. (red.), 1998, Małe struktury społeczne, KUL, Lublin.

Blumer H. (2006). Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada, [w:] A. Jasinska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, s. 262-271.

Elias N. (2008). Społeczeństwo jednostek, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 7-27, 143-179.

Goffman E. (2006). Porządek interakcyjny, [w:] A. Jasinska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, s. 293-315.

Goffman E. (2009). Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa, Aletheia.

Krzemiński I. (1992). Co się dzieje pomiędzy ludźmi? Świat społecznych interakcji, [w:] Co się dzieje między ludźmi? Warszawa, Uniwersytet Warszawski.

Marody M. i Giza-Poleszczuk A. (2004). Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 60-146.

Olcoń-Kubicka M. (2009). Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. Warszawa, Scholar, s. 12-38, 62-94.

Sikorska M. (2009). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Szczepański J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa, PWN, s.258-286.

Szmatka J. (2008). Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hasło „wspólnota” z Encyklopedii antropologii społecznej i kulturowej

Ćwiczenia:

Berger, Luckmann „Społeczne tworzenie rzeczywistości” str. 202 - 246

Rapley T. (2010). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa, WN PWN, s. 133-156.

Turowski J. (1993). Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin, KUL.

Szmatka J. (2008). Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 89-96.

Brzeziński J. (1980). Technika socjometrii, [w:] Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa, PWN, s. 287-308.

Gergen K. (2009). Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 79-112.

Goffman E. (2006). Rytuał interakcyjny, Warszawa, WN PWN, s. 114-138.

ANNA MATUCHNIAK-KRASUSKA, „KONCEPCJA HABITUSU U PIERRE'A BOURDIEU”, Hybris nr 31 (2015)

Film „Secret of the Wild Child”

Marody M. (2014). Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa, Wyd. Scholar, s. 170-204.

Szynkiewicz S. (1976). Rodzina. Elementy systemu pokrewieństwa. W: Biernacka M., Frankowska M. and Paprocka W. (red.) Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, Vol. I. Wrocław: Ossolineum, s.477–501.

Bojar H. (1991). Rodzina i życie rodzinne. W: M. Marody (red.), Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, Londyn: Aneks.

Sikorska M. (2019). Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce – rekonstrukcja codzienności, Warszawa, Wyd. Scholar, s. 76-118 (lub do 139).

Zawistowicz-Adamska K. (1948). Społeczność wiejska. Łódź, Polski Instytut Służby Społecznej, s. 64-124: Dziadek 64-71, Ciotka 71-83, Najmłodsi 83-90, Młodzież 90-99, Rekrutacja 100-107, Odświętność 108-112, Wesele 113-124.

Konecki K. (1992). Nowi pracownicy a kultura organizacyjna. Studium folkloru fabrycznego, Wyd. UŁ, rozdz. 11, Rytuały ośmieszania, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Socjologii_Jakosciowej/Przeglad_Socjologii_Jakosciowej-r2007-t3-n1/Przeglad_Socjologii_Jakosciowej-r2007-t3-n1-s3-126/Przeglad_Socjologii_Jakosciowej-r2007-t3-n1-s3-126.pdf.

Uwagi:

Wykład: wykład z prezentacją multumedialną i zadania aktywizujące.

Ćwiczenia:

- nauka czytania ze zrozumieniem i dyskusje

- zadania grupowe na zajęciach

- zadania domowe

- badanie socjometryczne (dla chętnych)

- referat (dla chętnych)

- filmy dydaktyczne

Baza materiałów do przedmiotu:

https://drive.google.com/folderview?id=1rZtdT8hFviBhJg38BGvJ3GrjDpPjsU07

4 punkty ECTS = od 100 do 120 godzin pracy studenta.

- 15 godzin wykładu

- 30 godzin ćwiczeń

- 25 godzin - cotygodniowe przygotowanie się do ćwiczeń (czytanie lektury lub wykonanie zadania domowego)

- 20 godzin - czytanie lektur do wykładu

- 15 godzin - opanowanie materiału z wykładów

To daje 105 godzin.

Do tego fakultatywnie:

- 15 godzin - czytanie literatury uzupełniającej do wykładu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.