Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-PPY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. (PY) psychologia, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. (PY) psychologia, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie w problematykę psychologii z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu podstaw psychologii ogólne, niezbędnych dla rozumienia złożonych mechanizmów leżących u podstaw prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka, oraz dla ukierunkowania pracy diagnostyczno-terapeutycznej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Psychologia jako nauka; Podstawowe metody badawcze w psychologii; Główne psychologiczne człowieka. Behawioryzm; Główne psychologiczne człowieka. Psychoanaliza; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia poznawcza; Psychologia procesów poznawczych; Przywiązanie; Osobowość: temperament, charakter, tożsamość, inteligencja, wartości; Psychologia rozwoju: zmiana i ciągłość w cyklu życia; Psychologia stresu; Emocje i motywacja; Psychologia śmierci;

Literatura:

Campbell, J. B., Hall., C. S., Lindzey, G. (2006). Teorie osobowości. PWN.

Pieter, J. (1974). Historia psychologii. PWN

Selye, H. (1963). Stress życia. PZWL.

Zimbardo, P., Gerrig, R. (2008). Psychologia i życie. PWN.

Literatura poszerzająca:

Hall, C., S., Lindzey, G., Campbell, J. B. (2006). Teorie osobowości. PWN.

Freud, S. (2019). Poza zasadą przyjemności. Vis-á-Vis/Etiuda.

Freud, A. (2012). Ego i mechanizmy obronne. PWN

Skinner, B. F. (1978). Poza wolnością i godnością. PIW.

Bandura, A. (2017). Teoria społecznego uczenia się. PWN.

May, R. (1995). O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej. Rebis.

Rogers, C. (2002). O stawaniu się osobą. Rebis.

Piaget, J., Inhelder, B. (1996). Psychologia dziecka . Siedmiogród.

Bowlby, J. (2022). Przywiązanie. PWN.

Sękowski, M. (2020). Trauma przywiązaniowa i dezorganizacja przywiązania. Mechanizmy, terapia i profilaktyka. W: A. Senejko, A. Czapiga (red.), Oswojenie traumy. Przegląd zagadnień (s. 99-124). Impuls.

Sękowski, M. (2019). Postawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka. Universitas.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę o przedmiocie psychologii jako nauki.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu psychologii.

Posiada wiedzę o kierunkach psychologicznych i ich historycznych uwarunkowaniach.

Zna, na poziomie podstawowym, metody badań stosowanych w psychologii.

Umiejętności

Student/-ka potrafi posługiwać się terminologią psychologiczną, charakteryzować podstawowe procesy psychiczne oraz posługiwać się wiedzą o zjawiskach psychicznych w wyjaśnianiu elementarnych zachowań (zjawisk) indywidualnych i społecznych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka ma pozytywne nastawienie do zdobywania wiedzy z zakresu psychologii.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawy psychologii PY-5F-PPY

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, prezentacja multimedialna, studia przypaktów, dyskusja

NAKŁADY PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 60 godzin

Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się: 80 godzin

Łączna liczba godzin aktywności: 140 godzin

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Egzamin - test jednokrotnego wyboru obejmujący treści poruszane na wykładzie

Kryteria oceniania:

3 - ponad 50% poprawnych odpowiedzi w teście (16-18 pkt)

3,5 - ponad 60% poprawnych odpowiedzi w teście (19-21 pkt)

4 - ponad 70% poprawnych odpowiedzi w teście (22-24 pkt)

4,5 - ponad 80% poprawnych odpowiedzi w teście (25-27 pkt)

5 - ponad 90% poprawnych odpowiedzi w teście (28-30 pkt)

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Marta Rutkowska, Joanna Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

egzamin pisemny (test wyboru), testy wiadomości na ćwiczeniach, pytania sprawdzające na ćwiczeniach, zadania wykonywane w małych grupach i indywidualnie

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Psychologia jako nauka.

psychologia naukowa a psychologia potoczna; przedmiot i cele psychologii; perspektywa rozwojowa i społeczna w psychologii; dziedziny psychologii stosowanej

Warsztat metodologiczny psychologa

empiryczny sposób zdobywania wiedzy, etapy postępowania badawczego, podstawowe schematy badawcze w psychologii, sposoby pomiaru, czynniki zniekształcające wyniki badań

Rozwój psychologii jako nauki

introspekcja, strukturalizm, psychologia postaci, funkcjonalizm, polska szkoła psychologii, psychoanaliza, behawioryzm, psychologia humanistyczna, wybrane współczesne perspektywy w psychologii (perspektywa poznawcza, biologiczna, ewolucjonistyczna, społeczno-kulturowa)

Spostrzeganie i uwaga

elementarne wrażenia zmysłowe i ich odbiór, procesy organizujące percepcję, złudzenia percepcyjne i stałość spostrzegania, progi percepcji bodźca, uwaga jako mechanizm selekcji bodźców, funkcje uwagi

Uczenie się

uczenie się jako podstawowy mechanizm modyfikacji zachowania; warunkowanie klasyczne i instrumentalne oraz ich zastosowanie; warunkowanie u ludzi; uczenie poznawcze i społeczne

Pamięć

rodzaje pamięci, procesy pamięciowe, teorie zapominania

Myślenie i język

ogólna charakterystyka procesu myślenia, pojęcia i proces i ich tworzenia, rodzaje i funkcje myślenia, myślenie a rozumowanie, przeszkody w rozwiązywaniu problemów, błędy w rozumowaniu, język i jego społeczne konsekwencje

Emocje i stres

emocje jako regulator zachowania-funkcje emocji, najważniejsze teorie emocji, uniwersalność emocji, stres i radzenie sobie; rozwój społeczny i emocjonalny - rola i typy przywiązania

Motywacje

najważniejsze teorie motywacji, funkcje motywacji, emocjonalne mechanizmy motywacji, motywacja a sprawność działania

Temperament i osobowość

różnice indywidualne jako przedmiot badań, regulacyjne funkcje temperamentu, temperament a osobowość, teorie procesów i teorie opisowe osobowości

Inteligencja

pojęcie inteligencji, perspektywy badań nad inteligencją: podejście strukturalne, poznawcze, biologiczne; wybrane koncepcje inteligencji w zarysie, iloraz inteligencji, pomiar inteligencji i ograniczenia z nim związane, teoria rozwoju poznawczego Piageta

Literatura:

Literatura obowiązkowa - wykład

Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2012/2017). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN

• rozdział 1, 2, 6, 7, 9, 13,

• rozdział 4 (strony 128-137 oraz 160-185)

• rozdział 8 (strony 344-353)

• rozdział 12 (strony 508 -545)

!uwaga - numery stron z wydania 2012

Stachowski, R. (2002). Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 58-66). Gdańsk: GWP.

Uwagi:

metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, wykonywanie zadań, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne, omawianie przypadków

Godziny kontaktowe 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 80

Przygotowanie się do egzaminu 60

Przygotowanie się do testów zaliczeniowych 30

ECTS: 8

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Gadomska, Karolina Konopka, Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

egzamin pisemny (test wyboru), testy wiadomości na ćwiczeniach, pytania sprawdzające na ćwiczeniach, zadania wykonywane w małych grupach i indywidualnie

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Psychologia jako nauka.

psychologia naukowa a psychologia potoczna; przedmiot i cele psychologii; perspektywa rozwojowa i społeczna w psychologii; dziedziny psychologii stosowanej

Warsztat metodologiczny psychologa

empiryczny sposób zdobywania wiedzy, etapy postępowania badawczego, podstawowe schematy badawcze w psychologii, sposoby pomiaru, czynniki zniekształcające wyniki badań

Rozwój psychologii jako nauki

introspekcja, strukturalizm, psychologia postaci, funkcjonalizm, polska szkoła psychologii, psychoanaliza, behawioryzm, psychologia humanistyczna, wybrane współczesne perspektywy w psychologii (perspektywa poznawcza, biologiczna, ewolucjonistyczna, społeczno-kulturowa)

Spostrzeganie i uwaga

elementarne wrażenia zmysłowe i ich odbiór, procesy organizujące percepcję, złudzenia percepcyjne i stałość spostrzegania, progi percepcji bodźca, uwaga jako mechanizm selekcji bodźców, funkcje uwagi

Uczenie się

uczenie się jako podstawowy mechanizm modyfikacji zachowania; warunkowanie klasyczne i instrumentalne oraz ich zastosowanie; warunkowanie u ludzi; uczenie poznawcze i społeczne

Pamięć

rodzaje pamięci, procesy pamięciowe, teorie zapominania

Myślenie

ogólna charakterystyka procesu myślenia, pojęcia i proces i ich tworzenia, rodzaje i funkcje myślenia, myślenie a rozumowanie, przeszkody w rozwiązywaniu problemów, błędy w rozumowaniu

Emocje i stres

emocje jako regulator zachowania-funkcje emocji, najważniejsze teorie emocji, uniwersalność emocji, stres i radzenie sobie; rozwój społeczny i emocjonalny - rola i typy przywiązania

Motywacje

najważniejsze teorie motywacji, funkcje motywacji, emocjonalne mechanizmy motywacji, motywacja a sprawność działania

Temperament i osobowość

różnice indywidualne jako przedmiot badań, regulacyjne funkcje temperamentu, temperament a osobowość, teorie procesów i teorie opisowe osobowości

Inteligencja

pojęcie inteligencji, perspektywy badań nad inteligencją: podejście strukturalne, poznawcze, biologiczne; wybrane koncepcje inteligencji w zarysie, iloraz inteligencji, pomiar inteligencji i ograniczenia z nim związane, teoria rozwoju poznawczego Piageta

Literatura:

Literatura obowiązkowa - wykład

Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2012/2017). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN

• rozdział 1, 2, 6, 7, 9, 13,

• rozdział 4 (strony 128-137 oraz 160-185)

• rozdział 8 (strony 344-353)

• rozdział 12 (strony 508 -545)

!uwaga - numery stron z wydania 2012

Stachowski, R. (2002). Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 58-66). Gdańsk: GWP.

Uwagi:

metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, wykonywanie zadań, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne, omawianie przypadków

Godziny kontaktowe 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 80

Przygotowanie się do egzaminu 60

Przygotowanie się do testów zaliczeniowych 30

ECTS: 8

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Marta Rutkowska, Joanna Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia dla przedmiotu

- egzamin pisemny i kolokwia zaliczające na ćwiczeniach - jeśli nauczanie zdalne zostanie utrzymane, egzamin w sesji zimowej odbędzie się w aplikacji Teams

- ocena pracy indywidualnej – streszczenia artykułu

- ocena pracy grupowej – prezentacji z literatury uzupełniającej

- ćwiczenia indywidualne i wykonywane w małych grupach

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE - zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach

1. Psychologia jako nauka.

psychologia naukowa a psychologia potoczna; przedmiot i cele psychologii; dziedziny psychologii stosowanej

2. Warsztat metodologiczny psychologa

empiryczny sposób zdobywania wiedzy, etapy postępowania badawczego, podstawowe schematy badawcze w psychologii, sposoby pomiaru, czynniki zniekształcające wyniki badań

3. Rozwój psychologii jako nauki

introspekcja, strukturalizm, psychologia postaci, funkcjonalizm, polska szkoła psychologii, psychoanaliza, behawioryzm, psychologia humanistyczna, wybrane współczesne perspektywy w psychologii (perspektywa poznawcza, biologiczna, ewolucjonistyczna, społeczno-kulturowa)

4. Spostrzeganie i uwaga

elementarne wrażenia zmysłowe i ich odbiór, procesy organizujące percepcję, złudzenia percepcyjne i stałość spostrzegania, progi percepcji bodźca, uwaga jako mechanizm selekcji bodźców, funkcje uwagi

5. Uczenie się

uczenie się jako podstawowy mechanizm modyfikacji zachowania; warunkowanie klasyczne i instrumentalne oraz ich zastosowanie; warunkowanie u ludzi; uczenie poznawcze i społeczne

6. Pamięć

rodzaje pamięci, procesy pamięciowe, teorie zapominania

7. Myślenie i język

ogólna charakterystyka procesu myślenia, pojęcia i proces i ich tworzenia, rodzaje i funkcje myślenia, myślenie a rozumowanie, przeszkody w rozwiązywaniu problemów, błędy w rozumowaniu, język i jego społeczne konsekwencje

8. Emocje i stres

emocje jako regulator zachowania-funkcje emocji, najważniejsze teorie emocji, uniwersalność emocji, stres i radzenie sobie; rozwój społeczny i emocjonalny - rola i typy przywiązania

9. Motywacje

najważniejsze teorie motywacji, funkcje motywacji, emocjonalne mechanizmy motywacji, motywacja a sprawność działania

10. Temperament i osobowość

różnice indywidualne jako przedmiot badań, regulacyjne funkcje temperamentu, temperament a osobowość, teorie procesów i teorie opisowe osobowości

11. Inteligencja

pojęcie inteligencji, perspektywy badań nad inteligencją: podejście strukturalne, poznawcze, biologiczne; wybrane koncepcje inteligencji w zarysie, iloraz inteligencji, pomiar inteligencji i ograniczenia z nim związane, teoria rozwoju poznawczego Piageta

12. Psychopatologia - rodzaje zaburzeń psychicznych

13. Perspektywa społeczna i rozwojowa w psychologii

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2012). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN (rozdział 1, 2, 6, 7, 9, 13, rozdział 4 - strony 128-137 oraz 160-185; rozdział 8 - strony 344-353; rozdział 12 - strony 508 -545, rozdział 11 - strony 466-497)

2. Meyer, R., (2008). Psychopatologia. Jeden przypadek wiele teorii. Gdańsk: GWP (rozdział 1. s. 21-37)

3. Stachowski, R. (2002). Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 58-66). Gdańsk: GWP.

4. Stirling, J., D., Hellewell, S., E. (2005). Psychopatologia. Wprowadzenie do Psychologii: Psychologia Kliniczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (s. 23-35)

Literatura uzupełniająca:

1. Eysenck, H., Eysenck, M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Gdańsk: GWP (rozdział 11, 16, 17.

2. Hock, R. R. (2003). Czterdzieści prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Fascynująca podróż w krainę nauki. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały)

3. Łukaszewski, W. (2015). Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii. Sopot: Smak słowa (Rozdział 2, 3, 9, 11, 14)

4. Sęk, H. (2005). Psychologia kliniczna 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Rozdział 4. Pojęcia normy, normalności i zdrowia)

5. Strelau, J., Zawadzki, B. (2008). Psychologia Różnic Indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 1 (s. 816-845). Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Link do zespołu w aplikacji Teams - wykład dla studentów i studentów I roku Psychologii (tryb stacjonarny)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac048aea7f84a4964a42c9da5b7baaa45%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8e6b2c83-0b3f-4feb-9607-b958dcec7e12&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Linki do zespołów odpowiadających grupom ćwiczeniowym (dodatkowo w zakładkach grup)

Grupa 1 - poniedziałki, 13 30 - 15 00, mgr Marta Rutkowska

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a58fea24c3dea48998dae0c871fe7cdfe%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=80ccfe87-3b58-4a21-95a5-02efabc050eb&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa nr 2, poniedziałek, godz. 13:30 , mgr Joanna Sikora, https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7dfc506994ec4690a83f38f9091c316c%40thread.tacv2/conversations?groupId=70794165-152c-44b7-9788-9bebd54221f5&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 3 - poniedziałki 15 20 - 16 55, mgr Marta Rutkowska

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3e7ec600bf654466bb3f24449f314da6%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2ffed607-a6c2-4cf3-a655-df77801d66a7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa nr 4, poniedziałek, godz. 15:20, mgr Joanna Sikora, https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a66dc0670fa42418eaf14e7e59a82f9f5%40thread.tacv2/conversations?groupId=e6b70a0f-50e2-46c2-b899-764cd4a95cb1&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 5 - poniedziałki 11 40 - 13 10, mgr Marta Rutkowska

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a44a730b96c6d4fa3b4879d2948340bfe%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=60ae2791-02a6-44f4-a55f-0e24be8a94ec&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa nr 6, poniedziałek, godz. 11:40, mgr Joanna Sikora, https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af8a80f256e4e47d09cf19f358409d558%40thread.tacv2/conversations?groupId=16c38a55-270d-4ef5-b9fa-8432789d9d14&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia: Zajęcia będą prowadzone on-line, w czasie synchronicznym. Materiały do zajęć będą sukcesywnie umieszczane w plikach grupy utworzonej w aplikacji Teams. Zajęcia będą prowadzone za pomocą metod podawczych i aktywizujących (prezentacja multimedialna, wykład, mini-wykład, dyskusja w małych grupach, analizy przypadków, prace indywidualne, prace w małych grupach, fragmenty filmów).

Nakład pracy studenta/studentki (wykład i ćwiczenia):

- uczestnictwo w zajęciach – 60

- przeczytanie i przyswojenie treści z literatury obowiązkowej – 60

- przygotowanie pracy indywidualnej – 15

- przygotowanie pracy grupowej - 15

- przygotowanie się do testów zaliczających i egzaminu – 50

Łącznie: 8 ECT, 200h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Marta Rutkowska, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia dla przedmiotu

- egzamin pisemny i kolokwia zaliczające na ćwiczeniach - jeśli nauczanie zdalne zostanie utrzymane, egzamin w sesji zimowej odbędzie się w aplikacji Teams

- ocena pracy indywidualnej – streszczenia artykułu

- ocena pracy grupowej – prezentacji z literatury uzupełniającej

- ćwiczenia indywidualne i wykonywane w małych grupach

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE - zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach

1. Psychologia jako nauka.

psychologia naukowa a psychologia potoczna; przedmiot i cele psychologii; dziedziny psychologii stosowanej

2. Warsztat metodologiczny psychologa

empiryczny sposób zdobywania wiedzy, etapy postępowania badawczego, podstawowe schematy badawcze w psychologii, sposoby pomiaru, czynniki zniekształcające wyniki badań

3. Rozwój psychologii jako nauki

introspekcja, strukturalizm, psychologia postaci, funkcjonalizm, polska szkoła psychologii, psychoanaliza, behawioryzm, psychologia humanistyczna, wybrane współczesne perspektywy w psychologii (perspektywa poznawcza, biologiczna, ewolucjonistyczna, społeczno-kulturowa)

4. Spostrzeganie i uwaga

elementarne wrażenia zmysłowe i ich odbiór, procesy organizujące percepcję, złudzenia percepcyjne i stałość spostrzegania, progi percepcji bodźca, uwaga jako mechanizm selekcji bodźców, funkcje uwagi

5. Uczenie się

uczenie się jako podstawowy mechanizm modyfikacji zachowania; warunkowanie klasyczne i instrumentalne oraz ich zastosowanie; warunkowanie u ludzi; uczenie poznawcze i społeczne

6. Pamięć

rodzaje pamięci, procesy pamięciowe, teorie zapominania

7. Myślenie i język

ogólna charakterystyka procesu myślenia, pojęcia i proces i ich tworzenia, rodzaje i funkcje myślenia, myślenie a rozumowanie, przeszkody w rozwiązywaniu problemów, błędy w rozumowaniu, język i jego społeczne konsekwencje

8. Emocje i stres

emocje jako regulator zachowania-funkcje emocji, najważniejsze teorie emocji, uniwersalność emocji, stres i radzenie sobie; rozwój społeczny i emocjonalny - rola i typy przywiązania

9. Motywacje

najważniejsze teorie motywacji, funkcje motywacji, emocjonalne mechanizmy motywacji, motywacja a sprawność działania

10. Temperament i osobowość

różnice indywidualne jako przedmiot badań, regulacyjne funkcje temperamentu, temperament a osobowość, teorie procesów i teorie opisowe osobowości

11. Inteligencja

pojęcie inteligencji, perspektywy badań nad inteligencją: podejście strukturalne, poznawcze, biologiczne; wybrane koncepcje inteligencji w zarysie, iloraz inteligencji, pomiar inteligencji i ograniczenia z nim związane, teoria rozwoju poznawczego Piageta

12. Psychopatologia - rodzaje zaburzeń psychicznych

13. Perspektywa społeczna i rozwojowa w psychologii

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2012). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN (rozdział 1, 2, 6, 7, 9, 13, rozdział 4 - strony 128-137 oraz 160-185; rozdział 8 - strony 344-353; rozdział 12 - strony 508 -545, rozdział 11-strony 466-497)

2. Meyer, R., (2008). Psychopatologia. Jeden przypadek wiele teorii. Gdańsk: GWP (rozdział 1. s. 21-37)

3. Stachowski, R. (2002). Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 58-66). Gdańsk: GWP.

4. Stirling, J., D., Hellewell, S., E. (2005). Psychopatologia. Wprowadzenie do Psychologii: Psychologia Kliniczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (s. 23-35)

Literatura uzupełniająca:

1. Eysenck, H., Eysenck, M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Gdańsk: GWP (rozdział 11, 16, 17.

2. Hock, R. R. (2003). Czterdzieści prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Fascynująca podróż w krainę nauki. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały)

3. Łukaszewski, W. (2015). Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii. Sopot: Smak słowa (Rozdział 2, 3, 9, 11, 14)

4. Sęk, H. (2005). Psychologia kliniczna 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Rozdział 4. Pojęcia normy, normalności i zdrowia)

5. Strelau, J., Zawadzki, B. (2008). Psychologia Różnic Indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 1 (s. 816-845). Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Link do zespołu w aplikacji Teams - wykład dla studentów i studentów I roku Psychologii (tryb niestacjonarny)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abfd8a4d090e74d839ec1e628d0a251c5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0362a90e-ab77-43db-86fb-1e927e333fac&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Linki do zespołów odpowiadających grupom ćwiczeniowym (dodatkowo w zakładkach grup)

grupa 1 (dr Łukasz Zaborek) https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa0b48348b58a4766a3618f3d424c99df%40thread.tacv2/conversations?groupId=e78c8fad-29f7-45df-81f4-701926e23922&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 2 (mgr Marta Rutkowska):

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8f884b00bcc84bdab96a09e1b4128137%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5d57126c-5150-4567-9e51-0dce672a713a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 3 (mgr Marta Rutkowska):

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adcc527b580804f15b2bcba3f0e271881%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6e3b5bb6-7c20-4ba0-adc4-86834025db5a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia: Zajęcia będą prowadzone on-line, w czasie synchronicznym. Materiały do zajęć będą sukcesywnie umieszczane w plikach grupy utworzonej w aplikacji Teams. Zajęcia będą prowadzone za pomocą metod podawczych i aktywizujących (prezentacja multimedialna, wykład, mini-wykład, dyskusja w małych grupach, analizy przypadków, prace indywidualne, prace w małych grupach, fragmenty filmów).

Nakład pracy studenta/studentki (wykład i ćwiczenia):

- uczestnictwo w zajęciach – 45

- przeczytanie i przyswojenie treści z literatury obowiązkowej – 70

- przygotowanie pracy indywidualnej – 15

- przygotowanie pracy grupowej - 15

- przygotowanie się do testów zaliczających i egzaminu – 55

Łącznie: 8 ECT, 200h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Marta Rutkowska, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład:

Egzamin w formie testowej - 30 pytań

Ćwiczenia:

- ocena pracy indywidualnej – streszczenia artykułu

- ocena pracy grupowej – prezentacji z literatury uzupełniającej

- ćwiczenia indywidualne i wykonywane w małych grupach

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE - zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach

1. Psychologia jako nauka.

psychologia naukowa a psychologia potoczna; przedmiot i cele psychologii; dziedziny psychologii stosowanej

2. Warsztat metodologiczny psychologa

empiryczny sposób zdobywania wiedzy, etapy postępowania badawczego, podstawowe schematy badawcze w psychologii, sposoby pomiaru, czynniki zniekształcające wyniki badań

3. Rozwój psychologii jako nauki

introspekcja, strukturalizm, psychologia postaci, funkcjonalizm, polska szkoła psychologii, psychoanaliza, behawioryzm, psychologia humanistyczna, wybrane współczesne perspektywy w psychologii (perspektywa poznawcza, biologiczna, ewolucjonistyczna, społeczno-kulturowa)

4. Spostrzeganie i uwaga

elementarne wrażenia zmysłowe i ich odbiór, procesy organizujące percepcję, złudzenia percepcyjne i stałość spostrzegania, progi percepcji bodźca, uwaga jako mechanizm selekcji bodźców, funkcje uwagi

5. Uczenie się

uczenie się jako podstawowy mechanizm modyfikacji zachowania; warunkowanie klasyczne i instrumentalne oraz ich zastosowanie; warunkowanie u ludzi; uczenie poznawcze i społeczne

6. Pamięć

rodzaje pamięci, procesy pamięciowe, teorie zapominania

7. Myślenie i język

ogólna charakterystyka procesu myślenia, pojęcia i proces i ich tworzenia, rodzaje i funkcje myślenia, myślenie a rozumowanie, przeszkody w rozwiązywaniu problemów, błędy w rozumowaniu, język i jego społeczne konsekwencje

8. Emocje i stres

emocje jako regulator zachowania-funkcje emocji, najważniejsze teorie emocji, uniwersalność emocji, stres i radzenie sobie; rozwój społeczny i emocjonalny - rola i typy przywiązania

9. Motywacje

najważniejsze teorie motywacji, funkcje motywacji, emocjonalne mechanizmy motywacji, motywacja a sprawność działania

10. Temperament i osobowość

różnice indywidualne jako przedmiot badań, regulacyjne funkcje temperamentu, temperament a osobowość, teorie procesów i teorie opisowe osobowości

11. Inteligencja

pojęcie inteligencji, perspektywy badań nad inteligencją: podejście strukturalne, poznawcze, biologiczne; wybrane koncepcje inteligencji w zarysie, iloraz inteligencji, pomiar inteligencji i ograniczenia z nim związane, teoria rozwoju poznawczego Piageta

12. Psychopatologia - rodzaje zaburzeń psychicznych

13. Perspektywa społeczna i rozwojowa w psychologii

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2012). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN (rozdział 1, 2, 6, 7, 9, 13, rozdział 4 - strony 128-137 oraz 160-185; rozdział 8 - strony 344-353; rozdział 12 - strony 508 -545, rozdział 11-strony 466-497)

2. Meyer, R., (2008). Psychopatologia. Jeden przypadek wiele teorii. Gdańsk: GWP (rozdział 1. s. 21-37)

3. Stachowski, R. (2002). Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 58-66). Gdańsk: GWP.

4. Stirling, J., D., Hellewell, S., E. (2005). Psychopatologia. Wprowadzenie do Psychologii: Psychologia Kliniczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (s. 23-35)

Literatura uzupełniająca:

1. Eysenck, H., Eysenck, M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Gdańsk: GWP (rozdział 11, 16, 17.

2. Hock, R. R. (2003). Czterdzieści prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Fascynująca podróż w krainę nauki. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały)

3. Łukaszewski, W. (2015). Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii. Sopot: Smak słowa (Rozdział 2, 3, 9, 11, 14)

4. Sęk, H. (2005). Psychologia kliniczna 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Rozdział 4. Pojęcia normy, normalności i zdrowia)

5. Strelau, J., Zawadzki, B. (2008). Psychologia Różnic Indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 1 (s. 816-845). Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Metody kształcenia: Zajęcia będą prowadzone on-line, w czasie synchronicznym. Materiały do zajęć będą sukcesywnie umieszczane w plikach grupy utworzonej w aplikacji Teams. Zajęcia będą prowadzone za pomocą metod podawczych i aktywizujących (prezentacja multimedialna, wykład, mini-wykład, dyskusja w małych grupach, analizy przypadków, prace indywidualne, prace w małych grupach, fragmenty filmów).

Nakład pracy studenta/studentki (wykład i ćwiczenia):

- uczestnictwo w zajęciach – 45

- przeczytanie i przyswojenie treści z literatury obowiązkowej – 70

- przygotowanie pracy indywidualnej – 15

- przygotowanie pracy grupowej - 15

- przygotowanie się do testów zaliczających i egzaminu – 55

Łącznie: 8 ECT, 200h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Marta Rutkowska, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład:

Egzamin w formie testowej - 30 pytań

Ćwiczenia:

- ocena pracy indywidualnej – streszczenia artykułu

- ocena pracy grupowej – prezentacji z literatury uzupełniającej

- ćwiczenia indywidualne i wykonywane w małych grupach

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE - zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach

1. Psychologia jako nauka.

psychologia naukowa a psychologia potoczna; przedmiot i cele psychologii; dziedziny psychologii stosowanej

2. Warsztat metodologiczny psychologa

empiryczny sposób zdobywania wiedzy, etapy postępowania badawczego, podstawowe schematy badawcze w psychologii, sposoby pomiaru, czynniki zniekształcające wyniki badań

3. Rozwój psychologii jako nauki

introspekcja, strukturalizm, psychologia postaci, funkcjonalizm, polska szkoła psychologii, psychoanaliza, behawioryzm, psychologia humanistyczna, wybrane współczesne perspektywy w psychologii (perspektywa poznawcza, biologiczna, ewolucjonistyczna, społeczno-kulturowa)

4. Spostrzeganie i uwaga

elementarne wrażenia zmysłowe i ich odbiór, procesy organizujące percepcję, złudzenia percepcyjne i stałość spostrzegania, progi percepcji bodźca, uwaga jako mechanizm selekcji bodźców, funkcje uwagi

5. Uczenie się

uczenie się jako podstawowy mechanizm modyfikacji zachowania; warunkowanie klasyczne i instrumentalne oraz ich zastosowanie; warunkowanie u ludzi; uczenie poznawcze i społeczne

6. Pamięć

rodzaje pamięci, procesy pamięciowe, teorie zapominania

7. Myślenie i język

ogólna charakterystyka procesu myślenia, pojęcia i proces i ich tworzenia, rodzaje i funkcje myślenia, myślenie a rozumowanie, przeszkody w rozwiązywaniu problemów, błędy w rozumowaniu, język i jego społeczne konsekwencje

8. Emocje i stres

emocje jako regulator zachowania-funkcje emocji, najważniejsze teorie emocji, uniwersalność emocji, stres i radzenie sobie; rozwój społeczny i emocjonalny - rola i typy przywiązania

9. Motywacje

najważniejsze teorie motywacji, funkcje motywacji, emocjonalne mechanizmy motywacji, motywacja a sprawność działania

10. Temperament i osobowość

różnice indywidualne jako przedmiot badań, regulacyjne funkcje temperamentu, temperament a osobowość, teorie procesów i teorie opisowe osobowości

11. Inteligencja

pojęcie inteligencji, perspektywy badań nad inteligencją: podejście strukturalne, poznawcze, biologiczne; wybrane koncepcje inteligencji w zarysie, iloraz inteligencji, pomiar inteligencji i ograniczenia z nim związane, teoria rozwoju poznawczego Piageta

12. Psychopatologia - rodzaje zaburzeń psychicznych

13. Perspektywa społeczna i rozwojowa w psychologii

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2012). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN (rozdział 1, 2, 6, 7, 9, 13, rozdział 4 - strony 128-137 oraz 160-185; rozdział 8 - strony 344-353; rozdział 12 - strony 508 -545, rozdział 11-strony 466-497)

2. Meyer, R., (2008). Psychopatologia. Jeden przypadek wiele teorii. Gdańsk: GWP (rozdział 1. s. 21-37)

3. Stachowski, R. (2002). Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, Podstawy psychologii (s. 58-66). Gdańsk: GWP.

4. Stirling, J., D., Hellewell, S., E. (2005). Psychopatologia. Wprowadzenie do Psychologii: Psychologia Kliniczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (s. 23-35)

Literatura uzupełniająca:

1. Eysenck, H., Eysenck, M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Gdańsk: GWP (rozdział 11, 16, 17.

2. Hock, R. R. (2003). Czterdzieści prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Fascynująca podróż w krainę nauki. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały)

3. Łukaszewski, W. (2015). Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii. Sopot: Smak słowa (Rozdział 2, 3, 9, 11, 14)

4. Sęk, H. (2005). Psychologia kliniczna 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Rozdział 4. Pojęcia normy, normalności i zdrowia)

5. Strelau, J., Zawadzki, B. (2008). Psychologia Różnic Indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 1 (s. 816-845). Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Metody kształcenia: Zajęcia będą prowadzone on-line, w czasie synchronicznym. Materiały do zajęć będą sukcesywnie umieszczane w plikach grupy utworzonej w aplikacji Teams. Zajęcia będą prowadzone za pomocą metod podawczych i aktywizujących (prezentacja multimedialna, wykład, mini-wykład, dyskusja w małych grupach, analizy przypadków, prace indywidualne, prace w małych grupach, fragmenty filmów).

Nakład pracy studenta/studentki (wykład i ćwiczenia):

- uczestnictwo w zajęciach – 45

- przeczytanie i przyswojenie treści z literatury obowiązkowej – 70

- przygotowanie pracy indywidualnej – 15

- przygotowanie pracy grupowej - 15

- przygotowanie się do testów zaliczających i egzaminu – 55

Łącznie: 8 ECT, 200h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Iwona Nowakowska, Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat psychologii jako nauki, podstawowe psychologiczne koncepcje człowieka oraz wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu różnych subdziedzin psychologii.

Pełny opis:

Psychologia jako nauka; Podstawowe metody badawcze w psychologii; Z historii psychologii: rozwój psychologii do początków XX wieku; Główne psychologiczne człowieka. Psychoanaliza; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia poznawcza; Przywiązanie; Psychologia procesów poznawczych; Psychologia emocji i motywacji; Psychologia osobowości: temperament, charakter, tożsamość; Psychologia rozwoju: zmiana i ciągłość w cyklu życia; Psychologia stresu; Inteligencja; Psychologia śmierci

Literatura:

Campbell, J. B., Hall., C. S., Lindzey, G. (2006). Teorie osobowości. PWN.

Pieter, J. (1974). Historia psychologii. PWN

Selye, H. (1963). Stress życia. PZWL.

Zimbardo, P., Gerrig, R. (2008). Psychologia i życie. PWN.

Uwagi:

Stosowane metody to wykład, studium przypadku, prezentacje multimedialne

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do egzaminu 30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Wojciech Dragan, Katarzyna Knopp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat psychologii jako nauki, podstawowe psychologiczne koncepcje człowieka oraz wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu różnych subdziedzin psychologii.

Pełny opis:

Psychologia jako nauka; Podstawowe metody badawcze w psychologii; Z historii psychologii: rozwój psychologii do początków XX wieku; Główne psychologiczne człowieka. Psychoanaliza; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia poznawcza; Przywiązanie; Psychologia procesów poznawczych; Psychologia emocji i motywacji; Psychologia osobowości: temperament, charakter, tożsamość; Psychologia rozwoju: zmiana i ciągłość w cyklu życia; Psychologia stresu; Inteligencja; Psychologia śmierci

Literatura:

Podstawowa:

Zimbardo, P.G., Gerrig, R.J. (2012 i późniejsze dodruki). Psychologia i życie.

Warszawa: PWN

Dodatkowa:

Campbell, J. B., Hall., C. S., Lindzey, G. (2006). Teorie osobowości. PWN.

Pieter, J. (1974). Historia psychologii. PWN

Selye, H. (1963). Stress życia. PZWL.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, prezentacja multimedialna, studia przypaktów, dyskusja

NAKŁADY PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 60 godzin

Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się: 80 godzin

Łączna liczba godzin aktywności: 140 godzin

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Egzamin - test jednokrotnego wyboru obejmujący treści poruszane na wykładzie

Kryteria oceniania:

3 - ponad 50% poprawnych odpowiedzi w teście (16-18 pkt)

3,5 - ponad 60% poprawnych odpowiedzi w teście (19-21 pkt)

4 - ponad 70% poprawnych odpowiedzi w teście (22-24 pkt)

4,5 - ponad 80% poprawnych odpowiedzi w teście (25-27 pkt)

5 - ponad 90% poprawnych odpowiedzi w teście (28-30 pkt)

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Katarzyna Knopp, Marcin Sękowski, Hubert Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzenie w problematykę psychologii z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu podstaw psychologii ogólne, niezbędnych dla rozumienia złożonych mechanizmów leżących u podstaw prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka, oraz dla ukierunkowania pracy diagnostyczno-terapeutycznej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Psychologia jako nauka; Podstawowe metody badawcze w psychologii; Główne psychologiczne człowieka. Behawioryzm; Główne psychologiczne człowieka. Psychoanaliza; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia poznawcza; Psychologia procesów poznawczych; Przywiązanie; Osobowość: temperament, charakter, tożsamość, inteligencja, wartości; Psychologia rozwoju: zmiana i ciągłość w cyklu życia; Psychologia stresu; Emocje i motywacja; Psychologia śmierci;

Literatura:

Campbell, J. B., Hall., C. S., Lindzey, G. (2006). Teorie osobowości. PWN.

Pieter, J. (1974). Historia psychologii. PWN

Selye, H. (1963). Stress życia. PZWL.

Zimbardo, P., Gerrig, R. (2008). Psychologia i życie. PWN.

Literatura poszerzająca:

Hall, C., S., Lindzey, G., Campbell, J. B. (2006). Teorie osobowości. PWN.

Freud, S. (2019). Poza zasadą przyjemności. Vis-á-Vis/Etiuda.

Freud, A. (2012). Ego i mechanizmy obronne. PWN

Skinner, B. F. (1978). Poza wolnością i godnością. PIW.

Bandura, A. (2017). Teoria społecznego uczenia się. PWN.

May, R. (1995). O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej. Rebis.

Rogers, C. (2002). O stawaniu się osobą. Rebis.

Piaget, J., Inhelder, B. (1996). Psychologia dziecka . Siedmiogród.

Bowlby, J. (2022). Przywiązanie. PWN.

Sękowski, M. (2020). Trauma przywiązaniowa i dezorganizacja przywiązania. Mechanizmy, terapia i profilaktyka. W: A. Senejko, A. Czapiga (red.), Oswojenie traumy. Przegląd zagadnień (s. 99-124). Impuls.

Sękowski, M. (2019). Postawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka. Universitas.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, prezentacja multimedialna, studia przypaktów, dyskusja

NAKŁADY PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 60 godzin

Przygotowanie do weryfikacji efektów uczenia się: 80 godzin

Łączna liczba godzin aktywności: 140 godzin

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Egzamin - test jednokrotnego wyboru obejmujący treści poruszane na wykładzie

Kryteria oceniania:

3 - ponad 50% poprawnych odpowiedzi w teście (16-18 pkt)

3,5 - ponad 60% poprawnych odpowiedzi w teście (19-21 pkt)

4 - ponad 70% poprawnych odpowiedzi w teście (22-24 pkt)

4,5 - ponad 80% poprawnych odpowiedzi w teście (25-27 pkt)

5 - ponad 90% poprawnych odpowiedzi w teście (28-30 pkt)

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Knopp
Prowadzący grup: Wojciech Dragan, Maja Em-Kamieniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat psychologii jako nauki, podstawowe psychologiczne koncepcje człowieka oraz wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu różnych subdziedzin psychologii.

Sposób pomiaru efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:

wykład - egzamin

ćwiczenia - kolokwia, aktywność, obecność na zajęciach, wykonanie zadanych ćwiczeń i zadań

Pełny opis:

Psychologia jako nauka; Podstawowe metody badawcze w psychologii; Z historii psychologii: rozwój psychologii do początków XX wieku; Główne psychologiczne człowieka. Psychoanaliza; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia poznawcza; Przywiązanie; Psychologia procesów poznawczych; Psychologia emocji i motywacji; Psychologia osobowości: temperament, charakter, tożsamość; Psychologia rozwoju: zmiana i ciągłość w cyklu życia; Psychologia stresu; Inteligencja; Psychologia śmierci

Literatura:

Podstawowa:

Zimbardo, P.G., Gerrig, R.J. (2012 i późniejsze dodruki). Psychologia i życie.

Warszawa: PWN

Dodatkowa:

Campbell, J. B., Hall., C. S., Lindzey, G. (2006). Teorie osobowości. PWN.

Pieter, J. (1974). Historia psychologii. PWN

Selye, H. (1963). Stress życia. PZWL.

Uwagi:

Stosowane metody to wykład, studium przypadku, prezentacje multimedialne, ćwiczenia

Nakład pracy studenta (wykład i ćwiczenia):

- godziny kontaktowe: 45

- przeczytanie i przyswojenie treści z literatury obowiązkowej – 50

- przygotowanie zadanych ćwiczeń i prac indywidualnych – 25

- przygotowanie do egzaminu i kolokwiów: 80 godzin

Łączna liczba godzin aktywności: 200 godzin

ECTS: 8

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska, Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)