Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologiczne podstawy zachowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-BPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologiczne podstawy zachowania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Badanie relacji mózg a zachowanie- historia i współczesność: początki studiów nad biologicznym podłożem funkcji psychicznych, obserwacje kliniczne, zwierzęce modele zjawisk i zaburzeń psychicznych, współczesne techniki badania czynności mózgu u ludzi.

2. Zarys neuroanatomii funkcjonalnej na poziomie mikro i makroskopowym. Metody badania czynności mózgu.

3. Ogólne właściwości układów sensorycznych i mechanizmy sterowania ruchem. Zaburzenia czuciowe i motoryczne.

4. Neuroanatomiczne i neurochemiczne podłoże popędów, motywacji i emocji. Stres i działanie osi HPA. Biologiczne korelaty zaburzeń w sferze emocjonalno-motywacyjnej. Lęk i agresja.

5. Mózgowe mechanizmy procesów poznawczych. Pamięć - rodzaje pamięci, substraty anatomiczne, mechanizmy molekularne, zaburzenia. Procesy uwagi - mózgowy system selekcji informacji, zaburzenia uwagi. Uczenie się, warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Mózgowa reprezentacja mowy, zaburzenia funkcji językowych po uszkodzeniach mózgu.

6. Genetyka a zachowanie: metody badawcze genetyki zachowania, determinanty różnic indywidualnych- geny i środowisko, temperament jako biologiczny wymiar osobowości, biologiczne podłoże inteligencji, inteligencja a geny.

Ćwiczenia:

1. Ogólna anatomia układu nerwowego. Podstawowa budowa komórkowa, klasy komórek nerwowych i glejowych, podstawowe zjawiska elektryczne i neurochemiczne w układzie nerwowym, neurotransmitery i neuromodulatory.

2. Budowa układu wzrokowego i mechanizmy przetwarzania informacji, układ słuchowy, zmysł równowagi, czucie somatyczne, ból, niefarmakologiczna terapia bólu, bóle fantomowe, zmysły chemiczne, układ ruchowy - mięśnie, rola kory, móżdżku i jąder podstawy w kontroli ruchu.

3. Homeostaza. Regulacja pobierania pokarmu i wody. Termoregulacja. Regulacja ciśnienia krwi i tętna. Cykl rozrodczy. Stres, regulacja neurohormonalna, wpływ na układ immunologiczny. Emocje negatywne - mózgowy układ obronny. Emocje pozytywne - układ nagrody. Zaburzenia emocji w perspektywie neurobiologicznej.

4. Anatomia i molekularne podłoże uczenia się i pamięci. Pojęcie synapsy hebbowskiej, habituacja i desensytyzacja na poziomie synapsy, LTP i LTD. Uwaga w procesach przetwarzania informacji.

5. Asymetria funkcjonalna mózgu. Rozwój ewolucyjny i fizjologia języka, mechanizm rozpoznawania i generowania mowy.

6. Sen i czuwanie - rola snu, fazy, korelaty fizjologiczne i anatomiczne. Skutki deprywacji snu i zaburzenia. Sen a pamięć. Marzenia senne w ujęciu biologicznym.

7. Rytmy biologiczne: zegary biologiczne, rytmika okołodobowa i miesięczna. Rola melatoniny w regulacji aktywności okołodobowej.

8. Płeć mózgu, Współczesne pojęcie płci. Różnice anatomiczne w budowie mózgu, lokalizacji funkcji, lateralizacji. Jak powstaje płeć w rozwoju płodowym.

9. Substancje psychoaktywne: podstawowa klasyfikacja i mechanizmy działania na ośrodkowy układ nerwowy – opis neurotransmiterów i receptorów na które działają.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna, w stopniu niezbędnym dla zrozumienia relacji mózg-zachowanie w normie i patologii, funkcjonalną anatomię układu nerwowego na poziomie makroskopowym. Potrafi wymienić i opisać podstawowe metody badania czynności mózgu.

Zna ogólne właściwości układów sensorycznych oraz mechanizmy sterowania ruchem. Umie scharakteryzować fazy snu i ich mechanizmy mózgowe.

Charakteryzuje neuroanatomiczne i biochemiczne podłoże popędów i emocji, oraz podstawowe korelaty zaburzeń w sferze emocjonalno-motywacyjnej. Zna fizjologiczny mechanizm reakcji stresowej i potrafi scharakteryzować skutki stresu.

Zna substraty anatomiczne procesów pamięci i uczenia się. Zna neuropsychologiczne podłoże mowy i specyficznych funkcji językowych. Potrafi scharakteryzować podstawowe zaburzenia mowy.

Potrafi opisać metody badawcze i osiągnięcia genetyki zachowania w szacowaniu wkładu czynnika genetycznego i środowiska do różnic indywidualnych w zachowaniu.

Umiejętności

Student/-ka potrafi przygotować prezentację multimedialną na zadany temat dotyczący funkcjonowania układu nerwowego posługując się wieloma źródłami.

Potrafi samodzielnie zanalizować raport z badań naukowych i wnioski włączyć do swojej prezentacji.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie i aktualizowania wiedzy psychologicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.