Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Podstawowe teorie i pojęcia z zakresu psychologii poznawczej. Podstawowe teorie i pojęcia z zakresu psychologii. Zachowania społeczne i komunikowanie się. Znaczenie procesów uwagowych, emocji i motywacji w procesie poznawczym i regulacji zachowania. Przebieg i uwarunkowania procesów społecznych, mechanizmy kształtowania postaw.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student /studentka zna i rozumie podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji, proces mowy, myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć, rolę uwagi, emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania, zdolności i uzdolnienia, psychologię różnic indywidualnych – różnice w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.

Student /studentka zna i rozumie teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: zachowania społeczne i ich uwarunkowania; sytuację interpersonalną; zagadnienia: empatii, zachowań asertywnych, agresywnych i uległych, postaw, stereotypów, uprzedzeń, negocjacji i rozwiązywania konfliktów; reguły współdziałania; procesy i role grupowe; bariery i trudności w procesie komunikowania się, techniki i metody usprawniania komunikacji z dzieckiem, mechanizmy kształtowania się postaw dzieci lub uczniów.

Umiejętności

Student /studentka potrafi obserwować procesy uczenia się dzieci lub uczniów i ich konteksty mając na uwadze ustalenia psychologiczne.

Student /studentka potrafi skutecznie i świadomie komunikować się z użyciem właściwej terminologii psychologicznej.

Kompetencje społeczne

Student /studentka jest gotowy/gotowa do wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: test wielokrotnego wyboru.

Pełny opis:

1. Przedmiot naukowych zainteresowań psychologii. Psychologia teoretyczna i stosowana.

2. Humanistyczna i społeczno – przyrodnicza orientacja w psychologii. Główne nurty współczesnej psychologii: nurt behawiorystyczny, nurt psychodynamiczny, nurt poznawczy, nurt fenomenologiczno-egzystencjalny. Charakterystyka człowieka według różnych koncepcji psychologicznych.

3. Aktywność poznawcza: procesy sensoryczne i percepcyjne, pamięć, uwaga, myślenie i rozwiązywanie problemów, język i mowa, uczenie się.

4. Procesy emocjonalno – motywacyjne: właściwości procesów emocjonalnych, inteligencja emocjonalna, regulacyjne funkcje motywacji. Rola motywacji w edukacji.

5. Aktywność społeczna - społeczna interakcja, relacje nauczyciel - dziecko. Spostrzeganie społeczne jako źródło wrażeń dotyczących innych ludzi. Zjawisko samospełniającej się przepowiedni. Atrybucja w spostrzeganiu osób. Wpływ społeczny: konformizm, posłuszeństwo, agresja. Postawy i ich zmiana.

6. Indywidualne możliwości i preferencje uczniów – różnice indywidualne: inteligencja, temperament, styl poznawczy i styl działania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Mietzel, G. (2008), Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psych.

2. Strelau, J., Doliński, D. (2018), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańska: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (Tom I, rozdziały: 6, 7,9; Tom II: rozdział 13).

Literatura uzupełniająca:

1. Pilecka, W., Rudkowska, G., Wrona, L. (2005), Podstawy psychologii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej

2. Wadeley, A. Birch, A., Malim, T. (2000), Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN.

3. Gerrig R.J; Zimbardo P.G. (2006), Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: PWN.

4. Kozielecki, J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Żak.

5. Żak, P. (red.) (2016). O chłopcu, który przestał się bać i inne niezwykłe eksperymenty. Badania psychologiczne, dzięki którym lepiej rozumiemy siebie i innych. Kielce: Wyd. Charaktery.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład aktywizujący, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, materiały filmowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godz. wykładu

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.