Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy matematyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PMW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy matematyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Podstawowe struktury matematyki szkolnej: liczby i ich własności, zbiory liczbowe, działania na liczbach, figury, relacje i zależności funkcyjne, reprezentacje graficzne. Treści nauczania w zakresie edukacji matematycznej w klasach I-III: liczby i liczenie, aspekty liczby, systemy pozycyjne i niepozycyjne, własności działań na liczbach, zagadnienia miarowe w geometrii, klasyfikowanie figur geometrycznych, symetria, manipulacje w trzech wymiarach i tworzenie modeli brył, wczesna algebraizacja, zagadnienia zegarowe i kalendarzowe. Treści nauczania matematyki ze starszych klasach szkoły podstawowej: własności liczb całkowitych i wymiernych, działania na ułamkach, wyrażenia algebraiczne, rozumowanie geometryczne i jego zapis, przeliczanie jednostek miary, zliczanie za pomocą reguł mnożenia i dodawania, zasada szufladkowa, definiowanie figur, badanie ich własności (kąty, wielokąty, koło), proste konstrukcje geometryczne prostopadłość i równoległość na płaszczyźnie i w przestrzeni, figury przestrzenne, kodowanie położenia na płaszczyźnie i w przestrzeni, elementy statystyki opisowej, graficzne reprezentowanie danych, podstawowe konstrukcje geometryczne (także z pakietami Geogebra lub Logomocja), algorytmy i konstrukcje rekurencyjne. Rozumowania matematyczne w obrębie matematyki szkolnej, w tym wnioskowanie dedukcyjne, argumentowanie i zapisywanie rozumowań, wykonywanie eksperymentów numerycznych i geometrycznych, dostrzeganie regularności prowadzących do uogólnień, uzasadnianie uogólnień, formułowanie i weryfikacja hipotez, rozumowania dedukcyjne w geometrii (płaskiej i przestrzennej). Zastosowania matematyki w życiu codziennym oraz w innych dyscyplinach nauki, w tym w technice, sztuce, ekonomii, przyrodzie. Studenci powinni opanować umiejętność rozwiązywania zadań konkursowych na poziomie klas I-III oraz IV-VI.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student /studentka zna i rozumie podstawowe struktury matematyki szkolnej: liczby i ich własności, zbiory liczbowe, działania na liczbach, figury, relacje i zależności funkcyjne, reprezentacje graficzne.

Student /studentka zna i rozumie treści nauczania w zakresie edukacji matematycznej w klasach I–III: liczby i liczenie, aspekty liczby, systemy pozycyjne i niepozycyjne, własności działań na liczbach, zagadnienia miarowe w geometrii, klasyfikowanie figur geometrycznych, symetrię, manipulacje w trzech wymiarach i tworzenie modeli brył, wczesną algebraizację, zagadnienia zegarowe i kalendarzowe.

Student /studentka zna i rozumie treści nauczania matematyki w zakresie starszych klas szkoły podstawowej: własności liczb całkowitych i wymiernych, działania na ułamkach, wyrażenia algebraiczne, rozumowanie geometryczne i jego zapis, przeliczanie jednostek miary, zliczanie za pomocą reguł mnożenia i dodawania, zasadę szufladkową, definiowanie figur, badanie ich własności (kąty, wielokąty, koło), proste konstrukcje geometryczne – prostopadłość i równoległość na płaszczyźnie i w przestrzeni, figury przestrzenne, kodowanie położenia na płaszczyźnie i w przestrzeni, elementy statystyki opisowej, graficzne reprezentowanie danych, podstawowe konstrukcje geometryczne, algorytmy i konstrukcje rekurencyjne.

Student /studentka zna i rozumie rozumowania matematyczne w zakresie matematyki szkolnej, w tym wnioskowanie dedukcyjne, argumentowanie i zapisywanie rozumowań, wykonywanie eksperymentów numerycznych i geometrycznych, dostrzeganie regularności prowadzących do uogólnień, uzasadnianie uogólnień, formułowanie i weryfikację hipotez, rozumowania dedukcyjne w geometrii płaskiej i przestrzennej.

Student /studentka zna i rozumie zastosowania matematyki w życiu codziennym oraz w innych obszarach, w tym w technice, sztuce, ekonomii, przyrodzie.

Umiejętności

Student /studentka potrafi sprawnie posługiwać się podstawowymi obiektami matematycznymi.

Student /studentka potrafi prowadzić proste rozumowania matematyczne i oceniać ich poprawność.

Student /studentka potrafi dostrzegać i wskazywać związki matematyki z codziennym życiem.

Student /studentka potrafi rozwiązywać zagadki i łamigłówki logiczne.

Student /studentka potrafi posługiwać się pakietami wspierającymi nauczanie matematyki w szkole.

Student /studentka potrafi przygotować ucznia do udziału w konkursach matematycznych dla szkół podstawowych.

Kompetencje społeczne

Student /studentka jest gotowy/gotowa do pogłębiania swojego rozumienia znaczenia i piękna matematyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Ewa Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin pisemny (w formie stacjonarnej lub on-line)

- kolokwium pisemne (w formie stacjonarnej lub on-line)

- aktywność na zajęciach stacjonarnych i on-line

- projekt

- prace samodzielne (rozwiązanie zadań przekazanych na zajęciach, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą aplikacji MS Teams).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest powtórzenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela, a także spojrzenie na edukację matematyczną i matematykę szkolną z wyższego stanowiska.

Metody nauczania:

Kontaktowe:

Wykład: wykład tradycyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja nad rozwiązaniami, projekt, praca z programem Geogebra

Zdalne:

Wykład:

konsultacja mejlowa lub on-line z prowadzącym, wykład z użyciem aplikacji Cisco Webex, praca z materiałami przesłanymi on-line (również poprzez MS Teams), pokaz, film, praca z programem Geogebra

Ćwiczenia: samodzielne rozwiązywanie zadań i konsultacja mejlowa lub on-line z prowadzącym ćwiczenia, projekt, praca z programem Geogebra

W trakcie pracy na odległość kontakt ze studentami będzie odbywał się:

• drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl, lub

• FB, Messengera, lub

• aplikacje takie jak One Drive, Teams, Forms

Tematyka wykładów:

1. Liczby naturalne. Dodawanie, odejmowanie i mnożenie liczb naturalnych zapisanych w niedziesiątkowych systemach pozycyjnych.Nietypowe sposoby liczenia.

2. Liczby rzeczywiste. Działania w zbiorze liczb rzeczywistych. Własności działań.

3. Wyrażenia algebraiczne. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.

4. Proporcjonalność prosta i proporcjonalność odwrotna.

5. Układ współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Kodowanie położenia obiektu na płaszczyźnie i w przestrzeni.

6. Obliczanie pól powierzchni wielokątów w układzie współrzędnych.

7. Metody rozwiązywania równań i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Metody rozwiązywania układów równań liniowych pierwszego stopnia z dwiema i trzema niewiadomymi.

8. Proste konstrukcje geometryczne na płaszczyźnie i w przestrzeni, (także z pakietami Geogebra), algorytmy i konstrukcje rekurencyjne.

9. Rozumowania matematyczne w obrębie matematyki szkolnej (w tym wnioskowanie dedukcyjne i redukcyjne). Argumentowanie i zapisywanie rozumowań.

10. Wykonywanie eksperymentów numerycznych i geometrycznych, dostrzeganie regularności prowadzących do uogólnień, uzasadnianie uogólnień. Formułowanie i weryfikacja hipotez. Rozumowania dedukcyjne w geometrii (płaskiej i przestrzennej).

11. Elementy statystyki opisowej. Graficzne reprezentowanie danych. Średnia arytmetyczna, mediana i dominanta.

12. Elementy kombinatoryki. Zliczanie za pomocą reguł mnożenia i dodawania, zasada szufladkowa.

13. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń w prostych przypadkach.

14. Zastosowania matematyki w życiu codziennym oraz w innych dyscyplinach nauki, w tym w technice, sztuce, ekonomii, przyrodzie.

15. Zadania konkursowe z matematyki na poziomie szkoły podstawowej.

Tematyka ćwiczeń:

1. Działania w zbiorze liczb naturalnych. Nietypowe sposoby liczenia. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych zapisanych w niedziesiątkowanych systemach pozycyjnych. Podzielność liczb. Wyznaczanie NWD i NWW.

2. Liczby całkowite. Działania w zbiorze liczb całkowitych.

3. Działania w zbiorze liczb wymiernych.

4. Działania w zbiorze liczb rzeczywistych. Potęgi i pierwiastki. Kolejność wykonywania działań. Prawa działań.

5. Wyrażenia algebraiczne. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.

6. Geometria na płaszczyźnie. Definiowanie figur geometrycznych. Własności figur geometrycznych (ze szczególnym uwzględnieniem kątów, własności kątów, wielokątów, okręgów i kół). Obwody i pola powierzchni wielokątów. Klasyfikowanie figur geometrycznych. Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

7. Geometria w przestrzeni. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości. Manipulacje w trzech wymiarach i tworzenie modeli brył,

8. Skala i plan. Rysunki brył na kartce papieru. Rzutowanie prostokątne.

9. Układ współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Kodowanie położenia obiektu na płaszczyźnie i w przestrzeni.

10 Proste konstrukcje geometryczne na płaszczyźnie i w przestrzeni, (także z pakietami Geogebra), algorytmy i konstrukcje rekurencyjne.

11. Rozumowania matematyczne w obrębie matematyki szkolnej (w tym wnioskowanie dedukcyjne i redukcyjne). Argumentowanie i zapisywanie rozumowań. Wykonywanie eksperymentów numerycznych i geometrycznych, dostrzeganie regularności prowadzących do uogólnień, uzasadnianie uogólnień. Formułowanie i weryfikacja hipotez. Rozumowania dedukcyjne w geometrii (płaskiej i przestrzennej).

12. Elementy statystyki opisowej. Graficzne reprezentowanie danych. Średnia arytmetyczna, mediana i dominanta.

13. Elementy kombinatoryki i podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Zliczanie za pomocą reguł mnożenia i dodawania, zasada szufladkowa.

14. Zastosowania matematyki w życiu codziennym oraz w innych dyscyplinach nauki, w tym w technice, sztuce, ekonomii, przyrodzie.

15. Rozwiązywanie zadań konkursowych z matematyki na poziomie szkoły podstawowej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik

2. Semadeni Z. (red.) Nauczanie początkowe matematyki, tom 2 (1984), tom 3 (1985), tom 4 (1988).

3. https://wiki.geogebra.org/pl/Samouczek

4. Materiały przekazane studentom za pomocą poczty elektronicznej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Czajkowska, M. (2012), Umiejętności matematyczne przyszłych polskich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle wyników badania TEDS, Problemy wczesnej edukacji 1(16), 49-67.

2. Nowak - Łojewska A. (2016), Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczycieli klas I-III.

3. https://www.kangur-mat.pl/zadania.php

4. http://jersz.pl/contest,4,tab_7.html

Uwagi:

Szczegółowe zadania do wykonania zostaną przesłane studentom drogą mailową lub przekazane na zajęciach stacjonarnych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest :

- pozytywny wynik z kolokwiów (w formie papierowej lub testów on line)

- rozwiązanie zadań otrzymanych drogą elektroniczną i przesłanie rozwiązań tych zadań również drogą elektroniczną

- wykonanie projektu (przygotowanie aplikacji w programie GeoGebra)

- aktywność na zajęciach i on-line

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (w formie papierowej lub testu on line) jest uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do otrzymania. Uzyskane punkty zostaną przeliczone na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Nakład pracy Studenta:

Liczba godzin kontaktowych (w formie stacjonarnej lub zdalnej):

wykład 15 h

ćwiczenia 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

Przygotowanie do zajęć -30 h

Przygotowanie do kolokwium - 10 h

Przygotowanie do egzaminu -15 h

Przygotowanie projektu -10 h

Łączna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin pisemny (w formie stacjonarnej lub on-line)

- kolokwium pisemne (w formie stacjonarnej lub on-line)

- aktywność na zajęciach stacjonarnych i on-line

- projekt

- prace samodzielne (rozwiązanie zadań przekazanych na zajęciach, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą aplikacji MS Teams).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest powtórzenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela, a także spojrzenie na edukację matematyczną i matematykę szkolną z wyższego stanowiska.

Metody nauczania:

Kontaktowe:

Wykład: wykład tradycyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem.

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja nad rozwiązaniami, projekt, praca z programem Geogebra

Zdalne:

Wykład:

konsultacja mejlowa lub on-line z prowadzącym, wykład z użyciem aplikacji Cisco Webex, praca z materiałami przesłanymi on-line (również poprzez MS Teams), pokaz, film, praca z programem Geogebra

Ćwiczenia: samodzielne rozwiązywanie zadań i konsultacja mejlowa lub on-line z prowadzącym ćwiczenia, projekt, praca z programem Geogebra

W trakcie pracy na odległość kontakt ze studentami będzie odbywał się:

• drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl, lub

• FB, Messengera, lub

• aplikacje takie jak One Drive, Teams, Forms

Tematyka wykładów:

1. Liczby naturalne. Dodawanie, odejmowanie i mnożenie liczb naturalnych zapisanych w niedziesiątkowych systemach pozycyjnych.Nietypowe sposoby liczenia.

2. Liczby rzeczywiste. Działania w zbiorze liczb rzeczywistych. Własności działań.

3. Wyrażenia algebraiczne. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.

4. Proporcjonalność prosta i proporcjonalność odwrotna.

5. Układ współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Kodowanie położenia obiektu na płaszczyźnie i w przestrzeni.

6. Obliczanie pól powierzchni wielokątów w układzie współrzędnych.

7. Metody rozwiązywania równań i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Metody rozwiązywania układów równań liniowych pierwszego stopnia z dwiema i trzema niewiadomymi.

8. Proste konstrukcje geometryczne na płaszczyźnie i w przestrzeni, (także z pakietami Geogebra), algorytmy i konstrukcje rekurencyjne.

9. Rozumowania matematyczne w obrębie matematyki szkolnej (w tym wnioskowanie dedukcyjne i redukcyjne). Argumentowanie i zapisywanie rozumowań.

10. Wykonywanie eksperymentów numerycznych i geometrycznych, dostrzeganie regularności prowadzących do uogólnień, uzasadnianie uogólnień. Formułowanie i weryfikacja hipotez. Rozumowania dedukcyjne w geometrii (płaskiej i przestrzennej).

11. Elementy statystyki opisowej. Graficzne reprezentowanie danych. Średnia arytmetyczna, mediana i dominanta.

12. Elementy kombinatoryki. Zliczanie za pomocą reguł mnożenia i dodawania, zasada szufladkowa.

13. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń w prostych przypadkach.

14. Zastosowania matematyki w życiu codziennym oraz w innych dyscyplinach nauki, w tym w technice, sztuce, ekonomii, przyrodzie.

15. Zadania konkursowe z matematyki na poziomie szkoły podstawowej.

Tematyka ćwiczeń:

1. Działania w zbiorze liczb naturalnych. Nietypowe sposoby liczenia. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych zapisanych w niedziesiątkowanych systemach pozycyjnych. Podzielność liczb. Wyznaczanie NWD i NWW.

2. Liczby całkowite. Działania w zbiorze liczb całkowitych.

3. Działania w zbiorze liczb wymiernych.

4. Działania w zbiorze liczb rzeczywistych. Potęgi i pierwiastki. Kolejność wykonywania działań. Prawa działań.

5. Wyrażenia algebraiczne. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.

6. Geometria na płaszczyźnie. Definiowanie figur geometrycznych. Własności figur geometrycznych (ze szczególnym uwzględnieniem kątów, własności kątów, wielokątów, okręgów i kół). Obwody i pola powierzchni wielokątów. Klasyfikowanie figur geometrycznych. Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

7. Geometria w przestrzeni. Graniastosłupy (ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłościanów) i ich siatki. Ostrosłupy i ich siatki. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Jednostki objętości. Zamiana jednostek objętości. Manipulacje w trzech wymiarach i tworzenie modeli brył,

8. Skala i plan. Rysunki brył na kartce papieru. Rzutowanie prostokątne.

9. Układ współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Kodowanie położenia obiektu na płaszczyźnie i w przestrzeni.

10 Proste konstrukcje geometryczne na płaszczyźnie i w przestrzeni, (także z pakietami Geogebra), algorytmy i konstrukcje rekurencyjne.

11. Rozumowania matematyczne w obrębie matematyki szkolnej (w tym wnioskowanie dedukcyjne i redukcyjne). Argumentowanie i zapisywanie rozumowań. Wykonywanie eksperymentów numerycznych i geometrycznych, dostrzeganie regularności prowadzących do uogólnień, uzasadnianie uogólnień. Formułowanie i weryfikacja hipotez. Rozumowania dedukcyjne w geometrii (płaskiej i przestrzennej).

12. Elementy statystyki opisowej. Graficzne reprezentowanie danych. Średnia arytmetyczna, mediana i dominanta.

13. Elementy kombinatoryki i podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Zliczanie za pomocą reguł mnożenia i dodawania, zasada szufladkowa.

14. Zastosowania matematyki w życiu codziennym oraz w innych dyscyplinach nauki, w tym w technice, sztuce, ekonomii, przyrodzie.

15. Rozwiązywanie zadań konkursowych z matematyki na poziomie szkoły podstawowej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik

2. Semadeni Z. (red.) Nauczanie początkowe matematyki, tom 2 (1984), tom 3 (1985), tom 4 (1988).

3. https://wiki.geogebra.org/pl/Samouczek

4. Materiały przekazane studentom za pomocą poczty elektronicznej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Czajkowska, M. (2012), Umiejętności matematyczne przyszłych polskich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle wyników badania TEDS, Problemy wczesnej edukacji 1(16), 49-67.

2. Nowak - Łojewska A. (2016), Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczycieli klas I-III.

3. https://www.kangur-mat.pl/zadania.php

4. http://jersz.pl/contest,4,tab_7.html

Uwagi:

Szczegółowe zadania do wykonania zostaną przesłane studentom drogą mailową lub przekazane na zajęciach stacjonarnych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest :

- pozytywny wynik z kolokwiów (w formie papierowej lub testów on line)

- rozwiązanie zadań otrzymanych drogą elektroniczną i przesłanie rozwiązań tych zadań również drogą elektroniczną

- wykonanie projektu (przygotowanie aplikacji w programie GeoGebra)

- aktywność na zajęciach i on-line

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (w formie papierowej lub testu on line) jest uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do otrzymania. Uzyskane punkty zostaną przeliczone na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Nakład pracy Studenta:

Liczba godzin kontaktowych (w formie stacjonarnej lub zdalnej):

wykład 15 h

ćwiczenia 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

Przygotowanie do zajęć -40 h

Przygotowanie do kolokwium - 10 h

Przygotowanie do egzaminu -20 h

Przygotowanie projektu -10 h

Łączna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.