Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna z osobami bezrobotnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3S-PSB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z osobami bezrobotnymi
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. PS, praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Aktywność zawodowa we współczesnym świecie.

2. Praca jako podstawowa działalność człowieka:

- praca w różnych fazach rozwoju cywilizacji ludzkich;

- wykształcenie jako cecha statusu pracy zarobkowej;

- praca jako obiekt badań społecznych;

- globalizacja a kariery zawodowe.

3. Praca i zatrudnienie w systemie prawa. Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej. Dane statystyczne dotyczące bezrobotnych.

4. Bezrobocie. Istota bezrobocia. Przyczyny i konsekwencje występowania bezrobocia.

5. Bezrobocie jako przyczyna przyznawania świadczeń pomocy społecznej.

6. Charakterystyka społeczno-demograficzna bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Cechy psychospołeczne osób bezrobotnych. Wskazania do diagnozy osób bezrobotnych.

7. Instytucje świadczące pomoc osobom bezrobotnym:

- instytucje pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz osób bezrobotnych i ich rodzin;

- instytucje rynku pracy w Polsce;

- instytucje zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej.

8. Usługi i świadczenia dla osób bezrobotnych:

- usługi i świadczenia z pomocy społecznej;

- usługi i świadczenia oferowane przez instytucje rynku pracy;

- CIS i spółdzielnie socjalne.

9. Zadania ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Kontrakt socjalny Praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny. Współpraca ośrodka pomocy społecznej.

10. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi metodą kontraktu (symulacja kontraktu).

11. Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi.

12. Zajęcia terenowe (Spółdzielnia socjalna/ PUP/ WTZ).

13. Dobre praktyki w Polsce i Europie w pracy socjalnej z bezrobotnymi.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę na instytucji rynku pracy i instrumentów polityki społecznej działających w na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Posiada wiedzę na temat funkcjonowania osoby bezrobotnej.

Umiejętności

Student/-ka potrafi dokonać wstępnej analizy przypadku danej osoby i zaproponować działania służące interesom klienta wykluczonego społecznie z powodu braku pracy.

Potrafi współdziałać z instytucjami działającymi na rzecz osób bezrobotnych; przygotowuje plany pracy, kontrakty socjalne z osobą bezrobotną.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę rozwoju własnych umiejętności w pracy z osobą bezrobotną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (20 pytań, w tym 10 pytań zamkniętych i 10 pytań otwartych);

wykonywanie zadań w małych grupa, 2-3 osobowych w trakcie zajęć;

przygotowanie do zajęć;

aktywność na zajęciach;

praca zaliczeniowa - kontrakt socjalny obejmujący pracę z osobą bezrobotną (w aspekcie wybranej techniki pracy z osobą bezrobotną);

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Aktywność zawodowa we współczesnym świecie.

1.1. Praca jako podstawowa działalność człowieka:

- praca w różnych fazach rozwoju cywilizacji ludzkich;

- wykształcenie jako cecha statusu pracy zarobkowej;

- praca jako obiekt badań społecznych;

- globalizacja a kariery zawodowe.

1.2. Praca i zatrudnienie w systemie prawa. Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej. Dane statystyczne dotyczące bezrobotnych.

2. Bezrobocie.

2.1. Istota bezrobocia.

2.2. Przyczyny i konsekwencje występowania bezrobocia.

2.3. Bezrobocie jako przyczyna przyznawania świadczeń pomocy społecznej.

2.4. Charakterystyka społeczno-demograficzna bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Cechy psychospołeczne osób bezrobotnych. Wskazania do diagnozy osób bezrobotnych.

3. Instytucje świadczące pomoc osobom bezrobotnym:

3.1. instytucje pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz osób bezrobotnych i ich rodzin;

3.2. instytucje rynku pracy w Polsce;

3.3. instytucje zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej.

4. Usługi i świadczenia dla osób bezrobotnych:

4.1. usługi i świadczenia z pomocy społecznej;

4.2. usługi i świadczenia oferowane przez instytucje rynku pracy;

4.3.CIS i spółdzielnie socjalne.

5. Zadania ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

5.1. Kontrakt socjalny Praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny. Współpraca ośrodka pomocy społecznej.

5.2. Projekt socjalny

5.3. PSR

6. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi metodą kontraktu (symulacja kontraktu).

7. Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi.

Literatura:

Ł. Arent, A. Hryniewicka, I. Kulak-Dolata I., B. Rokicki, Bezrobocie - między dialogiem a działaniem, Warszawa 2012.

M. Grewiński, M. Rymsza, Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa 2011.

L. Miś, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska, Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim, Kraków 2011.

A. Skowrońska, Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, CRZL 2014.

J. Staręga-Piasek (red.) Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, IRSS, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1828).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2046).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, film, dyskusja, metody aktywizujące studenta (praca w grupach);

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 30 godzin

przygotowanie do zajęć, lektury - 20 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 15 godzin

przygotowanie projektu socjalnego - 20 godzin

łączna liczba godzin aktywności - 85 godzin

Zajęcia prowadzone synchronicznie zgodnie z planem zajęć w systemie zdalnym w aplikacji Teams.

Link do kanału:

Grupa 1.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2a8a1c71bd9d49faa1021a79386bcdc0%40thread.tacv2/Praca%2520socjalna%2520z%2520osobami%2520bezrobotnymi?groupId=daf62599-7c82-4eed-8fd5-3642a97575b3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 2.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a88fde4a0155c4db2a795da8db998ffee%40thread.tacv2/Praca%2520socjalna%2520z%2520osobami%2520bezrobotnymi?groupId=f94e8d1b-0669-48d1-bb29-fea2055aa81f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wiedza: pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (20 pytań, w tym 15 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych);

Umiejętności: aktywizujące formy pracy na zajęciach: udział w dyskusji, aktywność na zajęciach; operacjonalizacja wiedzy; wykonywanie zadań w małych grupa, 2-3 osobowych w trakcie zajęć;

Kompetencje: wykonywanie zadań w małych grupa, 2-3 osobowych w trakcie zajęć;aktywizujące formy pracy na zajęciach: udział w dyskusji, aktywność na zajęciach; operacjonalizacja wiedzy: kontrakt socjalny obejmujący pracę z osobą bezrobotną (w aspekcie wybranej techniki pracy z osobą bezrobotną);

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Aktywność zawodowa we współczesnym świecie.

2. Praca jako podstawowa działalność człowieka:

2.1.Praca i zatrudnienie w systemie prawa. Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej. Dane statystyczne dotyczące bezrobotnych.

2.2.. Bezrobocie. Istota bezrobocia. Przyczyny i konsekwencje występowania bezrobocia.

2.3. Bezrobocie jako przyczyna przyznawania świadczeń pomocy społecznej.

2.4.. Charakterystyka społeczno-demograficzna bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Cechy psychospołeczne osób bezrobotnych. Wskazania do diagnozy osób bezrobotnych.

3.. Instytucje świadczące pomoc osobom bezrobotnym:

3.1.instytucje pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz osób bezrobotnych i ich rodzin;

3.2.instytucje rynku pracy w Polsce;

3.3.instytucje zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej.

4. Usługi i świadczenia dla osób bezrobotnych:

4.1.usługi i świadczenia z pomocy społecznej;

4.2.usługi i świadczenia oferowane przez instytucje rynku pracy;

4.3. CIS i spółdzielnie socjalne.

5-6.. Zadania ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Kontrakt socjalny Praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny. Współpraca ośrodka pomocy społecznej. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi metodą kontraktu (symulacja kontraktu).

7. Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi.

8. Dobre praktyki w Polsce i Europie w pracy socjalnej z bezrobotnymi.

Literatura:

Ł. Arent, A. Hryniewicka, I. Kulak-Dolata I., B. Rokicki, Bezrobocie - między dialogiem a działaniem, Warszawa 2012.

E. Flaszyńska, Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019,

M. Grewiński, M. Rymsza, Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa 2011.

L. Miś, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska, Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim, Kraków 2011.

A. Skowrońska, Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, CRZL 2014.

J. Staręga-Piasek (red.) Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, IRSS, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1828)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2046).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, film, dyskusja, metody aktywizujące studenta (praca w grupach);

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 15 godzin

przygotowanie do zajęć, lektury - 20 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 15 godzin

przygotowanie kontraktu socjalnego - 5 godzin

łączna liczba godzin aktywności - 55 godzin

liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-03-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.