Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Indywidualizacja pracy z uczniem - diagnoza funkcjonalna i wsparcie personalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3S-IPU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indywidualizacja pracy z uczniem - diagnoza funkcjonalna i wsparcie personalne
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. PE, pedagogika informatyki i ped. zdolności, (3-l) stacj. I stopnia
Obowiązkowe dla 4 sem. PE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 4 sem. PE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów i ich uwarunkowań, w tym specyficznych potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, czy szczególnie uzdolnionych (zakres diagnozy funkcjonalnej, narzędzia stosowane w diagnozie). Dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb uczniów (projektowanie wsparcia, konstruowanie indywidualnych programów). Techniki diagnostyczne w pedagogice Praca z uczniami z trudnościami w uczeniu się – przyczyny i przejawy. Specyficzne trudności w uczeniu się wynikające z dysfunkcji sfery percepcyjno-motorycznej oraz zaburzeń rozwoju zdolności. Metody i techniki określania indywidualnego potencjału ucznia i wspomaganie w projektowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania ucznia, w tym ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów szczególnie uzdolnionych w szkole i zespole klasowym.

- Ma wiedzę z zakresu projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej.

- Zna cechy dobrej diagnozy.

- Zna wybrane metody i narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w diagnozie funkcjonalnej oraz diagnostyce pedagogicznej.

- Zna i rozumie diagnozę wstępną uczniów; sposoby wspomagania rozwoju poznawczego uczniów; potrzebę kształtowania pojęć, postaw, umiejętności praktycznych, w tym rozwiązywania problemów, i wykorzystywania wiedzy; potrzebę i metody strukturyzacji wiedzy; konieczność powtarzania i utrwalania wiedzy i umiejętności.

Umiejętności

- -Potrafi diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia; opracowywać narzędzia diagnostyczne.

- Potrafi przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia, w tym dobrać narzędzia służące ocenie danych umiejętności ucznia.

- Potrafi rozpoznać typowe błędy uczniowskie i omówić je z rodzicami/opiekunami uczniów oraz podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym, opiekuńczo-wychowawczym z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

- Potrafi projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia i wychowania.

Kompetencje społeczne

- Jest świadomy zasad etycznych w diagnozie i planowaniu działań rehabilitacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zalewska
Prowadzący grup: Paulina Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie:

1. Aktywności podczas zajęć.

2. Obecności.

3. Kolokwium w postaci testu MS Forms udostępnionego na platformie Teams.

4. Projektu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.

5. Skonstruowania indywidualnego programu wsparcia dla ucznia z trudnościami w uczeniu się,

6. Praca pisemna na wybrany (z listy) temat dotyczący indywidualizacji pracy z uczniem.

Pełny opis:

Treści programowe:

-Omówienie sposobów rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów i ich uwarunkowań, w tym zróżnicowanych potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, czy szczególnie uzdolnionych

-Zapoznanie z zakresem diagnozy funkcjonalnej i narzędziami stosowanymi w diagnozie. Omówienie wybranych technik diagnostycznych w pedagogice specjalnej

-Charakterystyka pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się

-Metody i techniki określania indywidualnego potencjału ucznia i wspomaganie w projektowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej

-Analiza możliwości dostosowywania procesu kształcenia do potrzeb uczniów

-Konstruowanie indywidualnych programów wsparcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chojak, M. (2021). Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Warszawa: Difin SA.

Czapiga, A. (2005). Zadania terapeutyczne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Indywidualne programy terapeutyczne. W: S. Mihilewicz (red.) (2005). Dziecko z trudnościami w rozwoju. Kraków: Impuls.

Głodkowska, J. (red.) (2017). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: PWN.

Krakowiak, K. (2017). Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Warszawa: ORE.

Naprawa, R., Tanajewska, A., Mach, C., Szczepańska, K. (2012). Karta indywidualnych potrzeb ucznia. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN.

Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B., Drzyzga, A., Cytowska, B. (2017). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Kraków: Impuls.

Słupek, K. (2018). Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań. Gdańsk: Harmonia.

Styczyńska, M., Olejniczak, M. (red.) (2015). Współczesne trendy w edukacji dziecka. Konin: PWSZ.

Skibska J. (2017). Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Kraków: Impuls.

Skałabania, B., Lewandowska-Kidoń, T. (2019). Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu. Wybrane zagadnienia. Kraków: Impuls.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Żak.

Głodkowska, J. (2017). Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Warszawa: PWN.

Skorek, E.M. (red.) (2010). Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków: Impuls.

Kutscher, M.L., Attwood, T., Wolff, R.R. (2007). Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Warszawa: K.E. LIBER.

Uwagi:

gr ćw II DZPE-POW gr. 1

Link do zespołu w aplikacji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1fd2c6463d9d4f4c8a2c2629fa9cb449%40thread.tacv2/conversations?groupId=19f7a227-1bdf-4908-9ded-082f2c4fe0c1&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr ćw II DZPE-PIZ gr. 2

Link do zespołu w aplikacji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5712a545812e4575b21ffbaba8a8eb60%40thread.tacv2/conversations?groupId=8e1aca3d-bb41-4cf9-9e21-caf09275f879&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia: dyskusja, pokaz, metoda problemowa, sytuacyjna, symulacja, ćwiczenie, instruktaż, film.

Nakład pracy studenta:

Nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy Teams: 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 h

Przygotowanie się do kolokwium: 5 h

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zalewska
Prowadzący grup: Paulina Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie:

1. Aktywności podczas zajęć.

2. Obecności.

3. Kolokwium w postaci testu MS Forms udostępnionego na platformie Teams.

4. Projektu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.

5. Skonstruowania indywidualnego programu wsparcia dla ucznia z trudnościami w uczeniu się,

6. Praca pisemna na wybrany (z listy) temat dotyczący indywidualizacji pracy z uczniem.

Pełny opis:

Treści programowe:

-Omówienie sposobów rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów i ich uwarunkowań, w tym zróżnicowanych potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, czy szczególnie uzdolnionych

-Zapoznanie z zakresem diagnozy funkcjonalnej i narzędziami stosowanymi w diagnozie. Omówienie wybranych technik diagnostycznych w pedagogice specjalnej

-Charakterystyka pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się

-Metody i techniki określania indywidualnego potencjału ucznia i wspomaganie w projektowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej

-Analiza możliwości dostosowywania procesu kształcenia do potrzeb uczniów

-Konstruowanie indywidualnych programów wsparcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chojak, M. (2021). Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Warszawa: Difin SA.

Czapiga, A. (2005). Zadania terapeutyczne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Indywidualne programy terapeutyczne. W: S. Mihilewicz (red.) (2005). Dziecko z trudnościami w rozwoju. Kraków: Impuls.

Głodkowska, J. (red.) (2017). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: PWN.

Krakowiak, K. (2017). Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Warszawa: ORE.

Naprawa, R., Tanajewska, A., Mach, C., Szczepańska, K. (2012). Karta indywidualnych potrzeb ucznia. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN.

Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B., Drzyzga, A., Cytowska, B. (2017). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Kraków: Impuls.

Słupek, K. (2018). Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań. Gdańsk: Harmonia.

Styczyńska, M., Olejniczak, M. (red.) (2015). Współczesne trendy w edukacji dziecka. Konin: PWSZ.

Skibska J. (2017). Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Kraków: Impuls.

Skałabania, B., Lewandowska-Kidoń, T. (2019). Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu. Wybrane zagadnienia. Kraków: Impuls.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Żak.

Głodkowska, J. (2017). Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Warszawa: PWN.

Skorek, E.M. (red.) (2010). Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków: Impuls.

Kutscher, M.L., Attwood, T., Wolff, R.R. (2007). Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Warszawa: K.E. LIBER.

Uwagi:

GR.ĆWICZENIOWA II ZZ/PE-POW 1

Link do zespołu w aplikacji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a07e17f593600436baa49e5375ef8fb31%40thread.tacv2/conversations?groupId=6365c88d-4285-4403-bb14-f6e5e3fa7df2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

GR.ĆWICZENIOWA II ZZ/PE-POW 2

Link do zespołu w aplikacji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8064f9a9e0824d0f959314f6db511a6f%40thread.tacv2/conversations?groupId=aab5162f-76c3-43e2-8e4f-84e3af338d0d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia: dyskusja, pokaz, metoda problemowa, sytuacyjna, symulacja, ćwiczenie, instruktaż, film.

Nakład pracy studenta:

Nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy Teams: 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 h

Przygotowanie się do kolokwium: 10 h

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zalewska
Prowadzący grup: Paulina Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie:

1. Aktywności podczas zajęć

2. Obecności

3. Kolokwium (test z otwartymi i zamkniętymi pytaniami)

4. Projekt dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia i indywidualnego programu wsparcia dla ucznia z trudnościami w uczeniu się

6. Praca pisemna na wybrany (z listy) temat dotyczący indywidualizacji pracy z uczniem

Pełny opis:

Treści programowe:

-Omówienie sposobów rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów i ich uwarunkowań, w tym zróżnicowanych potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, czy szczególnie uzdolnionych

-Zapoznanie z zakresem diagnozy funkcjonalnej i narzędziami stosowanymi w diagnozie. Omówienie wybranych technik diagnostycznych w pedagogice specjalnej

-Charakterystyka pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się

-Metody i techniki określania indywidualnego potencjału ucznia i wspomaganie w projektowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej

-Analiza możliwości dostosowywania procesu kształcenia do potrzeb uczniów

-Konstruowanie indywidualnych programów wsparcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chojak, M. (2021). Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Warszawa: Difin SA.

Czapiga, A. (2005). Zadania terapeutyczne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Indywidualne programy terapeutyczne. W: S. Mihilewicz (red.) (2005). Dziecko z trudnościami w rozwoju. Kraków: Impuls.

Głodkowska, J. (red.) (2017). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: PWN.

Krakowiak, K. (2017). Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Warszawa: ORE.

Naprawa, R., Tanajewska, A., Mach, C., Szczepańska, K. (2012). Karta indywidualnych potrzeb ucznia. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN.

Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B., Drzyzga, A., Cytowska, B. (2017). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Kraków: Impuls.

Słupek, K. (2018). Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań. Gdańsk: Harmonia.

Styczyńska, M., Olejniczak, M. (red.) (2015). Współczesne trendy w edukacji dziecka. Konin: PWSZ.

Skibska J. (2017). Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Kraków: Impuls.

Skałabania, B., Lewandowska-Kidoń, T. (2019). Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu. Wybrane zagadnienia. Kraków: Impuls.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Żak.

Głodkowska, J. (2017). Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Warszawa: PWN.

Skorek, E.M. (red.) (2010). Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków: Impuls.

Kutscher, M.L., Attwood, T., Wolff, R.R. (2007). Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Warszawa: K.E. LIBER.

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, pokaz, metoda problemowa, sytuacyjna, symulacja, ćwiczenie, instruktaż, film.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 h

Przygotowanie się do kolokwium: 5 h

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Grupa 1:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anqS0uVncF-tcdAsgjnA1_QGgDdJnIZT5FFVUthfQQls1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4f875d84-e5d2-46da-8899-f9e4c25cb04e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 2:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acKK9cNpP4prkxu7pVi752FiaemcJBNIdAncQfG7FOPI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=87f55418-b0c4-4dfb-b41b-f4b5ba58cf45&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zalewska
Prowadzący grup: Paulina Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie:

1. Aktywności podczas zajęć

2. Obecności

3. Kolokwium (test z otwartymi i zamkniętymi pytaniami)

4. Projekt dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia i indywidualnego programu wsparcia dla ucznia z trudnościami w uczeniu się

6. Praca pisemna na wybrany (z listy) temat dotyczący indywidualizacji pracy z uczniem

Pełny opis:

Treści programowe:

-Omówienie sposobów rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów i ich uwarunkowań, w tym zróżnicowanych potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, czy szczególnie uzdolnionych

-Zapoznanie z zakresem diagnozy funkcjonalnej i narzędziami stosowanymi w diagnozie. Omówienie wybranych technik diagnostycznych w pedagogice specjalnej

-Charakterystyka pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się

-Metody i techniki określania indywidualnego potencjału ucznia i wspomaganie w projektowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej

-Analiza możliwości dostosowywania procesu kształcenia do potrzeb uczniów

-Konstruowanie indywidualnych programów wsparcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chojak, M. (2021). Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Warszawa: Difin SA.

Czapiga, A. (2005). Zadania terapeutyczne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Indywidualne programy terapeutyczne. W: S. Mihilewicz (red.) (2005). Dziecko z trudnościami w rozwoju. Kraków: Impuls.

Głodkowska, J. (red.) (2017). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: PWN.

Krakowiak, K. (2017). Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Warszawa: ORE.

Naprawa, R., Tanajewska, A., Mach, C., Szczepańska, K. (2012). Karta indywidualnych potrzeb ucznia. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN.

Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B., Drzyzga, A., Cytowska, B. (2017). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Kraków: Impuls.

Słupek, K. (2018). Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań. Gdańsk: Harmonia.

Styczyńska, M., Olejniczak, M. (red.) (2015). Współczesne trendy w edukacji dziecka. Konin: PWSZ.

Skibska J. (2017). Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Kraków: Impuls.

Skałabania, B., Lewandowska-Kidoń, T. (2019). Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu. Wybrane zagadnienia. Kraków: Impuls.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Żak.

Głodkowska, J. (2017). Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Warszawa: PWN.

Skorek, E.M. (red.) (2010). Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków: Impuls.

Kutscher, M.L., Attwood, T., Wolff, R.R. (2007). Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Warszawa: K.E. LIBER.

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, pokaz, metoda problemowa, sytuacyjna, symulacja, ćwiczenie, instruktaż, film.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 h

Przygotowanie się do kolokwium: 10 h

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Link do zespołu dla grupy 1:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQ2QWpfh-nYRikSISDz2LqIW_1FTExcHC9damyudDuPM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=69a0f22f-9974-42e9-a5f4-9e35a4113150&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do zespołu grupy 2:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYATF6l4M7BhqNY19p9MGz-cIpWU6HKC0Mlsue_F_2tI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7df768e3-84ac-44d0-9d84-982bcd228c77&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zalewska
Prowadzący grup: Paulina Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie:

1. Aktywności podczas zajęć

2. Obecności

3. Kolokwium (test z otwartymi i zamkniętymi pytaniami)

4. Projekt dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia i indywidualnego programu wsparcia dla ucznia z trudnościami w uczeniu się

6. Praca pisemna na wybrany (z listy) temat dotyczący indywidualizacji pracy z uczniem

Pełny opis:

Treści programowe:

-Omówienie sposobów rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów i ich uwarunkowań, w tym zróżnicowanych potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, czy szczególnie uzdolnionych

-Zapoznanie z zakresem diagnozy funkcjonalnej i narzędziami stosowanymi w diagnozie. Omówienie wybranych technik diagnostycznych w pedagogice specjalnej

-Charakterystyka pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się

-Metody i techniki określania indywidualnego potencjału ucznia i wspomaganie w projektowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej

-Analiza możliwości dostosowywania procesu kształcenia do potrzeb uczniów

-Konstruowanie indywidualnych programów wsparcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chojak, M. (2021). Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Warszawa: Difin SA.

Czapiga, A. (2005). Zadania terapeutyczne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Indywidualne programy terapeutyczne. W: S. Mihilewicz (red.) (2005). Dziecko z trudnościami w rozwoju. Kraków: Impuls.

Głodkowska, J. (red.) (2017). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: PWN.

Krakowiak, K. (2017). Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Warszawa: ORE.

Naprawa, R., Tanajewska, A., Mach, C., Szczepańska, K. (2012). Karta indywidualnych potrzeb ucznia. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN.

Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B., Drzyzga, A., Cytowska, B. (2017). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Kraków: Impuls.

Słupek, K. (2018). Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań. Gdańsk: Harmonia.

Styczyńska, M., Olejniczak, M. (red.) (2015). Współczesne trendy w edukacji dziecka. Konin: PWSZ.

Skibska J. (2017). Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Kraków: Impuls.

Skałabania, B., Lewandowska-Kidoń, T. (2019). Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu. Wybrane zagadnienia. Kraków: Impuls.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Żak.

Głodkowska, J. (2017). Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Warszawa: PWN.

Skorek, E.M. (red.) (2010). Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków: Impuls.

Kutscher, M.L., Attwood, T., Wolff, R.R. (2007). Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Warszawa: K.E. LIBER.

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, pokaz, metoda problemowa, sytuacyjna, symulacja, ćwiczenie, instruktaż, film.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 h

Przygotowanie się do kolokwium: 5 h

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zalewska
Prowadzący grup: Paulina Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie:

1. Aktywności podczas zajęć

2. Obecności

3. Kolokwium (test z otwartymi i zamkniętymi pytaniami)

4. Projekt dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia i indywidualnego programu wsparcia dla ucznia z trudnościami w uczeniu się

6. Praca pisemna na wybrany (z listy) temat dotyczący indywidualizacji pracy z uczniem

Pełny opis:

Treści programowe:

-Omówienie sposobów rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów i ich uwarunkowań, w tym zróżnicowanych potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, czy szczególnie uzdolnionych

-Zapoznanie z zakresem diagnozy funkcjonalnej i narzędziami stosowanymi w diagnozie. Omówienie wybranych technik diagnostycznych w pedagogice specjalnej

-Charakterystyka pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się

-Metody i techniki określania indywidualnego potencjału ucznia i wspomaganie w projektowaniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej

-Analiza możliwości dostosowywania procesu kształcenia do potrzeb uczniów

-Konstruowanie indywidualnych programów wsparcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chojak, M. (2021). Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Warszawa: Difin SA.

Czapiga, A. (2005). Zadania terapeutyczne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Indywidualne programy terapeutyczne. W: S. Mihilewicz (red.) (2005). Dziecko z trudnościami w rozwoju. Kraków: Impuls.

Głodkowska, J. (red.) (2017). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: PWN.

Krakowiak, K. (2017). Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Warszawa: ORE.

Naprawa, R., Tanajewska, A., Mach, C., Szczepańska, K. (2012). Karta indywidualnych potrzeb ucznia. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN.

Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B., Drzyzga, A., Cytowska, B. (2017). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Kraków: Impuls.

Słupek, K. (2018). Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań. Gdańsk: Harmonia.

Styczyńska, M., Olejniczak, M. (red.) (2015). Współczesne trendy w edukacji dziecka. Konin: PWSZ.

Skibska J. (2017). Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Kraków: Impuls.

Skałabania, B., Lewandowska-Kidoń, T. (2019). Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu. Wybrane zagadnienia. Kraków: Impuls.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Żak.

Głodkowska, J. (2017). Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Warszawa: PWN.

Skorek, E.M. (red.) (2010). Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków: Impuls.

Kutscher, M.L., Attwood, T., Wolff, R.R. (2007). Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Warszawa: K.E. LIBER.

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, pokaz, metoda problemowa, sytuacyjna, symulacja, ćwiczenie, instruktaż, film.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 h

Przygotowanie się do kolokwium: 10 h

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 20 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Chrzustek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)