Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika porównawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2F-PER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika porównawcza
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. PE, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla 3 sem. PE, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Rozwój pedagogiki porównawczej w kontekście zjawisk i procesów zachodzących w XX i w XXI wieku. Podstawowe pojęcia i dylematy. Twórcy pedagogiki porównawczej i ich wpływ na rozwój dyscypliny. System edukacyjny w perspektywie ogólnej teorii systemów: Budowa systemu – komponenty, zasady tworzenia i modyfikowania – i jego funkcjonowanie w perspektywie OTS. Uwarunkowania systemów edukacyjnych. Systemy edukacyjne w Europie i na świecie - edukacja wielu prędkości i wynikające z tego konsekwencje dla polityk/i edukacyjnej. Wybrane problemy edukacyjne na świecie, w tym nierówność w dostępie do edukacji i nierówność szans edukacyjnych różnych grup społecznych. Polityka edukacyjna w Polsce i na świecie - priorytety i możliwości działania. Udział instytucji zajmujących się pedagogiką porównawczą i międzynarodową w konstruowaniu polityki edukacyjnej. Jak przeprowadzać badania porównawcze? – zasady postępowania metodologicznego. Kontekst i ekwiwalencja jako podstawowe kategorie w badaniach porównawczych. Zróżnicowanie poziomu rozwoju systemów edukacyjnych i ich źródła w perspektywie międzynarodowych badań porównawczych. Wnioski wynikające z badań międzynarodowych dla systemów oświatowych poszczególnych państw oraz międzynarodowej polityki edukacyjnej. Systemy edukacyjne w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich (w tym w Polsce). Analizy porównawcze systemów: założenia, organizacja, struktura, zarządzanie, podstawowe problemy. Podobieństwa i różnice. Współpraca międzynarodowa w zakresie edukacji a rozwiązywanie podstawowych problemów edukacyjnych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Zna genezę pedagogiki porównawczej, jej podstawowe pojęcia i powiązania z innymi dyscyplinami i subdyscyplinami.

- Zna specyfikę warsztatu badawczego w badaniach komparatystycznych, w tym paradygmaty, zróżnicowanie podejść, możliwości i ograniczenia.

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat instytucji odpowiedzialnych za kształt systemu edukacji oraz instytucji działających w obrębie systemu edukacyjnego, a także ich założenia i zakres działań.

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat instytucji zajmujących się pedagogiką porównawczą i międzynarodową, w tym podejmujących badania międzynarodowe.

- Zna teorię systemową i jej znaczenie dla tworzenia i zmiany systemów edukacyjnych.

- Zna budowę systemu edukacyjnego i warunki wyznaczające jego sprawne funkcjonowanie.

- Zna zależności między systemem edukacyjnym a otoczeniem społeczno-kulturowym, ekonomicznym itd.

- Zna systemy edukacyjny w Polsce i w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich.

- Zna główne kierunki rozwoju edukacji na świecie oraz wybrane problemy z tego obszaru.

Umiejętności

- Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania informacji dotyczących zjawisk występujących w systemach edukacyjnych oraz ich interpretacji w celu oceny i projektowania zmian.

- Umie wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki porównawczej oraz innych dyscyplin do analizowania i interpretowania zjawisk edukacyjnych.

- Potrafi analizować systemy i zjawiska edukacyjne z uwzględnieniem różnych układów odniesień.

- Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy wchodzące w zakres pedagogiki porównawczej.

Kompetencje społeczne

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie pedagogiki porównawczej, rozumie potrzebę jego ciągłego podnoszenia w odniesieniu w kontekście własnej roli zawodowej.

- Wyraża przekonanie o osobistej odpowiedzialności za własne działania wobec ludzi, dla których dobra stara się działać.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Claudia Chovgrani, Ewa Dąbrowa, Anna Walczak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7S741tyb4295uPcOMLtXLqwoAkxm80dL9J3XtMKS9ZQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d7417a7b-ad5b-4ab2-a7e8-57d57426c666&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia.

Wykład:

1. Test końcowy składający się z dwóch części: pierwszej (testowej) - z pytaniami o charakterze rekonstrukcyjnym (5 pytań ); drugiej (problemowej) - z pytaniami o charakterze problemowo-erudycyjnym do wyboru (spośród 3 pytań student/studentka wybiera 1).

Test obejmuje treści wykładów i ćwiczeń.

Próg zaliczenia testu wynosi 50% i więcej.

Test zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji FORMS udostępnionej na Teams w ustalonym i podanym na stronie uczelni terminie.

Ćwiczenia

1. Analizy porównawcze systemów lub wybranych problemów edukacyjnych w perspektywie teorii systemowej.

2. Formułowanie rekomendacji z zakresu polityki edukacyjnej (praca zespołowa).

3. Krytyczna analiza systemu (forma pisemna).

4. Aktywny udział w zajęciach, w tym w dyskusjach.

Na ocenę końcową z przedmiotu będą miały wpływ efekty kształcenia osiągnięte przez studentki i studentów podczas ćwiczeń.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Pełny opis:

Opis treści programowych

Wykład

1. Wprowadzenie w problematykę pedagogiki porównawczej. (1 godziny)

2. Rozwój pedagogiki porównawczej w kontekście zjawisk i procesów zachodzących w XX i w XXI wieku. Podstawowe pojęcia i dylematy. Twórcy pedagogiki porównawczej i ich wpływ na rozwój dyscypliny. (2 godziny)

3. Specyfika badań porównawczych. Podstawowe paradygmaty analiz. Przykłady badań porównawczych. (2 godziny)

4. System edukacyjny w perspektywie ogólnej teorii systemów: Budowa systemu – komponenty, zasady tworzenia i modyfikowania – i jego funkcjonowanie w perspektywie OTS. Zastosowanie OTS w analizie i konstruowaniu systemu edukacji. (2 godziny)

5. Uwarunkowania systemów edukacyjnych. Edukacja jako źródło rozwoju społecznego i ekonomicznego państw. Rola uwarunkowań w dokonywaniu zmian w systemach edukacyjnych. (2 godziny)

6. Systemy edukacyjne w Europie i na świecie - edukacja wielu prędkości i wynikające z tego konsekwencje społeczno-ekonomiczne. (2 godziny)

7. Polityka edukacyjna w Polsce i na świecie - priorytety i możliwości działania. Udział instytucji zajmujących się pedagogiką porównawczą i międzynarodową w konstruowaniu polityki edukacyjnej. Polityka edukacyjna Polski i w Unii Europejskiej. Współpraca transkontynentalna w dziedzinie edukacji. (2 godziny)

Ćwiczenia

1. Wprowadzenie w problematykę ćwiczeń. Organizacja pracy na zajęciach. (2 godziny)

2. Zmiany zachodzące w świecie jako źródło współpracy w zakresie edukacji. (2 godziny)

3. Jak realizować badania porównawcze - podstawowe założenia metodologiczne, warunki i procedury. Badania porównawcze w praktyce - przykłady. (2 godziny)

4. Edukacja na świecie w świetle międzynarodowych badań porównawczych - zróżnicowanie poziomu rozwoju systemów edukacyjnych i ich źródła. (4 godziny)

5. Znaczenia wniosków z badań międzynarodowych dla formułowania polityk oświatowych/edukacyjnych w poszczególnych państwach oraz projektów reform. (2 godziny)

6. System edukacyjny w Polsce na tle rozwiązań w innych krajach. (2 godziny)

7. Edukacja w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich. Analizy porównawcze systemów z wykorzystaniem OTS. Podobieństwa i różnice systemowe oraz ich źródła. (4 godziny)

8. Edukacja na świecie w okresie pandemii COVID-19 - studium porównawcze (2 godziny)

9. Wybrane problemy edukacyjne na świecie. (4 godziny)

10. Współpraca międzynarodowa w zakresie edukacji a rozwiązywanie podstawowych problemów edukacyjnych. Zaangażowanie edukacji w rozwiązywanie problemów globalnego na przykładzie programów europejskich i pozaeuropejskich. (3 godziny)

11. Instytucje i organizacje zaangażowane na rzecz pedagogiki porównawczej i badań o charakterze porównawczym. (2 godziny)

12. Przemiany edukacyjne w krajach europejskich i pozaeuropejskich – możliwe scenariusze rozwoju w perspektywie dokumentów strategicznych i raportów edukacyjnych. (1 godziny)

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Cylkowska-Nowak M., Główne tendencje w zakresie struktur i funkcjonowania systemów edukacyjnych na świecie, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 367-382.

2. Mourshed M., Chijioke Ch., Barber M., Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012 (całość).

3. Leppert (red.), Edukacja w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000, s. 59-92.

4. Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2014, s. 38-122.

5. Pachociński R., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 2007, rozdział 1 i 3.

6. Prucha J., Pedagogika porównawcza. Podstawy międzynarodowych badań oświatowych, PWN, Warszawa 2004, s. 24-55.

7. Raporty i dokumenty o stanie edukacji (niezbędne do analiz).

Strony internetowe: EURYDICE, IBE, UNICEF, UNESCO, OECD, FRSE.

Literatura uzupełniająca:

1. Barczyk J. (red.), Dylematy komparystyki pedagogicznej, Impuls, Kraków 1998.

2. Bereday G., Comparative method in education, Rinehard and Windson, New York 1964.

3. Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.

4. Gmerek T., Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Impuls, Kraków 2011.

5. Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, GWP, Gdańsk 2003.

6. Iwanowska-Maćkowiak M., Programy edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej, Stan prawny kwiecień 2006 r., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.

7. Kępski Cz., Pedagogik porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

8. Korolewska M., Osiecka-Chojnacka J. (red.), Polityka oświatowa, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2010.

9. Leppert R. (red.), Edukacja w świecie współczesnym, Impuls, Kraków 2000.

10. Pachociński R., Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, IBE, Warszawa 1999.

11. Potulicka E., Hildebrandt-Wypych D., Czech-Włodarczyk C., Systemy edukacyjne w krajach europejskich, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, s. 385-418, 483-500.

12. Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2010.

13. Prokop J., Pedagogikia porównawcza, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2019.

14. Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty, Wyd. Comandor, Warszawa 2007.

15. Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008.

16. Świętochowska U., Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000, rozdział I.

Uwagi:

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w czasie rzeczywistym, czyli zgodnie z planem przygotowanym przez Dział Planowania.

Ze względu na sytuacje epidemiczną możliwa jest realizacja zajęć zdalna.

WYKŁAD

Będzie prowadzony w terminach i godzinach przewidzianych planem zajęć.

Na potrzeby przedmiotu został utworzony zespół w aplikacji TEAMS.

Nazwa zespołu: Pedagogika porównawcza- niestacjonarne 2021/2022

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7S741tyb4295uPcOMLtXLqwoAkxm80dL9J3XtMKS9ZQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d7417a7b-ad5b-4ab2-a7e8-57d57426c666&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Kod zespołu: q5nhvcl

Opis metod kształcenia:

wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza systemowa i analiza dokumentów, prezentacje.

Nakład pracy studenta szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności, tj.:

- liczba godzin kontaktowych - 30

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 50

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 5

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta, z zachowaniem zasady, że średnio 25-30 godzinom pracy odpowiada jeden punkt wynosi 4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Claudia Chovgrani, Ewa Dąbrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa, Konrad Pasikowski, Anna Walczak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3accf67ed9b1de40e29b5e5aa20554ef65%40thread.tacv2/conversations?groupId=38dc0746-1503-426d-b8f7-adf734199139&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia.

Wykład:

1. Test końcowy składający się z dwóch części: pierwszej (testowej) - z pytaniami o charakterze rekonstrukcyjnym (5 pytań ); drugiej (problemowej) - z pytaniami o charakterze problemowo-erudycyjnym do wyboru (spośród 3 pytań student/studentka wybiera 1).

Test obejmuje treści wykładów i ćwiczeń.

Próg zaliczenia testu wynosi 50% i więcej.

Test zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji FORMS udostępnionej na Teams w ustalonym i podanym na stronie uczelni terminie.

Ćwiczenia

1. Analizy porównawcze systemów lub wybranych problemów edukacyjnych w perspektywie teorii systemowej.

2. Formułowanie rekomendacji z zakresu polityki edukacyjnej (praca zespołowa).

3. Krytyczna analiza systemu (forma pisemna).

4. Aktywny udział w zajęciach, w tym w dyskusjach.

Na ocenę końcową z przedmiotu będą miały wpływ efekty kształcenia osiągnięte przez studentki i studentów podczas ćwiczeń.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Pełny opis:

Opis treści programowych

Wykład

1. Wprowadzenie w problematykę pedagogiki porównawczej. Rozwój pedagogiki porównawczej w kontekście zjawisk i procesów zachodzących w XX i w XXI wieku. Podstawowe pojęcia i dylematy. Twórcy pedagogiki porównawczej i ich wpływ na rozwój dyscypliny. (3 godziny)

2. System edukacyjny w perspektywie ogólnej teorii systemów: Budowa systemu – komponenty, zasady tworzenia i modyfikowania – i jego funkcjonowanie w perspektywie OTS. Zastosowanie OTS w analizie i konstruowaniu systemu edukacji. Uwarunkowania systemów edukacyjnych. Rola uwarunkowań w dokonywaniu zmian w systemach edukacyjnych. (3 godziny)

3. Systemy edukacyjne w Europie i na świecie - edukacja wielu prędkości i wynikające z tego konsekwencje dla polityk/i edukacyjnej.

Wybrane problemy edukacyjne na świecie, w tym nierówność w dostępie do edukacji i nierówność szans edukacyjnych różnych grup społecznych. (3 godziny)

4. Polityka edukacyjna w Polsce i na świecie - priorytety i możliwości działania. Udział instytucji zajmujących się pedagogiką porównawczą i międzynarodową w konstruowaniu polityki edukacyjnej. (3 godziny)

Ćwiczenia

1. Wprowadzanie do zajęć.

Jak przeprowadzać badania porównawcze? – zasady postępowania metodologicznego. Kontekst i ekwiwalencja jako podstawowe kategorie w badaniach porównawczych. Przykłady badań porównawczych. (3 godziny)

2. Zróżnicowanie poziomu rozwoju systemów edukacyjnych i ich źródła w perspektywie międzynarodowych badań porównawczych. Wnioski wynikające z badań międzynarodowych dla systemów oświatowych poszczególnych państw oraz międzynarodowej polityki edukacyjnej. (3 godziny)

3. Systemy edukacyjne w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich (w tym w Polsce). Analizy porównawcze systemów: założenia, organizacja, struktura, zarządzanie, podstawowe problemy. Podobieństwa i różnice. (3 godziny)

4. Wybrane problemy edukacyjne na świecie. Edukacja w sytuacjach kryzysu. (3 godziny)

5. Współpraca międzynarodowa w zakresie edukacji a rozwiązywanie podstawowych problemów edukacyjnych. Zaangażowanie edukacji w rozwiązywanie problemów globalnego. Podstawowe programy międzynarodowe na rzecz edukacji (europejskie i pozaeuropejskie) i instytucje. (3 godziny)

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Cylkowska-Nowak M., Główne tendencje w zakresie struktur i funkcjonowania systemów edukacyjnych na świecie, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 367-382.

2. Mourshed M., Chijioke Ch., Barber M., Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012 (całość).

3. Leppert (red.), Edukacja w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000, s. 59-92.

4. Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2014, s. 38-122.

5. Pachociński R., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 2007, rozdział 1 i 3.

6. Prucha J., Pedagogika porównawcza. Podstawy międzynarodowych badań oświatowych, PWN, Warszawa 2004, s. 24-55.

7. Raporty i dokumenty o stanie edukacji (niezbędne do analiz).

Strony internetowe: EURYDICE, IBE, UNICEF, UNESCO, OECD, FRSE.

Literatura uzupełniająca:

1. Barczyk J. (red.), Dylematy komparystyki pedagogicznej, Impuls, Kraków 1998.

2. Bereday G., Comparative method in education, Rinehard and Windson, New York 1964.

3. Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.

4. Gmerek T., Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Impuls, Kraków 2011.

5. Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, GWP, Gdańsk 2003.

6. Iwanowska-Maćkowiak M., Programy edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej, Stan prawny kwiecień 2006 r., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.

7. Kępski Cz., Pedagogik porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

8. Korolewska M., Osiecka-Chojnacka J. (red.), Polityka oświatowa, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2010.

9. Leppert R. (red.), Edukacja w świecie współczesnym, Impuls, Kraków 2000.

10. Pachociński R., Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, IBE, Warszawa 1999.

11. Potulicka E., Hildebrandt-Wypych D., Czech-Włodarczyk C., Systemy edukacyjne w krajach europejskich, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, s. 385-418, 483-500.

12. Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2010.

13. Prokop J., Pedagogikia porównawcza, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2019.

14. Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty, Wyd. Comandor, Warszawa 2007.

15. Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008.

16. Świętochowska U., Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000, rozdział I.

Uwagi:

Zajęcia - wykłady i ćwiczenia, w związku z organizacją zdalną kształcenia w uczelni w związku ze stanem epidemiologicznego (COVD-19), prowadzone są na platformie TEAMS.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w czasie rzeczywistym, czyli zgodnie z planem przygotowanym przez Dział Planowania.

WYKŁAD

Będzie prowadzony w terminach i godzinach przewidzianych podczas zjazdów.

Nazwa zespołu na TEAMS: Pedagogika porównawcza, wykład, niestacjonarne, 2020/2021

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3accf67ed9b1de40e29b5e5aa20554ef65%40thread.tacv2/conversations?groupId=38dc0746-1503-426d-b8f7-adf734199139&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Kod zespołu: 9c4b0ln

ĆWICZENIA

gr. 1 - 5t70vwa

gr. 2 - g2ramlm

gr. 3 - f515jsj

gr. 4 - vd3ztoy

gr. 5 - wn7otnh

Opis metod kształcenia:

wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza systemowa i analiza dokumentów, prezentacje.

Nakład pracy studenta szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności, tj.:

- liczba godzin kontaktowych - 30

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 50

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 5

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta, z zachowaniem zasady, że średnio 25-30 godzinom pracy odpowiada jeden punkt wynosi 4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa, Jarosław Korczak, Elżbieta Strutyńska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a37a743912c2343b791afeca0260676d4%40thread.tacv2/conversations?groupId=a10e5327-c6db-449d-ba26-a426eea6437c&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia.

Wykład:

1. Test końcowy składający się z dwóch części: pierwszej (testowej) - z pytaniami o charakterze rekonstrukcyjnym (5 pytań ); drugiej (problemowej) - z pytaniami o charakterze problemowo-erudycyjnym do wyboru (spośród 3 pytań student/studentka wybiera 1).

Test obejmuje treści wykładów i ćwiczeń.

Próg zaliczenia testu wynosi powyżej 50%.

Sposób przeprowadzenia egzaminu jest zależy od sytuacji epidemicznej w kraju i od obowiązujących regulacji prawnych.

Ćwiczenia

1. Analizy porównawcze systemów lub wybranych problemów edukacyjnych w perspektywie teorii systemowej.

2. Formułowanie rekomendacji z zakresu polityki edukacyjnej (praca zespołowa).

3. Krytyczna analiza systemu.

4. Aktywny udział w zajęciach, w tym w dyskusjach.

Na ocenę końcową z przedmiotu będą miały wpływ efekty kształcenia osiągnięte przez studentki i studentów podczas ćwiczeń.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Pełny opis:

Opis treści programowych

Wykład

1. Wprowadzenie w problematykę pedagogiki porównawczej. (1 godziny)

2. Rozwój pedagogiki porównawczej w kontekście zjawisk i procesów zachodzących w XX i w XXI wieku. Podstawowe pojęcia i dylematy. Twórcy pedagogiki porównawczej i ich wpływ na rozwój dyscypliny. (2 godziny)

3. Specyfika badań porównawczych. Podstawowe paradygmaty analiz. Przykłady badań porównawczych. (2 godziny)

4. System edukacyjny w perspektywie ogólnej teorii systemów: Budowa systemu – komponenty, zasady tworzenia i modyfikowania – i jego funkcjonowanie w perspektywie OTS. Zastosowanie OTS w analizie i konstruowaniu systemu edukacji. (2 godziny)

5. Uwarunkowania systemów edukacyjnych. Edukacja jako źródło rozwoju społecznego i ekonomicznego państw. Rola uwarunkowań w dokonywaniu zmian w systemach edukacyjnych. (2 godziny)

6. Systemy edukacyjne w Europie i na świecie - edukacja wielu prędkości i wynikające z tego konsekwencje społeczno-ekonomiczne. (2 godziny)

7. Polityka edukacyjna w Polsce i na świecie - priorytety i możliwości działania. Udział instytucji zajmujących się pedagogiką porównawczą i międzynarodową w konstruowaniu polityki edukacyjnej. Polityka edukacyjna Polski i w Unii Europejskiej. Współpraca transkontynentalna w dziedzinie edukacji. (2 godziny)

Ćwiczenia

1. Wprowadzenie w problematykę ćwiczeń. Organizacja pracy na zajęciach. (2 godziny)

2. Zmiany zachodzące w świecie jako źródło współpracy w zakresie edukacji. (2 godziny)

3. Jak realizować badania porównawcze - podstawowe założenia metodologiczne, warunki i procedury. Badania porównawcze w praktyce - przykłady. (2 godziny)

4. Edukacja na świecie w świetle międzynarodowych badań porównawczych - zróżnicowanie poziomu rozwoju systemów edukacyjnych i ich źródła. (4 godziny)

5. Znaczenia wniosków z badań międzynarodowych dla formułowania polityk oświatowych/edukacyjnych w poszczególnych państwach oraz projektów reform. (2 godziny)

6. System edukacyjny w Polsce na tle rozwiązań w innych krajach. (2 godziny)

7. Edukacja w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich. Analizy porównawcze systemów z wykorzystaniem OTS. Podobieństwa i różnice systemowe oraz ich źródła. (4 godziny)

8. Edukacja na świecie w okresie pandemii COVID-19 - studium porównawcze (2 godziny)

9. Wybrane problemy edukacyjne na świecie. (4 godziny)

10. Współpraca międzynarodowa w zakresie edukacji a rozwiązywanie podstawowych problemów edukacyjnych. Zaangażowanie edukacji w rozwiązywanie problemów globalnego na przykładzie programów europejskich i pozaeuropejskich. (3 godziny)

11. Instytucje i organizacje zaangażowane na rzecz pedagogiki porównawczej i badań o charakterze porównawczym. (2 godziny)

12. Przemiany edukacyjne w krajach europejskich i pozaeuropejskich – możliwe scenariusze rozwoju w perspektywie dokumentów strategicznych i raportów edukacyjnych. (1 godziny)

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Cylkowska-Nowak M., Główne tendencje w zakresie struktur i funkcjonowania systemów edukacyjnych na świecie, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 367-382.

2. Leppert (red.), Edukacja w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000, s. 59-92.

3. Mourshed M., Chijioke Ch., Barber M., Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012 (całość).

4. Niezgoda M., Jak patrzeć na zmianę edukacyjną w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 19-38. lub Przybylski B., „Megatrendy” we współczesnym świecie. Perspektywa europejska, Forum Pedagogiczne 9 (2019) 2, cz. 1, s. 223-236.

5. Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2014, s. 38-122.

6. Pachociński R., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 2007, rozdział 1 i 3.

7. Prucha J., Pedagogika porównawcza. Podstawy międzynarodowych badań oświatowych, PWN, Warszawa 2004, s. 24-55.

8. Raporty i dokumenty o stanie edukacji (niezbędne do analiz).

9. Wasyluk P., Kucner A., Pacewicz G., Edukacja przyszłości, UWM, Olsztyn 2020, s. 9-55.

Strony internetowe: EURYDICE, IBE, UNICEF, UNESCO, OECD, FRSE.

Literatura uzupełniająca:

1. Barczyk J. (red.), Dylematy komparystyki pedagogicznej, Impuls, Kraków 1998.

2. Bereday G., Comparative method in education, Rinehard and Windson, New York 1964.

3. Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.

4. Gmerek T., Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Impuls, Kraków 2011.

5. Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, GWP, Gdańsk 2003.

6. Iwanowska-Maćkowiak M., Programy edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej, Stan prawny kwiecień 2006 r., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.

7. Kępski Cz., Pedagogik porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

8. Korolewska M., Osiecka-Chojnacka J. (red.), Polityka oświatowa, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2010.

9. Leppert R. (red.), Edukacja w świecie współczesnym, Impuls, Kraków 2000.

10. Pachociński R., Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, IBE, Warszawa 1999.

11. Potulicka E., Hildebrandt-Wypych D., Czech-Włodarczyk C., Systemy edukacyjne w krajach europejskich, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, s. 385-418, 483-500.

12. Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2010.

13. Prokop J., Pedagogikia porównawcza, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2019.

14. Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty, Wyd. Comandor, Warszawa 2007.

15. Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008.

16. Świętochowska U., Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000, rozdział I.

Szczegółowo wykaz literatury będzie podany do ćwiczeń.

Uwagi:

Zajęcia będą odbywały się w czasie rzeczywistym, czyli zgodnie z planem przygotowanym przez Dział Planowania.

Ze względu na sytuacje epidemiczną możliwa jest realizacja zajęć w trybie zdalnym (na podstawie regulacji prawnych).

WYKŁAD

Będzie prowadzony od 29.11.2021 (pierwszy wykład - 45 minut, kolejne - po 90 minut).

Na potrzeby wykładu został utworzony zespół w aplikacji TEAMS.

Nazwa zespołu: Pedagogika porównawcza - stacjonarne 20221/2022

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7S741tyb4295uPcOMLtXLqwoAkxm80dL9J3XtMKS9ZQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d7417a7b-ad5b-4ab2-a7e8-57d57426c666&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Kod zespołu: q5nhvcl

ĆWICZENIA

gr. 1 - 0eph0yh

gr. 2 - 3ywgan8

gr. 3 - 0eph0yh

gr. 4 - 3ywgan8

gr. 5 - 0eph0yh

gr. 6 - 0eph0yh

Opis metod kształcenia:

wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza systemowa i analiza dokumentów, prezentacje.

Nakład pracy studenta szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności, tj.:

- liczba godzin kontaktowych - 30

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 50

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 5

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta, z zachowaniem zasady, że średnio 25-30 godzinom pracy odpowiada jeden punkt wynosi 4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa, Elżbieta Strutyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Claudia Chovgrani, Ewa Dąbrowa, Jarosław Korczak, Emilia Palankiewicz-Mitrut
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-V8f3yxwDo95MGYvtpSjty6xX9RVz8CFL9ki9rZO8Tc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=095524cd-b841-4afc-b37a-52e7eaf7ad96&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia.

Wykład:

1. Test końcowy składający się z dwóch części: pierwszej (testowej) - z pytaniami o charakterze rekonstrukcyjnym (5 pytań ); drugiej (problemowej) - z pytaniami o charakterze problemowo-erudycyjnym do wyboru (spośród 3 pytań student/studentka wybiera 1).

Test obejmuje treści wykładów i ćwiczeń.

Próg zaliczenia testu wynosi powyżej 50%.

Sposób przeprowadzenia egzaminu jest zależy od sytuacji epidemicznej w kraju i od obowiązujących regulacji prawnych.

Ćwiczenia

1. Analizy porównawcze systemów lub wybranych problemów edukacyjnych w perspektywie teorii systemowej.

2. Formułowanie rekomendacji z zakresu polityki edukacyjnej (praca zespołowa).

3. Krytyczna analiza systemu.

4. Aktywny udział w zajęciach, w tym w dyskusjach.

Na ocenę końcową z przedmiotu będą miały wpływ efekty kształcenia osiągnięte przez studentki i studentów podczas ćwiczeń.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Pełny opis:

Opis treści programowych

Wykład

1. Wprowadzenie w problematykę pedagogiki porównawczej. Rozwój pedagogiki porównawczej w kontekście zjawisk i procesów zachodzących w XX i w XXI wieku. Podstawowe pojęcia i dylematy. Twórcy pedagogiki porównawczej i ich wpływ na rozwój dyscypliny. (3 godziny)

2. System edukacyjny w perspektywie ogólnej teorii systemów: Budowa systemu – komponenty, zasady tworzenia i modyfikowania – i jego funkcjonowanie w perspektywie OTS. Zastosowanie OTS w analizie i konstruowaniu systemu edukacji. Uwarunkowania systemów edukacyjnych. Rola uwarunkowań w dokonywaniu zmian w systemach edukacyjnych. (3 godziny)

3. Systemy edukacyjne w Europie i na świecie - edukacja wielu prędkości i wynikające z tego konsekwencje dla polityk/i edukacyjnej.

Wybrane problemy edukacyjne na świecie, w tym nierówność w dostępie do edukacji i nierówność szans edukacyjnych różnych grup społecznych. (3 godziny)

4. Polityka edukacyjna w Polsce i na świecie - priorytety i możliwości działania. Udział instytucji zajmujących się pedagogiką porównawczą i międzynarodową w konstruowaniu polityki edukacyjnej. (3 godziny)

Ćwiczenia

1. Wprowadzanie do zajęć.

Jak przeprowadzać badania porównawcze? – zasady postępowania metodologicznego. Kontekst i ekwiwalencja jako podstawowe kategorie w badaniach porównawczych. Przykłady badań porównawczych. (3 godziny)

2. Zróżnicowanie poziomu rozwoju systemów edukacyjnych i ich źródła w perspektywie międzynarodowych badań porównawczych. Wnioski wynikające z badań międzynarodowych dla systemów oświatowych poszczególnych państw oraz międzynarodowej polityki edukacyjnej. (3 godziny)

3. Systemy edukacyjne w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich (w tym w Polsce). Analizy porównawcze systemów: założenia, organizacja, struktura, zarządzanie, podstawowe problemy. Podobieństwa i różnice. (3 godziny)

4. Wybrane problemy edukacyjne na świecie. Edukacja w sytuacjach kryzysu. (3 godziny)

5. Współpraca międzynarodowa w zakresie edukacji a rozwiązywanie podstawowych problemów edukacyjnych. Zaangażowanie edukacji w rozwiązywanie problemów globalnego. Podstawowe programy międzynarodowe na rzecz edukacji (europejskie i pozaeuropejskie) i instytucje. (3 godziny)

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Cylkowska-Nowak M., Główne tendencje w zakresie struktur i funkcjonowania systemów edukacyjnych na świecie, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 367-382.

2. Leppert (red.), Edukacja w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000, s. 59-92.

3. Mourshed M., Chijioke Ch., Barber M., Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012 (całość).

4. Niezgoda M., Jak patrzeć na zmianę edukacyjną w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 19-38. lub Przybylski B., „Megatrendy” we współczesnym świecie. Perspektywa europejska, Forum Pedagogiczne 9 (2019) 2, cz. 1, s. 223-236.

5. Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2014, s. 38-122.

6. Pachociński R., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 2007, rozdział 1 i 3.

7. Prucha J., Pedagogika porównawcza. Podstawy międzynarodowych badań oświatowych, PWN, Warszawa 2004, s. 24-55.

8. Raporty i dokumenty o stanie edukacji (niezbędne do analiz).

9. Wasyluk P., Kucner A., Pacewicz G., Edukacja przyszłości, UWM, Olsztyn 2020, s. 9-55.

Strony internetowe: EURYDICE, IBE, UNICEF, UNESCO, OECD, FRSE.

Literatura uzupełniająca:

1. Barczyk J. (red.), Dylematy komparystyki pedagogicznej, Impuls, Kraków 1998.

2. Bereday G., Comparative method in education, Rinehard and Windson, New York 1964.

3. Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.

4. Gmerek T., Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Impuls, Kraków 2011.

5. Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, GWP, Gdańsk 2003.

6. Iwanowska-Maćkowiak M., Programy edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej, Stan prawny kwiecień 2006 r., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.

7. Kępski Cz., Pedagogik porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

8. Korolewska M., Osiecka-Chojnacka J. (red.), Polityka oświatowa, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2010.

9. Leppert R. (red.), Edukacja w świecie współczesnym, Impuls, Kraków 2000.

10. Pachociński R., Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, IBE, Warszawa 1999.

11. Potulicka E., Hildebrandt-Wypych D., Czech-Włodarczyk C., Systemy edukacyjne w krajach europejskich, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, s. 385-418, 483-500.

12. Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2010.

13. Prokop J., Pedagogikia porównawcza, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2019.

14. Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty, Wyd. Comandor, Warszawa 2007.

15. Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008.

16. Świętochowska U., Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000, rozdział I.

Szczegółowo wykaz literatury będzie podany do ćwiczeń.

Uwagi:

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w czasie rzeczywistym, czyli zgodnie z planem przygotowanym przez Dział Planowania.

Ze względu na sytuacje epidemiczną możliwa jest realizacja zajęć zdalna.

WYKŁAD

Będzie prowadzony w terminach i godzinach przewidzianych planem zajęć.

Na potrzeby przedmiotu został utworzony zespół w aplikacji TEAMS.

Nazwa zespołu: Pedagogika porównawcza- niestacjonarne 2021/2022

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-V8f3yxwDo95MGYvtpSjty6xX9RVz8CFL9ki9rZO8Tc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=095524cd-b841-4afc-b37a-52e7eaf7ad96&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Kod zespołu: 5k24e2c

ĆWICZENIA

gr. 1 - 9c4rpmx

gr. 2 - 9c4rpmx

gr. 3 - npq0s01

gr. 4 - v147kt1

gr. 5 - 5lp975o

gr. 6 - qm1u2gn

EGZAMIN:

Egzamin odbędzie się w formie zdalnej:

19.02.2022 g. 9.00 - termin I

27.02.2022 g. 9.00 - termin II

5.03.2022 g. do ustalenia - egzamin poprawkowy

Egzamin odbędzie się W ZESPOLE WYKŁADOWYM W APLIKACJI TEAMS (FORMA ZDALNA).

Należy zadbać o dostęp do kamerek i stabilnego łącza.

Opis metod kształcenia:

wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza systemowa i analiza dokumentów, prezentacje.

Nakład pracy studenta szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności, tj.:

- liczba godzin kontaktowych - 30

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 50

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 5

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta, z zachowaniem zasady, że średnio 25-30 godzinom pracy odpowiada jeden punkt wynosi 4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa, Elżbieta Strutyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Iryna Androshchuk, Ewa Dąbrowa, Elżbieta Strutyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.