Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-PES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 2 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Pojęcia, cele, zadania, zasady i zakres pedagogiki specjalnej.

- Opieka i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym w ujęciu historycznym.

- Tradycyjne i współczesne tendencje w pedagogice specjalnej w zakresie rehabilitacji osób

z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą.

- Skala i dynamika zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie.

- Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (od mikrodeficytów centralnego układu nerwowego po całościowe zaburzenia w rozwoju), niedostosowanie społeczne oraz uzdolnienia.

- Zagadnienia gerontologii specjalnej – okres starości w sytuacji choroby przewlekłej

i niepełnosprawności.

- Podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia i godność osób

z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie.

- Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, ich konsekwencje dla procesu rewalidacji oraz normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

- Systemy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce i na świecie.

- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Kształcenie pedagogów specjalnych.

- Wybrane metody pedagogiki specjalnej – biblioterapia, czytelnictwo, wybrane metody pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną.

- Rodzina osób z niepełnosprawnością.

- Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

- Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania interdyscyplinarne.

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu pedagogiki specjalnej i nauk pokrewnych.

Zna cele, zadania, zasady i zakres.

Rozumie kontekst opieki i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i niedostosowanych społecznie w ujęciu historycznym; współczesne tendencje w pedagogice specjalnej.

Zna wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (od mikrodeficytów centralnego układu nerwowego po całościowe zaburzenia w rozwoju), niedostosowaniem społecznym lub uzdolnieniami.

Opisuje skalę i dynamikę zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie.

Charakteryzuje systemy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce i na świecie; zasady wyrównywania szans edukacyjnych; system kształcenia pedagogów specjalnych.

Zna i rozumie współczesne podejścia do problemów osób

z niepełnosprawnością (podmiotowość, godność, autonomia, samostanowienie, jakość życia).

Umiejętności

Potrafi rozpoznawać i interpretować złożone problemy społeczne, ukazując ich powiązania z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej.

Potrafi analizować własne działania pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji oraz wdrażania działań innowacyjnych.

Kompetencje społeczne

Docenia bogatą tradycję oraz dorobek pedagogiki specjalnej a także utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami.

Jest gotów do okazywania wrażliwości na problemy z obszaru pedagogiki specjalnej oraz prezentowania właściwej postawy wobec osób z niepełnosprawnością

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Aleksandra Mazurek, Elżbieta Paradowska, Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru obejmujący swym zakresem tematykę ćwiczeń i wykładów

Pełny opis:

Pojęcia, cele, zadania, zasady i zakres pedagogiki specjalnej.

- Opieka i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym w ujęciu historycznym.

- Tradycyjne i współczesne tendencje w pedagogice specjalnej w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą.

- Skala i dynamika zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie.

- Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (od mikrodeficytów centralnego układu nerwowego po całościowe zaburzenia w rozwoju), niedostosowanie społeczne oraz uzdolnienia.

- Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji). Instytucje i organizacje pozarządowe działające w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej.

- Zagadnienia andragogiki specjalnej i gerontologii specjalnej – okres dorosłości i starości w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

- Normalizacja, podmiotowość, autonomia, samostanowienie, integracja i jakość życia osób z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie.

- Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, ich konsekwencje dla procesu rewalidacji oraz normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

- Systemy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce i na świecie.

- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Kształcenie pedagogów specjalnych.

- Wybrane metody pedagogiki specjalnej – biblioterapia, czytelnictwo, wybrane metody pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną

- Rodzina osób z niepełnosprawnością.

- Sieroctwo społeczne jako problem pedagogiki specjalnej

- Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

- Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego studentom udostępnione zostaną prezentacje multimedialne wraz z notatkami i (ewentualnie) skany podręczników wykonane przez pracowników Biblioteki APS, możliwe będą również konsultacje indywidualne za pomocą narzędzi elektronicznych (email), Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik-Daszkowska
Prowadzący grup: Joanna Kirsten, Aleksandra Mazurek, Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny na ocenę

Pełny opis:

- Pojęcia, cele, zadania, zasady i zakres pedagogiki specjalnej.

- Opieka i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym w ujęciu historycznym.

- Tradycyjne i współczesne tendencje w pedagogice specjalnej w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą.

- Skala i dynamika zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie.

- Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (od mikrodeficytów centralnego układu nerwowego po całościowe zaburzenia w rozwoju), niedostosowanie społeczne oraz uzdolnienia.

- Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji). Instytucje i organizacje pozarządowe działające w obszarze rehabilitacji społecznej

i zawodowej.

- Zagadnienia andragogiki specjalnej i gerontologii specjalnej – okres dorosłości i starości w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

- Podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia i godność osób z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie.

- Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, ich konsekwencje dla procesu rewalidacji oraz normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

- Systemy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce i na świecie.

- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Kształcenie pedagogów specjalnych.

- Wybrane metody pedagogiki specjalnej – biblioterapia, czytelnictwo, wybrane metody pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną

- Rodzina osób z niepełnosprawnością.

- Sieroctwo społeczne jako problem pedagogiki specjalnej

- Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

- Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) - 45 godzin

przygotowanie się do zajęć - 40 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin

sumaryczna liczba godzin - 110 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Aleksandra Mazurek, Elżbieta Paradowska, Bernadeta Szczupał, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru i pytań otwartych, obejmujący swym zakresem tematykę ćwiczeń i wykładów w dniu 15.06. godz. 14.30.

Pełny opis:

Wykłady:

- Pojęcia, cele, zadania, zasady i zakres pedagogiki specjalnej. Pedagogika specjalna jako dyscyplina naukowa teoretyczna, praktyczna, normatywna.

- Opieka i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym w ujęciu historycznym.

- Tradycyjne i współczesne tendencje w pedagogice specjalnej w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą. Skala i dynamika zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie. Modele niepełnosprawności – zastosowanie i konsekwencje dla sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością.

- Podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia i godność osób

z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie. Problematyka zagrożenia wykluczeniem społecznym na przykładzie wybranych rodzajów odmienności somatycznych

- Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, pedagogiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji). Instytucje i organizacje pozarządowe działające w obszarze rehabilitacji społecznej

i zawodowej.

- Zagadnienia andragogiki specjalnej i gerontologii specjalnej – okres dorosłości

i starości w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

- Biblioterapia i czytelnictwo jako metody pedagogiki specjalnej

Ćwiczenia:

- Rodzina osób z niepełnosprawnością.

- Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności (w tym różne formy twórczości i aktywności).

- Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

- Uczeń zdolny (w tym z niepełnosprawnością) - jako uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Systemy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - system segregacyjny a system włączający (cele i zadania kształcenia specjalnego; typy systemów kształcenia uczniów z niepełnosprawnością; zasady funkcjonowania szkoły integracyjnej; edukacji włączającej; zasady funkcjonowania szkoły specjalnej). Rola pedagoga specjalnego. Kształcenie pedagogów specjalnych.

- Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną (wielozakresową)

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy opieki i wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością. Instytucje opiekuńcze i alternatywne formy życia w Polsce oraz w innych krajach Wybrane formy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z różnymi niepełnosprawnościami – przykłady dobrych praktyk

- Wybrane metody pedagogiki specjalnej, m.in. wybrane metody pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, metoda instrumentalna, bajkoterapia

- Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, ich konsekwencje dla procesu rewalidacji oraz normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością i dostosowanie środowiska jako element wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością.

- Sieroctwo społeczne

- Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (od mikrodeficytów centralnego układu nerwowego po całościowe zaburzenia w rozwoju), osób z niedostosowaniem społecznym.

Literatura:

Uwaga: prowadzący zastrzegają możliwość zmiany literatury z uwagi na edukację zdalną. O kolejności tematów decydują osoby prowadzące wykłady i ćwiczenia.

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Chrzanowska I. , Szumski G., (red.), (2019). Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

Dykcik, W. (red.). (2009). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Plichta P., Jagoszewska I., Gładyszewska-Cylulko J., Szczupał B. i in., (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Aksman J., Zinkiewicz B. (red.), (2019). Inkluzja wybrane aspekty w teorii i praktyce pedagogicznej. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Olechowska A., (2019). Specjalne potrzeby edukacyjne w urzędowym dyskursie pedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Podgórska-Jachnik D. (red.), (2009). Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Skibska J. (red.), (2014). Wspieranie rozwoju małego dziecka. Bielsko Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH.

Szczepkowska K. (2019), Współpraca z rodzicami czyli jak rozmawiać o edukacji włączającej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2019

Trochimiak B., Wolan-Nowakowska M. (red.),(2017) Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".

Zima- Parjaszewska M., Abramowska B., E.,(red.), (2017). Asystent osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik metodyczny dla profesjonalistów. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Uwagi:

Zajęcia realizowane zgodnie z planem zajęć w aplikacji Ms Teams

Kontakt do koordynatora: bszczupal@aps.edu.pl

___________________________________________________

wykłady - dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8041ea6971d448eca9dff437a4fac86e%40thread.tacv2/conversations?groupId=4bcae559-67b1-4734-a1bb-a6c8562ee3db&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-------------------------------------------------------------------------------------

ćwiczenia - dr Elżbieta Paradowska

e-mail: eparadowska@aps.edu.pl

grupa 1

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8a18b0c2598c4b538ca0bbd74c3c65c9%40thread.tacv2/conversations?groupId=beb6ffd3-27ee-4331-9597-c1dcac1f5a6d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 2

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a39eb80c06483418c945bbd1a325465c2%40thread.tacv2/conversations?groupId=b28d15a9-cb3d-4f6c-9fdc-e8cfb553ed6b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 3

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8c6a6d1791af48718aa3daafb09e787c%40thread.tacv2/conversations?groupId=40190b01-4dc1-4f06-b454-150673013093&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 5

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3bea3e10c22b48ec8e5721a8f62a9f81%40thread.tacv2/conversations?groupId=f604601c-0a93-4f8d-b990-982612945089&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 6

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aed1ce04b58e249cfb4a074fe8bd8a96d%40thread.tacv2/conversations?groupId=961e8deb-7c67-42fc-a810-20a8c92f2fae&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-------------------------------------------------------------------------------------------

ćwiczenia - dr Katarzyna Wereszka

e-mail: kwereszka@aps.edu.pl

grupa 7

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad8a331c7d28942d0b0e83ec2955cbb20%40thread.tacv2/conversations?groupId=21bf29dc-db8b-4d9e-82a2-0a3a8fb862d9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 8

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adc250d5982354d5897d8dbb31450b548%40thread.tacv2/conversations?groupId=2db88917-8c5d-464e-80f2-963c894a6d18&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 9

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0ffabe4023dc4f18a34665d057ee9856%40thread.tacv2/conversations?groupId=c5ab0278-d712-4c6b-8eef-ef62d742bcf9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 10

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a36eb8f3073c34a8e842c1426743022ce%40thread.tacv2/conversations?groupId=31fe306e-3221-4eda-bf5b-2e1838877333&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

------------------------------------------------------------------------------------

ćwiczenia - mgr Aleksandra Mazurek

e-mail: amazurek@aps.edu.pl

grupa 4

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6d9f15f8704846b7b509efa7d33dfa87%40thread.tacv2/conversations?groupId=83e13ff8-ee64-4de0-877d-a8b8fd85c2c6&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 11

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa2586e3161734133970f86d2b66cd10e%40thread.tacv2/conversations?groupId=95397299-55d6-4898-930b-cb6997a17499&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

---------------------------------------------------------------------------------------

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning, praca w grupach, dyskusja.W czasie stanu zagrożenia epidemicznego studentom udostępnione zostaną prezentacje multimedialne wraz z notatkami i (ewentualnie) skany podręczników wykonane przez pracowników Biblioteki APS, możliwe będą również konsultacje indywidualne za pomocą narzędzi elektronicznych (email), Teams.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) - 45 godzin

przygotowanie się do zajęć - 40 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin

sumaryczna liczba godzin - 110 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Mariusz Maciątek, Aleksandra Mazurek, Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru i pytań otwartych, obejmujący swym zakresem tematykę ćwiczeń i wykładów

Pełny opis:

Wykłady:

- Pojęcia, cele, zadania, zasady i zakres pedagogiki specjalnej. Pedagogika specjalna jako dyscyplina naukowa teoretyczna, praktyczna, normatywna.

- Opieka i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym w ujęciu historycznym.

- Tradycyjne i współczesne tendencje w pedagogice specjalnej w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą. Skala i dynamika zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie. Modele niepełnosprawności – zastosowanie i konsekwencje dla sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością.

- Podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia i godność osób

z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie. Problematyka zagrożenia wykluczeniem społecznym na przykładzie wybranych rodzajów odmienności somatycznych

- Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, pedagogiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji). Instytucje i organizacje pozarządowe działające w obszarze rehabilitacji społecznej

i zawodowej.

- Zagadnienia andragogiki specjalnej i gerontologii specjalnej – okres dorosłości

i starości w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

- Biblioterapia i czytelnictwo jako metody pedagogiki specjalnej

Ćwiczenia:

- Rodzina osób z niepełnosprawnością.

- Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności (w tym różne formy twórczości i aktywności).

- Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

- Uczeń zdolny (w tym z niepełnosprawnością) - jako uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Systemy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - system segregacyjny a system włączający (cele i zadania kształcenia specjalnego; typy systemów kształcenia uczniów z niepełnosprawnością; zasady funkcjonowania szkoły integracyjnej; edukacji włączającej; zasady funkcjonowania szkoły specjalnej). Rola pedagoga specjalnego. Kształcenie pedagogów specjalnych.

- Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną (wielozakresową)

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy opieki i wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością. Instytucje opiekuńcze i alternatywne formy życia w Polsce oraz w innych krajach Wybrane formy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z różnymi niepełnosprawnościami – przykłady dobrych praktyk

- Wybrane metody pedagogiki specjalnej, m.in. wybrane metody pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, metoda instrumentalna, bajkoterapia

- Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, ich konsekwencje dla procesu rewalidacji oraz normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością i dostosowanie środowiska jako element wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością.

- Sieroctwo społeczne

- Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (od mikrodeficytów centralnego układu nerwowego po całościowe zaburzenia w rozwoju), osób z niedostosowaniem społecznym.

Literatura:

Uwaga: prowadzący zastrzegają możliwość zmiany literatury z uwagi na edukację zdalną. O kolejności tematów decydują osoby prowadzące wykłady i ćwiczenia.

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Chrzanowska I. , Szumski G., (red.), (2019). Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

Dykcik, W. (red.). (2009). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Plichta P., Jagoszewska I., Gładyszewska-Cylulko J., Szczupał B. i in., (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Aksman J., Zinkiewicz B. (red.), (2019). Inkluzja wybrane aspekty w teorii i praktyce pedagogicznej. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Olechowska A., (2019). Specjalne potrzeby edukacyjne w urzędowym dyskursie pedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Podgórska-Jachnik D. (red.), (2009). Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Skibska J. (red.), (2014). Wspieranie rozwoju małego dziecka. Bielsko Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH.

Szczepkowska K. (2019), Współpraca z rodzicami czyli jak rozmawiać o edukacji włączającej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2019

Trochimiak B., Wolan-Nowakowska M. (red.),(2017) Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".

Zima- Parjaszewska M., Abramowska B., E.,(red.), (2017). Asystent osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik metodyczny dla profesjonalistów. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Uwagi:

Zajęcia realizowane zgodnie z planem zajęć w aplikacji Ms Teams

Kontakt do koordynatora: bszczupal@aps.edu.pl

___________________________________________________

wykłady - dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0a6ef63246a64386aee2dd3f42336a14%40thread.tacv2/conversations?groupId=8089879b-18e0-45b0-8010-6474ea74a042&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------

ćwiczenia - mgr Mariusz Maciątek

e-mail: mmaciatek@aps.edu.pl

grupa 1

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af18d456710df4760b933695afdd2a079%40thread.tacv2/conversations?groupId=99199b26-3a98-455d-b113-79f877860009&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 2

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac9960adf028f4b97b44d6a6619da2efd%40thread.tacv2/conversations?groupId=30c97a75-1219-42fc-bd60-08b39aee65d0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

------------------------------------------------------------------------------------

ćwiczenia - mgr Aleksandra Mazurek

e-mail: amazurek@aps.edu.pl

grupa 3

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa4d72728b1ff4a6fa120c830898410fe%40thread.tacv2/conversations?groupId=e7a09a8e-0649-4cdd-b04c-f93d9217c4ec&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-------------------------------------------------------------------------------------

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning, praca w grupach, dyskusja.W czasie stanu zagrożenia epidemicznego studentom udostępnione zostaną prezentacje multimedialne wraz z notatkami i (ewentualnie) skany podręczników wykonane przez pracowników Biblioteki APS, możliwe będą również konsultacje indywidualne za pomocą narzędzi elektronicznych (email), Teams.

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 40 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 35 godzin

sumaryczna liczba godzin - 105 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Aleksandra Mazurek, Elżbieta Paradowska, Magdalena Wałachowska, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot:

- Kolokwium obejmujące materiał ćwiczeń (forma kolokwium uzależniona od decyzji wykładowcy prowadzącego przedmiot).

- Udokumentowanie wykonania ćwiczeń tematycznych (forma ćwiczeń uzależniona od decyzji wykładowcy prowadzącego przedmiot).

- Test egzaminacyjny obejmujący materiał wykładów (forma: test z pytaniami wielokrotnego wyboru i pytaniami otwartymi).

UWAGA: Osoby prowadzące ćwiczenia zostały zobowiązane do wystawienia oceny kończącej zajęcia. Ocena z ćwiczeń i ocena kończąca zajęcia wykładowe zostaną uśrednione do oceny egzaminacyjnej z przedmiotu.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Wykład

- Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna. Kierunki zmian we współczesnej pedagogice specjalnej.

- Sytuacja człowieka z niepełnosprawnością. Wspólne i swoiste problemy osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności.

- Proces rehabilitacji – struktura i dynamika (diagnostyka; cele; zasady; strategie i metody); swoiste problemy procesu rehabilitacji osób: niesłyszących i słabosłyszących; niewidomych i słabo widzących; osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

- Rodzicielstwo i rodzina w obliczu niepełnosprawności dziecka. Specyficzne cele wychowania dziecka w rodzinie w obliczu: choroby przewlekłej i zaburzeń ze spektrum autyzmu.

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawowe pojęcia, koncepcje teoretyczne oraz podstawa prawna. Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Etapy postępowania terapeutycznego wobec dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

- Uczeń z niepełnosprawnością w systemie kształcenia – edukacja specjalna, integracyjna i włączająca. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży – identyfikacja i zaspokajanie.

- Dorosłość i starość z niepełnosprawnością – zagadnienia andragogiki i gerontologii specjalnej.

- Osoby z niepełnosprawnością a media cyfrowe – obraz niepełnosprawności w mediach; aktywność społeczna osób niepełnosprawnych a nowe technologie; nowe media jako narzędzia usprawniające życie osób z niepełnosprawnością.

Ćwiczenia

- Normalizacja warunków życia i dostosowanie środowiska jako element wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością.

- Środowisko rodzinne osób chorych przewlekle i niepełnosprawnych.

- Organizacyjne i dydaktyczne aspekty kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Rola pedagoga specjalnego jako nauczyciela wspierającego kształcenie. Kompetencje profesjonalne pedagoga specjalnego.

- Wybrane metody i techniki pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej w warsztacie pracy pedagoga specjalnego.

- Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia zdolnego.

- Specjalne potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne ucznia z niepełnosprawnością wielozakresową.

- Sieroctwo społeczne w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej.

- Wybrane rozwiązania w zakresie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą jako aspekty andragogiki i gerontologii specjalnej.

- Twórcza aktywność osób z niepełnosprawnością.

- Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Wykład i ćwiczenia (literatura obowiązkowa)

Chrzanowska, I. (2020). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls". (IBUK Libra)

Wykład i ćwiczenia (literatura uzupełniająca)

Cytowska, B., Winczura, B. (2014). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Niedbalski, J. (2019). Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A. (IBUK Libra)

Sowa, J. (2017). Proces rehabilitacji: teoria i praktyka. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Uwagi:

Opis metod kształcenia (edukacja w trybie stacjonarnym):

- wykład: wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- ćwiczenia: rozmowa kierowana, działania praktyczne/problemowe, miniprojekty grupowe, metody aktywizujące, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

Opis narzędzi komunikacji elektronicznej (edukacja w trybie zdalnym):

- aplikacja MS Teams (realizacja wykładów i ćwiczeń w czasie rzeczywistym według obowiązującego planu zajęć; dokumentacja prac zaliczeniowych i wykonanych prac domowych w Pliki/Teams)

- aplikacja Forms (prowadzenie listy obecności; prowadzenie kolokwiów zaliczeniowych i egzaminu)

- poczta mailowa w domenie APS, czat MS Teams (indywidualny kontakt z wykładowcami podczas dyżurów)

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych – 15 godz. (wykład), 30 godz. (ćwiczenia)

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć – 15 godz.

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia – 15 godz.

liczba godzin przeznaczona na inne zadania – 15 godz.

sumaryczna liczba godzin (3 pkt. ECTS) – 90 godz.

…………………………………………………………………………………………………...

Kontakt do koordynatora przedmiotu: mwalachowska@aps.edu.pl

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aq_AwBh5VzOgHWWWgsZb1mCJQpHPB3I9hLxAnv6FJ9Yo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f3727a4a-102e-4468-bbe1-26eebe22f84b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Uwaga: Linki do kanałów zajęciowych na MS Teams dla poszczególnych grup ćwiczeniowych znajdują się na podstronach tych grup. Za podanie linków odpowiadają osoby prowadzące ćwiczenia (dr Elżbieta Paradowska – eparadowska@aps.edu.pl; dr Katarzyna Wereszka – kwereszka@aps.edu.pl; mgr Aleksandra Mazurek – amazurek@aps.edu.pl).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Mariusz Maciątek, Magdalena Wałachowska, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot:

- Kolokwium obejmujące materiał ćwiczeń (forma kolokwium uzależniona od decyzji wykładowcy prowadzącego przedmiot).

- Udokumentowanie wykonania ćwiczeń tematycznych (forma ćwiczeń uzależniona od decyzji wykładowcy prowadzącego przedmiot).

- Test egzaminacyjny obejmujący materiał wykładów (forma: test z pytaniami wielokrotnego wyboru i pytaniami otwartymi).

UWAGA: Osoby prowadzące ćwiczenia zostały zobowiązane do wystawienia oceny kończącej zajęcia. Ocena z ćwiczeń i ocena kończąca zajęcia wykładowe zostaną uśrednione do oceny egzaminacyjnej z przedmiotu.

Pełny opis:

Opis szczegółowych treści programowych:

Wykład

- Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna. Kierunki zmian we współczesnej pedagogice specjalnej.

- Sytuacja człowieka z niepełnosprawnością. Wspólne i swoiste problemy osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności.

- Proces rehabilitacji – struktura i dynamika (diagnostyka; cele; zasady; strategie i metody); swoiste problemy procesu rehabilitacji osób: niesłyszących i słabosłyszących; niewidomych i słabo widzących; osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

- Rodzicielstwo i rodzina w obliczu niepełnosprawności dziecka. Specyficzne cele wychowania dziecka w rodzinie w obliczu: choroby przewlekłej i zaburzeń ze spektrum autyzmu.

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawowe pojęcia, koncepcje teoretyczne oraz podstawa prawna. Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Etapy postępowania terapeutycznego wobec dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

- Uczeń z niepełnosprawnością w systemie kształcenia – edukacja specjalna, integracyjna i włączająca. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży – identyfikacja i zaspokajanie.

- Dorosłość i starość z niepełnosprawnością – zagadnienia andragogiki i gerontologii specjalnej.

- Osoby z niepełnosprawnością a media cyfrowe – obraz niepełnosprawności w mediach; aktywność społeczna osób niepełnosprawnych a nowe technologie; nowe media jako narzędzia usprawniające życie osób z niepełnosprawnością.

Ćwiczenia

- Normalizacja warunków życia i dostosowanie środowiska jako element wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością.

- Środowisko rodzinne osób chorych przewlekle i niepełnosprawnych.

- Organizacyjne i dydaktyczne aspekty kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Rola pedagoga specjalnego jako nauczyciela wspierającego kształcenie. Kompetencje profesjonalne pedagoga specjalnego.

- Wybrane metody i techniki pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej w warsztacie pracy pedagoga specjalnego.

- Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia zdolnego.

- Specjalne potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne ucznia z niepełnosprawnością wielozakresową.

- Sieroctwo społeczne w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej.

- Wybrane rozwiązania w zakresie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą jako aspekty andragogiki i gerontologii specjalnej.

- Twórcza aktywność osób z niepełnosprawnością.

- Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Wykład i ćwiczenia (literatura obowiązkowa)

Chrzanowska, I. (2020). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls". (IBUK Libra)

Wykład i ćwiczenia (literatura uzupełniająca)

Cytowska, B., Winczura, B. (2014). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Niedbalski, J. (2019). Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A. (IBUK Libra)

Sowa, J. (2017). Proces rehabilitacji: teoria i praktyka. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Uwagi:

Opis metod kształcenia (edukacja w trybie stacjonarnym):

- wykład: wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- ćwiczenia: rozmowa kierowana, działania praktyczne/problemowe, miniprojekty grupowe, metody aktywizujące, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

Opis narzędzi komunikacji elektronicznej (edukacja w trybie zdalnym):

- aplikacja MS Teams (realizacja wykładów i ćwiczeń w czasie rzeczywistym według obowiązującego planu zajęć; dokumentacja prac zaliczeniowych i wykonanych prac domowych w Pliki/Teams)

- aplikacja Forms (prowadzenie listy obecności; prowadzenie kolokwiów zaliczeniowych i egzaminu)

- poczta mailowa w domenie APS, czat MS Teams (indywidualny kontakt z wykładowcą podczas dyżurów)

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych – 9 godz. (wykład), 21 godz. (ćwiczenia)

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć – 15 godz.

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia – 15 godz.

liczba godzin przeznaczona na inne zadania – 15 godz.

sumaryczna liczba godzin (3 pkt. ECTS) – 75 godz.

…………………………………………………………………………………………………...

Kontakt do koordynatora przedmiotu: mwalachowska@aps.edu.pl

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1n-xx9QItS8SC1nouLh81u0c6oDrmOPEryCeTphx8z01%40thread.tacv2/conversations?groupId=a4d04ced-756b-476c-8639-9b958dc73e0e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Uwaga: Linki do kanałów zajęciowych na MS Teams dla poszczególnych grup ćwiczeniowych znajdują się na podstronach tych grup. Za podanie linków odpowiadają osoby prowadzące ćwiczenia (dr Katarzyna Wereszka – kwereszka@aps.edu.pl; mgr Mariusz Maciątek – mmaciatek@aps.edu.pl).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Aleksandra Mazurek, Elżbieta Paradowska, Julia Serwa, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Kolokwium obejmujące materiał ćwiczeń (forma kolokwium uzależniona od decyzji wykładowcy prowadzącego przedmiot).

2. Udokumentowanie wykonania ćwiczeń tematycznych (prac domowych).

3. Test egzaminacyjny obejmujący materiał wykładów (forma: test zawierający pytania wielokrotnego wyboru; podczas oceny testu zostanie zastosowana zasada „punktów ujemnych”).

Pełny opis:

Wykład

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna. Kierunki zmian we współczesnej pedagogice specjalnej (2 godz.)

2. Sytuacja człowieka z niepełnosprawnością. Wspólne i swoiste problemy osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności (2 godz.).

3. Proces rehabilitacji – struktura i dynamika (diagnostyka; cele; zasady; strategie i metody); swoiste problemy procesu rehabilitacji osób: niesłyszących i słabosłyszących; niewidomych i słabo widzących; osób z niepełnosprawnością sprzężoną (2 godz.).

4. Rodzicielstwo i rodzina w obliczu niepełnosprawności dziecka. Specyficzne cele wychowania dziecka w rodzinie w obliczu: choroby przewlekłej i zaburzeń ze spektrum autyzmu (2 godz.).

5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawowe pojęcia, koncepcje teoretyczne oraz podstawa prawna. Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Etapy postępowania terapeutycznego wobec dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (2 godz.).

6. Uczeń z niepełnosprawnością w systemie kształcenia – edukacja specjalna, integracyjna i włączająca. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży – identyfikacja i zaspokajanie (2 godz.).

7. Dorosłość i starość z niepełnosprawnością – zagadnienia andragogiki i gerontologii specjalnej (2 godz.).

8. Osoby z niepełnosprawnością a media cyfrowe – obraz niepełnosprawności w mediach; aktywność społeczna osób niepełnosprawnych a nowe technologie; nowe media jako narzędzia usprawniające życie osób z niepełnosprawnością (2 godz.).

Ćwiczenia

1. Normalizacja warunków życia i dostosowanie środowiska jako element wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością.

2. Środowisko rodzinne osób chorych przewlekle i niepełnosprawnych.

3. Organizacyjne i dydaktyczne aspekty kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Rola pedagoga specjalnego jako nauczyciela wspierającego kształcenie. Kompetencje profesjonalne pedagoga specjalnego.

4. Wybrane metody i techniki pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej w warsztacie pracy pedagoga specjalnego.

5. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia zdolnego.

6. Specjalne potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne ucznia z niepełnosprawnością wielozakresową.

7. Sieroctwo społeczne w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej.

8. Wybrane rozwiązania w zakresie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

9. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą jako aspekty andragogiki i gerontologii specjalnej.

10. Twórcza aktywność osób z niepełnosprawnością.

11. Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Literatura obowiązkowa (wykład / ćwiczenia)

Chrzanowska, I. (2020). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls". (IBUK Libra)

Literatura uzupełniająca (wykład / ćwiczenia)

Cytowska, B., Winczura, B. (2014). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Niedbalski, J. (2019). Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A. (IBUK Libra)

Sowa, J. (2017). Proces rehabilitacji: teoria i praktyka. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

- wykład: wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy,

- ćwiczenia: rozmowa kierowana, działania praktyczne/problemowe, miniprojekty grupowe, metody aktywizujące, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy.

Opis narzędzi komunikacji elektronicznej:

- aplikacja MS Teams (archiwizacja środków dydaktycznych; archiwizacja prac zaliczeniowych),

- poczta mailowa w domenie APS, czat MS Teams (indywidualny kontakt z wykładowcami).

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych – 15 godz. (wykład), 30 godz. (ćwiczenia)

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć – 15 godz.

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia – 15 godz.

liczba godzin przeznaczona na inne zadania – 15 godz.

sumaryczna liczba godzin (3 pkt. ECTS) – 90 godz.

…………………………………………………………………………………………………...

Kontakt do koordynatora przedmiotu: dr Magdalena Wałachowska (mwalachowska@aps.edu.pl)

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLIx0bJ1rMAiai_IkM1N0omwAlnK1y1lj9JaM6716XlU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bde4b965-57a4-4834-aaea-dcbba64dace0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Uwaga: Linki do kanałów zajęciowych na MS Teams dla poszczególnych grup ćwiczeniowych znajdują się na podstronach tych grup. Za podanie linków bądź innego sposobu kontaktu odpowiadają osoby prowadzące ćwiczenia (dr Elżbieta Paradowska - eparadowska@aps.edu.pl; mgr Aleksandra Mazurek – amazurek@aps.edu.pl; mgr Julia Serwa - jserwa@aps.edu.pl).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Julia Serwa, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Kolokwium obejmujące materiał ćwiczeń (forma kolokwium uzależniona od decyzji wykładowcy prowadzącego przedmiot).

2. Udokumentowanie wykonania ćwiczeń tematycznych (prac domowych).

3. Test egzaminacyjny obejmujący materiał wykładów (forma: test zawierający pytania wielokrotnego wyboru; podczas oceny testu zostanie zastosowana „zasada punktów ujemnych”).

Pełny opis:

Wykład

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna. Kierunki zmian we współczesnej pedagogice specjalnej (2 godz.)

2. Sytuacja człowieka z niepełnosprawnością. Wspólne i swoiste problemy osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności (2 godz.).

3. Proces rehabilitacji – struktura i dynamika (diagnostyka; cele; zasady; strategie i metody); swoiste problemy procesu rehabilitacji osób: niesłyszących i słabosłyszących; niewidomych i słabo widzących; osób z niepełnosprawnością sprzężoną (2 godz.).

4. Rodzicielstwo i rodzina w obliczu niepełnosprawności dziecka. Specyficzne cele wychowania dziecka w rodzinie w obliczu: choroby przewlekłej i zaburzeń ze spektrum autyzmu (2 godz.).

5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawowe pojęcia, koncepcje teoretyczne oraz podstawa prawna. Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Etapy postępowania terapeutycznego wobec dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (2 godz.).

6. Uczeń z niepełnosprawnością w systemie kształcenia – edukacja specjalna, integracyjna i włączająca. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży – identyfikacja i zaspokajanie (2 godz.).

7. Dorosłość i starość z niepełnosprawnością – zagadnienia andragogiki i gerontologii specjalnej (2 godz.).

8. Osoby z niepełnosprawnością a media cyfrowe – obraz niepełnosprawności w mediach; aktywność społeczna osób niepełnosprawnych a nowe technologie; nowe media jako narzędzia usprawniające życie osób z niepełnosprawnością (2 godz.).

Ćwiczenia

1. Normalizacja warunków życia i dostosowanie środowiska jako element wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością.

2. Środowisko rodzinne osób chorych przewlekle i niepełnosprawnych.

3. Organizacyjne i dydaktyczne aspekty kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Rola pedagoga specjalnego jako nauczyciela wspierającego kształcenie. Kompetencje profesjonalne pedagoga specjalnego.

4. Wybrane metody i techniki pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej w warsztacie pracy pedagoga specjalnego.

5. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia zdolnego.

6. Specjalne potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne ucznia z niepełnosprawnością wielozakresową.

7. Sieroctwo społeczne w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej.

8. Wybrane rozwiązania w zakresie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

9. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą jako aspekty andragogiki i gerontologii specjalnej.

10. Twórcza aktywność osób z niepełnosprawnością.

11. Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Literatura obowiązkowa (wykład i ćwiczenia)

Chrzanowska, I. (2020). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls". (IBUK Libra)

Literatura uzupełniająca (wykład i ćwiczenia)

Cytowska, B., Winczura, B. (2014). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Niedbalski, J. (2019). Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A. (IBUK Libra)

Sowa, J. (2017). Proces rehabilitacji: teoria i praktyka. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

- wykład: wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy,

- ćwiczenia: rozmowa kierowana, działania praktyczne/problemowe, miniprojekty grupowe, metody aktywizujące, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy.

Opis narzędzi komunikacji elektronicznej:

- aplikacja MS Teams (archiwizacja środków dydaktycznych; archiwizacja prac zaliczeniowych),

- poczta mailowa w domenie APS, czat MS Teams (indywidualny kontakt z wykładowcami).

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych – 9 godz. (wykład), 21 godz. (ćwiczenia)

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć – 15 godz.

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia – 15 godz.

liczba godzin przeznaczona na inne zadania – 15 godz.

sumaryczna liczba godzin (3 pkt. ECTS) – 75 godz.

…………………………………………………………………………………………………...

Kontakt do koordynatora przedmiotu: dr Magdalena Wałachowska (mwalachowska@aps.edu.pl)

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-2wN-QXh2agxeyrU5-TEul7Wup--4qG7nexNylfuhGk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2a49a601-1eb6-4ce5-a88b-75a8fc8dc657&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Uwaga: Linki do kanałów zajęciowych na MS Teams dla poszczególnych grup ćwiczeniowych znajdują się na podstronach tych grup. Za podanie linków odpowiada osoba prowadząca ćwiczenia (mgr Julia Serwa - jserwa@aps.edu.pl).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska, Julia Serwa, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Dwa kolokwia obejmujące materiał dydaktyczny ćwiczeń (forma kolokwium uzależniona od decyzji wykładowcy prowadzącego przedmiot).

2. Dwie prace zaliczeniowe związane z wykorzystaniem wybranych metod pracy pedagoga specjalnego.

3. Test egzaminacyjny obejmujący materiał wykładów (forma: test zawierający pytania wielokrotnego wyboru; podczas oceny testu zostanie zastosowana zasada „punktów ujemnych”).

Pełny opis:

Wykład

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna. Kierunki zmian we współczesnej pedagogice specjalnej.

2. Sytuacja człowieka z niepełnosprawnością. Wspólne i swoiste problemy osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności.

3. Proces rehabilitacji – struktura i dynamika (diagnostyka; cele; zasady; strategie i metody); swoiste problemy procesu rehabilitacji osób: niesłyszących i słabosłyszących; niewidomych i słabo widzących; osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

4. Rodzicielstwo i rodzina w obliczu niepełnosprawności dziecka. Specyficzne cele wychowania dziecka w rodzinie w obliczu: choroby przewlekłej i zaburzeń ze spektrum autyzmu.

5. Uczeń z niepełnosprawnością w systemie kształcenia – edukacja specjalna, integracyjna i włączająca. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży – identyfikacja i zaspokajanie.

6. Dorosłość i starość z niepełnosprawnością – zagadnienia andragogiki i gerontologii specjalnej.

7. Osoby z niepełnosprawnością a media cyfrowe – obraz niepełnosprawności w mediach; aktywność społeczna osób niepełnosprawnych a nowe technologie; nowe media jako narzędzia usprawniające życie osób z niepełnosprawnością.

Ćwiczenia

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zasady pracy pedagogicznej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami komunikacji językowej.

3. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia chorującego przewlekle.

4. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z trudnościami adaptacyjnymi wynikającymi z różnic kulturowych lub zmiany środowiska edukacyjnego.

5. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia zaniedbanego środowiskowo i zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

6. Sieroctwo społeczne w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej.

7. Specjalne potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne ucznia z niepełnosprawnością wielozakresową.

8. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia uzdolnionego.

9. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego.

10. Normalizacja i dostosowanie środowiska szkolnego jako element wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

11. Rola pedagoga specjalnego jako nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Kompetencje profesjonalne pedagoga specjalnego. Współpraca z rodziną ucznia.

12. Twórcza aktywność osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym jako konsekwencja zaspokojenia specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa (wykład / ćwiczenia)

Chrzanowska, I. (2021). Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls". (IBUK Libra)

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN. (IBUK Libra)

Literatura uzupełniająca (wykład / ćwiczenia)

Kilian, M. (red.) (2021). Pedagogika specjalna osób w starszym wieku. Kraków: Impuls.

Niedbalski, J. (2019). Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A. (IBUK Libra)

Sowa, J. (2017). Proces rehabilitacji: teoria i praktyka. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Szczepanik, R. (2011). Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

- wykład: wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy;

- ćwiczenia: rozmowa kierowana, działania praktyczne/problemowe, miniprojekty grupowe, metody aktywizujące, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy;

Opis narzędzi komunikacji elektronicznej:

- aplikacja MS Teams (archiwizacja środków dydaktycznych; archiwizacja prac zaliczeniowych jako efektów kształcenia);

- poczta mailowa w domenie APS (indywidualny kontakt z wykładowcami);

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych – 15 godz. (wykład), 30 godz. (ćwiczenia)

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć – 15 godz.

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia – 15 godz.

liczba godzin przeznaczona na inne zadania – 15 godz.

sumaryczna liczba godzin (3 pkt. ECTS) – 90 godz.

…………………………………………………………………………………………………...

Kontakt do koordynatora przedmiotu: dr Magdalena Wałachowska (mwalachowska@aps.edu.pl)

Wykładowcy prowadzący ćwiczenia:

dr E. Paradowska (eparadowska@aps.edu.pl)

mgr J. Serwa (jserwa@aps.edu.pl)

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3Al2m889Z6gCr0SJgDzq8scrYIXMWh0C2GOt9tX8S_WDI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bd8dd868-0a51-4cfb-8a49-aeceaabe2232&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Mariusz Maciątek, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Kolokwium obejmujące materiał dydaktyczny ćwiczeń (forma kolokwium uzależniona od decyzji wykładowcy prowadzącego przedmiot).

2. Dwie prace zaliczeniowe związane z wykorzystaniem wybranych metod pracy pedagoga specjalnego.

3. Test egzaminacyjny obejmujący materiał wykładów (forma: test zawierający pytania wielokrotnego wyboru; podczas oceny testu zostanie zastosowana zasada „punktów ujemnych”).

Pełny opis:

Wykład

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna. Kierunki zmian we współczesnej pedagogice specjalnej.

2. Sytuacja człowieka z niepełnosprawnością. Wspólne i swoiste problemy osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności.

3. Proces rehabilitacji – struktura i dynamika (diagnostyka; cele; zasady; strategie i metody); swoiste problemy procesu rehabilitacji osób: niesłyszących i słabosłyszących; niewidomych i słabo widzących; osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

4. Rodzicielstwo i rodzina w obliczu niepełnosprawności dziecka. Specyficzne cele wychowania dziecka w rodzinie w obliczu: choroby przewlekłej i zaburzeń ze spektrum autyzmu.

5. Uczeń z niepełnosprawnością w systemie kształcenia – edukacja specjalna, integracyjna i włączająca. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży – identyfikacja i zaspokajanie.

Ćwiczenia

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zasady pracy pedagogicznej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami komunikacji językowej.

3. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia chorującego przewlekle.

4. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z trudnościami adaptacyjnymi wynikającymi z różnic kulturowych lub zmiany środowiska edukacyjnego.

5. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia zaniedbanego środowiskowo i zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

6. Sieroctwo społeczne w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej.

7. Specjalne potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne ucznia z niepełnosprawnością wielozakresową.

8. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia uzdolnionego.

9. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego.

10. Rola pedagoga specjalnego jako nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Kompetencje profesjonalne pedagoga specjalnego. Współpraca z rodziną ucznia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa (wykład/ćwiczenia)

Chrzanowska, I. (2021). Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls". (IBUK Libra)

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN. (IBUK Libra)

Literatura uzupełniająca (wykład/ćwiczenia)

Kilian, M. (red.) (2021). Pedagogika specjalna osób w starszym wieku. Kraków: Impuls.

Niedbalski, J. (2019). Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A. (IBUK Libra)

Sowa, J. (2017). Proces rehabilitacji: teoria i praktyka. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Szczepanik, R. (2011). Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

- wykład: wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy;

- ćwiczenia: rozmowa kierowana, działania praktyczne/problemowe, miniprojekty grupowe, metody aktywizujące, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy;

Opis narzędzi komunikacji elektronicznej:

- aplikacja MS Teams (archiwizacja środków dydaktycznych; archiwizacja prac będących efektami kształcenia);

- poczta mailowa w domenie APS (indywidualny kontakt z wykładowcami);

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych – 9 godz. (wykład), 21 godz. (ćwiczenia)

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć – 15 godz.

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia – 15 godz.

liczba godzin przeznaczona na inne zadania – 15 godz.

sumaryczna liczba godzin (3 pkt. ECTS) – 75 godz.

…………………………………………………………………………………………………...

Kontakt do koordynatora przedmiotu: dr Magdalena Wałachowska (mwalachowska@aps.edu.pl)

Wykładowca prowadzący ćwiczenia:

mgr M. Maciątek (mmaciatek@aps.edu.pl)

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A8jXdwPwf2rhrR3s4V-cz9oRPz1f3uPrEgubarIX2X781%40thread.tacv2/conversations?groupId=72ae940e-d3ae-4183-8fb4-d3be8ceff03d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Mariusz Maciątek, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)