Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-PES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 2 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Pojęcia, cele, zadania, zasady i zakres pedagogiki specjalnej.

- Opieka i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym w ujęciu historycznym.

- Tradycyjne i współczesne tendencje w pedagogice specjalnej w zakresie rehabilitacji osób

z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą.

- Skala i dynamika zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie.

- Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (od mikrodeficytów centralnego układu nerwowego po całościowe zaburzenia w rozwoju), niedostosowanie społeczne oraz uzdolnienia.

- Zagadnienia gerontologii specjalnej – okres starości w sytuacji choroby przewlekłej

i niepełnosprawności.

- Podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia i godność osób

z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie.

- Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, ich konsekwencje dla procesu rewalidacji oraz normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

- Systemy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce i na świecie.

- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Kształcenie pedagogów specjalnych.

- Wybrane metody pedagogiki specjalnej – biblioterapia, czytelnictwo, wybrane metody pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną.

- Rodzina osób z niepełnosprawnością.

- Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

- Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania interdyscyplinarne.

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu pedagogiki specjalnej i nauk pokrewnych.

Zna cele, zadania, zasady i zakres.

Rozumie kontekst opieki i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i niedostosowanych społecznie w ujęciu historycznym; współczesne tendencje w pedagogice specjalnej.

Zna wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (od mikrodeficytów centralnego układu nerwowego po całościowe zaburzenia w rozwoju), niedostosowaniem społecznym lub uzdolnieniami.

Opisuje skalę i dynamikę zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie.

Charakteryzuje systemy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce i na świecie; zasady wyrównywania szans edukacyjnych; system kształcenia pedagogów specjalnych.

Zna i rozumie współczesne podejścia do problemów osób

z niepełnosprawnością (podmiotowość, godność, autonomia, samostanowienie, jakość życia).

Umiejętności

Potrafi rozpoznawać i interpretować złożone problemy społeczne, ukazując ich powiązania z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej.

Potrafi analizować własne działania pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji oraz wdrażania działań innowacyjnych.

Kompetencje społeczne

Docenia bogatą tradycję oraz dorobek pedagogiki specjalnej a także utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami.

Jest gotów do okazywania wrażliwości na problemy z obszaru pedagogiki specjalnej oraz prezentowania właściwej postawy wobec osób z niepełnosprawnością

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Aleksandra Mazurek, Elżbieta Paradowska, Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru obejmujący swym zakresem tematykę ćwiczeń i wykładów

Pełny opis:

Pojęcia, cele, zadania, zasady i zakres pedagogiki specjalnej.

- Opieka i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym w ujęciu historycznym.

- Tradycyjne i współczesne tendencje w pedagogice specjalnej w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą.

- Skala i dynamika zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie.

- Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (od mikrodeficytów centralnego układu nerwowego po całościowe zaburzenia w rozwoju), niedostosowanie społeczne oraz uzdolnienia.

- Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji). Instytucje i organizacje pozarządowe działające w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej.

- Zagadnienia andragogiki specjalnej i gerontologii specjalnej – okres dorosłości i starości w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

- Normalizacja, podmiotowość, autonomia, samostanowienie, integracja i jakość życia osób z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie.

- Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, ich konsekwencje dla procesu rewalidacji oraz normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

- Systemy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce i na świecie.

- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Kształcenie pedagogów specjalnych.

- Wybrane metody pedagogiki specjalnej – biblioterapia, czytelnictwo, wybrane metody pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną

- Rodzina osób z niepełnosprawnością.

- Sieroctwo społeczne jako problem pedagogiki specjalnej

- Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

- Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego studentom udostępnione zostaną prezentacje multimedialne wraz z notatkami i (ewentualnie) skany podręczników wykonane przez pracowników Biblioteki APS, możliwe będą również konsultacje indywidualne za pomocą narzędzi elektronicznych (email), Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik-Daszkowska
Prowadzący grup: Joanna Kirsten, Aleksandra Mazurek, Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny na ocenę

Pełny opis:

- Pojęcia, cele, zadania, zasady i zakres pedagogiki specjalnej.

- Opieka i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym w ujęciu historycznym.

- Tradycyjne i współczesne tendencje w pedagogice specjalnej w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą.

- Skala i dynamika zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie.

- Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (od mikrodeficytów centralnego układu nerwowego po całościowe zaburzenia w rozwoju), niedostosowanie społeczne oraz uzdolnienia.

- Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji). Instytucje i organizacje pozarządowe działające w obszarze rehabilitacji społecznej

i zawodowej.

- Zagadnienia andragogiki specjalnej i gerontologii specjalnej – okres dorosłości i starości w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

- Podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia i godność osób z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie.

- Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, ich konsekwencje dla procesu rewalidacji oraz normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

- Systemy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce i na świecie.

- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Kształcenie pedagogów specjalnych.

- Wybrane metody pedagogiki specjalnej – biblioterapia, czytelnictwo, wybrane metody pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną

- Rodzina osób z niepełnosprawnością.

- Sieroctwo społeczne jako problem pedagogiki specjalnej

- Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

- Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) - 45 godzin

przygotowanie się do zajęć - 40 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin

sumaryczna liczba godzin - 110 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Aleksandra Mazurek, Elżbieta Paradowska, Bernadeta Szczupał, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru i pytań otwartych, obejmujący swym zakresem tematykę ćwiczeń i wykładów w dniu 15.06. godz. 14.30.

Pełny opis:

Wykłady:

- Pojęcia, cele, zadania, zasady i zakres pedagogiki specjalnej. Pedagogika specjalna jako dyscyplina naukowa teoretyczna, praktyczna, normatywna.

- Opieka i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym w ujęciu historycznym.

- Tradycyjne i współczesne tendencje w pedagogice specjalnej w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą. Skala i dynamika zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie. Modele niepełnosprawności – zastosowanie i konsekwencje dla sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością.

- Podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia i godność osób

z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie. Problematyka zagrożenia wykluczeniem społecznym na przykładzie wybranych rodzajów odmienności somatycznych

- Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, pedagogiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji). Instytucje i organizacje pozarządowe działające w obszarze rehabilitacji społecznej

i zawodowej.

- Zagadnienia andragogiki specjalnej i gerontologii specjalnej – okres dorosłości

i starości w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

- Biblioterapia i czytelnictwo jako metody pedagogiki specjalnej

Ćwiczenia:

- Rodzina osób z niepełnosprawnością.

- Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności (w tym różne formy twórczości i aktywności).

- Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

- Uczeń zdolny (w tym z niepełnosprawnością) - jako uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Systemy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - system segregacyjny a system włączający (cele i zadania kształcenia specjalnego; typy systemów kształcenia uczniów z niepełnosprawnością; zasady funkcjonowania szkoły integracyjnej; edukacji włączającej; zasady funkcjonowania szkoły specjalnej). Rola pedagoga specjalnego. Kształcenie pedagogów specjalnych.

- Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną (wielozakresową)

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy opieki i wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością. Instytucje opiekuńcze i alternatywne formy życia w Polsce oraz w innych krajach Wybrane formy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z różnymi niepełnosprawnościami – przykłady dobrych praktyk

- Wybrane metody pedagogiki specjalnej, m.in. wybrane metody pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, metoda instrumentalna, bajkoterapia

- Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, ich konsekwencje dla procesu rewalidacji oraz normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością i dostosowanie środowiska jako element wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością.

- Sieroctwo społeczne

- Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (od mikrodeficytów centralnego układu nerwowego po całościowe zaburzenia w rozwoju), osób z niedostosowaniem społecznym.

Literatura:

Uwaga: prowadzący zastrzegają możliwość zmiany literatury z uwagi na edukację zdalną. O kolejności tematów decydują osoby prowadzące wykłady i ćwiczenia.

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Chrzanowska I. , Szumski G., (red.), (2019). Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

Dykcik, W. (red.). (2009). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Plichta P., Jagoszewska I., Gładyszewska-Cylulko J., Szczupał B. i in., (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Aksman J., Zinkiewicz B. (red.), (2019). Inkluzja wybrane aspekty w teorii i praktyce pedagogicznej. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Olechowska A., (2019). Specjalne potrzeby edukacyjne w urzędowym dyskursie pedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Podgórska-Jachnik D. (red.), (2009). Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Skibska J. (red.), (2014). Wspieranie rozwoju małego dziecka. Bielsko Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH.

Szczepkowska K. (2019), Współpraca z rodzicami czyli jak rozmawiać o edukacji włączającej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2019

Trochimiak B., Wolan-Nowakowska M. (red.),(2017) Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".

Zima- Parjaszewska M., Abramowska B., E.,(red.), (2017). Asystent osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik metodyczny dla profesjonalistów. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Uwagi:

Zajęcia realizowane zgodnie z planem zajęć w aplikacji Ms Teams

Kontakt do koordynatora: bszczupal@aps.edu.pl

___________________________________________________

wykłady - dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8041ea6971d448eca9dff437a4fac86e%40thread.tacv2/conversations?groupId=4bcae559-67b1-4734-a1bb-a6c8562ee3db&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-------------------------------------------------------------------------------------

ćwiczenia - dr Elżbieta Paradowska

e-mail: eparadowska@aps.edu.pl

grupa 1

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8a18b0c2598c4b538ca0bbd74c3c65c9%40thread.tacv2/conversations?groupId=beb6ffd3-27ee-4331-9597-c1dcac1f5a6d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 2

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a39eb80c06483418c945bbd1a325465c2%40thread.tacv2/conversations?groupId=b28d15a9-cb3d-4f6c-9fdc-e8cfb553ed6b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 3

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8c6a6d1791af48718aa3daafb09e787c%40thread.tacv2/conversations?groupId=40190b01-4dc1-4f06-b454-150673013093&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 5

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3bea3e10c22b48ec8e5721a8f62a9f81%40thread.tacv2/conversations?groupId=f604601c-0a93-4f8d-b990-982612945089&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 6

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aed1ce04b58e249cfb4a074fe8bd8a96d%40thread.tacv2/conversations?groupId=961e8deb-7c67-42fc-a810-20a8c92f2fae&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-------------------------------------------------------------------------------------------

ćwiczenia - dr Katarzyna Wereszka

e-mail: kwereszka@aps.edu.pl

grupa 7

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad8a331c7d28942d0b0e83ec2955cbb20%40thread.tacv2/conversations?groupId=21bf29dc-db8b-4d9e-82a2-0a3a8fb862d9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 8

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adc250d5982354d5897d8dbb31450b548%40thread.tacv2/conversations?groupId=2db88917-8c5d-464e-80f2-963c894a6d18&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 9

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0ffabe4023dc4f18a34665d057ee9856%40thread.tacv2/conversations?groupId=c5ab0278-d712-4c6b-8eef-ef62d742bcf9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 10

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a36eb8f3073c34a8e842c1426743022ce%40thread.tacv2/conversations?groupId=31fe306e-3221-4eda-bf5b-2e1838877333&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

------------------------------------------------------------------------------------

ćwiczenia - mgr Aleksandra Mazurek

e-mail: amazurek@aps.edu.pl

grupa 4

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6d9f15f8704846b7b509efa7d33dfa87%40thread.tacv2/conversations?groupId=83e13ff8-ee64-4de0-877d-a8b8fd85c2c6&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 11

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa2586e3161734133970f86d2b66cd10e%40thread.tacv2/conversations?groupId=95397299-55d6-4898-930b-cb6997a17499&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

---------------------------------------------------------------------------------------

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning, praca w grupach, dyskusja.W czasie stanu zagrożenia epidemicznego studentom udostępnione zostaną prezentacje multimedialne wraz z notatkami i (ewentualnie) skany podręczników wykonane przez pracowników Biblioteki APS, możliwe będą również konsultacje indywidualne za pomocą narzędzi elektronicznych (email), Teams.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) - 45 godzin

przygotowanie się do zajęć - 40 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin

sumaryczna liczba godzin - 110 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Mariusz Maciątek, Aleksandra Mazurek, Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru i pytań otwartych, obejmujący swym zakresem tematykę ćwiczeń i wykładów

Pełny opis:

Wykłady:

- Pojęcia, cele, zadania, zasady i zakres pedagogiki specjalnej. Pedagogika specjalna jako dyscyplina naukowa teoretyczna, praktyczna, normatywna.

- Opieka i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym w ujęciu historycznym.

- Tradycyjne i współczesne tendencje w pedagogice specjalnej w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą. Skala i dynamika zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie. Modele niepełnosprawności – zastosowanie i konsekwencje dla sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością.

- Podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia i godność osób

z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie. Problematyka zagrożenia wykluczeniem społecznym na przykładzie wybranych rodzajów odmienności somatycznych

- Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, pedagogiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji). Instytucje i organizacje pozarządowe działające w obszarze rehabilitacji społecznej

i zawodowej.

- Zagadnienia andragogiki specjalnej i gerontologii specjalnej – okres dorosłości

i starości w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

- Biblioterapia i czytelnictwo jako metody pedagogiki specjalnej

Ćwiczenia:

- Rodzina osób z niepełnosprawnością.

- Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności (w tym różne formy twórczości i aktywności).

- Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

- Uczeń zdolny (w tym z niepełnosprawnością) - jako uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Systemy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - system segregacyjny a system włączający (cele i zadania kształcenia specjalnego; typy systemów kształcenia uczniów z niepełnosprawnością; zasady funkcjonowania szkoły integracyjnej; edukacji włączającej; zasady funkcjonowania szkoły specjalnej). Rola pedagoga specjalnego. Kształcenie pedagogów specjalnych.

- Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną (wielozakresową)

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy opieki i wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością. Instytucje opiekuńcze i alternatywne formy życia w Polsce oraz w innych krajach Wybrane formy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z różnymi niepełnosprawnościami – przykłady dobrych praktyk

- Wybrane metody pedagogiki specjalnej, m.in. wybrane metody pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, metoda instrumentalna, bajkoterapia

- Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, ich konsekwencje dla procesu rewalidacji oraz normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością i dostosowanie środowiska jako element wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością.

- Sieroctwo społeczne

- Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (od mikrodeficytów centralnego układu nerwowego po całościowe zaburzenia w rozwoju), osób z niedostosowaniem społecznym.

Literatura:

Uwaga: prowadzący zastrzegają możliwość zmiany literatury z uwagi na edukację zdalną. O kolejności tematów decydują osoby prowadzące wykłady i ćwiczenia.

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Chrzanowska I. , Szumski G., (red.), (2019). Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

Dykcik, W. (red.). (2009). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Plichta P., Jagoszewska I., Gładyszewska-Cylulko J., Szczupał B. i in., (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Aksman J., Zinkiewicz B. (red.), (2019). Inkluzja wybrane aspekty w teorii i praktyce pedagogicznej. Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Olechowska A., (2019). Specjalne potrzeby edukacyjne w urzędowym dyskursie pedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Podgórska-Jachnik D. (red.), (2009). Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych. Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Skibska J. (red.), (2014). Wspieranie rozwoju małego dziecka. Bielsko Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH.

Szczepkowska K. (2019), Współpraca z rodzicami czyli jak rozmawiać o edukacji włączającej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2019

Trochimiak B., Wolan-Nowakowska M. (red.),(2017) Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".

Zima- Parjaszewska M., Abramowska B., E.,(red.), (2017). Asystent osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik metodyczny dla profesjonalistów. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Uwagi:

Zajęcia realizowane zgodnie z planem zajęć w aplikacji Ms Teams

Kontakt do koordynatora: bszczupal@aps.edu.pl

___________________________________________________

wykłady - dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0a6ef63246a64386aee2dd3f42336a14%40thread.tacv2/conversations?groupId=8089879b-18e0-45b0-8010-6474ea74a042&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------

ćwiczenia - mgr Mariusz Maciątek

e-mail: mmaciatek@aps.edu.pl

grupa 1

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af18d456710df4760b933695afdd2a079%40thread.tacv2/conversations?groupId=99199b26-3a98-455d-b113-79f877860009&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 2

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac9960adf028f4b97b44d6a6619da2efd%40thread.tacv2/conversations?groupId=30c97a75-1219-42fc-bd60-08b39aee65d0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

------------------------------------------------------------------------------------

ćwiczenia - mgr Aleksandra Mazurek

e-mail: amazurek@aps.edu.pl

grupa 3

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa4d72728b1ff4a6fa120c830898410fe%40thread.tacv2/conversations?groupId=e7a09a8e-0649-4cdd-b04c-f93d9217c4ec&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-------------------------------------------------------------------------------------

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning, praca w grupach, dyskusja.W czasie stanu zagrożenia epidemicznego studentom udostępnione zostaną prezentacje multimedialne wraz z notatkami i (ewentualnie) skany podręczników wykonane przez pracowników Biblioteki APS, możliwe będą również konsultacje indywidualne za pomocą narzędzi elektronicznych (email), Teams.

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 40 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 35 godzin

sumaryczna liczba godzin - 105 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Aleksandra Mazurek, Elżbieta Paradowska, Magdalena Wałachowska, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot:

- Kolokwium obejmujące materiał ćwiczeń (forma kolokwium uzależniona od decyzji wykładowcy prowadzącego przedmiot).

- Udokumentowanie wykonania ćwiczeń tematycznych (forma ćwiczeń uzależniona od decyzji wykładowcy prowadzącego przedmiot).

- Test egzaminacyjny obejmujący materiał wykładów (forma: test z pytaniami wielokrotnego wyboru i pytaniami otwartymi).

UWAGA: Osoby prowadzące ćwiczenia zostały zobowiązane do wystawienia oceny kończącej zajęcia. Ocena z ćwiczeń i ocena kończąca zajęcia wykładowe zostaną uśrednione do oceny egzaminacyjnej z przedmiotu.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Wykład

- Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna. Kierunki zmian we współczesnej pedagogice specjalnej.

- Sytuacja człowieka z niepełnosprawnością. Wspólne i swoiste problemy osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności.

- Proces rehabilitacji – struktura i dynamika (diagnostyka; cele; zasady; strategie i metody); swoiste problemy procesu rehabilitacji osób: niesłyszących i słabosłyszących; niewidomych i słabo widzących; osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

- Rodzicielstwo i rodzina w obliczu niepełnosprawności dziecka. Specyficzne cele wychowania dziecka w rodzinie w obliczu: choroby przewlekłej i zaburzeń ze spektrum autyzmu.

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawowe pojęcia, koncepcje teoretyczne oraz podstawa prawna. Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Etapy postępowania terapeutycznego wobec dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

- Uczeń z niepełnosprawnością w systemie kształcenia – edukacja specjalna, integracyjna i włączająca. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży – identyfikacja i zaspokajanie.

- Dorosłość i starość z niepełnosprawnością – zagadnienia andragogiki i gerontologii specjalnej.

- Osoby z niepełnosprawnością a media cyfrowe – obraz niepełnosprawności w mediach; aktywność społeczna osób niepełnosprawnych a nowe technologie; nowe media jako narzędzia usprawniające życie osób z niepełnosprawnością.

Ćwiczenia

- Normalizacja warunków życia i dostosowanie środowiska jako element wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością.

- Środowisko rodzinne osób chorych przewlekle i niepełnosprawnych.

- Organizacyjne i dydaktyczne aspekty kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Rola pedagoga specjalnego jako nauczyciela wspierającego kształcenie. Kompetencje profesjonalne pedagoga specjalnego.

- Wybrane metody i techniki pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej w warsztacie pracy pedagoga specjalnego.

- Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia zdolnego.

- Specjalne potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne ucznia z niepełnosprawnością wielozakresową.

- Sieroctwo społeczne w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej.

- Wybrane rozwiązania w zakresie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą jako aspekty andragogiki i gerontologii specjalnej.

- Twórcza aktywność osób z niepełnosprawnością.

- Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Wykład i ćwiczenia (literatura obowiązkowa)

Chrzanowska, I. (2020). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls". (IBUK Libra)

Wykład i ćwiczenia (literatura uzupełniająca)

Cytowska, B., Winczura, B. (2014). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Niedbalski, J. (2019). Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A. (IBUK Libra)

Sowa, J. (2017). Proces rehabilitacji: teoria i praktyka. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Uwagi:

Opis metod kształcenia (edukacja w trybie stacjonarnym):

- wykład: wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- ćwiczenia: rozmowa kierowana, działania praktyczne/problemowe, miniprojekty grupowe, metody aktywizujące, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

Opis narzędzi komunikacji elektronicznej (edukacja w trybie zdalnym):

- aplikacja MS Teams (realizacja wykładów i ćwiczeń w czasie rzeczywistym według obowiązującego planu zajęć; dokumentacja prac zaliczeniowych i wykonanych prac domowych w Pliki/Teams)

- aplikacja Forms (prowadzenie listy obecności; prowadzenie kolokwiów zaliczeniowych i egzaminu)

- poczta mailowa w domenie APS, czat MS Teams (indywidualny kontakt z wykładowcami podczas dyżurów)

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych – 15 godz. (wykład), 30 godz. (ćwiczenia)

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć – 15 godz.

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia – 15 godz.

liczba godzin przeznaczona na inne zadania – 15 godz.

sumaryczna liczba godzin (3 pkt. ECTS) – 90 godz.

…………………………………………………………………………………………………...

Kontakt do koordynatora przedmiotu: mwalachowska@aps.edu.pl

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aq_AwBh5VzOgHWWWgsZb1mCJQpHPB3I9hLxAnv6FJ9Yo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f3727a4a-102e-4468-bbe1-26eebe22f84b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Uwaga: Linki do kanałów zajęciowych na MS Teams dla poszczególnych grup ćwiczeniowych znajdują się na podstronach tych grup. Za podanie linków odpowiadają osoby prowadzące ćwiczenia (dr Elżbieta Paradowska – eparadowska@aps.edu.pl; dr Katarzyna Wereszka – kwereszka@aps.edu.pl; mgr Aleksandra Mazurek – amazurek@aps.edu.pl).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Mariusz Maciątek, Magdalena Wałachowska, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot:

- Kolokwium obejmujące materiał ćwiczeń (forma kolokwium uzależniona od decyzji wykładowcy prowadzącego przedmiot).

- Udokumentowanie wykonania ćwiczeń tematycznych (forma ćwiczeń uzależniona od decyzji wykładowcy prowadzącego przedmiot).

- Test egzaminacyjny obejmujący materiał wykładów (forma: test z pytaniami wielokrotnego wyboru i pytaniami otwartymi).

UWAGA: Osoby prowadzące ćwiczenia zostały zobowiązane do wystawienia oceny kończącej zajęcia. Ocena z ćwiczeń i ocena kończąca zajęcia wykładowe zostaną uśrednione do oceny egzaminacyjnej z przedmiotu.

Pełny opis:

Opis szczegółowych treści programowych:

Wykład

- Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna. Kierunki zmian we współczesnej pedagogice specjalnej.

- Sytuacja człowieka z niepełnosprawnością. Wspólne i swoiste problemy osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności.

- Proces rehabilitacji – struktura i dynamika (diagnostyka; cele; zasady; strategie i metody); swoiste problemy procesu rehabilitacji osób: niesłyszących i słabosłyszących; niewidomych i słabo widzących; osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

- Rodzicielstwo i rodzina w obliczu niepełnosprawności dziecka. Specyficzne cele wychowania dziecka w rodzinie w obliczu: choroby przewlekłej i zaburzeń ze spektrum autyzmu.

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawowe pojęcia, koncepcje teoretyczne oraz podstawa prawna. Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Etapy postępowania terapeutycznego wobec dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

- Uczeń z niepełnosprawnością w systemie kształcenia – edukacja specjalna, integracyjna i włączająca. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży – identyfikacja i zaspokajanie.

- Dorosłość i starość z niepełnosprawnością – zagadnienia andragogiki i gerontologii specjalnej.

- Osoby z niepełnosprawnością a media cyfrowe – obraz niepełnosprawności w mediach; aktywność społeczna osób niepełnosprawnych a nowe technologie; nowe media jako narzędzia usprawniające życie osób z niepełnosprawnością.

Ćwiczenia

- Normalizacja warunków życia i dostosowanie środowiska jako element wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością.

- Środowisko rodzinne osób chorych przewlekle i niepełnosprawnych.

- Organizacyjne i dydaktyczne aspekty kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Rola pedagoga specjalnego jako nauczyciela wspierającego kształcenie. Kompetencje profesjonalne pedagoga specjalnego.

- Wybrane metody i techniki pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej w warsztacie pracy pedagoga specjalnego.

- Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia zdolnego.

- Specjalne potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne ucznia z niepełnosprawnością wielozakresową.

- Sieroctwo społeczne w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej.

- Wybrane rozwiązania w zakresie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

- Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą jako aspekty andragogiki i gerontologii specjalnej.

- Twórcza aktywność osób z niepełnosprawnością.

- Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Wykład i ćwiczenia (literatura obowiązkowa)

Chrzanowska, I. (2020). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls". (IBUK Libra)

Wykład i ćwiczenia (literatura uzupełniająca)

Cytowska, B., Winczura, B. (2014). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Niedbalski, J. (2019). Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A. (IBUK Libra)

Sowa, J. (2017). Proces rehabilitacji: teoria i praktyka. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Uwagi:

Opis metod kształcenia (edukacja w trybie stacjonarnym):

- wykład: wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- ćwiczenia: rozmowa kierowana, działania praktyczne/problemowe, miniprojekty grupowe, metody aktywizujące, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

Opis narzędzi komunikacji elektronicznej (edukacja w trybie zdalnym):

- aplikacja MS Teams (realizacja wykładów i ćwiczeń w czasie rzeczywistym według obowiązującego planu zajęć; dokumentacja prac zaliczeniowych i wykonanych prac domowych w Pliki/Teams)

- aplikacja Forms (prowadzenie listy obecności; prowadzenie kolokwiów zaliczeniowych i egzaminu)

- poczta mailowa w domenie APS, czat MS Teams (indywidualny kontakt z wykładowcą podczas dyżurów)

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych – 9 godz. (wykład), 21 godz. (ćwiczenia)

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć – 15 godz.

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia – 15 godz.

liczba godzin przeznaczona na inne zadania – 15 godz.

sumaryczna liczba godzin (3 pkt. ECTS) – 75 godz.

…………………………………………………………………………………………………...

Kontakt do koordynatora przedmiotu: mwalachowska@aps.edu.pl

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1n-xx9QItS8SC1nouLh81u0c6oDrmOPEryCeTphx8z01%40thread.tacv2/conversations?groupId=a4d04ced-756b-476c-8639-9b958dc73e0e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Uwaga: Linki do kanałów zajęciowych na MS Teams dla poszczególnych grup ćwiczeniowych znajdują się na podstronach tych grup. Za podanie linków odpowiadają osoby prowadzące ćwiczenia (dr Katarzyna Wereszka – kwereszka@aps.edu.pl; mgr Mariusz Maciątek – mmaciatek@aps.edu.pl).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Aleksandra Mazurek, Elżbieta Paradowska, Julia Serwa, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Kolokwium obejmujące materiał ćwiczeń (forma kolokwium uzależniona od decyzji wykładowcy prowadzącego przedmiot).

2. Udokumentowanie wykonania ćwiczeń tematycznych (prac domowych).

3. Test egzaminacyjny obejmujący materiał wykładów (forma: test zawierający pytania wielokrotnego wyboru; podczas oceny testu zostanie zastosowana zasada „punktów ujemnych”).

Pełny opis:

Wykład

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna. Kierunki zmian we współczesnej pedagogice specjalnej (2 godz.)

2. Sytuacja człowieka z niepełnosprawnością. Wspólne i swoiste problemy osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności (2 godz.).

3. Proces rehabilitacji – struktura i dynamika (diagnostyka; cele; zasady; strategie i metody); swoiste problemy procesu rehabilitacji osób: niesłyszących i słabosłyszących; niewidomych i słabo widzących; osób z niepełnosprawnością sprzężoną (2 godz.).

4. Rodzicielstwo i rodzina w obliczu niepełnosprawności dziecka. Specyficzne cele wychowania dziecka w rodzinie w obliczu: choroby przewlekłej i zaburzeń ze spektrum autyzmu (2 godz.).

5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawowe pojęcia, koncepcje teoretyczne oraz podstawa prawna. Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Etapy postępowania terapeutycznego wobec dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (2 godz.).

6. Uczeń z niepełnosprawnością w systemie kształcenia – edukacja specjalna, integracyjna i włączająca. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży – identyfikacja i zaspokajanie (2 godz.).

7. Dorosłość i starość z niepełnosprawnością – zagadnienia andragogiki i gerontologii specjalnej (2 godz.).

8. Osoby z niepełnosprawnością a media cyfrowe – obraz niepełnosprawności w mediach; aktywność społeczna osób niepełnosprawnych a nowe technologie; nowe media jako narzędzia usprawniające życie osób z niepełnosprawnością (2 godz.).

Ćwiczenia

1. Normalizacja warunków życia i dostosowanie środowiska jako element wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością.

2. Środowisko rodzinne osób chorych przewlekle i niepełnosprawnych.

3. Organizacyjne i dydaktyczne aspekty kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Rola pedagoga specjalnego jako nauczyciela wspierającego kształcenie. Kompetencje profesjonalne pedagoga specjalnego.

4. Wybrane metody i techniki pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej w warsztacie pracy pedagoga specjalnego.

5. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia zdolnego.

6. Specjalne potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne ucznia z niepełnosprawnością wielozakresową.

7. Sieroctwo społeczne w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej.

8. Wybrane rozwiązania w zakresie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

9. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą jako aspekty andragogiki i gerontologii specjalnej.

10. Twórcza aktywność osób z niepełnosprawnością.

11. Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Literatura obowiązkowa (wykład / ćwiczenia)

Chrzanowska, I. (2020). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls". (IBUK Libra)

Literatura uzupełniająca (wykład / ćwiczenia)

Cytowska, B., Winczura, B. (2014). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Niedbalski, J. (2019). Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A. (IBUK Libra)

Sowa, J. (2017). Proces rehabilitacji: teoria i praktyka. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

- wykład: wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy,

- ćwiczenia: rozmowa kierowana, działania praktyczne/problemowe, miniprojekty grupowe, metody aktywizujące, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy.

Opis narzędzi komunikacji elektronicznej:

- aplikacja MS Teams (archiwizacja środków dydaktycznych; archiwizacja prac zaliczeniowych),

- poczta mailowa w domenie APS, czat MS Teams (indywidualny kontakt z wykładowcami).

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych – 15 godz. (wykład), 30 godz. (ćwiczenia)

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć – 15 godz.

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia – 15 godz.

liczba godzin przeznaczona na inne zadania – 15 godz.

sumaryczna liczba godzin (3 pkt. ECTS) – 90 godz.

…………………………………………………………………………………………………...

Kontakt do koordynatora przedmiotu: dr Magdalena Wałachowska (mwalachowska@aps.edu.pl)

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLIx0bJ1rMAiai_IkM1N0omwAlnK1y1lj9JaM6716XlU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bde4b965-57a4-4834-aaea-dcbba64dace0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Uwaga: Linki do kanałów zajęciowych na MS Teams dla poszczególnych grup ćwiczeniowych znajdują się na podstronach tych grup. Za podanie linków odpowiadają osoby prowadzące ćwiczenia (dr Elżbieta Paradowska - eparadowska@aps.edu.pl; mgr Aleksandra Mazurek – amazurek@aps.edu.pl; mgr Julia Serwa - jserwa@aps.edu.pl).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Julia Serwa, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Kolokwium obejmujące materiał ćwiczeń (forma kolokwium uzależniona od decyzji wykładowcy prowadzącego przedmiot).

2. Udokumentowanie wykonania ćwiczeń tematycznych (prac domowych).

3. Test egzaminacyjny obejmujący materiał wykładów (forma: test zawierający pytania wielokrotnego wyboru; podczas oceny testu zostanie zastosowana „zasada punktów ujemnych”).

Pełny opis:

Wykład

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna. Kierunki zmian we współczesnej pedagogice specjalnej (2 godz.)

2. Sytuacja człowieka z niepełnosprawnością. Wspólne i swoiste problemy osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności (2 godz.).

3. Proces rehabilitacji – struktura i dynamika (diagnostyka; cele; zasady; strategie i metody); swoiste problemy procesu rehabilitacji osób: niesłyszących i słabosłyszących; niewidomych i słabo widzących; osób z niepełnosprawnością sprzężoną (2 godz.).

4. Rodzicielstwo i rodzina w obliczu niepełnosprawności dziecka. Specyficzne cele wychowania dziecka w rodzinie w obliczu: choroby przewlekłej i zaburzeń ze spektrum autyzmu (2 godz.).

5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawowe pojęcia, koncepcje teoretyczne oraz podstawa prawna. Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Etapy postępowania terapeutycznego wobec dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (2 godz.).

6. Uczeń z niepełnosprawnością w systemie kształcenia – edukacja specjalna, integracyjna i włączająca. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży – identyfikacja i zaspokajanie (2 godz.).

7. Dorosłość i starość z niepełnosprawnością – zagadnienia andragogiki i gerontologii specjalnej (2 godz.).

8. Osoby z niepełnosprawnością a media cyfrowe – obraz niepełnosprawności w mediach; aktywność społeczna osób niepełnosprawnych a nowe technologie; nowe media jako narzędzia usprawniające życie osób z niepełnosprawnością (2 godz.).

Ćwiczenia

1. Normalizacja warunków życia i dostosowanie środowiska jako element wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością.

2. Środowisko rodzinne osób chorych przewlekle i niepełnosprawnych.

3. Organizacyjne i dydaktyczne aspekty kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Rola pedagoga specjalnego jako nauczyciela wspierającego kształcenie. Kompetencje profesjonalne pedagoga specjalnego.

4. Wybrane metody i techniki pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej w warsztacie pracy pedagoga specjalnego.

5. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia zdolnego.

6. Specjalne potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne ucznia z niepełnosprawnością wielozakresową.

7. Sieroctwo społeczne w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej.

8. Wybrane rozwiązania w zakresie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

9. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą jako aspekty andragogiki i gerontologii specjalnej.

10. Twórcza aktywność osób z niepełnosprawnością.

11. Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Literatura obowiązkowa (wykład i ćwiczenia)

Chrzanowska, I. (2020). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls". (IBUK Libra)

Literatura uzupełniająca (wykład i ćwiczenia)

Cytowska, B., Winczura, B. (2014). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Niedbalski, J. (2019). Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A. (IBUK Libra)

Sowa, J. (2017). Proces rehabilitacji: teoria i praktyka. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

- wykład: wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy,

- ćwiczenia: rozmowa kierowana, działania praktyczne/problemowe, miniprojekty grupowe, metody aktywizujące, prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy.

Opis narzędzi komunikacji elektronicznej:

- aplikacja MS Teams (archiwizacja środków dydaktycznych; archiwizacja prac zaliczeniowych),

- poczta mailowa w domenie APS, czat MS Teams (indywidualny kontakt z wykładowcami).

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych – 9 godz. (wykład), 21 godz. (ćwiczenia)

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć – 15 godz.

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia – 15 godz.

liczba godzin przeznaczona na inne zadania – 15 godz.

sumaryczna liczba godzin (3 pkt. ECTS) – 75 godz.

…………………………………………………………………………………………………...

Kontakt do koordynatora przedmiotu: dr Magdalena Wałachowska (mwalachowska@aps.edu.pl)

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-2wN-QXh2agxeyrU5-TEul7Wup--4qG7nexNylfuhGk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2a49a601-1eb6-4ce5-a88b-75a8fc8dc657&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Uwaga: Linki do kanałów zajęciowych na MS Teams dla poszczególnych grup ćwiczeniowych znajdują się na podstronach tych grup. Za podanie linków odpowiada osoba prowadząca ćwiczenia (mgr Julia Serwa - jserwa@aps.edu.pl).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska, Julia Serwa, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Mariusz Maciątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)