Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-MTI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. PC, edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Definiowanie niepełnosprawności oraz niepełnosprawności intelektualnej

- Charakterystyka funkcjonowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną

- Charakterystyka funkcjonowania osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

- Charakterystyka funkcjonowania osób z głęboką sprzężoną niepełnosprawnością

- Przegląd wybranych metod wspomagających rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – zastosowanie metod w planowaniu pracy terapeutycznej i edukacyjnej dziecka:

- Metoda Porannego Kręgu

- Programy aktywności Knillów

- metoda „Kształtowania Rozumnego Działania” Felicity Affolter

- Metody behawioralne: Modyfikacja zachowań

- Metody oddziaływania na zaburzenia sensoryczne

- Metody grupowe: muzykoterapia, Metoda Dobrego Startu, Psychomotoryka, grupa Rozwijania Ruchowego metodą Weroniki Sherborne, GRUS.

- Radzenie sobie w sytuacjach trudnych - zakłócające zachowania dzieci i konstruktywne interwencje wychowawcze.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna konsekwencje niepełnosprawności intelektualnej dla rozwoju umiejętności poznawczych i społecznych uczniów

Zna możliwości realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Zna przesłanki teoretyczne, rozwiązania metodyczne oraz efektywność konstruktywistycznych programów kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Umiejętności

Potrafi zaprojektować zajęcia edukacyjne z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie z wykorzystaniem odpowiedniej metody aktywizującej

Potrafi dostosować sprawdzian wiadomości i umiejętności do możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę zapewnienia dostępu do edukacji integracyjnej na wysokim poziomie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

1. pisemne kolokwium końcowe

2. teoretyczne i praktyczne przygotowanie weryfikowane podczas zajęć

3. realizacja indywidualnych i grupowych zadań praktycznych

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

1. Definiowanie niepełnosprawności oraz niepełnosprawności intelektualnej (Światowa Organizacja Zdrowia, DSM-V, ICD 10)

2. Charakterystyka funkcjonowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną.Charakterystyka funkcjonowania osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Charakterystyka funkcjonowania osób z głęboką sprzężoną niepełnosprawnością

3. Przegląd wybranych metod wspomagających rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – zastosowanie metod w planowaniu pracy terapeutycznej i edukacyjnej dziecka:

a. Metoda Ośrodków Pracy

b. Metoda Porannego kręgu

c. Programy aktywności Knillów

d. Metoda F. Affolter.

e. Metody oddziaływania na zaburzenia sensoryczne. SI, Snoezellen, MRR Sherborne.

4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych - zakłócające zachowania dzieci i konstruktywne interwencje

Literatura:

Affolter, F. (1997). Spostrzeganie. Rzeczywistość. Język. Warszawa: WSiP

Olechnowicz, H. (2012). Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Programy i metody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marcinkowska, B. (2011). Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (część 1). „Szkoła Specjalna”, nr 3, s. 215 – 223.

Marcinkowska, B. (2011). Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (część 2). „Szkoła Specjalna”, nr 4, s. 296 – 302.

Uzupełniająca:

Delacato, C. (1995). Dziwne, niepojęte, autystyczne dziecko. Warszawa: SYNAPSIS.

Kielin, J. (2013). Rozwój daje radość. Gdańsk: GWP.

Knill M.,Knill Ch. (1995). Programy aktywności. Świadomość ciała. Kontakt i komunikacja. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, MEN.

Kopeć, D., (2013). Rzeczywistość (nie)edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Poznań:UAM

Uwagi:

kod zespołu Teams laboratorium/warsztaty: amr8dhf

wykład link do zespołu w Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad8605c2553d34f8a83038f17806922f2%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ab5a5025-db0e-48eb-8207-12ba647e60bd&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

ECTS:3

nakład pracy studenta: 30 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Żabińska
Prowadzący grup: Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

1. pisemne kolokwium końcowe

2. teoretyczne i praktyczne przygotowanie weryfikowane podczas zajęć

3. realizacja indywidualnych i grupowych zadań praktycznych

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

1. Definiowanie niepełnosprawności oraz niepełnosprawności intelektualnej (Światowa Organizacja Zdrowia, DSM-V, ICD 10)

2. Charakterystyka funkcjonowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną.Charakterystyka funkcjonowania osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Charakterystyka funkcjonowania osób z głęboką sprzężoną niepełnosprawnością

3. Przegląd wybranych metod wspomagających rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – zastosowanie metod w planowaniu pracy terapeutycznej i edukacyjnej dziecka:

a. Metoda Ośrodków Pracy

b. Metoda Porannego kręgu

c. Programy aktywności Knillów

d. Metoda F. Affolter.

e. Metody oddziaływania na zaburzenia sensoryczne. SI, Snoezellen, MRR Sherborne.

4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych - zakłócające zachowania dzieci i konstruktywne interwencje

Literatura:

Affolter, F. (1997). Spostrzeganie. Rzeczywistość. Język. Warszawa: WSiP

Olechnowicz, H. (2012). Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Programy i metody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marcinkowska, B. (2011). Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (część 1). „Szkoła Specjalna”, nr 3, s. 215 – 223.

Marcinkowska, B. (2011). Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (część 2). „Szkoła Specjalna”, nr 4, s. 296 – 302.

Uzupełniająca:

Delacato, C. (1995). Dziwne, niepojęte, autystyczne dziecko. Warszawa: SYNAPSIS.

Kielin, J. (2013). Rozwój daje radość. Gdańsk: GWP.

Knill M.,Knill Ch. (1995). Programy aktywności. Świadomość ciała. Kontakt i komunikacja. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, MEN.

Kopeć, D., (2013). Rzeczywistość (nie)edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Poznań:UAM

Uwagi:

ECTS:3

nakład pracy studenta: 30 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

1. pisemne kolokwium końcowe

2. teoretyczne i praktyczne przygotowanie weryfikowane podczas zajęć

3. realizacja indywidualnych i grupowych zadań praktycznych

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

1. Definiowanie niepełnosprawności oraz niepełnosprawności intelektualnej (Światowa Organizacja Zdrowia, DSM-V, ICD 10)

2. Charakterystyka funkcjonowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną.Charakterystyka funkcjonowania osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Charakterystyka funkcjonowania osób z głęboką sprzężoną niepełnosprawnością

3. Przegląd wybranych metod wspomagających rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – zastosowanie metod w planowaniu pracy terapeutycznej i edukacyjnej dziecka:

a. Metoda Ośrodków Pracy

b. Metoda Porannego kręgu

c. Programy aktywności Knillów

d. Metoda F. Affolter.

e. Metody oddziaływania na zaburzenia sensoryczne. SI, Snoezellen, MRR Sherborne.

4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych - zakłócające zachowania dzieci i konstruktywne interwencje

Literatura:

Affolter, F. (1997). Spostrzeganie. Rzeczywistość. Język. Warszawa: WSiP

Olechnowicz, H. (2012). Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Programy i metody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marcinkowska, B. (2011). Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (część 1). „Szkoła Specjalna”, nr 3, s. 215 – 223.

Marcinkowska, B. (2011). Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (część 2). „Szkoła Specjalna”, nr 4, s. 296 – 302.

Uzupełniająca:

Delacato, C. (1995). Dziwne, niepojęte, autystyczne dziecko. Warszawa: SYNAPSIS.

Kielin, J. (2013). Rozwój daje radość. Gdańsk: GWP.

Knill M.,Knill Ch. (1995). Programy aktywności. Świadomość ciała. Kontakt i komunikacja. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, MEN.

Kopeć, D., (2013). Rzeczywistość (nie)edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Poznań:UAM

Uwagi:

ECTS:3

nakład pracy studenta: 30 h

godziny kontaktowe: 15 h

Przygotowanie do zajęć: 15 h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)