Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aranżacja przestrzeni terapeutycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-AZT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aranżacja przestrzeni terapeutycznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Uwarunkowania środowiskowe wpływające na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością złożoną

- Cele i zasady aranżacji przestrzeni terapeutycznej dla osób ze złożoną niepełnosprawnością

- Możliwości i ograniczenia aranżacji otoczenia osób z niepełnosprawnością złożoną

- Metody oceny środowiska, przestrzeni, w której funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością złożoną

- Projektowanie modyfikacji przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością złożoną

- Opracowanie skali oceny środowiska dla wybranego dziecka

- Opracowanie raportu z przeprowadzonej oceny środowiska wybranej osoby.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna uwarunkowania środowiskowe wpływające na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością złożoną

Zna cele i zasady aranżowanej przestrzeni terapeutycznej dla osób ze złożoną niepełnosprawnością

Umiejętności

Umie zaprojektować modyfikacje przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością złożoną

Umie zaprojektować modyfikacje przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością złożoną

Kompetencje społeczne

Jest otwarty i wrażliwy na potrzeby osób z niepełnosprawnością złożoną

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

-pozytywna ocena zadań wykonanych w czasie ćwiczeń,

-pozytywna ocena pracy zawierającej następujące elementy:

-opracowanie skali oceny środowiska wybranej osoby

- przeprowadzenie oceny środowiska wybranej osoby

- opracowanie raportu z przeprowadzonej oceny

- opracowanie wskazówek dot modyfikacji, aranżacji w/w przestrzeni

Pełny opis:

Uwarunkowania środowiskowe wpływające na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością złożoną

Cele i zasady aranżowanej przestrzeni terapeutycznej dla osób ze złożoną niepełnosprawnością

Możliwości i ograniczenia aranżacji otoczenia osób z niepełnosprawnością złożoną

Metody oceny środowiska i przestrzeni, w której funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością złożoną

Projektowanie i modyfikacje przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością złożoną

Literatura:

Gindrich,P.(2009). Wspomaganie wczesnej edukacji w kontekście efektywności instytucji przedszkola, czyli jak mierzyć jakość Skalą Oceny Jakości Środowiska Dziecka w Wieku Przedszkolnym (ECERS-R).[w:] Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny.

Kuryłowicz E. (2015). Uniwersalność rozwiązań architektonicznych w kontekście otwierania środowiska wybudowanego dla wszystkich, jako wyraz i efekt postawy innowacyjnej – normalność w architekturze, „Studia BAS” 2/42, s. 204.

Trociuk, S. (2011) (red.). Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Walczak, G.(2016). Środowisko naturalne we wspomaganiu rozwoju dziecka. Aranżacja przestrzeni terapeutycznej. [w:] R. Piotrowicz (red.). Małe dziecko , dużo pomysłów. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

Godziny kontaktowe ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie pracy zaliczeniowej , prezentacji 60

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

LINK DO ZAJĘĆ APLIKACJA TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5dc234cc732e453a8d025af170a59e39%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf77a8fd-1ab1-4dbc-9994-0c4a341a8bb4&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)