Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-WKC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Test w formie pisemnej (pytania otwarte; pytania zamknięte), praca pisemna

Pełny opis:

- Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej.

- Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami.

- Przeobrażenia i aktualizacje paradygmatyczne w pedagogice specjalnej związane z niepełnosprawnością.

- Postawy społeczne wobec niepełnosprawnych.

- Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu dzieci z niepełnosprawnością

- Podmiotowość, autonomia i godność osób z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie.

- Pedagogika specjalna wobec aktualnych zagrożeń i wyzwań ponowoczesności, rozwój pedagogiki specjalnej.

- Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i aktualne formy profilaktyki niedostosowania społecznego.

- Kreatywność osób niepełnosprawnych w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w kulturze i sztuce.

- Normalizacja współczesnych warunków życia osób z niepełnosprawnością.

- Wybrane współczesne koncepcje i metody rehabilitacji.

- Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz wybrane współczesne formy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Niepełnosprawność wobec wyzwań współczesności: studium społeczne, (red.) T. Bąk, K. Kardas. Wydawnictwo Państwowej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław Presom 2012.

Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, (red.) U. Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.

Literatura uzupełniająca:

Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i w badaniach, (red.) E. Zasępa. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2010.

Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej, (red.) A. Skoczek, A. Piestrzyńska. Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Pedagogika specjalna, (red.) W. Dykcik. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych i społecznych, którą jest w stanie twórczo rozwijać

w kontekście zagadnień pedagogiki specjalnej.

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu pedagogiki specjalnej rozszerzony o terminy stosowane w naukach

humanistycznych i społecznych.

Zna i rozumie normy etyczne obowiązujące w rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji.

Umiejętności

Posiada umiejętność precyzyjnego wypowiadania się w mowie i piśmie oraz formułowania uzasadnień na tematy dotyczące różnych

zagadnień z pedagogiki specjalnej. Wykorzystuje różne ujęcia teoretyczne z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych nauk humanistycznych i społecznych.

Potrafi rozpoznawać ważną empirycznie przestrzeń badawczą z zakresu pedagogiki specjalnej, ustalać założenia koncepcyjne badań,

prowadzić badania, analizować i interpretować wyniki, forować wnioski oraz dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej.

Kompetencje społeczne

Potrafi ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności i określić potrzeby w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego.

Docenia znaczenie ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki specjalnej w powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi oraz budowania warsztatu pracy pedagoga specjalnego.

Docenia bogatą tradycję oraz dorobek pedagogiki specjalnej oraz utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami.

Metody i kryteria oceniania:

óżnica programowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15 godzin

przygotowanie się do zajęć - 15 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 20 godzin

sumaryczna liczba godzin - 50 godzin

ECTS – 4 punkty

Link zespołu w aplikacji Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aqncGICArhiRxqMW29gLg9SftTKU8SD31fa7hevud_bQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1406a13f-5fcb-4d92-a358-9d6680529efc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. test wielokrotnego wyboru (pytania otwarte; pytania zamknięte)

2. streszczenie aktualnego artykułu z wybranego czasopisma naukowego z zakresu pedagogiki specjalnej

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna. Kierunki zmian we współczesnej polskiej pedagogice specjalnej.

2. Postawy społeczne wobec choroby, niepełnosprawności i cierpienia a potrzeby osób z niepełnosprawnością - zagadnienia teoretyczne i empiryczne.

3. Niepełnosprawność dziecka nienarodzonego w kontekstach pedagogiki prenatalnej jako nowego obszaru nauk o wychowaniu.

4. Rodzicielstwo i rodzina z niepełnosprawnością w tle. Socjopedagogiczny obraz macierzyństwa i ojcostwa osób z niepełnosprawnością.

5. Teoria i praktyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współczesne strategie pobudzania rozwoju psychoruchowego i społecznego małego dziecka z niepełnosprawnością.

6. Uczeń z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji – między segregacją a włączaniem. Realia wsparcia i współczesne uwarunkowania kształcenia osób z niepełnosprawnością

7. Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną (wielozakresową)

8. Jakość życia w obliczu niepełnosprawności - rehabilitacja medyczna (dostęp do usług medycznych i rehabilitacyjnych), rehabilitacja zawodowa (przygotowanie zawodowe i praca zawodowa), rehabilitacja społeczna (bariery architektoniczne, bariery komunikacyjne, stereotypowy wizerunek osoby z niepełnosprawnością, przykłady społecznego wsparcia)

9. Problematyka zagrożenia wykluczeniem społecznym na przykładzie wybranych rodzajów odmienności somatycznych (przewlekła choroba dermatologiczna; otyłość; zaburzenia wzrostu; deformacje twarzy)

10. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży w zagadnieniach szczegółowych współczesnej pedagogiki specjalnej

11. Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości. Współczesne problemy geragogiki specjalnej w starzejącym się społeczeństwie.

12. Osoby niepełnosprawne i problematyka niepełnosprawności w środkach masowego przekazu. Sylwetki bohaterów z niepełnosprawnością

13. Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Konarska J., Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym. Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Kraków 2019.

Niepełnosprawność wobec wyzwań współczesności: studium społeczne, (red.) T. Bąk, K. Kardas. Wydawnictwo Państwowej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław Presom 2012.

Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, (red.) U. Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.

Literatura uzupełniająca:

Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i w badaniach, (red.) E. Zasępa. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2010.

Kornas-Biela D., Pedagogika prenatalna: nowy obszar nauk o wychowaniu. Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości, (red.) M. Kilian, E. Śmiechowska-Petrovskij. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej, (red.) A. Skoczek, A. Piestrzyńska. Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Pedagogika specjalna, (red.) W. Dykcik. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową, (red.) K. Ćwirynkało, Cz. Kosakowski. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji)

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 30 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 40 godzin

sumaryczna liczba godzin - 100 godzin

ECTS – 4 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - egzamin, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia systemów i metod wsparcia w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

1. Aktualne paradygmaty w pedagogice specjalnej.

2. Aksjologia zawodu pedagoga specjalnego.

3. Zagadnienie normy w pedagogice specjalnej.

4. Autonomia, podmiotowość i godność osoby z niepełnosprawnością.

5. Prawa osób z niepełnosprawnością.

6. Piętnowanie i stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością.

7. Edukacja integracyjna oraz inkluzyjna.

8. Pedagogika Reggio.

9. Organizacja kształcenia specjalnego w Polsce.

10. Współczesne koncepcje wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością.

11. Geragogika specjalna.

Literatura:

- Chrzanowska, I. (2015). "Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Ćwirynkało, K., Kosakowski, Cz., Żywanowska, A. (red.) (2013). "Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Deutsch-Smith, D. (2011). Pedagogika specjalna, t. 1, 2. Warszawa: WN PWN, Wydawnictwo APS.

- Dykcik, W. (red.) (2009). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Froehlich, A.D., (red.) (2016). Edukacja bazalna. Nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością". Sopot: GWP.

- Gajdzica, Z. (2013). "Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Głodkowska, J. (red.) (2015). "Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności". Warszawa: Wydawnictwo APS.

- Krause, A. (2010). "Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Lingenauber, S. (2013). "Einführung in die Reggio-Pädagogik. Kinder, Erzieherinnen und Eltern als konstitutives Sozialaggregat".

- Orzelska, J. (2014). "W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie. Życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Pyżalski, J. (2015). "Nauczycuel w ponowoczesnym śiwecie - od założeń teoretycznych do rozwoju kompetencji". Łódź: theQ studio.

- Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). "Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej/włączającej". Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

- Speck, O. (2013). "Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza". Gdańsk: Harmonia Universalis.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- metoda podająca wykład z użyciem technik audiowizualnych (15 godz.)

Ocenie poddana jest:

- wiedza na temat współczesnych koncepcji pedagogiki specjalnej.

Nakład pracy własnej studenta:

- godziny kontaktowe - wykład (15 godz.)

- przygotowanie się do zajęć - lektura zalecanej literatury (50 godz.)

- przygotowanie się do egzaminu (55 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru (Egzamin „0” – – termin obowiązkowy dla wszystkich studentów; Egzamin „1” – – termin obowiązkowy dla osób, które nie zaliczyły testu).

2. Recenzja artykułu naukowego dotyczącego aktualnej problematyki z zakresu współczesnych problemów pedagogiki specjalnej.

Zawartość recenzji:

- forma i objętość pracy: czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5, tekst wyjustowany, minimum 1800-2000 znaków ze spacjami (strona A4),

- opis bibliograficzny artykułu (autor, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer czasopisma, rok wydania czasopisma, numery stron artykułu),

- przedstawienie treści artykułu (skrót),

- recenzja (własna opinia na temat przeczytanych treści).

Uwaga: Gotowe recenzje należy przesłać na adres: mwalachowska@aps.edu.pl

Zalecane czasopisma naukowe (recenzja wybranego artykułu):

"Szkoła Specjalna"

(dostęp: http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/)

"Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo"

(dostęp: http://www.cns.aps.edu.pl/wydania-archiwalne.aspx)

"Problemy Edukacji Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych"

(dostęp: IBUK Libra)

"Forum Pedagogiczne"

(dostęp: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/issue/archive)

"Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki specjalnej"

(dostęp: https://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/archiwum.html)

"Kultura i Edukacja"

(dostęp: http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=issue&op=archive

„Kwartalnik Niepełnosprawność”

(dostęp: http://kn.pfron.org.pl/kn/poprzednie-numery)

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład 1 (termin: 16.10.)

Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna. Kierunki zmian we współczesnej polskiej pedagogice specjalnej.

Wykład 2 (termin: 23.10.)

Sytuacja człowieka z niepełnosprawnością. Wspólne i swoiste problemy osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności.

Wykład 3 (termin: 30.10.)

Postawy społeczne wobec choroby i niepełnosprawności. Potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Wykład 4 (termin: 06.11.)

Niepełnosprawność dziecka nienarodzonego w kontekstach pedagogiki prenatalnej. Nowy obszar nauk we współczesnej pedagogice specjalnej.

Wykład 5 (termin: 13.11.)

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – ojcostwo, macierzyństwo, sytuacja rodzeństwa.

Wykład 6 (termin: 20.11.)

Podmiotowość i autonomia osób z niepełnosprawnością w rolach małżonków i rodziców.

Wykład 7 (termin: 27.11.)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – organizacja systemu, raport dostępności, przykłady zastosowania.

Wykład 8 (termin: 04.12.)

Uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w systemie kształcenia.

Wykład 9 (termin: 11.12.)

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży – identyfikowanie i sposoby ich zaspokajania.

Wykład 10 (termin: 18.12.)

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów uzdolnionych.

Wykład 11 (termin: 08.01.)

Edukacja inkluzyjna wobec ucznia odmiennego kulturowo.

Wykład 12 (termin: 15.01.)

Osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni medialnej.

Wykład 13 (termin: 22.01.)

Terapeutyczne aspekty uczestnictwa w kulturze osób z niepełnosprawnością.

Wykład 14 (termin: 29.01.)

Współczesne problemy geragogiki specjalnej. Osoba starsza jako wartość w rodzinie.

Literatura:

Wykład 1

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s. 9-34; s. 37-58; s. 59-84. (IBUK Libra) (Rozdział 1. Tożsamość pedagogiki specjalnej jako nauki; Rozdział 2. Systematyka w pedagogice specjalnej; Rozdział 3. Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej)

Wykład 2

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s. 117-134. (IBUK Libra) (Rozdział 5. Człowiek z niepełnosprawnością)

Wiśniewska, J. (red.) (2015). Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy. (Biblioteka APS)

Wykład 3

Niedbalski, J. (2019). Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 49-86. (IBUK Libra) (Rozdział 2. Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością w kontekście życia społecznego)

Wykład 4

Kornas-Biela, D. (2009). Pedagogika prenatalna: nowy obszar nauk o wychowaniu. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 366-371. (Biblioteka APS)

(Rozdział 6. Współpraca pedagogiki prenatalnej z dyscyplinami pedagogicznymi: podrozdział 8 – Pedagogika specjalna)

Wykład 5

Obuchowska, I. (red.) (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie: praca zbiorowa. Warszawa: WSiP.

Strączek, K. (2016). Mamy z innej planety: historie kobiet, które urodziły niepełnosprawne dziecko. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Szarkowicz, D. (2009). W poszukiwaniu sił … Osoba z niepełnosprawnością w rodzinie. W: D. Baczała, J.J. Błeszyński, M. Zaorska (red.), Osoba z niepełnosprawnością – opieka, terapia, wsparcie. (s. 115-124). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK. (IBUK Libra)

Wykład 6

M. Wałachowska (2017). Wizerunek społeczny macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością. "Forum Pedagogiczne", nr 1, s. 197-210.

(dostęp na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/issue/view/120)

Wykład 7

Korzon, A. (2014). Wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu. W: B. Cytowska, B. Winczura (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. (s. 297-306). Kraków: Wydawnictwo „Impuls”. (IBUK Libra)

Gładyszewska-Cylulko, J. (2014). Postępowanie terapeutyczno-wychowawcze wobec dziecka niepełnosprawnego wzrokowo. W: B. Cytowska, B. Winczura (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. (s. 336-355). Kraków: Wydawnictwo „Impuls”. (IBUK Libra)

Drzazga, A. (2014). Wczesna interwencja terapeutyczna u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym za pomocą systemu nauczania kierowanego Petö. W: B. Cytowska, B. Winczura (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. (s. 407-414). Kraków: Wydawnictwo „Impuls”. (IBUK Libra)

Wykład 8

Firkowska-Mankiewicz, A., Szumski, G. (2008). Pedagogika specjalna i system kształcenia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W: D. D. Smith, Pedagogika specjalna, t. 2. (s. 319-346). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (IBUK Libra)

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN, s. 25-31. (IBUK Libra) (Rozdział 2. Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych i rodzajów specjalnego wsparcia edukacyjnego)

Wykład 9

Zaremba, L. (2014). Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. (dostęp: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/671/identyfikowanie+spe_spr.pdf)

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN, s. 77-88. (IBUK Libra) (Rozdział 7. Niepełnosprawność intelektualna)

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN, s. 281-292. (IBUK Libra) (Rozdział 17. Autyzm)

Wykład 10

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN, s. 135-145. (IBUK Libra) (Rozdział 9. Szczególne uzdolnienia)

Wykład 11

Januszewska, E., Markowska-Manista, U. (2017). Dziecko „INNE” kulturowo w Polsce z badań nad edukacją szkolną. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 120-186. (IBUK Libra)

(Rozdział 5. Edukacja w warunkach wielokulturowości)

Wykład 12

Podgórska-Jachnik, D. (2013). Deprecjacja osób z niepełnosprawnością w dyskursie publicznym za pośrednictwem mediów. W: Z. Gajdzica (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. (s. 65-110). Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Wykład 13

Forkiewicz, J., Ploch, L., Wieruszewska-Duraj, S., Żuraw, H. (2019). Terapia – kultura – życie. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, s. 13-56. (IBUK Libra)

Wykład 14

Trafiałek, E. (2014). Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia w aktywnym starzeniu się. W: P. Szukalski, B. Szatur-Jaworska, Aktywne starzenie się. Przeciwdziałanie barierom. (s. 153-160). Łódź: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. (IBUK Libra)

Wałachowska, M. (2018). Osoba starsza jako wartość w rodzinie. W: M. Kilian, E. Śmiechowska-Petrovskij (red.), Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości. (s. 369-392). Kraków: Wydawnictwo Impuls. (Biblioteka APS)

Uwagi:

Formą kształcenia w okresie zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym jest edukacja zdalna z wykorzystaniem następujących narzędzi komunikacji elektronicznej:

- aplikacja MS Teams (terminy wykładów - piątek g. 11.40 – 13.15: 09.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.; 06.11.; 13.11.; 20.11.; 27.11.; 04.12.; 11.12.; 18.12.; 08.01.; 15.01.; 22.01.; 29.01.);

Link do kanału grupy wykładowej: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af07e340a6f2c479491632f71a275f31b%40thread.tacv2/conversations?groupId=50937a9b-e7ce-4425-8b6f-8ae421efe524&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- „Notes zajęć” w aplikacji MS Teams na kanale grupy wykładowej (recenzję wybranego artykułu naukowego z zakresu współczesnych problemów pedagogiki specjalnej należy umieścić w indywidualnym „Notesie zajęć” MS Teams / zakładka: Recenzja artykułu; ostateczny termin składania prac: 27.11.2020 r.)

- aplikacja Forms (test egzaminacyjny sprawdzający wiedzę z zakresu przedmiotu – terminy: egzamin „0” – 29.01.2020 r. – termin obowiązkowy dla wszystkich studentów; egzamin „1” – 02.02.2021 r. g. 9.00-10.00 – termin obowiązkowy dla osób, które nie zaliczyły testu w terminie „0”); zmiana sytuacji epidemicznej dopuszcza przeprowadzenie egzaminu w siedzibie Uczelni

Uwaga: Linki do testów zostaną przesłane na dzień przed egzaminem na indywidualne adresy USOSmail osób biorących udział w zajęciach.

- platforma IBUK Libra (elektroniczna biblioteka z zasobem książek i artykułów naukowych; obowiązkowa lektura zamieszczonych publikacji w podanych zakresach);

- poczta USOSmail i APSmail (indywidualny kontakt ze studentami; indywidualny kontakt z wykładowcą: środa g. 9.30-10.30, piątek g. 10.30-11.30, adres do korespondencji: mwalachowska@aps.edu.pl).

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 35 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 35 godzin

sumaryczna liczba godzin - 100 godzin

ECTS – 4 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Diana Aksamit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin- test.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna. Kierunki zmian we współczesnej polskiej pedagogice specjalnej.

2. Postawy społeczne wobec choroby, niepełnosprawności i cierpienia a potrzeby osób z niepełnosprawnością - zagadnienia teoretyczne i empiryczne.

3. Niepełnosprawność dziecka nienarodzonego w kontekstach pedagogiki prenatalnej jako nowego obszaru nauk o wychowaniu.

4. Rodzicielstwo i rodzina z niepełnosprawnością w tle. Socjopedagogiczny obraz macierzyństwa i ojcostwa osób z niepełnosprawnością.

5. Teoria i praktyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współczesne strategie pobudzania rozwoju psychoruchowego i społecznego małego dziecka z niepełnosprawnością.

6. Uczeń z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji – między segregacją a włączaniem. Realia wsparcia i współczesne uwarunkowania kształcenia osób z niepełnosprawnością

7. Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną (wielozakresową)

8. Jakość życia w obliczu niepełnosprawności - rehabilitacja medyczna (dostęp do usług medycznych i rehabilitacyjnych), rehabilitacja zawodowa (przygotowanie zawodowe i praca zawodowa), rehabilitacja społeczna (bariery architektoniczne, bariery komunikacyjne, stereotypowy wizerunek osoby z niepełnosprawnością, przykłady społecznego wsparcia)

9. Problematyka zagrożenia wykluczeniem społecznym na przykładzie wybranych rodzajów odmienności somatycznych (przewlekła choroba dermatologiczna; otyłość; zaburzenia wzrostu; deformacje twarzy)

10. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży w zagadnieniach szczegółowych współczesnej pedagogiki specjalnej

11. Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości. Współczesne problemy geragogiki specjalnej w starzejącym się społeczeństwie.

12. Osoby niepełnosprawne i problematyka niepełnosprawności w środkach masowego przekazu. Sylwetki bohaterów z niepełnosprawnością

13. Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Konarska J., Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym. Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Kraków 2019.

Niepełnosprawność wobec wyzwań współczesności: studium społeczne, (red.) T. Bąk, K. Kardas. Wydawnictwo Państwowej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław Presom 2012.

Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, (red.) U. Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.

Literatura uzupełniająca:

Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i w badaniach, (red.) E. Zasępa. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2010.

Kornas-Biela D., Pedagogika prenatalna: nowy obszar nauk o wychowaniu. Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości, (red.) M. Kilian, E. Śmiechowska-Petrovskij. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej, (red.) A. Skoczek, A. Piestrzyńska. Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Pedagogika specjalna, (red.) W. Dykcik. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową, (red.) K. Ćwirynkało, Cz. Kosakowski. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji)

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 15 godzin

przygotowanie się do zajęć - 15 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 20 godzin

sumaryczna liczba godzin - 50 godzin

Link zespołu w aplikacji Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae871dbfc083149b790704531de8f6cb8%40thread.tacv2/conversations?groupId=6828e4a4-e704-40f9-b626-57d0ed92d48d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

KOD ZESPOŁU: rbuv04g

ECTS – 4 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru – 31.01.2022 r. g. 9.00-10.00 (aplikacja Forms) - termin w sesji zimowej obowiązkowy dla wszystkich studentów realizujących przedmiot

2. Recenzja artykułu naukowego dotyczącego aktualnej problematyki z zakresu współczesnych problemów pedagogiki specjalnej.

Zawartość recenzji:

- forma i objętość pracy: czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5, tekst wyjustowany, minimum 1800-2000 znaków ze spacjami (strona A4),

- opis bibliograficzny artykułu (autor, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer czasopisma, rok wydania czasopisma, numery stron artykułu),

- przedstawienie treści artykułu (skrót),

- recenzja (własna opinia na temat przeczytanych treści).

Uwaga: Gotowe recenzje należy przesłać na adres: mwalachowska@aps.edu.pl do dnia 29.11.2021 r.

Zalecane czasopisma naukowe (recenzja wybranego artykułu):

"Szkoła Specjalna"

(dostęp: http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/numery-archiwalne/)

"Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo"

(dostęp: http://www.cns.aps.edu.pl/wydania-archiwalne.aspx)

"Problemy Edukacji Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych"

(dostęp: IBUK Libra)

"Forum Pedagogiczne"

(dostęp: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/issue/archive)

"Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki specjalnej"

(dostęp: https://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/archiwum.html)

"Kultura i Edukacja"

(dostęp: http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=issue&op=archive

„Kwartalnik Niepełnosprawność”

(dostęp: http://kn.pfron.org.pl/kn/poprzednie-numery)

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład 1

Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna. Kierunki zmian we współczesnej polskiej pedagogice specjalnej.

Wykład 2

Sytuacja człowieka z niepełnosprawnością. Wspólne i swoiste problemy osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności.

Wykład 3

Postawy społeczne wobec choroby i niepełnosprawności. Potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Wykład 4

Niepełnosprawność dziecka nienarodzonego w kontekstach pedagogiki prenatalnej. Nowy obszar nauk we współczesnej pedagogice specjalnej.

Wykład 5

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – ojcostwo, macierzyństwo, sytuacja rodzeństwa.

Wykład 6

Podmiotowość i autonomia osób z niepełnosprawnością w rolach małżonków i rodziców.

Wykład 7

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – organizacja systemu, raport dostępności, przykłady zastosowania.

Wykład 8

Uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w systemie kształcenia.

Wykład 9

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży – identyfikowanie i sposoby ich zaspokajania.

Wykład 10

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów uzdolnionych.

Wykład 11

Edukacja inkluzyjna wobec ucznia odmiennego kulturowo.

Wykład 12

Osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni medialnej.

Wykład 13

Terapeutyczne aspekty uczestnictwa w kulturze osób z niepełnosprawnością.

Wykład 14

Współczesne problemy geragogiki specjalnej. Osoba starsza jako wartość w rodzinie.

Literatura:

Wykład 1

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s. 9-34; s. 37-58; s. 59-84. (IBUK Libra) (Rozdział 1. Tożsamość pedagogiki specjalnej jako nauki; Rozdział 2. Systematyka w pedagogice specjalnej; Rozdział 3. Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej)

Wykład 2

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s. 117-134. (IBUK Libra) (Rozdział 5. Człowiek z niepełnosprawnością)

Wiśniewska, J. (red.) (2015). Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy. (Biblioteka APS)

Wykład 3

Niedbalski, J. (2019). Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 49-86. (IBUK Libra) (Rozdział 2. Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością w kontekście życia społecznego)

Wykład 4

Kornas-Biela, D. (2009). Pedagogika prenatalna: nowy obszar nauk o wychowaniu. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 366-371. (Biblioteka APS)

(Rozdział 6. Współpraca pedagogiki prenatalnej z dyscyplinami pedagogicznymi: podrozdział 8 – Pedagogika specjalna)

Wykład 5

Obuchowska, I. (red.) (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie: praca zbiorowa. Warszawa: WSiP.

Strączek, K. (2016). Mamy z innej planety: historie kobiet, które urodziły niepełnosprawne dziecko. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Szarkowicz, D. (2009). W poszukiwaniu sił … Osoba z niepełnosprawnością w rodzinie. W: D. Baczała, J.J. Błeszyński, M. Zaorska (red.), Osoba z niepełnosprawnością – opieka, terapia, wsparcie. (s. 115-124). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK. (IBUK Libra)

Wykład 6

M. Wałachowska (2017). Wizerunek społeczny macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością. "Forum Pedagogiczne", nr 1, s. 197-210.

(dostęp na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/issue/view/120)

Wykład 7

Korzon, A. (2014). Wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu. W: B. Cytowska, B. Winczura (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. (s. 297-306). Kraków: Wydawnictwo „Impuls”. (IBUK Libra)

Gładyszewska-Cylulko, J. (2014). Postępowanie terapeutyczno-wychowawcze wobec dziecka niepełnosprawnego wzrokowo. W: B. Cytowska, B. Winczura (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. (s. 336-355). Kraków: Wydawnictwo „Impuls”. (IBUK Libra)

Drzazga, A. (2014). Wczesna interwencja terapeutyczna u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym za pomocą systemu nauczania kierowanego Petö. W: B. Cytowska, B. Winczura (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. (s. 407-414). Kraków: Wydawnictwo „Impuls”. (IBUK Libra)

Wykład 8

Firkowska-Mankiewicz, A., Szumski, G. (2008). Pedagogika specjalna i system kształcenia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W: D. D. Smith, Pedagogika specjalna, t. 2. (s. 319-346). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (IBUK Libra)

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN, s. 25-31. (IBUK Libra) (Rozdział 2. Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych i rodzajów specjalnego wsparcia edukacyjnego)

Wykład 9

Zaremba, L. (2014). Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. (dostęp: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/671/identyfikowanie+spe_spr.pdf)

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN, s. 77-88. (IBUK Libra) (Rozdział 7. Niepełnosprawność intelektualna)

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN, s. 281-292. (IBUK Libra) (Rozdział 17. Autyzm)

Wykład 10

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN, s. 135-145. (IBUK Libra) (Rozdział 9. Szczególne uzdolnienia)

Wykład 11

Januszewska, E., Markowska-Manista, U. (2017). Dziecko „INNE” kulturowo w Polsce z badań nad edukacją szkolną. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 120-186. (IBUK Libra)

(Rozdział 5. Edukacja w warunkach wielokulturowości)

Wykład 12

Podgórska-Jachnik, D. (2013). Deprecjacja osób z niepełnosprawnością w dyskursie publicznym za pośrednictwem mediów. W: Z. Gajdzica (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. (s. 65-110). Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Wykład 13

Forkiewicz, J., Ploch, L., Wieruszewska-Duraj, S., Żuraw, H. (2019). Terapia – kultura – życie. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, s. 13-56. (IBUK Libra)

Wykład 14

Trafiałek, E. (2014). Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia w aktywnym starzeniu się. W: P. Szukalski, B. Szatur-Jaworska, Aktywne starzenie się. Przeciwdziałanie barierom. (s. 153-160). Łódź: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. (IBUK Libra)

Wałachowska, M. (2018). Osoba starsza jako wartość w rodzinie. W: M. Kilian, E. Śmiechowska-Petrovskij (red.), Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości. (s. 369-392). Kraków: Wydawnictwo Impuls. (Biblioteka APS)

Uwagi:

Metoda dydaktyczna:

- wykład konwencjonalny

Wykorzystywane narzędzia komunikacji elektronicznej:

- aplikacja MS Teams (zdalne prowadzenie zajęć wykładowych);

Link do kanału grupy wykładowej:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac23vgM5gyC3BqkgSoYqdyh8vCFN3Fyxbt1LjfK6-rdA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3906b1db-4143-4794-b3e8-72b5e5277a1a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- aplikacja Forms (zdalne przeprowadzenie testu egzaminacyjnego sprawdzającego wiedzę z zakresu przedmiotu w przypadku braku możliwości stacjonarnego egzaminowania z powodu sytuacji epidemicznej);

Uwaga: Linki do testów zostaną przesłane na dzień przed egzaminem na kanale ogólnym grupy zajęciowej na MS Teams.

- platforma IBUK Libra (elektroniczna biblioteka z zasobem książek i artykułów naukowych; obowiązkowa lektura zamieszczonych publikacji w podanych zakresach);

- poczta Outlook w domenie APS (indywidualny kontakt ze studentami; adres do korespondencji: mwalachowska@aps.edu.pl).

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 35 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 35 godzin

sumaryczna liczba godzin - 100 godzin

ECTS – 4 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Test w formie pisemnej (pytania otwarte; pytania zamknięte), praca pisemna

Pełny opis:

1. Postawy społeczne wobec choroby, niepełnosprawności i cierpienia a potrzeby osób z niepełnosprawnością - zagadnienia teoretyczne i empiryczne.

2. Rodzicielstwo i rodzina z niepełnosprawnością w tle. Socjopedagogiczny obraz macierzyństwa i ojcostwa osób z niepełnosprawnością.

3. Teoria i praktyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współczesne strategie pobudzania rozwoju psychoruchowego i społecznego małego dziecka z niepełnosprawnością.

4. Uczeń z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji – między segregacją a włączaniem. Realia wsparcia i współczesne uwarunkowania kształcenia osób z niepełnosprawnością

5. Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną (wielozakresową)

6. Jakość życia w obliczu niepełnosprawności - rehabilitacja medyczna, rehabilitacja zawodowa, rehabilitacja społeczna

7. Problematyka zagrożenia wykluczeniem społecznym na przykładzie wybranych rodzajów odmienności somatycznych (przewlekła choroba, zaburzenia wzrostu; deformacje twarzy)

8. Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości. Współczesne problemy geragogiki specjalnej w starzejącym się społeczeństwie.

9. Osoby niepełnosprawne i problematyka niepełnosprawności w środkach masowego przekazu.

10. Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Niepełnosprawność wobec wyzwań współczesności: studium społeczne, (red.) T. Bąk, K. Kardas. Wydawnictwo Państwowej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław Presom 2012.

Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, (red.) U. Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.

Literatura uzupełniająca:

Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i w badaniach, (red.) E. Zasępa. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2010.

Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej, (red.) A. Skoczek, A. Piestrzyńska. Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Pedagogika specjalna, (red.) W. Dykcik. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013.

Uwagi:

óżnica programowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 15 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 20 godzin

sumaryczna liczba godzin - 50 godzin

ECTS – 4 punkty

Link zespołu w aplikacji Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aqncGICArhiRxqMW29gLg9SftTKU8SD31fa7hevud_bQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1406a13f-5fcb-4d92-a358-9d6680529efc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Diana Aksamit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin- test.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna. Kierunki zmian we współczesnej polskiej pedagogice specjalnej.

2. Postawy społeczne wobec choroby, niepełnosprawności i cierpienia a potrzeby osób z niepełnosprawnością - zagadnienia teoretyczne i empiryczne.

3. Niepełnosprawność dziecka nienarodzonego w kontekstach pedagogiki prenatalnej jako nowego obszaru nauk o wychowaniu.

4. Rodzicielstwo i rodzina z niepełnosprawnością w tle. Socjopedagogiczny obraz macierzyństwa i ojcostwa osób z niepełnosprawnością.

5. Teoria i praktyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współczesne strategie pobudzania rozwoju psychoruchowego i społecznego małego dziecka z niepełnosprawnością.

6. Uczeń z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji – między segregacją a włączaniem. Realia wsparcia i współczesne uwarunkowania kształcenia osób z niepełnosprawnością

7. Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną (wielozakresową)

8. Jakość życia w obliczu niepełnosprawności - rehabilitacja medyczna (dostęp do usług medycznych i rehabilitacyjnych), rehabilitacja zawodowa (przygotowanie zawodowe i praca zawodowa), rehabilitacja społeczna (bariery architektoniczne, bariery komunikacyjne, stereotypowy wizerunek osoby z niepełnosprawnością, przykłady społecznego wsparcia)

9. Problematyka zagrożenia wykluczeniem społecznym na przykładzie wybranych rodzajów odmienności somatycznych (przewlekła choroba dermatologiczna; otyłość; zaburzenia wzrostu; deformacje twarzy)

10. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży w zagadnieniach szczegółowych współczesnej pedagogiki specjalnej

11. Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości. Współczesne problemy geragogiki specjalnej w starzejącym się społeczeństwie.

12. Osoby niepełnosprawne i problematyka niepełnosprawności w środkach masowego przekazu. Sylwetki bohaterów z niepełnosprawnością

13. Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Konarska J., Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym. Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Kraków 2019.

Niepełnosprawność wobec wyzwań współczesności: studium społeczne, (red.) T. Bąk, K. Kardas. Wydawnictwo Państwowej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław Presom 2012.

Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, (red.) U. Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.

Literatura uzupełniająca:

Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i w badaniach, (red.) E. Zasępa. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2010.

Kornas-Biela D., Pedagogika prenatalna: nowy obszar nauk o wychowaniu. Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości, (red.) M. Kilian, E. Śmiechowska-Petrovskij. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej, (red.) A. Skoczek, A. Piestrzyńska. Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Pedagogika specjalna, (red.) W. Dykcik. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową, (red.) K. Ćwirynkało, Cz. Kosakowski. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji)

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 15 godzin

przygotowanie się do zajęć - 15 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 20 godzin

sumaryczna liczba godzin - 50 godzin

ECTS – 4 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Test w formie pisemnej (pytania otwarte; pytania zamknięte), praca pisemna

Pełny opis:

1. Postawy społeczne wobec choroby, niepełnosprawności i cierpienia a potrzeby osób z niepełnosprawnością - zagadnienia teoretyczne i empiryczne.

2. Rodzicielstwo i rodzina z niepełnosprawnością w tle. Socjopedagogiczny obraz macierzyństwa i ojcostwa osób z niepełnosprawnością.

3. Teoria i praktyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współczesne strategie pobudzania rozwoju psychoruchowego i społecznego małego dziecka z niepełnosprawnością.

4. Uczeń z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji – między segregacją a włączaniem. Realia wsparcia i współczesne uwarunkowania kształcenia osób z niepełnosprawnością

5. Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną (wielozakresową)

6. Jakość życia w obliczu niepełnosprawności - rehabilitacja medyczna, rehabilitacja zawodowa, rehabilitacja społeczna

7. Problematyka zagrożenia wykluczeniem społecznym na przykładzie wybranych rodzajów odmienności somatycznych (przewlekła choroba, zaburzenia wzrostu; deformacje twarzy)

8. Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości. Współczesne problemy geragogiki specjalnej w starzejącym się społeczeństwie.

9. Osoby niepełnosprawne i problematyka niepełnosprawności w środkach masowego przekazu.

10. Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Niepełnosprawność wobec wyzwań współczesności: studium społeczne, (red.) T. Bąk, K. Kardas. Wydawnictwo Państwowej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław Presom 2012.

Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, (red.) U. Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.

Literatura uzupełniająca:

Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i w badaniach, (red.) E. Zasępa. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2010.

Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej, (red.) A. Skoczek, A. Piestrzyńska. Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Pedagogika specjalna, (red.) W. Dykcik. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013.

Uwagi:

óżnica programowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15 godzin

przygotowanie się do zajęć - 15 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 20 godzin

sumaryczna liczba godzin - 50 godzin

ECTS – 4 punkty

Link zespołu w aplikacji Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aqncGICArhiRxqMW29gLg9SftTKU8SD31fa7hevud_bQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1406a13f-5fcb-4d92-a358-9d6680529efc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)