Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-WKC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. test wielokrotnego wyboru (pytania otwarte; pytania zamknięte)

2. streszczenie aktualnego artykułu z wybranego czasopisma naukowego z zakresu pedagogiki specjalnej

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna. Kierunki zmian we współczesnej polskiej pedagogice specjalnej.

2. Postawy społeczne wobec choroby, niepełnosprawności i cierpienia a potrzeby osób z niepełnosprawnością - zagadnienia teoretyczne i empiryczne.

3. Niepełnosprawność dziecka nienarodzonego w kontekstach pedagogiki prenatalnej jako nowego obszaru nauk o wychowaniu.

4. Rodzicielstwo i rodzina z niepełnosprawnością w tle. Socjopedagogiczny obraz macierzyństwa i ojcostwa osób z niepełnosprawnością.

5. Teoria i praktyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współczesne strategie pobudzania rozwoju psychoruchowego i społecznego małego dziecka z niepełnosprawnością.

6. Uczeń z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji – między segregacją a włączaniem. Realia wsparcia i współczesne uwarunkowania kształcenia osób z niepełnosprawnością

7. Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną (wielozakresową)

8. Jakość życia w obliczu niepełnosprawności - rehabilitacja medyczna (dostęp do usług medycznych i rehabilitacyjnych), rehabilitacja zawodowa (przygotowanie zawodowe i praca zawodowa), rehabilitacja społeczna (bariery architektoniczne, bariery komunikacyjne, stereotypowy wizerunek osoby z niepełnosprawnością, przykłady społecznego wsparcia)

9. Problematyka zagrożenia wykluczeniem społecznym na przykładzie wybranych rodzajów odmienności somatycznych (przewlekła choroba dermatologiczna; otyłość; zaburzenia wzrostu; deformacje twarzy)

10. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży w zagadnieniach szczegółowych współczesnej pedagogiki specjalnej

11. Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości. Współczesne problemy geragogiki specjalnej w starzejącym się społeczeństwie.

12. Osoby niepełnosprawne i problematyka niepełnosprawności w środkach masowego przekazu. Sylwetki bohaterów z niepełnosprawnością

13. Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Konarska J., Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym. Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Kraków 2019.

Niepełnosprawność wobec wyzwań współczesności: studium społeczne, (red.) T. Bąk, K. Kardas. Wydawnictwo Państwowej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław Presom 2012.

Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, (red.) U. Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.

Literatura uzupełniająca:

Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i w badaniach, (red.) E. Zasępa. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2010.

Kornas-Biela D., Pedagogika prenatalna: nowy obszar nauk o wychowaniu. Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości, (red.) M. Kilian, E. Śmiechowska-Petrovskij. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej, (red.) A. Skoczek, A. Piestrzyńska. Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Pedagogika specjalna, (red.) W. Dykcik. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową, (red.) K. Ćwirynkało, Cz. Kosakowski. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji)

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 30 godzin

przygotowanie się do zaliczenia - 40 godzin

sumaryczna liczba godzin - 100 godzin

ECTS – 4 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - egzamin, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia systemów i metod wsparcia w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

1. Aktualne paradygmaty w pedagogice specjalnej.

2. Aksjologia zawodu pedagoga specjalnego.

3. Zagadnienie normy w pedagogice specjalnej.

4. Autonomia, podmiotowość i godność osoby z niepełnosprawnością.

5. Prawa osób z niepełnosprawnością.

6. Piętnowanie i stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością.

7. Edukacja integracyjna oraz inkluzyjna.

8. Pedagogika Reggio.

9. Organizacja kształcenia specjalnego w Polsce.

10. Współczesne koncepcje wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością.

11. Geragogika specjalna.

Literatura:

- Chrzanowska, I. (2015). "Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Ćwirynkało, K., Kosakowski, Cz., Żywanowska, A. (red.) (2013). "Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Deutsch-Smith, D. (2011). Pedagogika specjalna, t. 1, 2. Warszawa: WN PWN, Wydawnictwo APS.

- Dykcik, W. (red.) (2009). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Froehlich, A.D., (red.) (2016). Edukacja bazalna. Nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością". Sopot: GWP.

- Gajdzica, Z. (2013). "Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Głodkowska, J. (red.) (2015). "Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności". Warszawa: Wydawnictwo APS.

- Krause, A. (2010). "Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Lingenauber, S. (2013). "Einführung in die Reggio-Pädagogik. Kinder, Erzieherinnen und Eltern als konstitutives Sozialaggregat".

- Orzelska, J. (2014). "W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie. Życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Pyżalski, J. (2015). "Nauczycuel w ponowoczesnym śiwecie - od założeń teoretycznych do rozwoju kompetencji". Łódź: theQ studio.

- Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). "Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej/włączającej". Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

- Speck, O. (2013). "Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza". Gdańsk: Harmonia Universalis.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- metoda podająca wykład z użyciem technik audiowizualnych (15 godz.)

Ocenie poddana jest:

- wiedza na temat współczesnych koncepcji pedagogiki specjalnej.

Nakład pracy własnej studenta:

- godziny kontaktowe - wykład (15 godz.)

- przygotowanie się do zajęć - lektura zalecanej literatury (50 godz.)

- przygotowanie się do egzaminu (55 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Diana Aksamit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.