Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-PES Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Egzamin w formie testu końcowego (pytania otwarte i zamknięte)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna (zarys historii pedagogiki specjalnej na ziemiach polskich jako dyscypliny praktycznej i naukowej; cechy charakterystyczne współczesnej pedagogiki specjalnej, nazewnictwo i terminologia; miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk i jej interdyscyplinarne powiązania z medycyną, psychologią i prawem; podmiot i przedmiot pedagogiki specjalnej).

- Człowiek z niepełnosprawnością (niepełnosprawność w definicjach; modele niepełnosprawności; przyczyny niepełnosprawności; stadia procesu przystosowania się do niepełnosprawności; sytuacja człowieka z niepełnosprawnością i jakość życia; niepełnosprawność w świetle stereotypów społecznych; integracja społeczna osób z niepełnosprawnością).

- Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, pedagogiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji).

- Niepełnosprawność w rodzinie (charakterystyka modelu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym; sytuacja rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością).

- Organizacja procesu kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce - system segregacyjny a system włączający

- Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego.

- Andragogika i gerontologia specjalna - dorosłość i wiek podeszły w sytuacji niepełnosprawności.

- Analiza poszczególnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej - wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób zaburzeniami ze spektrum autyzmu, osób nieprzystosowanych społecznie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu pedagogiki specjalnej rozszerzony o terminy stosowane w naukach humanistycznych i społecznych

Ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi

Ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię i podstawy teoretyczne

Ma usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej oraz metodologicznej pedagogiki i pedagogiki specjalnej; zna różne podejścia metodologiczne oraz rozumie konieczność prowadzenia badań interdyscyplinarnych

Umiejętności

Posiada umiejętność spójnego, precyzyjnego i rozbudowanego wypowiadania się w mowie i piśmie oraz formułowania konstruktywnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień z pedagogiki specjalnej, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych nauk humanistycznych i społecznych

Kompetencje społeczne

Docenia bogatą tradycję i dorobek pedagogiki specjalnej oraz utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning, wykład online za pomocą Teams

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 20 godzin

przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

sumaryczna liczba godzin – 80 godzin

ECTS - 3 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu końcowego (pytania otwarte i zamknięte)

Pełny opis:

REŚCI PROGRAMOWE

- Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna (zarys historii pedagogiki specjalnej na ziemiach polskich jako dyscypliny praktycznej i naukowej; cechy charakterystyczne współczesnej pedagogiki specjalnej, nazewnictwo i terminologia; miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk i jej interdyscyplinarne powiązania z medycyną, psychologią i prawem; podmiot i przedmiot pedagogiki specjalnej).

- Człowiek z niepełnosprawnością (niepełnosprawność w definicjach; modele niepełnosprawności; przyczyny niepełnosprawności; stadia procesu przystosowania się do niepełnosprawności; sytuacja człowieka z niepełnosprawnością i jakość życia; niepełnosprawność w świetle stereotypów społecznych; integracja społeczna osób z niepełnosprawnością).

- Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, pedagogiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji).

- Niepełnosprawność w rodzinie (charakterystyka modelu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym; sytuacja rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością).

- Organizacja procesu kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce - system segregacyjny a system włączający

- Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego.

- Andragogika i gerontologia specjalna - dorosłość i wiek podeszły w sytuacji niepełnosprawności.

- Analiza poszczególnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej - wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób zaburzeniami ze spektrum autyzmu, osób nieprzystosowanych społecznie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning, wykłady online za pomocą Teams

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 20 godzin

przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

sumaryczna liczba godzin – 80 godzin

ECTS - 3 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia (okres zawieszenia zajęć):

1. egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru (Egzamin "0" - 21.06. g. 12-13 - termin obowiązkowy dla wszystkich studentów; Egzamin "1" - 04.07. g. 9-10 - termin obowiązkowy dla osób, które nie zaliczyły testu; formularz testowy zostanie udostępniony poprzez aplikację Forms APS)

Uwaga: Linki do testów zostaną udostępnione na dzień przed egzaminem na indywidualne adresy USOSmail osób biorących udział w zajęciach.

2. recenzja artykułu naukowego dotyczącego aktualnej problematyki z zakresu pedagogiki specjalnej (przygotowane recenzje należy przesłać do 26.04.2020 r. na adres email: mwalachowska@aps.edu.pl)

Zawartość recenzji:

- forma i objętość pracy: czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5, tekst wyjustowany, minimum 1800-2000 znaków ze spacjami (strona A4),

- opis bibliograficzny artykułu (autor, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer czasopisma, rok wydania czasopisma, numery stron artykułu),

- przedstawienie treści artykułu (skrót),

- recenzja (własna opinia na temat przeczytanych treści).

...............................................................................................

Sposoby pomiaru efektów kształcenia (okres zwykły):

1. egzamin w formie testu końcowego (pytania otwarte i zamknięte)

2. recenzja aktualnego artykułu z czasopisma naukowego z zakresu pedagogiki specjalnej

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna w ujęciu historycznym. Kierunki zmian we współczesnej polskiej pedagogice specjalnej.

2. Człowiek z niepełnosprawnością podmiotem pedagogiki specjalnej. Jakość życia, potrzeby, postawy społeczne wobec choroby, niepełnosprawności i cierpienia na przykładzie wybranych przewlekłych chorób dermatologicznych i psychicznych.

4. Proces rehabilitacji kompleksowej. Charakterystyka założeń i sposobów oddziaływania w ramach rehabilitacji: leczniczej, psychologicznej, pedagogicznej, zawodowej i społecznej.

5. Aktualne aspekty wybranych subdyscyplin pedagogiki specjalnej: pedagogika osób z autystycznym spektrum zaburzeń i pedagogika osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.

5. Niepełnosprawność w rodzinie. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Osoby z niepełnosprawnością w rolach małżonków i rodziców.

6. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w różnych formach kształcenia (edukacja: specjalna, integracyjna, indywidualna i włączająca). Nowoczesne sposoby wsparcia pedagogicznego - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

7. Organizacja kształcenia i specjalne potrzeby edukacyjne uczniów uzdolnionych jako współczesne wyzwanie pedagogiki specjalnej.

8. Edukacja inkluzyjna wobec ucznia INNEGO kulturowo w Polsce.

9. Wybrane metody dydaktyczne i terapeutyczne w warsztacie pracy pedagoga specjalnego.

10. Współczesne problemy geragogiki specjalnej. Starość a niepełnosprawność. Jakość życia seniorów, formy opieki i pomocy dla ludzi starszych. Osoba starsza w rodzinie - status społeczny i przyczyny zmian. Warunki dialogu międzypokoleniowego.

11. Media a środowisko osób z niepełnosprawnością. Obraz osoby z niepełnosprawnością w mediach. Nowe media jako narzędzia usprawniające życie osób niepełnosprawnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa / zagadnienia do zajęć (okres zawieszenia zajęć):

Temat 1 (termin pierwszych zajęć: 22.03.2020 r.; wykład uzupełniający na Teams: 06.05.2020 r. g. 16-18)

"Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna"

- historyczne początki polskiej pedagogiki specjalnej

- podmiot, przedmiot, cele i zadania pedagogiki specjalnej, podstawy

terminologiczne

- interdyscyplinarne powiązania pedagogiki specjalnej

- ogólny i specyficzny system pedagogiki specjalnej

Lektura obowiązkowa:

A. Zawiślak (2009). Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków: Wyd. Impuls, s. 9-34. (Rozdział 1. Tożsamość pedagogiki specjalnej jako nauki) (IBUK Libra)

...............................................................................................

Temat 2 (termin zajęć: 04.04.2020 r.; wykład uzupełniający na Teams 06.05.2020 r. g. 16-18)

"Człowiek z niepełnosprawnością podmiotem pedagogiki specjalnej. Postawy społeczne wobec choroby, niepełnosprawności i cierpienia"

- pojęcia: choroba przewlekła, niepełnosprawność

- teoria piętna i teoria stygmatyzacji; geneza, kategorie, wymiary i funkcje

piętna

- wizerunkowe piętno na przykładzie choroby dermatologicznej

- społeczne odrzucenie jako konsekwencja choroby psychicznej

Lektura obowiązkowa:

A. Zawiślak (2009). Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków: Wyd. Impuls, s.117-134. (Rozdział 5. Człowiek z niepełnosprawnością) (IBUK Libra)

Lektura fakultatywna:

M. Wałachowska (2018). Wizerunek kobiety kontra przewlekła choroba dermatologiczna. "Problemy Edukacji Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych", Tom 27, nr 2, s. 111-126. (IBUK Libra)

...............................................................................................

Temat 3 (termin zajęć: 26.04.2020 r. wykład na Teams g. 8-10)

"Niepełnosprawność w rodzinie"

- model "zdrowej rodziny"; model rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

- psychologiczny wymiar macierzyństwa, ojcostwa i braterstwa w kontekście

niepełnosprawności dziecka w rodzinie

- dziecko z niepełnosprawnością wzroku, spektrum zaburzeń autystycznych,

chorobą przewlekłą w sytuacji życia rodzinnego

- rola pedagoga specjalnego wobec rodzicielstwa naznaczonego

niepełnosprawnością

- rodzina jako środowisko dynamizujące rozwój człowieka

- małżeństwo i rodzicielstwo - pragnienia i bariery osób z niepełnosprawnością

- osoby z niepełnosprawnością w rolach małżonków i rodziców (wyniki badań)

- aspekt przygotowania do małżeństwa i rodzicielstwa osób z

niepełnosprawnością

Literatura obowiązkowa:

Szarkowicz, D. (2009). W poszukiwaniu sił ... Osoba z niepełnosprawnością w rodzinie. W: D. Baczała, J.J. Błeszyński, M. Zaorska (red.), Osoba z niepełnosprawnością - opieka, terapia, wsparcie. (s. 115-124). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK. (IBUK Libra)

M. Wałachowska (2017). Wizerunek społeczny macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością. "Forum Pedagogiczne", nr 1, s. 197-210.

(dostęp na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/issue/view/120)

Filmy fakultatywne:

Film "Ojcowie dzieci z niepełnosprawnością"

http://www.integracja.org/portfolio/ojcowie-dzieci-z-niepelnosprawnoscia/

Film "Rodzicielstwo bez barier"

https://www.youtube.com/watch?v=88ONQF5u5iI

https://www.youtube.com/watch?v=wl8N_U2PjVg

...............................................................................................

Temat 4 (planowany termin zajęć: 16.05.2020 r.)

"Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"

Literatura obowiązkowa:

Cytowska, B. (2014). Idea wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. W: B. Cytowska, B. Winczura (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. (s.17-29). Kraków: Wydawnictwo „Impuls”. (IBUK Libra)

Literatura fakultatywna:

Korzon, A. (2014). Wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu. W: B. Cytowska, B. Winczura (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. (s. 297-306). Kraków: Wydawnictwo „Impuls”. (IBUK Libra)

Gładyszewska-Cylulko, J. (2014). Postępowanie terapeutyczno-wychowawcze wobec dziecka niepełnosprawnego wzrokowo. W: B. Cytowska, B. Winczura (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. (s. 336-355). Kraków: Wydawnictwo „Impuls”. (IBUK Libra)

Drzazga, A. (2014). Wczesna interwencja terapeutyczna u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym za pomocą systemu nauczania kierowanego Petö. W: B. Cytowska, B. Winczura (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. (s. 407-414). Kraków: Wydawnictwo „Impuls”. (IBUK Libra)

...............................................................................................

Temat 5 (planowany termin zajęć: 16.05.2020 r.)

„Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w różnych formach kształcenia”

Literatura obowiązkowa:

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN, s. 25-31. (Rozdział 2. Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych i rodzajów specjalnego wsparcia edukacyjnego) (IBUK Libra)

Literatura fakultatywna:

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN, s. 77-88. (Rozdział 7. Niepełnosprawność intelektualna) (IBUK Libra)

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN, s. 281-292. (Rozdział 17. Autyzm) (IBUK Libra)

...............................................................................................

Temat 6 (planowany termin zajęć: 17.05.2020 r.)

Temat: „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów uzdolnionych”

Literatura obowiązkowa:

Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN, s. 135-145. (Rozdział 9. Szczególne uzdolnienia) (IBUK Libra)

...............................................................................................

Temat 7 (planowany termin zajęć: 17.05.2020 r.)

Temat: „Edukacja inkluzyjna wobec ucznia INNEGO kulturowo w Polsce”

Literatura obowiązkowa:

Januszewska, E., Markowska-Manista, U. (2017). Dziecko „INNE” kulturowo w Polsce z badań nad edukacją szkolną. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 120-186. (Rozdział 5. Edukacja w warunkach wielokulturowości) (IBUK Libra)

...............................................................................................

Temat 8 (planowany termin ostatnich zajęć: 21.06.2020 r.)

Temat: „Współczesne problemy geragogiki specjalnej”

Literatura obowiązkowa:

Trafiałek, E. (2014). Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia w aktywnym starzeniu się. W: P. Szukalski, B. Szatur-Jaworska, Aktywne starzenie się. Przeciwdziałanie barierom. (s. 153-160). Łódź: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. (IBUK Libra)

Do wszystkich wskazanych tematów zajęć zostaną przesłane prezentacje multimedialne (forma komunikacji: USOSemail). Podana literatura dostępna jest na platformie IBUK Libra. Wskazane filmy znajdują się w wolnym dostępie na kanałach: Program TV Misja Integracja lub YouTube.

Zalecane czasopisma naukowe (recenzja wybranego artykułu):

"Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo"

(dostęp na: http://www.cns.aps.edu.pl/wydania-archiwalne.aspx)

"Problemy Edukacji Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych"

(dostęp na: IBUK Libra)

"Forum Pedagogiczne"

(dostęp na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/issue/archive)

"Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki specjalnej"

(dostęp na: https://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/archiwum.html)

"Kultura i Edukacja"

(dostęp na: http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=issue&op=archive

...............................................................................................

...............................................................................................

Literatura obowiązkowa (okres zwykły):

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca (okres zwykły):

Chrzanowska, I. (2017). Gerontologia (geragogika) specjalna - obszar koniecznych badań i refleksji pedagogiki specjalnej: wybrane zagadnienia. "Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej", 17, s. 117-141.

Dziewulski, M. (2002). Kompleksowa rehabilitacja - szansa na sukces. "Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie", 3/4, s. 71-73.

Hłobił, A. (2012). Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Konarska, J. (2019). Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM; Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego.

Lewowicki, T., Chojnacka-Synaszko, B., Piechaczek-Ogierman, B. (2014). Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Pisula, E. (2012). Autyzm. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Bartnikowska, U., Kosakowski, Cz., Krause, A. (red.) (2008). Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Formą kształcenia w okresie zawieszenia zajęć jest edukacja zdalna z wykorzystaniem następujących narzędzi komunikacji elektronicznej:

- poczta email (APS OUTLOOK kontakt ze starostami grup specjalnościowych; USOSmail indywidualny kontakt ze studentami; adres do korespondencji: mwalachowska@aps.edu.pl) - udostępnianie materiałów dydaktycznych w postaci prezentacji multimedialnych z treściami wykładowymi),

- aplikacja Teams (wykład i możliwość kontaktu z nauczycielem w terminach: 26.04. g. 8-10; 06.05. g. 16-18; 16.05. g. 13.15-15.40; 17.05. g. 8-10.25; 21.06. g. 10.30-12),

- platforma IBUK Libra (elektroniczna biblioteka z zasobem książek i artykułów

naukowych),

- aplikacja Forms (APS Office 365) - udostępnienie testu egzaminacyjnego sprawdzającego wiedzę.

Link do kanału Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5bb42df58b2244199a78943c80842fcd%40thread.tacv2/conversations?groupId=b2ca89c3-4bcd-4fb9-a70e-184683acee9a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

...............................................................................................

...............................................................................................

Metody kształcenia (okres zwykły):

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji)

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 18 godzin

przygotowanie do zajęć - 27 godzin

przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

sumaryczna liczba godzin – 75 godzin

ECTS - 3 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.