Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-PES Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna (zarys historii pedagogiki specjalnej na ziemiach polskich jako dyscypliny praktycznej i naukowej; cechy charakterystyczne współczesnej pedagogiki specjalnej, nazewnictwo i terminologia; miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk i jej interdyscyplinarne powiązania z medycyną, psychologią i prawem; podmiot i przedmiot pedagogiki specjalnej; ogólny i specyficzny system pedagogiki specjalnej).

- Człowiek z niepełnosprawnością (niepełnosprawność w definicjach; stopnie niepełnosprawności; medyczna i społeczna koncepcja rozumienia niepełnosprawności; modele, klasyfikacje i kategorie niepełnosprawności; przyczyny niepełnosprawności; stadia procesu przystosowania się do niepełnosprawności; sytuacja człowieka z niepełnosprawnością i jakość życia; niepełnosprawność w świetle stereotypów społecznych; wykluczenie społeczne a integracja społeczna osób z niepełnosprawnością; savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych).

- Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, pedagogiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji).

- Niepełnosprawność w rodzinie (charakterystyka modelu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym; macierzyństwo i ojcostwo wobec niepełnosprawności dziecka; sytuacja rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością; dziecko z zaburzeniami wzroku, słuchu, autyzmem i chorobą przewlekłą w rodzinie – opis przypadków; rodzic z niepełnosprawnością – specyfika roli na przykładzie osób z niepełnosprawnością wzroku).

- Organizacja procesu kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce - system segregacyjny a system włączający

- Wybrane sposoby wsparcia pedagogicznego - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością.

- Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego.

- Andragogika i gerontologia specjalna - dorosłość i wiek podeszły w sytuacji niepełnosprawności.

- Analiza poszczególnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej:

- Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, osób nieprzystosowanych społecznie

Efekty kształcenia:

Wiedza

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu pedagogiki specjalnej rozszerzony o terminy stosowane w naukach humanistycznych i społecznych

Ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi

Ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię i podstawy teoretyczne

Ma usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej oraz metodologicznej pedagogiki i pedagogiki specjalnej; zna różne podejścia metodologiczne oraz rozumie konieczność prowadzenia badań interdyscyplinarnych

Umiejętności

Posiada umiejętność spójnego, precyzyjnego i rozbudowanego wypowiadania się w mowie i piśmie oraz formułowania konstruktywnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień z pedagogiki specjalnej, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych nauk humanistycznych i społecznych

Kompetencje społeczne

Docenia bogatą tradycję i dorobek pedagogiki specjalnej oraz utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. egzamin w formie testu końcowego (pytania otwarte i zamknięte)

2. pisemna recenzja wybranej pozycji książkowej z zakresu literatury faktu

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna w ujęciu historycznym i współczesnym.

2. Człowiek z niepełnosprawnością podmiotem pedagogiki specjalnej w aspekcie medycznym, psychologicznym, społecznym i prawnym. Skala i dynamika zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie. Jakość życia, autonomia i autorstwo życia z niepełnosprawnością.

3. Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka założeń i sposobów oddziaływania w ramach rehabilitacji: leczniczej, psychologicznej, pedagogicznej, zawodowej i społecznej.

4. Niepełnosprawność w rodzinie - bycie rodzicem z niepełnosprawnością.

5. Organizacja procesu kształcenia specjalnego w Polsce. Edukacja specjalna, integracyjna i włączająca - charakterystyka modelu "wielu ścieżek". Nowoczesne sposoby wsparcia pedagogicznego - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego.

6. Wprowadzenie do wybranych subdyscyplin pedagogiki specjalnej: pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika osób z autystycznym spektrum zaburzeń, pedagogika osób niewidomych i słabowidzących, pedagogika osób niesłyszących i słabosłyszących.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Gajdzica, Z. (red.). (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Tomkiewicz-Bętkowska, A. (2015). ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Literatura faktu:

Cholewa-Selo, A. (2003). Oswoić los. Warszawa: Świat Książki.

Kwiecień, M. (2004). Adopcja temat bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwo MIC.

Hingson, M., Flory, S. (2012). Siedemdziesiąte ósme piętro. Niewidomy i pies. Prawdziwa historia z 11 września. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.

Kuszyńska, M., Przybyszewska, K. (2015). Drugie życie. Warszawa: Wydawnictwo EDIPRESSE Polska S.A.

Lewis, C. (2009). Rex. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Makowski, R. F. (2009). Za murami poprawczaka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf.

Polok, M. (2008). Głusi mówią. Racibórz: Wydawnictwo Baterex.

Purdy, A., Burford, M. (2015). Na własnych nogach. Białystok: Wydawnictwo Kobiece.

Sobolewska, A. (2009). Cela. Odpowiedź na zespół Downa. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Vujicic, N. (2012). Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! Wrocław: Aetos.

Vujicic, N. i K. (2016). Miłość bez granic. Wrocław: Aetos.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji)

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 18 godzin

przygotowanie do zajęć - 27 godzin

przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

sumaryczna liczba godzin – 75 godzin

ECTS - 3 punkty

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.