Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: AK-0F-POP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Podstawy prawne w udzielaniu pierwszej pomocy.

2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

3. Ocena stanu poszkodowanego.

4. Ćwiczenie oceny stanu poszkodowanego.

5. Ocena stanu poszkodowanego leżącego na brzuchu.

6. Zmiana pozycji z brzucha na plecy

7. Pozycja boczna bezpieczna teoria i praktyka.

8. Zasady ogólne postępowania z nieprzytomnym.

9. Resuscytacja dorosłych, dzieci i niemowląt.

10. Metody użycia AED.

11. Wzywanie pomocy

12. Postepowanie przy padaczce, omdleniu, cukrzycy, udarze, ataku serca.

13. Urazy i krwotoki, złamania.

14. Pozoracje podczas wszystkich tematów.

15. Sprawdzian teoretyczny i praktyczny.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

Zna sposoby zabezpieczania różnych sytuacji zagrożenia życia.

Wie jak zachować się na miejscu zagrożenia bezpiecznie dla siebie.

Zna teoretyczne aspekty postępowania z osobą nieprzytomną, resuscytacji, użycia AED.

Zna i potrafi scharakteryzować objawy padaczki, zaburzeń oddychania, cukrzycy, ataku serca, omdlenia.

Zna zasady postępowania przy urazach i krwotokach.

Umiejętności

Student/-ka potrafi zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

Potrafi postępować z poszkodowanym nieprzytomnym.

Potrafi bezpiecznie odwrócić poszkodowanego nieprzytomnego z brzucha na plecy, wykonać rękoczyn czoło-żuchwa, ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej.

Potrafi wykonać praktycznie resuscytacje dorosłego, dziecka i niemowlęcia.

Potrafi użyć AED.

Potrafi postępować przy ataku padaczki, ataku serca, zranieniu, krwotoku.

W każdym z powyższych potrafi w sposób bezpieczny dla siebie i podopiecznych udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kompetencje społeczne

Student/-ka współpracuje w grupie zadaniowej, wykazuje się empatią wobec poszkodowanych na pozoracjach.

Wykazuje się postawą opiekuńczą i pedagogiczną wobec poszkodowanych dzieci.

Dostrzega zagrożenia dla zdrowia i życia, zagrożenia społeczne.

Dostrzega przeszkody fizyczne dla osób z niepełnosprawnością, zagrożenia zdrowotne.

Wykazuje postawy prozdrowotne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Mikołaj Kowalewski, Tomasz Leszczyński, Monika Misterska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sytuacje pozorowane – trening praktyczny.

Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Sposób pomiaru efektów kształcenia w obszarze:

WIEDZA:

- kolokwium pisemne,

- prezentacja,

- ocena poprzez obserwację podczas ćwiczeń praktycznych

UMIEJĘTNOŚCI:

- obserwacja ćwiczeń praktycznych,

- obserwacja egzaminu zaliczeniowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- kolokwium pisemne,

- standardy zachowań pod względem bezpieczeństwa w pracy,

- powtórki wiedzy teoretycznej i praktycznej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE /ćwiczenia/

1. Wstęp do pierwszej pomocy. Prawo a pierwsza pomoc.

2. Schemat postępowania w miejscu zdarzenia.

3. Ocena sytuacji i zabezpieczenie siebie i miejsca zdarzenia.

4. Ocena stanu poszkodowanego.

5. Postępowanie z nieprzytomnym, pozycja boczna ustalona, obracanie leżącego z brzucha na plecy.

6. Wzywanie pomocy – sposoby, formy.

7. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt.

8. Zadławienia.

9. Krwotoki i rany.

10. Oparzenia.

11. Złamania.

12. Padaczka, omdlenia.

13. Atak serca, udar.

14. Sytuacje pozorowane – trening praktyczny.

15. Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Literatura:

Podstawowe ćwiczenia (skrypt) do przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna – zapewnia prowadzący zajęcia.

Każdy dostępny podręcznik do pierwszej pomocy wydany po 2015

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji ERC 2015 rok

Uwagi:

1 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA

- trening w małych grupach,

- trening w parach,

- pokaz filmu,

- prezentacja prowadzącego w praktyce i wykładzie,

- pokaz multimedialny.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: ćwiczenia praktyczne w domu – powtarzanie praktycznych umiejętności w środowisku rodzinnym 4h

Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia: ćwiczenia praktyczne 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 2 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Jabłońska
Prowadzący grup: Karolina Jabłońska, Mikołaj Kowalewski, Tomasz Leszczyński, Monika Misterska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia w obszarze:

WIEDZA:

- kolokwium pisemne,

- prezentacja,

- ocena poprzez obserwację podczas ćwiczeń praktycznych

UMIEJĘTNOŚCI:

- obserwacja ćwiczeń praktycznych,

- obserwacja egzaminu zaliczeniowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- kolokwium pisemne,

- standardy zachowań pod względem bezpieczeństwa w pracy,

- powtórki wiedzy teoretycznej i praktycznej

Zaliczenie teoretyczne (kolokwium) oraz praktyczne (ćwiczenia) odbędą się w ramach zajęć we wrześniu 2020 r.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE /ćwiczenia/

1. Wstęp do pierwszej pomocy. Prawo a pierwsza pomoc.

2. Schemat postępowania w miejscu zdarzenia.

3. Ocena sytuacji i zabezpieczenie siebie i miejsca zdarzenia.

4. Ocena stanu poszkodowanego.

5. Postępowanie z nieprzytomnym, pozycja boczna ustalona, obracanie leżącego z brzucha na plecy.

6. Wzywanie pomocy – sposoby, formy.

7. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt.

8. Zadławienia.

9. Krwotoki i rany.

10. Oparzenia.

11. Złamania.

12. Padaczka, omdlenia.

13. Atak serca, udar.

14. Sytuacje pozorowane – trening praktyczny.

15. Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Z uwagi na stan epidemii w kraju w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 wybrane tematy zostaną zrealizowane w formie kształcenia zdalnego. Pozostałe treści wraz z zaliczeniem przedmiotu zostaną zrealizowane podczas zajęć we wrześniu 2020 r. Informacje o terminach zajęć zostaną przekazane do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS po ogłoszeniu przez MNiSW decyzji o możliwości przywrócenia normalnej pracy uczelni wyższych.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów realizacji treści przedmiotu w formie kształcenia zdalnego oraz kontaktu z prowadzącymi zajęcia znajdują się w opisach przedmiotu dla poszczególnych grup.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- materiały (skrypt, prezentacje multimedialne) udostępnione przez prowadzących;

- wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 (ERC 2015);

Literatura uzupełniająca:

- dowolny podręcznik do pierwszej pomocy wydany po 2015 roku

Uwagi:

1 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA

- trening w małych grupach,

- trening w parach,

- pokaz filmu,

- prezentacja prowadzącego w praktyce i wykładzie,

- pokaz multimedialny,

- w okresie edukacji on-line analiza udostępnianych studentom materiałów (skryptu, prezentacji multimedialnych oraz zagadnień do samodzielnego opracowania, z możliwością zgłaszania pytań i uwag w czasie konsultacji indywidualnych, których forma podana jest w informacjach szczegółowych dla poszczególnych grup).

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15 h - w zależności od cyklu w semestrze letnim część godzin kontaktowych zrealizowana w formie kształcenia zdalnego

Przygotowanie się do zajęć, lektury: ćwiczenia praktyczne w domu – powtarzanie praktycznych umiejętności w środowisku rodzinnym 4 h

Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia: ćwiczenia praktyczne 5 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 2 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Jabłońska
Prowadzący grup: Mikołaj Kowalewski, Monika Misterska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ze względu na stan epidemii w kraju w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, zajęcia z przedmiotu "pierwsza pomoc przedmedyczna" zostają przeniesione na kolejny cykl dydaktyczny - szczegóły w opisie.

Pełny opis:

Ze względu na stan epidemii w kraju w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, zajęcia z przedmiotu "pierwsza pomoc przedmedyczna" zostają przeniesione na kolejny cykl dydaktyczny, tj. odbędą się w roku akademickim 2020/2021, w terminach uwzględnionych i podanych do wiadomości studentów w planach zajęć na rok akademicki 2020/2021.

W razie konieczności, na pytania w sprawie zajęć informacji udziela koordynator przedmiotu - mgr Karolina Jabłońska, pod adresem e-mail: kjablonska@aps.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.