Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: AK-0F-ETZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. (EP) edukacji artystycznej w zakr. sztuk plast., (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 2 sem. (WS) ped. opiekuńczo-wych. i szkolnej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 3 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) stacj. jednolite mag.
Obowiązkowe dla 3 sem. SC, (3-l) stacj. I st.
Obowiązkowe dla 4 sem. (PS) praca socjalna, (3-l) stacj. I st.
Obowiązkowe dla 5 sem. (LO) logopedii, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 5 sem. (LO) logopedii, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 5 sem. (PY) psychologia, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 5 sem. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 6 sem. (PE) pedagogiki, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 6 sem. (PE) pedagogiki, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 6 sem. (PZ) pedagogika zdolności i informatyki, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 6 sem. (RE) pedagogiki resocjalizacyjnej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 8 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 8 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla III r. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla III r. (PY) psychologia, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zapoznanie studentów z podejściami metodologicznymi do tworzenia etyk zawodowych. Etyka zawodowa: podstawowe zasady etyki zawodowej, wybrane problemy tworzenia etyk zawodowych. Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania kodeksów etycznych: kodeksy etyki zawodowej, kodeksy a wartości/ aksjologiczne podstawy kodeksów, rola i funkcje kodeksów etyki zawodowej, przykłady kodeksów etyki zawodowej. Przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa we współczesnych dyskusjach na temat etyki zawodowej. Etos, wzór osobowy i łączenie różnych wartości: godność, odpowiedzialność, tolerancja, prywatność, sprawiedliwość, solidarność międzyludzka, miłość bliźniego, ład społeczny, skuteczność działania, sumienność, uczciwość, samodoskonalenie i rozwój zawodowy, lojalność, hierarchia wartości. Rozwijanie poczucia moralnych zobowiązań, jakie stawia praktyka zawodowa w różnych zawodach. Specyficzne zagadnienia związane z etyką danego zawodu. Przykłady dylematów etycznych i konfliktów wartości charakterystycznych dla danego zawodu. Nadużycia i naganne praktyki, które podważają zaufanie i naruszają etos zawodowy.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/ka zna istotę etyki zawodowej/etyki zawodu i podstawową terminologię z zakresu etyki zawodu.

Umiejętności

Student/ka dostrzega związki pomiędzy wartościami etycznymi a zachowaniami w praktyce zawodowej.

Potrafi analizować sytuacje profesjonalne pod kątem wyszukiwania ich aspektów etycznych.

Potrafi podjąć głębszy namysł nad szerszym kontekstem i konsekwencjami badań naukowych oraz odpowiedzialnością nauki/ odpowiedzialnością naukowca–badacza.

Kompetencje społeczne

Student/ka potrafi przyjąć aktywną postawę w sytuacjach dylematu etycznego w działalności profesjonalnej.

Zachowuje otwartość na krytyczny namysł nad własnymi oraz obecnymi w środowisku zawodowym standardami etycznymi.

Jest świadomy zobowiązań etycznych na etapie badań do pracy dyplomowej i na dalszych etapach pracy badawczej/ zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań, pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z zajęć i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Opis pomiaru efektów kształcenia na czas edukacji on-line:

- przygotowanie pisemnej pracy na temat: "Czy i dlaczego etyka zawodowa jest potrzebna w obszarze mediów cyfrowych/arteterapii? Uzasadnij swoje stanowisko odwołując się do 3 argumentów";

- cotygodniowe pisemne odpowiedzi na pytania i zagadnienia do zadanych lektur.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – po co etyka zawodowa, specyfika etyk zawodowych, etyki zawodowe jako etyki stosowane (2 godz.)

2. Społeczny wizerunek artysty, animatora kultury, arteterapeuty – opinie, wiedza, stereotypy, uprzedzenia (2 godz.)

3. Jak dobrze pomagać? - analiza kategorii pomocy w kontekście etycznym (2 godz.)

4. „Dobre praktyki" w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania zawodowego kodeksu etycznego dla konkretnej specjalności (2 godz.)

5. Próba wypracowania zawodowego wzoru osobowego dla konkretnej specjalności i jego krytyczna analiza (2 godz.)

6. Zakres i problematyka odpowiedzialności zawodowej (2 godz.)

7. Specyfika zawodowych dylematów etycznych (studia przypadków) (2 godz.)

8. Wyzwania, trudności, pokusy i pułapki w działaniach profesjonalnych - relatywizm etyczny, pluralizm wartości i postaw, utylitaryzm w życiu społecznym, nowe media (1 godz.)

Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom drogą elektroniczną w formie plików .pdf.

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. Tadeusz Kotarbiński, "Traktat o dobrej robocie", różne wydania.

5. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

7. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego, muzykoterapeuty).

Uwagi:

opis metod kształcenia: dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, prezentacja multimedialna.

opis metod kształcenia na czas edukacji on-line:

- przesyłanie studentom na adres emailowy lub przez pocztę USOS materiałów w postaci plików .pdf wraz z zagadnieniami i pytaniami do samodzielnego opracowania w formie pisemnej. Prowadzący po przeczytaniu prac konsultuje się mailowo z każdym studentem, jak również wysyła do całej grupy informację podsumowującą i uzupełniającą całość materiału (możliwość zgłaszania pytań, uwag i komentarzy przez pocztę APS;

- przesyłanie studentom na adres poczty elektronicznej do niektórych zajęć prezentacji Power Point z komentarzem (z możliwością zgłaszania pytań i uwag przez pocztę APS).

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 5 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5 godz.

inne zadania: 5 godz.

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz, Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Mateusz Kucz, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

opis sposobów pomiaru efektów kształcenia (edukacja zdalna, zajęcia odbywają się na platformie MS Teams):

- ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, znajomość literatury przedmiotu, realizację zadań w grupach;

- przeprowadzone za pośrednictwem platformy MS Forms pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z zajęć i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów z zakresu etyki zawodowej i ich interpretacji.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – po co etyka zawodowa, specyfika etyk zawodowych, etyki zawodowe jako etyki stosowane (1 godz.)

2. Jak dobrze pomagać? - analiza kategorii pomocy w kontekście etycznym (2 godz.)

3. Społeczny wizerunek grupy zawodowej – opinie, wiedza, stereotypy, uprzedzenia (2 godz.)

4. „Dobre praktyki" w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania zawodowego kodeksu etycznego dla konkretnej grupy zawodowej (2 godz.)

5. Próba wypracowania zawodowego wzoru osobowego i jego krytyczna analiza (2 godz.)

6. Specyfika zawodowych dylematów etycznych (studia przypadków) (2 godz.)

7. Zakres i problematyka odpowiedzialności zawodowej; wartości w pracy wychowawczej (2 godz.)

8. Wyzwania, trudności, pokusy i pułapki w działaniach profesjonalnych - relatywizm etyczny, pluralizm wartości i postaw, utylitaryzm w życiu społecznym (2 godz.)

Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom w formie linków lub plików .pdf za pośrednictwem platformy MS Teams:

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. Tadeusz Kotarbiński, "Traktat o dobrej robocie", różne wydania.

5. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

7. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego, muzykoterapeuty).

8. Philipe Meirieu, "Moralne wybory nauczycieli: etyka i pedagogika", Warszawa 2003, wybrane rozdziały.

9. Paweł Czarnecki, "Moralne aspekty pracy wychowawczej", www.psychologia.net.pl..

10. Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski, "Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego", KOWEZiU, Warszawa 2005.

Uwagi:

opis metod kształcenia (edukacja zdalna):

- cotygodniowe przesyłanie za pośrednictwem platformy MS Teams (zadania) materiałów wraz z zagadnieniami, pytaniami przygotowanymi pod kątem dyskusji prowadzonej na zajęciach;

- w trakcie zajęć: dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach za pośrednictwem platformy MS Teams;

- udostępnianie w trakcie zajęć za pośrednictwem platformy MS Teams przygotowanych przez prowadzącego prezentacji multimedialnych uzupełniających wiedzę z zakresu tematycznego poruszanego na zajęciach.

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 10 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5 godz.

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

opis sposobów pomiaru efektów kształcenia (edukacja zdalna, zajęcia odbywają się na platformie MS Teams):

- ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, znajomość literatury przedmiotu, realizację zadań w grupach;

- przeprowadzone za pośrednictwem platformy MS Forms pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z zajęć i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów z zakresu etyki zawodowej i ich interpretacji.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – specyfika etyk zawodowych, etyki zawodowe jako etyki stosowane (2 godz.)

2. Społeczny wizerunek artysty, animatora kultury, arteterapeuty – opinie, wiedza, stereotypy, uprzedzenia (2 godz.)

2. Jak dobrze pomagać? - analiza kategorii pomocy w kontekście etycznym i zawodowym (2 godz.)

4. „Dobre praktyki" w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania zawodowego kodeksu etycznego dla konkretnej specjalności (2 godz.)

5. Próba wypracowania zawodowego wzoru osobowego dla konkretnej specjalności i jego krytyczna analiza (2 godz.)

6. Problematyka odpowiedzialności zawodowej, czyli w stronę etosu twórczości artystycznej i działalności kulturowej (2 godz.)

7. Specyfika zawodowych dylematów etycznych (studia przypadków) (2 godz.)

8. Po co etyka zawodowa? Podsumowanie (1 godz.)

Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom w formie linków lub plików .pdf za pośrednictwem platformy MS Teams:

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. Tadeusz Kotarbiński, "Traktat o dobrej robocie", różne wydania.

5. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

7. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego, terapeuty, arteterapeuty).

Uwagi:

opis metod kształcenia (edukacja zdalna):

- cotygodniowe przesyłanie za pośrednictwem platformy MS Teams (zadania) materiałów wraz z zagadnieniami, pytaniami przygotowanymi pod kątem dyskusji prowadzonej na zajęciach;

- w trakcie zajęć: dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach za pośrednictwem platformy MS Teams;

- udostępnianie w trakcie zajęć za pośrednictwem platformy MS Teams przygotowanych przez prowadzącego prezentacji multimedialnych uzupełniających wiedzę z zakresu tematycznego poruszanego na zajęciach.

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 5 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5 godz.

inne zadania: 5 godz.

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań, pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z zajęć i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Opis pomiaru efektów kształcenia na czas edukacji on-line:

- przygotowanie pisemnej pracy na temat: "Czy i dlaczego etyka zawodowa jest potrzebna w obszarze mediów cyfrowych/arteterapii? Uzasadnij swoje stanowisko odwołując się do 3 argumentów";

- cotygodniowe pisemne odpowiedzi na pytania i zagadnienia do zadanych lektur.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – po co etyka zawodowa, specyfika etyk zawodowych, etyki zawodowe jako etyki stosowane (2 godz.)

2. Społeczny wizerunek artysty, animatora kultury, arteterapeuty – opinie, wiedza, stereotypy, uprzedzenia (2 godz.)

3. Jak dobrze pomagać? - analiza kategorii pomocy w kontekście etycznym (2 godz.)

4. „Dobre praktyki" w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania zawodowego kodeksu etycznego dla konkretnej specjalności (2 godz.)

5. Próba wypracowania zawodowego wzoru osobowego dla konkretnej specjalności i jego krytyczna analiza (2 godz.)

6. Zakres i problematyka odpowiedzialności zawodowej (2 godz.)

7. Specyfika zawodowych dylematów etycznych (studia przypadków) (2 godz.)

8. Wyzwania, trudności, pokusy i pułapki w działaniach profesjonalnych - relatywizm etyczny, pluralizm wartości i postaw, utylitaryzm w życiu społecznym, nowe media (1 godz.)

Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom drogą elektroniczną w formie plików .pdf.

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. Tadeusz Kotarbiński, "Traktat o dobrej robocie", różne wydania.

5. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

7. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego, muzykoterapeuty).

Uwagi:

opis metod kształcenia: dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, prezentacja multimedialna.

opis metod kształcenia na czas edukacji on-line:

- przesyłanie studentom na adres emailowy lub przez pocztę USOS materiałów w postaci plików .pdf wraz z zagadnieniami i pytaniami do samodzielnego opracowania w formie pisemnej. Prowadzący po przeczytaniu prac konsultuje się mailowo z każdym studentem, jak również wysyła do całej grupy informację podsumowującą i uzupełniającą całość materiału (możliwość zgłaszania pytań, uwag i komentarzy przez pocztę APS;

- przesyłanie studentom na adres poczty elektronicznej do niektórych zajęć prezentacji Power Point z komentarzem (z możliwością zgłaszania pytań i uwag przez pocztę APS).

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 5 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5 godz.

inne zadania: 5 godz.

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Mateusz Kucz, Katarzyna Łukaszewska, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia

- ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, znajomość literatury przedmiotu, realizację zadań w grupach;

- aktywność na zajęciach wymagająca wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów z zakresu etyki zawodowej i ich interpretacji.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – po co etyka zawodowa, specyfika etyk zawodowych, etyki zawodowe jako etyki stosowane (1 godz.)

2. Jak dobrze pomagać? - analiza kategorii pomocy w kontekście etycznym (2 godz.)

3. Społeczny wizerunek grupy zawodowej – opinie, wiedza, stereotypy, uprzedzenia (2 godz.)

4. „Dobre praktyki" w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania zawodowego kodeksu etycznego dla konkretnej grupy zawodowej (2 godz.)

5. Próba wypracowania zawodowego wzoru osobowego i jego krytyczna analiza (2 godz.)

6. Specyfika zawodowych dylematów etycznych (studia przypadków) (2 godz.)

7. Zakres i problematyka odpowiedzialności zawodowej; wartości w pracy wychowawczej (2 godz.)

8. Wyzwania, trudności, pokusy i pułapki w działaniach profesjonalnych - relatywizm etyczny, pluralizm wartości i postaw, utylitaryzm w życiu społecznym (2 godz.)

Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom w formie linków lub plików .pdf za pośrednictwem platformy MS Teams:

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. Tadeusz Kotarbiński, "Traktat o dobrej robocie", różne wydania.

5. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

7. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego, muzykoterapeuty).

8. Philipe Meirieu, "Moralne wybory nauczycieli: etyka i pedagogika", Warszawa 2003, wybrane rozdziały.

9. Paweł Czarnecki, "Moralne aspekty pracy wychowawczej", www.psychologia.net.pl..

10. Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski, "Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego", KOWEZiU, Warszawa 2005.

Uwagi:

opis metod kształcenia:

- cotygodniowe przesyłanie za pośrednictwem USOS Mail materiały wraz z zagadnieniami.

- w trakcie zajęć: dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach.

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 10 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5 godz.

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Łukaszewska, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia

- ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, znajomość literatury przedmiotu, realizację zadań w grupach;

- aktywność na zajęciach wymagająca wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów z zakresu etyki zawodowej i ich interpretacji.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – po co etyka zawodowa, specyfika etyk zawodowych, etyki zawodowe jako etyki stosowane (1 godz.)

2. Jak dobrze pomagać? - analiza kategorii pomocy w kontekście etycznym (2 godz.)

3. Społeczny wizerunek grupy zawodowej – opinie, wiedza, stereotypy, uprzedzenia (2 godz.)

4. „Dobre praktyki" w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania zawodowego kodeksu etycznego dla konkretnej grupy zawodowej (2 godz.)

5. Próba wypracowania zawodowego wzoru osobowego i jego krytyczna analiza (2 godz.)

6. Specyfika zawodowych dylematów etycznych (studia przypadków) (2 godz.)

7. Zakres i problematyka odpowiedzialności zawodowej; wartości w pracy wychowawczej (2 godz.)

8. Wyzwania, trudności, pokusy i pułapki w działaniach profesjonalnych - relatywizm etyczny, pluralizm wartości i postaw, utylitaryzm w życiu społecznym (2 godz.)

Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom w formie linków lub plików .pdf za pośrednictwem platformy MS Teams:

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. Tadeusz Kotarbiński, "Traktat o dobrej robocie", różne wydania.

5. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

7. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego, muzykoterapeuty).

8. Philipe Meirieu, "Moralne wybory nauczycieli: etyka i pedagogika", Warszawa 2003, wybrane rozdziały.

9. Paweł Czarnecki, "Moralne aspekty pracy wychowawczej", www.psychologia.net.pl..

10. Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski, "Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego", KOWEZiU, Warszawa 2005.

Uwagi:

opis metod kształcenia:

- cotygodniowe przesyłanie za pośrednictwem USOS Mail materiały wraz z zagadnieniami.

- w trakcie zajęć: dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach.

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 10 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5 godz.

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Mateusz Kucz, Katarzyna Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia

- ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, znajomość literatury przedmiotu, realizację zadań w grupach;

- aktywność na zajęciach wymagająca wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów z zakresu etyki zawodowej i ich interpretacji.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – po co etyka w zawodzie; etyka zawodowa a deontologia zawodu; czym jest zawód zaufania publicznego; zobowiązania etyczne w zawodzie

2. Wychowanie do wartości – analiza wybranych teorii pedagogicznych pod kątem ich aksjologicznych preferencji

3. Próba wypracowania wzoru osobowego przedstawiciela konkretnej specjalności i jego krytyczna analiza – wartości i cnoty budujące etos zawodu ; przywary niszczące etos zawodowy

4. „Dobre praktyki” w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania kodeksu etycznego dla zawodu konkretnej specjalności

5. Specyfika dylematów etycznych w pracy w konkretnej specjalności (studia przypadków)

Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom drogą elektroniczną w formie plików .pdf.

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. Tadeusz Kotarbiński, "Traktat o dobrej robocie", różne wydania.

5. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

7. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego, muzykoterapeuty).

Uwagi:

- przesyłanie za pośrednictwem USOS Mail materiały wraz z zagadnieniami.

- w trakcie zajęć: dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach.

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 10 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5 godz.

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań, pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z zajęć i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Opis pomiaru efektów kształcenia na czas edukacji on-line:

- przygotowanie pisemnej pracy na temat: "Czy i dlaczego etyka zawodowa jest potrzebna w obszarze mediów cyfrowych/arteterapii? Uzasadnij swoje stanowisko odwołując się do 3 argumentów";

- cotygodniowe pisemne odpowiedzi na pytania i zagadnienia do zadanych lektur.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – po co etyka zawodowa, specyfika etyk zawodowych, etyki zawodowe jako etyki stosowane (2 godz.)

2. Społeczny wizerunek artysty, animatora kultury, arteterapeuty – opinie, wiedza, stereotypy, uprzedzenia (2 godz.)

3. Jak dobrze pomagać? - analiza kategorii pomocy w kontekście etycznym (2 godz.)

4. „Dobre praktyki" w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania zawodowego kodeksu etycznego dla konkretnej specjalności (2 godz.)

5. Próba wypracowania zawodowego wzoru osobowego dla konkretnej specjalności i jego krytyczna analiza (2 godz.)

6. Zakres i problematyka odpowiedzialności zawodowej (2 godz.)

7. Specyfika zawodowych dylematów etycznych (studia przypadków) (2 godz.)

8. Wyzwania, trudności, pokusy i pułapki w działaniach profesjonalnych - relatywizm etyczny, pluralizm wartości i postaw, utylitaryzm w życiu społecznym, nowe media (1 godz.)

Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom drogą elektroniczną w formie plików .pdf.

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. Tadeusz Kotarbiński, "Traktat o dobrej robocie", różne wydania.

5. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

7. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego, muzykoterapeuty).

Uwagi:

opis metod kształcenia: dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, prezentacja multimedialna.

opis metod kształcenia na czas edukacji on-line:

- przesyłanie studentom na adres emailowy lub przez pocztę USOS materiałów w postaci plików .pdf wraz z zagadnieniami i pytaniami do samodzielnego opracowania w formie pisemnej. Prowadzący po przeczytaniu prac konsultuje się mailowo z każdym studentem, jak również wysyła do całej grupy informację podsumowującą i uzupełniającą całość materiału (możliwość zgłaszania pytań, uwag i komentarzy przez pocztę APS;

- przesyłanie studentom na adres poczty elektronicznej do niektórych zajęć prezentacji Power Point z komentarzem (z możliwością zgłaszania pytań i uwag przez pocztę APS).

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 5 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5 godz.

inne zadania: 5 godz.

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz, Katarzyna Łukaszewska, Piotr Rosół, Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Mateusz Kucz, Katarzyna Łukaszewska, Piotr Rosół, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia

- ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, znajomość literatury przedmiotu, realizację zadań w grupach;

- aktywność na zajęciach wymagająca wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów z zakresu etyki zawodowej i ich interpretacji.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – po co etyka zawodowa, specyfika etyk zawodowych, etyki zawodowe jako etyki stosowane (1 godz.)

2. Jak dobrze pomagać? - analiza kategorii pomocy w kontekście etycznym (2 godz.)

3. Społeczny wizerunek grupy zawodowej – opinie, wiedza, stereotypy, uprzedzenia (2 godz.)

4. „Dobre praktyki" w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania zawodowego kodeksu etycznego dla konkretnej grupy zawodowej (2 godz.)

5. Próba wypracowania zawodowego wzoru osobowego i jego krytyczna analiza (2 godz.)

6. Specyfika zawodowych dylematów etycznych (studia przypadków) (2 godz.)

7. Zakres i problematyka odpowiedzialności zawodowej; wartości w pracy wychowawczej (2 godz.)

8. Wyzwania, trudności, pokusy i pułapki w działaniach profesjonalnych - relatywizm etyczny, pluralizm wartości i postaw, utylitaryzm w życiu społecznym (2 godz.)

Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom w formie linków lub plików .pdf za pośrednictwem platformy MS Teams:

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. Tadeusz Kotarbiński, "Traktat o dobrej robocie", różne wydania.

5. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

7. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego, muzykoterapeuty).

8. Philipe Meirieu, "Moralne wybory nauczycieli: etyka i pedagogika", Warszawa 2003, wybrane rozdziały.

9. Paweł Czarnecki, "Moralne aspekty pracy wychowawczej", www.psychologia.net.pl..

10. Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski, "Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego", KOWEZiU, Warszawa 2005.

Uwagi:

opis metod kształcenia:

- cotygodniowe przesyłanie za pośrednictwem USOS Mail materiały wraz z zagadnieniami.

- w trakcie zajęć: dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach.

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 10 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5 godz.

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska, Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Karolina Jasser-Borowska, Katarzyna Łukaszewska, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia

- ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, znajomość literatury przedmiotu, realizację zadań w grupach;

- aktywność na zajęciach wymagająca wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów z zakresu etyki zawodowej i ich interpretacji.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – po co etyka zawodowa, specyfika etyk zawodowych, etyki zawodowe jako etyki stosowane (1 godz.)

2. Jak dobrze pomagać? - analiza kategorii pomocy w kontekście etycznym (2 godz.)

3. Społeczny wizerunek grupy zawodowej – opinie, wiedza, stereotypy, uprzedzenia (2 godz.)

4. „Dobre praktyki" w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania zawodowego kodeksu etycznego dla konkretnej grupy zawodowej (2 godz.)

5. Próba wypracowania zawodowego wzoru osobowego i jego krytyczna analiza (2 godz.)

6. Specyfika zawodowych dylematów etycznych (studia przypadków) (2 godz.)

7. Zakres i problematyka odpowiedzialności zawodowej; wartości w pracy wychowawczej (2 godz.)

8. Wyzwania, trudności, pokusy i pułapki w działaniach profesjonalnych - relatywizm etyczny, pluralizm wartości i postaw, utylitaryzm w życiu społecznym (2 godz.)

Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom w formie linków lub plików .pdf za pośrednictwem platformy MS Teams:

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. Tadeusz Kotarbiński, "Traktat o dobrej robocie", różne wydania.

5. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

7. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego, muzykoterapeuty).

8. Philipe Meirieu, "Moralne wybory nauczycieli: etyka i pedagogika", Warszawa 2003, wybrane rozdziały.

9. Paweł Czarnecki, "Moralne aspekty pracy wychowawczej", www.psychologia.net.pl..

10. Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski, "Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego", KOWEZiU, Warszawa 2005.

Uwagi:

opis metod kształcenia:

- cotygodniowe przesyłanie za pośrednictwem USOS Mail materiały wraz z zagadnieniami.

- w trakcie zajęć: dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach.

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 10 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5 godz.

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz, Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Mateusz Kucz, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań, pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z zajęć i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Opis pomiaru efektów kształcenia na czas edukacji on-line:

- przygotowanie pisemnej pracy na temat: "Czy i dlaczego etyka zawodowa jest potrzebna w obszarze mediów cyfrowych/arteterapii? Uzasadnij swoje stanowisko odwołując się do 3 argumentów";

- cotygodniowe pisemne odpowiedzi na pytania i zagadnienia do zadanych lektur.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – po co etyka zawodowa, specyfika etyk zawodowych, etyki zawodowe jako etyki stosowane, etyka zawodu a deontologia zawodu (3 godz.)

2. Jak dobrze pomagać? - analiza kategorii pomocy w kontekście etycznym (3 godz.)

3. „Dobre praktyki" w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania zawodowego kodeksu etycznego dla konkretnej specjalności (3 godz.)

4. Próba wypracowania zawodowego wzoru osobowego dla konkretnej specjalności i jego krytyczna analiza (3 godz.)

5. Specyfika zawodowych dylematów etycznych (studia przypadków) (2 godz.)

8. Podsumowanie. Wartości w procesie wychowawczym (1 godz.)

Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom drogą elektroniczną w formie plików .pdf.

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. Tadeusz Kotarbiński, "Traktat o dobrej robocie", różne wydania.

5. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

7. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego).

Uwagi:

opis metod kształcenia: dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, prezentacja multimedialna.

opis metod kształcenia na czas edukacji on-line:

- przesyłanie studentom na adres emailowy lub przez pocztę USOS materiałów w postaci plików .pdf wraz z zagadnieniami i pytaniami do samodzielnego opracowania w formie pisemnej. Prowadzący po przeczytaniu prac konsultuje się mailowo z każdym studentem, jak również wysyła do całej grupy informację podsumowującą i uzupełniającą całość materiału (możliwość zgłaszania pytań, uwag i komentarzy przez pocztę APS;

- przesyłanie studentom na adres poczty elektronicznej do niektórych zajęć prezentacji Power Point z komentarzem (z możliwością zgłaszania pytań i uwag przez pocztę APS).

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 5 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5 godz.

inne zadania: 5 godz.

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań, pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z zajęć i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Opis pomiaru efektów kształcenia na czas edukacji on-line:

- przygotowanie pisemnej pracy na temat: "Czy i dlaczego etyka zawodowa jest potrzebna w obszarze mediów cyfrowych/arteterapii? Uzasadnij swoje stanowisko odwołując się do 3 argumentów";

- cotygodniowe pisemne odpowiedzi na pytania i zagadnienia do zadanych lektur.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – po co etyka zawodowa, specyfika etyk zawodowych, etyki zawodowe jako etyki stosowane, etyka zawodu a deontologia zawodu (3 godz.)

2. Jak dobrze pomagać? - analiza kategorii pomocy w kontekście etycznym (3 godz.)

3. „Dobre praktyki" w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania zawodowego kodeksu etycznego dla konkretnej specjalności (3 godz.)

4. Próba wypracowania zawodowego wzoru osobowego dla konkretnej specjalności i jego krytyczna analiza (3 godz.)

5. Specyfika zawodowych dylematów etycznych (studia przypadków) (2 godz.)

8. Podsumowanie. Wartości w procesie wychowawczym (1 godz.)

Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom drogą elektroniczną w formie plików .pdf.

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. Tadeusz Kotarbiński, "Traktat o dobrej robocie", różne wydania.

5. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

7. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego).

Uwagi:

opis metod kształcenia: dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, prezentacja multimedialna.

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 5 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5 godz.

inne zadania: 5 godz.

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz, Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Karolina Jasser-Borowska, Mateusz Kucz, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia

- ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, znajomość literatury przedmiotu, realizację zadań w grupach;

- aktywność na zajęciach wymagająca wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów z zakresu etyki zawodowej i ich interpretacji.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – po co etyka zawodowa, specyfika etyk zawodowych, etyki zawodowe jako etyki stosowane (1 godz.)

2. Jak dobrze pomagać? - analiza kategorii pomocy w kontekście etycznym (2 godz.)

3. Społeczny wizerunek grupy zawodowej – opinie, wiedza, stereotypy, uprzedzenia (2 godz.)

4. „Dobre praktyki" w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania zawodowego kodeksu etycznego dla konkretnej grupy zawodowej (2 godz.)

5. Próba wypracowania zawodowego wzoru osobowego i jego krytyczna analiza (2 godz.)

6. Specyfika zawodowych dylematów etycznych (studia przypadków) (2 godz.)

7. Zakres i problematyka odpowiedzialności zawodowej; wartości w pracy wychowawczej (2 godz.)

8. Wyzwania, trudności, pokusy i pułapki w działaniach profesjonalnych - relatywizm etyczny, pluralizm wartości i postaw, utylitaryzm w życiu społecznym (2 godz.)

Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom w formie linków lub plików .pdf za pośrednictwem platformy MS Teams:

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. Tadeusz Kotarbiński, "Traktat o dobrej robocie", różne wydania.

5. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

7. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego, muzykoterapeuty).

8. Philipe Meirieu, "Moralne wybory nauczycieli: etyka i pedagogika", Warszawa 2003, wybrane rozdziały.

9. Paweł Czarnecki, "Moralne aspekty pracy wychowawczej", www.psychologia.net.pl..

10. Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski, "Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego", KOWEZiU, Warszawa 2005.

Uwagi:

opis metod kształcenia:

- cotygodniowe przesyłanie za pośrednictwem USOS Mail materiały wraz z zagadnieniami.

- w trakcie zajęć: dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach.

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 10 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5 godz.

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Helena Ciążela, Mateusz Kucz, Katarzyna Łukaszewska, Piotr Rosół, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia

- ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, znajomość literatury przedmiotu, realizację zadań w grupach;

- aktywność na zajęciach wymagająca wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów z zakresu etyki zawodowej i ich interpretacji.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – po co etyka zawodowa, specyfika etyk zawodowych, etyki zawodowe jako etyki stosowane (1 godz.)

2. Jak dobrze pomagać? - analiza kategorii pomocy w kontekście etycznym (2 godz.)

3. Społeczny wizerunek grupy zawodowej – opinie, wiedza, stereotypy, uprzedzenia (2 godz.)

4. „Dobre praktyki" w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania zawodowego kodeksu etycznego dla konkretnej grupy zawodowej (2 godz.)

5. Próba wypracowania zawodowego wzoru osobowego i jego krytyczna analiza (2 godz.)

6. Specyfika zawodowych dylematów etycznych (studia przypadków) (2 godz.)

7. Zakres i problematyka odpowiedzialności zawodowej; wartości w pracy wychowawczej (2 godz.)

8. Wyzwania, trudności, pokusy i pułapki w działaniach profesjonalnych - relatywizm etyczny, pluralizm wartości i postaw, utylitaryzm w życiu społecznym (2 godz.)

Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom w formie linków lub plików .pdf za pośrednictwem platformy MS Teams:

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. Tadeusz Kotarbiński, "Traktat o dobrej robocie", różne wydania.

5. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

7. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego, muzykoterapeuty).

8. Philipe Meirieu, "Moralne wybory nauczycieli: etyka i pedagogika", Warszawa 2003, wybrane rozdziały.

9. Paweł Czarnecki, "Moralne aspekty pracy wychowawczej", www.psychologia.net.pl..

10. Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski, "Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego", KOWEZiU, Warszawa 2005.

Uwagi:

opis metod kształcenia:

- cotygodniowe przesyłanie za pośrednictwem USOS Mail materiały wraz z zagadnieniami.

- w trakcie zajęć: dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach.

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 10 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5 godz.

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Karolina Jasser-Borowska, Mateusz Kucz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań, pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z zajęć i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Opis pomiaru efektów kształcenia na czas edukacji on-line:

- przygotowanie pisemnej pracy na temat: "Czy i dlaczego etyka zawodowa jest potrzebna w obszarze mediów cyfrowych/arteterapii? Uzasadnij swoje stanowisko odwołując się do 3 argumentów";

- cotygodniowe pisemne odpowiedzi na pytania i zagadnienia do zadanych lektur.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – po co etyka zawodowa, specyfika etyk zawodowych, etyki zawodowe jako etyki stosowane, etyka zawodu a deontologia zawodu (3 godz.)

2. Jak dobrze pomagać? - analiza kategorii pomocy w kontekście etycznym (3 godz.)

3. „Dobre praktyki" w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania zawodowego kodeksu etycznego dla konkretnej specjalności (3 godz.)

4. Próba wypracowania zawodowego wzoru osobowego dla konkretnej specjalności i jego krytyczna analiza (3 godz.)

5. Specyfika zawodowych dylematów etycznych (studia przypadków) (2 godz.)

8. Podsumowanie. Wartości w procesie wychowawczym (1 godz.)

Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom drogą elektroniczną w formie plików .pdf.

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. Tadeusz Kotarbiński, "Traktat o dobrej robocie", różne wydania.

5. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

7. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego).

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, prezentacja multimedialna.

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 5 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5 godz.

inne zadania: 5 godz.

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Karolina Jasser-Borowska, Piotr Rosół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań, pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z zajęć i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Opis pomiaru efektów kształcenia na czas edukacji on-line:

- przygotowanie pisemnej pracy na temat: "Czy i dlaczego etyka zawodowa jest potrzebna w obszarze mediów cyfrowych/arteterapii? Uzasadnij swoje stanowisko odwołując się do 3 argumentów";

- cotygodniowe pisemne odpowiedzi na pytania i zagadnienia do zadanych lektur.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – po co etyka zawodowa, specyfika etyk zawodowych, etyki zawodowe jako etyki stosowane, etyka zawodu a deontologia zawodu (3 godz.)

2. Jak dobrze pomagać? - analiza kategorii pomocy w kontekście etycznym (3 godz.)

3. „Dobre praktyki" w zawodzie – krytyczna analiza istniejących kodeksów i próba wypracowania zawodowego kodeksu etycznego dla konkretnej specjalności (3 godz.)

4. Próba wypracowania zawodowego wzoru osobowego dla konkretnej specjalności i jego krytyczna analiza (3 godz.)

5. Specyfika zawodowych dylematów etycznych (studia przypadków) (2 godz.)

8. Podsumowanie. Wartości w procesie wychowawczym (1 godz.)

Literatura:

Literatura przedmiotu przesyłana studentom drogą elektroniczną w formie plików .pdf.

1. Maria Ossowska, "Wzór demokraty", Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.

2. Ija Lazari-Pawłowska, "Etyki zawodowe jako role społeczne", [w:] tejże, „Etyka. Pisma wybrane”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 84-91.

3. Tadeusz Kotarbiński, "Jak i dlaczego powstała etyka niezależna z wzorem naczelnym spolegliwego opiekuna?", "Opiekun spolegliwy", [w:] tegoż, „Pisma etyczne”, Ossolineum, Wrocław 1987.

4. Tadeusz Kotarbiński, "Traktat o dobrej robocie", różne wydania.

5. „Wokół etyki zawodowej”, dyskusja redakcyjna, [w:] „Etyka” nr 27, 1994, s. 167-195.

6. Jacek Hołówka, "O pomocy w potrzebie", [w:] "O wartościach, normach i problemach moralnych", red. M. Środa, PWN, 1994.

7. Kodeksy etyczne różnych zawodów zaufania publicznego (m.in. lekarza, nauczyciela, psychologa, pracownika socjalnego).

Uwagi:

opis metod kształcenia: dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, prezentacja multimedialna.

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 5 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5 godz.

inne zadania: 5 godz.

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska, Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Katarzyna Łukaszewska, Piotr Rosół, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska, Piotr Rosół
Prowadzący grup: Karolina Jasser-Borowska, Katarzyna Łukaszewska, Piotr Rosół, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Karolina Jasser-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Łukaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)