Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bliskie związki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-FF-BLZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bliskie związki
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Fakultatywne dla III r. SC, stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

1. Rodzaje bliskich związków i ich znaczenie.

2. Powody kojarzenia się ludzi w pary – teoria ewolucyjna.

3. Miłość jako istota bliskich związków.

4. Pragnienie miłości i sztuka wyboru.

5. Wyznaczniki atrakcyjności.

6. Oczekiwania kobiet vs. oczekiwania mężczyzn w bliskich zwiazkach.

7. Przyciąganie partnera i pozostawanie razem.

8. Ukryte strategie seksualne kobiet i naturalna sztuka uwodzenia.

9. Dynamika związku miłosnego.

10. Trójskładnikowa teoria miłości.

11. Fazy związku miłosnego.

12. Budowanie bliskiego związku.

13. Pułapki zagrażające związkowi: dobroczynności, bezkonfliktowości, obowiązku, sprawiedliwości.

14. Strategie reagowania na niezadowolenie w związku.

15. Chemia miłości.

16. Paradoks zazdrości w związkach.

17. Bliskie związki i wpływ społeczny.

18. Miłość i manipulacja.

19. Specyfika fenomenu władzy w bliskich związkach.

20. Gry i transakcje w bliskich związkach.

Literatura:

Obowiązkowa:

H. Fisher, Anatomia miłości. Nowe spojrzenie. Opowieść o dobieraniu się w pary, małżeństwie i skokach w bok, Rebis, Poznań 2017.

E. Mandal, Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

B. Wojciszke, Psychologia miłości, GWP, Gdańsk 2012.

Uzupełniająca:

G. Chapman, 5 języków miłości, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2014.

D. M. Buss, Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary, GWP, 2014.

L. Lowndes, Chemia miłości, Rebis 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanych stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające relacje w bliskich związkach.

Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii społecznej dotyczącej bliskich związków.

Rozumie procesy zachodzące w związkach.

Zna główne teorie i badania z zakresu psychologii społecznej dotyczące bliskich związków.

Umiejętności

Student potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii

Student potrafi brać udział w debacie -przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich

Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywanych przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji oraz dobór i stosowanie właściwych metod i narzędzi.

Student potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z zakresu wybranej specjalności

Student potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych dotyczących bliskich związków.

Student potrafi zinterpretować społeczne zachowania osób i procesy zachodzące w bliskich związkach.

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób refleksyjny, odpowiedzialny z troską o najbliższych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska
Prowadzący grup: Magdalena Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposoby pomiaru efektów kształcenia - udział w dyskusji, przygotowanie pracy zaliczeniowej, aktywność na zajęciach

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Kryteria doboru partnera

3. Różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami

4. Przemiany związku

5. Wpływ narodzin dziecka na związek

6. Związki nieformalne- kohabitacje

7. Komunikacja w związku – koncepcja NVC

8. Rozstania. Rozwody.

9. Relacje w rodzinach rekonstruowanych (pachworkowych)

10. Różnice indywidualne w związkach. Koncepcja 5 języków miłości Chapmana.

11. Przemoc w związku

12. Zazdrość w związku

Literatura:

H. Fisher, Anatomia miłości. Nowe spojrzenie. Opowieść o dobieraniu się w pary, małżeństwie i skoku w bok, Wydawnictwo Rebis, s. 31-57., s. 102-142

A. Lewandowska –Walter, Rodzina zrekonstruowana,, [w] I. Janicka, H. Liberska, Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014. S. 305-330.

D. Duch-Krzystoszek, Kto rządzi w rodzinie, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2007, s. 199-245 (Przemoc fizyczna w małżeństwie)

M.B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010. Wydanie II rozszerzone,

B. Wojciszke, Psychologia miłości GWP, Sopot 2019 , s. 254-266 (Zazdrość)

B. Wojciszke, Psychologia miłości GWP, Sopot 2019 , s. 9-39,. (Przemiany miłości)

A. Kwak, Współczesne związki heteroseksualne, małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014 s. 193-296

M. Sikorska, Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce - rekonstrukcja codzienności Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, s. 140-151

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska
Prowadzący grup: Magdalena Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria doboru partnera.

Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami

Wybrane współczesne koncepcje teoretyczne dotyczące bliskich związków i miłości

Przemiany związku

Związki nieformalne a małżeństwa, dobrowolna bezdzietność, związki typu LAT

Komunikacja w związku – koncepcja NVC

Związki nieheterosekualne

Rodziny z wyboru w Polsce.

Rozstania. Rozwody.

Rodzina zrekonstruowana (pachworkowa)

Różnice indywidualne a bliskie związki. Języki miłości.

Podział obowiązków domowych w związkach

Konflikty, przemoc w związku

Bliskie związki w dobie pandemii COVID-19,

Bliskie związki w sieci

Pełny opis:

Kryteria doboru partnera.

Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami

Wybrane współczesne koncepcje teoretyczne dotyczące bliskich związków i miłości - trójczynnikowa teoria miłości R. Sternberga, typy miłości J. Lee

Przemiany związku, fazy związku. Zakochanie, romantyczne początki, związek kompletny, związek przyjacielski, związek pusty,

Wpływ narodzin dziecka na relacje w bliskim związku

Rodzina tradycyjna, a alternatywne formy życia rodzinnego

Związki nieformalne a małżeństwa, dobrowolna bezdzietność, związki typu LAT

Komunikacja w związku – koncepcja NVC

Związki nieheterosekualne - Okazywanie uczuć, komunikacja i konflikty, praktyki zaręczynowoślubne)

Rodziny z wyboru w Polsce.

Rozstania. Rozwody.

Rodzina zrekonstruowana (pachworkowa)

Różnice indywidualne a bliskie związki. Języki miłości.

Podział obowiązków domowych w związkach

Konflikty, przemoc w związku

Zazdrość w związku

Bliskie związki w dobie pandemii COVID-19,

Bliskie związki w sieci

Literatura:

H. Fisher, Anatomia miłości. Nowe spojrzenie. Opowieść o dobieraniu się w pary, małżeństwie i skoku w bok, Wydawnictwo Rebis, s. 31-57.( Pragnienie miłości i kryteria wyboru), s. 220-242.(Płeć a sposób myślenia)

R.J. Sternberg, Dwuskładnikowa teoria miłości, [w] R. J. Sternberg, K. Weis, Nowa psychologia miłości, Biblioteka Moderatora, Taszów 2007,s. 275 – 296.

P. Olesiński, Psychologia kochania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, s. 15-38

C. Hendrick, S. S. Hendrick, Style miłości romantycznej, [w] R. J. Sternberg, K. Weis, Nowa psychologia miłości, Biblioteka Moderatora, Taszów 2007,s. 225-250.

B. Wojciszke, Psychologia miłości GWP, Sopot 2019 , s. 9-39,. (Przemiany miłości)

M. Sikorska, Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce - rekonstrukcja codzienności Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, s. 140-151

Kwak, Współczesne związki heteroseksualne, małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014 s. 193-296

M.B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010. Wydanie II rozszerzone,

A. Stasińska, Socjologia pary. Praktyki intymne w związkach nieheteroseksualnych, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2018, s. 66-81, s. 117-168, 200-214 (Okazywanie uczuć, komunikacja i konflikty, praktyki zaręczynowoślubne)

J. Mizielińska, M. Abramowicz, A. Stasińska, Rodziny z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych, Instytut Psychologii Pan, Warszawa 2014, s. 147-157.

H. Fisher, Anatomia miłości. Nowe spojrzenie. Opowieść o dobieraniu się w pary, małżeństwie i skoku w bok, Wydawnictwo Rebis, s. 102-122.

10. Rodziny rekonstruowane

A. Lewandowska –Walter, Rodzina zrekonstruowana,, [w] I. Janicka, H. Liberska, Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014. S. 305-330.

M. Chapman, Pięć języków miłości , Wydawnictwo Esprit, 2018.

B. Wojciszke, Psychologia miłości GWP, Sopot 2019 , s. 254-266 (Zazdrość)

K. Kacprzak, R. Leppert, Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, s. 49-70.

K. Kalinowska, Praktyki flirtu i podrywu, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018.

Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia odbywają się zdalnie w środę w godz. 13:30-15:00 w aplikacji Teams, link do zespołu

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1307aadb7f9842508e64bcb33d944174%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1ef2a676-7fd6-40a5-9baf-97cc9ff43c3b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska
Prowadzący grup: Magdalena Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.