Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problem przemocy, znęcania się i wykluczenia w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PZW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problem przemocy, znęcania się i wykluczenia w szkole
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Stosowane sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- zadania do wykonania w trakcie zajęć

- kolokwium na zakończenie (test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi)

- wykonanie projektu, którego rezultatem ma być materiał edukacyjny/ulotka informacyjna/plakat profilaktyczny.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Istota przemocy w szkole. Definicje (agresja, przemoc, bullying), typologia zachowań agresywnych, rodzaje przemocy. Agresja elektroniczna i właściwości nowych technologii.

2. Agresor w klasie szkolnej. Psychologiczne teorie zachowania agresywnego. Działania ukierunkowane na sprawców przemocy rówieśniczej.

3. Ofiara przemocy, znęcania się i wykluczenia w szkole. Bullying uprzedzeniowy. Obszary pracy

z ofiarą przemocy.

4. Wykluczenie rówieśnicze – istota, mechanizmy grupowe.

5. Uczniowie w roli świadków przemocy w szkole.

6. Szkoła – arena czy generator zachowań agresywnych? Czynniki związane z klimatem i kulturą szkoły. Nauczyciel wobec przemocy rówieśniczej.

7. Koncepcje wyjaśniające przemoc w szkole i implikacje dla profilaktyki.

Literatura:

Tłuściak-Deliowska A. (2017). Dręczenie szkolne. Społeczno-pedagogiczna analiza zjawiska. Warszawa: Wydawnictwo APS

Rigby, K. (2010). Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać? Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kraków: Wydawnictwo UJ

Olweus D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO

Komendant-Brodowska, A. (2014). Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań. Analizy IBE/01/2014

Urban B. (2012). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN

Deptuła M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: PWN

Surzykiewicz, J., (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: CMPP-P

Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Impuls

Kowalski R.M., Limber S.P., Agatston P.W., (2010), Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Tłuściak-Deliowska A. (2015). Nauczyciel a przemoc rówieśnicza wśród uczniów, „Ruch Pedagogiczny”, nr 3, s. 155-171.

Tłuściak-Deliowska A. (2014). Interwencja rówieśników w sytuacji dręczenia szkolnego. Rola czynników kontekstowych. Implikacje praktyczne. „Studia Edukacyjne”, nr 32, s. 303-320.

Kołodziejczyk J. (2004), Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, Kraków: Sophia

Literatura uzupełniająca:

Czemierowska-Koruba E. (2014), Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie przeciwdziałać, ORE

Kulesza M. (2012). Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Łódź: Wydawnictwo UŁ

Tłuściak-Deliowska A. (2017). Dręczenie rówieśników jako strategia osiągania własnych celów w świetle badań nad społeczną dominacją i działaniami przymuszającymi. „Rozprawy Społeczne”, tom 11, nr 6, s. 7-13.

Tłuściak-Deliowska A. (2014). Normy grupy rówieśniczej regulujące zachowanie się w sytuacji dręczenia szkolnego. „Psychologia Wychowawcza”, nr 6, s. 25-36.

Gaś, Z. (1999). Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. Katowice

Klaus W., Wykorzystanie sprawiedliwości naprawczej w zapobieganiu przemocy rówieśniczej w szkole. [w:] Mediacja, red. L. Mazowiecka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 334-359

Urban B., (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo UJ

Salmivalli, C. (2010). Bullying and the peer group: A review. „Aggression and Violent Behavior”. 15 (2), s.112-120

Borecka-Biernat D., (2013)(red.). Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości przezwyciężania. Warszawa: Difin

Borzucka-Sitkiewicz K. (2010). Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych). Katowice: Wydawnictwo UŚ

Krahe B. (2006). Agresja. Gdańsk: GWP

Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, nr 1 (26), 2009 (cały numer poświęcony cyberprzemocy)

Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, nr 1 (15), 2016 (cały poświęcony przemocy rówieśniczej)

Dąbkowska M., Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka – podręcznik dla nauczyciela. Toruń: WN UMK

Frączek A., Pufal-Struzik I., (1996)(red.). Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna. Kielce

Pufal-Struzik I. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Bjorkqvist K., Lagerspetz K.M.J., Kaukiainen A., (1992). Do girls manipulate and boys fight? Developmental trends in regard to direct and indirect aggression. „Aggressive Behavior”, 18(2), s. 117-127.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Umie zdefiniować zagadnienie agresji, przemocy, znęcania się, wykluczenia w szkole;

- Jest w stanie scharakteryzować determinanty indywidualne i sytuacyjne przemocy szkolnej;

- Zna i potrafi wymienić efekty przemocy i znęcania się dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiary a także dla grupy w której dochodzi do prześladowania;

- Potrafi opisać mechanizm powstawania przemocy w klasie i podstawowe procesy grupowe, które wspierają rozwój przemocy;

Umiejętności

- Umie analizować sytuację w grupie z przemocą z perspektywy społeczno-poznawczej;

- Potrafi korzystać z wiedzy teoretycznej na temat przemocy aby zaplanować i przeprowadzić interwencję w system klasowy i szkolny;

- Umie współpracować i kierować działaniami zespołu wychowawczego oraz rodziców w prewencji agresji oraz interwencji w sytuacji wystąpienia przemocy;

Kompetencje społeczne

- Potrafi współpracować w grupie zajęciowej;

- Postępuje zgodnie z zasadami etyki psychologa;

- Jest wrażliwy na potrzeby ofiar przemocy;

Metody i kryteria oceniania:

Uwagi:

Stosowane metody:

Mini-wykład, dyskusja w grupie i podgrupach, kierowana rozmowa dydaktyczna, metoda sytuacyjna (analiza przypadków), zadania problemowe, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne, praca z tekstem, prezentacja multimedialna, analiza filmu, projekt.

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do zaliczenia 20

Przygotowanie projektu 20

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bartoszak
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Stosowane sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- zadania do wykonania w trakcie zajęć

- kolokwium na zakończenie (test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi)

- wykonanie projektu, którego rezultatem ma być materiał edukacyjny/ulotka informacyjna/plakat profilaktyczny

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Agresja i przemoc w szkole. Definicje (agresja, bullying rówieśniczy), typologia zachowań agresywnych, rodzaje przemocy. Agresja elektroniczna i właściwości nowych technologii.

2. Agresor w klasie szkolnej. Psychologiczne teorie zachowania agresywnego. Działania ukierunkowane na sprawców przemocy rówieśniczej.

3. Ofiara przemocy, znęcania się i wykluczenia w szkole. Bullying uprzedzeniowy. Obszary pracy z ofiarą przemocy.

4. Wykluczenie rówieśnicze – istota, mechanizmy i role grupowe.

5. Uczniowie w roli świadków przemocy w szkole.

6. Szkoła – arena czy generator zachowań agresywnych? Czynniki związane z klimatem i kulturą szkoły. Nauczyciel wobec przemocy rówieśniczej.

7. Klimat szkoły a zachowania agresywne, narzędzia do badania klimatu w szkole.

8. Moralność a przemoc - wyniki badań prowadzonych w szkołach.

9. Koncepcje wyjaśniające przemoc w szkole oraz implikacje dla profilaktyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

WIEDZA:

- Umie zdefiniować zagadnienie agresji, przemocy, znęcania się, wykluczenia w szkole;

- Jest w stanie scharakteryzować determinanty indywidualne i sytuacyjne przemocy szkolnej;

- Zna i potrafi wymienić konsekwencje przemocy i znęcania się dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiary, a także dla grupy w której dochodzi do prześladowania;

- Potrafi opisać mechanizm powstawania przemocy w klasie i podstawowe procesy grupowe, które wspierają rozwój przemocy

UMIEJĘTNOŚCI:

- Umie analizować sytuację w grupie z przemocą z perspektywy społeczno-poznawczej;

- Potrafi korzystać z wiedzy teoretycznej na temat przemocy, aby zaplanować i przeprowadzić interwencję w system klasowy i szkolny;

- Umie współpracować i kierować działaniami w prewencji agresji oraz interwencji w sytuacji wystąpienia przemocy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Potrafi współpracować w grupie zajęciowej;

- Postępuje zgodnie z zasadami etyki psychologa;

- Jest wrażliwy na potrzeby ofiar przemocy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Tłuściak-Deliowska A. (2017). Dręczenie szkolne. Społeczno-pedagogiczna analiza zjawiska. Warszawa: Wydawnictwo APS

Rigby, K. (2010). Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać? Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kraków: Wydawnictwo UJ

Olweus D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO

Komendant-Brodowska, A. (2014). Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań. Analizy IBE/01/2014

Urban B. (2012). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN

Deptuła M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: PWN

Surzykiewicz, J., (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: CMPP-P

Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Impuls

Kowalski R.M., Limber S.P., Agatston P.W., (2010), Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Kulesza M. (2012). Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Tłuściak-Deliowska A. (2015). Nauczyciel a przemoc rówieśnicza wśród uczniów, „Ruch Pedagogiczny”, nr 3, s. 155-171.

Tłuściak-Deliowska A. (2014). Interwencja rówieśników w sytuacji dręczenia szkolnego. Rola czynników kontekstowych. Implikacje praktyczne. „Studia Edukacyjne”, nr 32, s. 303-320.

Kołodziejczyk J. (2004), Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, Kraków: Sophia

Literatura uzupełniająca:

Tłuściak-Deliowska A. (2017). Dręczenie rówieśników jako strategia osiągania własnych celów w świetle badań nad społeczną dominacją i działaniami przymuszającymi. „Rozprawy Społeczne”, tom 11, nr 6, s. 7-13.

Tłuściak-Deliowska A. (2014). Normy grupy rówieśniczej regulujące zachowanie się w sytuacji dręczenia szkolnego. „Psychologia Wychowawcza”, nr 6, s. 25-36.

Gaś, Z. (1999). Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. Katowice

Klaus W., Wykorzystanie sprawiedliwości naprawczej w zapobieganiu przemocy rówieśniczej w szkole. [w:] Mediacja, red. L. Mazowiecka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 334-359

Urban B., (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Mini-wykład, dyskusja w grupie i podgrupach, rozmowa moderowana, metoda sytuacyjna (analiza przypadków), ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne, praca z tekstem, prezentacja multimedialna, analiza filmu, projekt.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30 h

Przygotowanie projektu 10 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bartoszak
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak, Joanna Kajkowska, Dominika Zakrzewska-Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Stosowane sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- zadania do wykonania w trakcie zajęć

- kolokwium na zakończenie (test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi)

- wykonanie projektu, którego rezultatem ma być materiał edukacyjny/ulotka informacyjna/plakat profilaktyczny

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Agresja i przemoc w szkole. Definicje (agresja, bullying rówieśniczy), typologia zachowań agresywnych, rodzaje przemocy. Agresja elektroniczna i właściwości nowych technologii.

2. Agresor w klasie szkolnej. Psychologiczne teorie zachowania agresywnego. Działania ukierunkowane na sprawców przemocy rówieśniczej.

3. Ofiara przemocy, znęcania się i wykluczenia w szkole. Bullying uprzedzeniowy. Obszary pracy z ofiarą przemocy.

4. Wykluczenie rówieśnicze – istota, mechanizmy i role grupowe.

5. Uczniowie w roli świadków przemocy w szkole.

6. Szkoła – arena czy generator zachowań agresywnych? Czynniki związane z klimatem i kulturą szkoły. Nauczyciel wobec przemocy rówieśniczej.

7. Klimat szkoły a zachowania agresywne, narzędzia do badania klimatu w szkole.

8. Moralność a przemoc - wyniki badań prowadzonych w szkołach.

9. Koncepcje wyjaśniające przemoc w szkole oraz implikacje dla profilaktyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

WIEDZA:

- Umie zdefiniować zagadnienie agresji, przemocy, znęcania się, wykluczenia w szkole;

- Jest w stanie scharakteryzować determinanty indywidualne i sytuacyjne przemocy szkolnej;

- Zna i potrafi wymienić konsekwencje przemocy i znęcania się dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiary, a także dla grupy w której dochodzi do prześladowania;

- Potrafi opisać mechanizm powstawania przemocy w klasie i podstawowe procesy grupowe, które wspierają rozwój przemocy

UMIEJĘTNOŚCI:

- Umie analizować sytuację w grupie z przemocą z perspektywy społeczno-poznawczej;

- Potrafi korzystać z wiedzy teoretycznej na temat przemocy, aby zaplanować i przeprowadzić interwencję w system klasowy i szkolny;

- Umie współpracować i kierować działaniami w prewencji agresji oraz interwencji w sytuacji wystąpienia przemocy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Potrafi współpracować w grupie zajęciowej;

- Postępuje zgodnie z zasadami etyki psychologa;

- Jest wrażliwy na potrzeby ofiar przemocy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Tłuściak-Deliowska A. (2017). Dręczenie szkolne. Społeczno-pedagogiczna analiza zjawiska. Warszawa: Wydawnictwo APS

Rigby, K. (2010). Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać? Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kraków: Wydawnictwo UJ

Olweus D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO

Komendant-Brodowska, A. (2014). Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań. Analizy IBE/01/2014

Kulesza M. (2012). Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Łódź: Wydawnictwo UŁ

Urban B. (2012). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN

Deptuła M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: PWN

Surzykiewicz, J., (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: CMPP-P

Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Impuls

Kowalski R.M., Limber S.P., Agatston P.W., (2010), Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Tłuściak-Deliowska A. (2015). Nauczyciel a przemoc rówieśnicza wśród uczniów, „Ruch Pedagogiczny”, nr 3, s. 155-171.

Tłuściak-Deliowska A. (2014). Interwencja rówieśników w sytuacji dręczenia szkolnego. Rola czynników kontekstowych. Implikacje praktyczne. „Studia Edukacyjne”, nr 32, s. 303-320.

Kołodziejczyk J. (2004), Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, Kraków: Sophia

Literatura uzupełniająca:

Tłuściak-Deliowska A. (2017). Dręczenie rówieśników jako strategia osiągania własnych celów w świetle badań nad społeczną dominacją i działaniami przymuszającymi. „Rozprawy Społeczne”, tom 11, nr 6, s. 7-13.

Tłuściak-Deliowska A. (2014). Normy grupy rówieśniczej regulujące zachowanie się w sytuacji dręczenia szkolnego. „Psychologia Wychowawcza”, nr 6, s. 25-36.

Gaś, Z. (1999). Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. Katowice

Klaus W., Wykorzystanie sprawiedliwości naprawczej w zapobieganiu przemocy rówieśniczej w szkole. [w:] Mediacja, red. L. Mazowiecka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 334-359

Urban B., (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo UJ

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Mini-wykład, dyskusja w grupie i podgrupach, rozmowa moderowana, metoda sytuacyjna (analiza przypadków), ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne, praca z tekstem, prezentacja multimedialna, analiza filmu, projekt.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30 h

Przygotowanie projektu 10 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (30 pytań: 20 pytań zamkniętych; 10 pytań otwartych);

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Agresja i przemoc jako problem społeczny.

2. Agresja i przemoc w szkole.

2.1. Szkoła jako środowisko wychowawcze i socjalizacyjne.

2.2. Definicje (agresja, cyberprzemoc, bullying rówieśniczy), typologia zachowań agresywnych, rodzaje przemocy.

2.3. Agresja elektroniczna i właściwości nowych technologii.

3. Agresor w klasie szkolnej.

3.1.Psychologiczne teorie zachowania agresywnego.

3.2.Działania ukierunkowane na sprawców przemocy rówieśniczej.

4. Rodzina w obszarze zachowań agresywnych i przemocy w szkole.

5. Ofiara przemocy, znęcania się i wykluczenia w szkole. Bullying uprzedzeniowy. Obszary pracy z ofiarą przemocy.

6. Wykluczenie rówieśnicze – istota, mechanizmy i role grupowe.

7. Uczniowie w roli świadków przemocy w szkole.

8. Szkoła – redukcja czy generator zachowań agresywnych?

8.1. Czynniki związane z klimatem i kulturą szkoły.

8.2. Nauczyciel wobec przemocy rówieśniczej.

9. Klimat szkoły a zachowania agresywne, narzędzia do badania klimatu w szkole.

10. Koncepcje wyjaśniające przemoc w szkole oraz implikacje dla profilaktyki.

10.1. Rola nauczyciela i specjalistów w profilaktyce agresji i przemocy.

10.2. Rozwiązania prawne w aspekcie aktów agresji i przemocy w szkole.

10.3. Rozwiązania psychologiczne w aspekcie aktów agresji i przemocy w szkole.

11. Umiejętności prospołeczne dzieci i młodzieży jako ważny element profilaktyki agresji.

Literatura:

Literatura obowiazkowa:

Deptuła M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: PWN.

Kołodziejczyk J. (2004), Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, Kraków: Sophia.

Komendant-Brodowska, A. (2014). Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań. Analizy IBE/01/2014

Olweus D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO.

Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Impuls

Rigby, K. (2010). Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać? Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Tłuściak-Deliowska A. (2017). Dręczenie szkolne. Społeczno-pedagogiczna analiza zjawiska. Warszawa: Wydawnictwo APS.

rban B. (2012). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN

Woljtasik Ł. (2015), red., Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Warszawa: Wydawnictwo FDN.

Surzykiewicz, J., (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: CMPP-P

Literatura uzupełniająca:

Borecka-Biernat D., (2013)(red.). Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości przezwyciężania. Warszawa: Difin

Borzucka-Sitkiewicz K. (2010). Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych). Katowice: Wydawnictwo UŚ

Czemierowska-Koruba E. (2014), Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie przeciwdziałać, ORE

Dąbkowska M., Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka – podręcznik dla nauczyciela. Toruń: WN UMK

Frączek A., Pufal-Struzik I., (1996)(red.). Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna. Kielce

Gaś, Z. (1999). Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. Katowice

Kulesza M. (2012). Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Łódź: Wydawnictwo UŁ

Klaus W., Wykorzystanie sprawiedliwości naprawczej w zapobieganiu przemocy rówieśniczej w szkole. [w:] Mediacja, red. L. Mazowiecka,

Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 334-359

Krahe B. (2006). Agresja. Gdańsk: GWP

Urban B., (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo UJ

Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, nr 1 (26), 2009 (cały numer poświęcony cyberprzemocy)

Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, nr 1 (15), 2016 (cały poświęcony przemocy rówieśniczej)

Pufal-Struzik I. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Rejzner A. (2008), Przemoc i agresja w szkole. Próby rozwiazania problemu, Warszawa: WSP TWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, dyskusja;

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe: 30

przygotowanie do lektury: 15

przygotowanie do zaliczenia - 25

przygotowanie do dyskusji - 5

Łączna liczba - 75

Zajęcia prowadzone synchronicznie zgodnie z planem zajęć w systemie zdalnym w aplikacji TEAMS

link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3b3600ad8574455aa700e91212e157e7%40thread.tacv2/Problem%2520przemocy%252C%2520zn%25C4%2599cania%2520si%25C4%2599%2520i%2520wykluczenia?groupId=3de8adad-55ba-4b93-a46a-e232b90bd804&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rajchert
Prowadzący grup: Sławomir Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Postek
Prowadzący grup: Sławomir Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (30 pytań: 20 pytań zamkniętych; 10 pytań otwartych);

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Agresja i przemoc jako problem społeczny.

2. Agresja i przemoc w szkole.

2.1. Szkoła jako środowisko wychowawcze i socjalizacyjne.

2.2. Definicje (agresja, cyberprzemoc, bullying rówieśniczy), typologia zachowań agresywnych, rodzaje przemocy.

2.3. Agresja elektroniczna i właściwości nowych technologii.

3. Agresor w klasie szkolnej.

3.1.Psychologiczne teorie zachowania agresywnego.

3.2.Działania ukierunkowane na sprawców przemocy rówieśniczej.

4. Rodzina w obszarze zachowań agresywnych i przemocy w szkole.

5. Ofiara przemocy, znęcania się i wykluczenia w szkole. Bullying uprzedzeniowy. Obszary pracy z ofiarą przemocy.

6. Wykluczenie rówieśnicze – istota, mechanizmy i role grupowe.

7. Uczniowie w roli świadków przemocy w szkole.

8. Szkoła – redukcja czy generator zachowań agresywnych?

8.1. Czynniki związane z klimatem i kulturą szkoły.

8.2. Nauczyciel wobec przemocy rówieśniczej.

9. Klimat szkoły a zachowania agresywne, narzędzia do badania klimatu w szkole.

10. Koncepcje wyjaśniające przemoc w szkole oraz implikacje dla profilaktyki.

10.1. Rola nauczyciela i specjalistów w profilaktyce agresji i przemocy.

10.2. Rozwiązania prawne w aspekcie aktów agresji i przemocy w szkole.

10.3. Rozwiązania psychologiczne w aspekcie aktów agresji i przemocy w szkole.

11. Umiejętności prospołeczne dzieci i młodzieży jako ważny element profilaktyki agresji.

Literatura:

Literatura obowiazkowa:

Deptuła M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: PWN.

Kołodziejczyk J. (2004), Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, Kraków: Sophia.

Komendant-Brodowska, A. (2014). Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań. Analizy IBE/01/2014

Olweus D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO.

Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Impuls

Rigby, K. (2010). Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać? Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Tłuściak-Deliowska A. (2017). Dręczenie szkolne. Społeczno-pedagogiczna analiza zjawiska. Warszawa: Wydawnictwo APS.

rban B. (2012). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN

Woljtasik Ł. (2015), red., Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Warszawa: Wydawnictwo FDN.

Surzykiewicz, J., (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: CMPP-P

Literatura uzupełniająca:

Borecka-Biernat D., (2013)(red.). Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości przezwyciężania. Warszawa: Difin

Borzucka-Sitkiewicz K. (2010). Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych). Katowice: Wydawnictwo UŚ

Czemierowska-Koruba E. (2014), Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie przeciwdziałać, ORE

Dąbkowska M., Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka – podręcznik dla nauczyciela. Toruń: WN UMK

Frączek A., Pufal-Struzik I., (1996)(red.). Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna. Kielce

Gaś, Z. (1999). Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. Katowice

Kulesza M. (2012). Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Łódź: Wydawnictwo UŁ

Klaus W., Wykorzystanie sprawiedliwości naprawczej w zapobieganiu przemocy rówieśniczej w szkole. [w:] Mediacja, red. L. Mazowiecka,

Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 334-359

Krahe B. (2006). Agresja. Gdańsk: GWP

Urban B., (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo UJ

Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, nr 1 (26), 2009 (cały numer poświęcony cyberprzemocy)

Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, nr 1 (15), 2016 (cały poświęcony przemocy rówieśniczej)

Pufal-Struzik I. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Rejzner A. (2008), Przemoc i agresja w szkole. Próby rozwiazania problemu, Warszawa: WSP TWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, dyskusja;

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe: 30

przygotowanie do lektury: 15

przygotowanie do zaliczenia - 25

przygotowanie do dyskusji - 5

Łączna liczba - 75

Zajęcia prowadzone synchronicznie zgodnie z planem zajęć w systemie zdalnym w aplikacji TEAMS

link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3b3600ad8574455aa700e91212e157e7%40thread.tacv2/Problem%2520przemocy%252C%2520zn%25C4%2599cania%2520si%25C4%2599%2520i%2520wykluczenia?groupId=3de8adad-55ba-4b93-a46a-e232b90bd804&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Postek
Prowadzący grup: Sławomir Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (30 pytań: 20 pytań zamkniętych; 10 pytań otwartych);

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Agresja i przemoc jako problem społeczny.

2. Agresja i przemoc w szkole.

2.1. Szkoła jako środowisko wychowawcze i socjalizacyjne.

2.2. Definicje (agresja, cyberprzemoc, bullying rówieśniczy), typologia zachowań agresywnych, rodzaje przemocy.

2.3. Agresja elektroniczna i właściwości nowych technologii.

3. Agresor w klasie szkolnej.

3.1.Psychologiczne teorie zachowania agresywnego.

3.2.Działania ukierunkowane na sprawców przemocy rówieśniczej.

4. Rodzina w obszarze zachowań agresywnych i przemocy w szkole.

5. Ofiara przemocy, znęcania się i wykluczenia w szkole. Bullying uprzedzeniowy. Obszary pracy z ofiarą przemocy.

6. Wykluczenie rówieśnicze – istota, mechanizmy i role grupowe.

7. Uczniowie w roli świadków przemocy w szkole.

8. Szkoła – redukcja czy generator zachowań agresywnych?

8.1. Czynniki związane z klimatem i kulturą szkoły.

8.2. Nauczyciel wobec przemocy rówieśniczej.

9. Klimat szkoły a zachowania agresywne, narzędzia do badania klimatu w szkole.

10. Koncepcje wyjaśniające przemoc w szkole oraz implikacje dla profilaktyki.

10.1. Rola nauczyciela i specjalistów w profilaktyce agresji i przemocy.

10.2. Rozwiązania prawne w aspekcie aktów agresji i przemocy w szkole.

10.3. Rozwiązania psychologiczne w aspekcie aktów agresji i przemocy w szkole.

11. Umiejętności prospołeczne dzieci i młodzieży jako ważny element profilaktyki agresji.

Literatura:

Literatura obowiazkowa:

Deptuła M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: PWN.

Kołodziejczyk J. (2004), Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, Kraków: Sophia.

Komendant-Brodowska, A. (2014). Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań. Analizy IBE/01/2014

Olweus D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO.

Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Impuls

Rigby, K. (2010). Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać? Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Tłuściak-Deliowska A. (2017). Dręczenie szkolne. Społeczno-pedagogiczna analiza zjawiska. Warszawa: Wydawnictwo APS.

rban B. (2012). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN

Woljtasik Ł. (2015), red., Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Warszawa: Wydawnictwo FDN.

Surzykiewicz, J., (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: CMPP-P

Literatura uzupełniająca:

Borecka-Biernat D., (2013)(red.). Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości przezwyciężania. Warszawa: Difin

Borzucka-Sitkiewicz K. (2010). Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych). Katowice: Wydawnictwo UŚ

Czemierowska-Koruba E. (2014), Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie przeciwdziałać, ORE

Dąbkowska M., Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka – podręcznik dla nauczyciela. Toruń: WN UMK

Frączek A., Pufal-Struzik I., (1996)(red.). Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna. Kielce

Gaś, Z. (1999). Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. Katowice

Kulesza M. (2012). Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Łódź: Wydawnictwo UŁ

Klaus W., Wykorzystanie sprawiedliwości naprawczej w zapobieganiu przemocy rówieśniczej w szkole. [w:] Mediacja, red. L. Mazowiecka,

Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 334-359

Krahe B. (2006). Agresja. Gdańsk: GWP

Urban B., (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo UJ

Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, nr 1 (26), 2009 (cały numer poświęcony cyberprzemocy)

Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, nr 1 (15), 2016 (cały poświęcony przemocy rówieśniczej)

Pufal-Struzik I. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Rejzner A. (2008), Przemoc i agresja w szkole. Próby rozwiazania problemu, Warszawa: WSP TWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, dyskusja;

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe: 15

przygotowanie do lektury: 5

przygotowanie do zaliczenia - 15

przygotowanie do dyskusji - 5

Łączna liczba - 40

Zajęcia prowadzone synchronicznie zgodnie z planem zajęć w systemie zdalnym w aplikacji TEAMS

link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3b3600ad8574455aa700e91212e157e7%40thread.tacv2/Problem%2520przemocy%252C%2520zn%25C4%2599cania%2520si%25C4%2599%2520i%2520wykluczenia?groupId=3de8adad-55ba-4b93-a46a-e232b90bd804&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)