Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty umiejętności rozwiązywania problemów (praca z przypadkiem, kontrakt socjalny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-WUP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty umiejętności rozwiązywania problemów (praca z przypadkiem, kontrakt socjalny)
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Ma elementarną wiedzę, dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego z klientami pomocy społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń.

Zna źródła i metody pozyskiwania zasobów (materialnych i niematerialnych), potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych.

Umiejętności

Projektuje rozwiązania na potrzeby swoich klientów w oparciu o kolejne etapy toku postępowania metodycznego w pracy socjalnej.

Proponuje działania służące interesom klienta z uwzględnieniem jego kontekstu rodzinnego i społecznego.

Opracowuje diagnozę społeczną oraz plan działań w odniesieniu do jednostek, rodzin i społeczności lokalnych wykluczonych społecznie.

Kompetencje

Posiada zdolność do skutecznego i celowego organizowania i planowania zobowiązań zawodowych.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w różnych środowiskach społecznych.

Przejawia empatyczną postawę względem innych ludzi, szczególnie klientów pomocy społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty kształcenia:

a) w zakresie wiedzy student:

- otrzymuje rozszerzoną i praktyczną wiedzę dotyczącą problemów poszczególnych kategorii klientów pomocy społecznej; zna metody i narzędzia pracy socjalnej wykorzystywane przez pracowników socjalnych w poszczególnych przypadkach; zna terminologię używaną w pracy socjalnej oraz jej zastosowanie w praktyce.

- potrafi dokonać diagnozy i analizy sytuacji jednostki i grupy oraz wskazać problemy występujące w środowisku lokalnym.

- potrafi zoperacjonalizować wiedzę w praktyce.

- potrafi zastosować rodzinny wywiad środowiskowy oraz kontrakt socjalny. Zna definicje i funkcje wywiadu i kontraktu. Zna zasady formułowania celów, planowania działań oraz określania rezultatów działania. Zna zasady przeprowadzania oceny realizacji kontraktu.

- umie wskazać zasoby instytucjonalne gminy i powiatu w budowaniu plan działań na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów.

b) w zakresie umiejętności student:

- nabywa umiejętność swobodnego posługiwania się pojęciami, narzędziami z zakresu metod pracy socjalnej. Potrafi zastosować wybrane metody (techniki, narzędzia, strategie) pracy socjalnej.

- potrafi identyfikować problemy społeczne potencjalnych klientów pomocy społecznej.

- posiada umiejętności z zakresu form i sposobów skutecznego działania w pracy socjalnej, potrafi samodzielnie sporządzić diagnozę i plan pomocy.

- zna infrastrukturę i zasoby instytucjonalne środowiska lokalnego.

- zna przepisy prawne dotyczące stosowania poszczególnych narzędzi, z których korzysta pracownik socjalny.

c) W zakresie kompetencji student:

- posiada kompetencje przeprowadzenia wywiadu i kontraktu socjalnego’

- posiada kompetencje w zakresie diagnozy przypadku, grupy i społeczności w celu analizy i stworzenia planu pracy z przypadkiem.

Pełny opis:

Program zajęć:

1. Problemy społeczne w dobie współczesności

2. Kategorie klientów pomocy społecznej w aspekcie doświadczanych problemów

3. Istota pracy socjalnej. Definicje i pojęcia. Metody pracy socjalnej.

3.1. Metoda pracy socjalnej z jednostką.

3.1. Metoda pracy socjalnej z grupą.

3.3. Metoda środowiskowej pracy socjalnej.

3.4. Nowe metody pracy socjalnej.

4. Usługi społeczne na rzecz klientów pomocy społecznej w aspekcie poszczególnych klientów pomocy społecznej.

4.1. Usługi społeczne

4.2. Zasoby instytucjonalne gminy i powiatu w budowaniu działań na rzecz klienta pomocy społecznej.

5-6. Narzędzia pracy socjalnej (symulacja)

5.1. Wywiad środowiskowy

5.2. Kontrakt socjalny

7. Diagnoza indywidualnego przypadku – rozróżnienie i wyjaśnienie pojęć: studium przypadku (case study), praca z przypadkiem (case work).

5.1. Etapy postępowania: diagnoza przypadku.

5.2. Zasoby jednostki

5.3. Opracowanie planu postępowania i prowadzenie przypadku.

5.4. Zasady w stosowaniu metody indywidualnych przypadków.

5.5. Ćwiczenia sytuacyjne.

8. Metody diagnozowania potrzeb. Narzędzia diagnozy. Mapa potrzeb i zasobów. Analiza SWOT.

9. Praca z przypadkiem.

a. Co możemy zaoferować? – świadczenia pieniężne i niepieniężne.

b. Rozwiązania problemów (historie ludzkie/przypadki problemów – zaj. 2)

10. Praca z przypadkiem – umiejętności pracownika socjalnego.

11. Praca z trudnym klientem (rodzaje klientów trudnych/opornych). Ćwiczenia sytuacyjne.

12. Organizowanie społeczności.

a. Pracownik socjalny jako aktywizator społeczności lokalnej.

b. Ćwiczenia – przypadki – jakie zasoby instytucjonalne można wykorzystać?

13-14. Przypadki przygotowane przez studentów – zaliczenie.

15. Trudności indywidualne pracownika socjalnego w pracy z klientem (case study).

Literatura:

1. D. Behling-Chawińska D., Praktyczne zastosowanie kontraktu socjalnego w pracy socjalnej (w:) A. Żukiewicz (red.), Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Księga jubileuszowa z okazji XV-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

2. R. Cybulska, E. Żołnierczyk, Kontrakt socjalny pracownik socjalny, Presshouse, 2010.

P. Czarnecki, Praca socjalna, Wyd. Difin, Warszawa 2013.

3. T. Kaźmierczak, B. Bąbska, M. Popłońska-Kowalska, M. Rymsza, Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

A. Kotlarska – Bobińska, Pracownik socjalny jako badacz i strateg - nowe wyzwania w kształceniu, w: E. Kantowicz, A. Olubiński (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2003.

M. Mikołajczyk, Pomoc społeczna i praca socjalna – różne oblicza i zadania, Wyd. APS, Warszawa 2014.

Nocuń W.A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie: porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów, Gdańsk 2004.

5. M. Ruszkowska, M. Winiarski, Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, CRZL, Warszawa 2014.

K.M. Stanek, Praca socjalna z dzieckiem lub rodziną z problemem przemocy, CRZL, Warszawa 2014.

6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 poz. 930).

7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- metody problemowe,

- metody aktywizujące: metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna,

Warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach;

- aktywność i przygotowanie do zajęć

- praca indywidualna i praca w grupie

- praca zaliczeniowa – plan pracy z przypadkiem/rodziną doświadczającą sytuację problemową.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Korycki
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

wykonywanie zadań w małych grupa, 2-3 osobowych w trakcie zajęć; zadania indywidualne;

przygotowanie kontraktu socjalnego;

przygotowanie planu wsparcia i pomocy osobie lub rodzinie ze wskazanym problemem.

aktywność na zajęciach

Pełny opis:

08.10.2020 r.

1. Problemy społeczne w dobie współczesności

15.10.2020 r./22.10.2020 r./29.10.2020 r.

2. Kategorie klientów pomocy społecznej w aspekcie doświadczanych problemów

05.11.2020 r.

3. Istota pracy socjalnej. Definicje i pojęcia. Metody pracy socjalnej.

3.1. Metoda pracy socjalnej z jednostką.

3.2. Metoda pracy socjalnej z grupą.

3.3. Metoda środowiskowej pracy socjalnej.

3.4. Nowe metody wykorzystywane w pracy socjalnej (coaching w pracy socjalnej; dialog motywujący; mediacja; podejście skoncentrowane na rozwiązaniach; grupa wsparcia; samopomoc; redukcja szkód)

12.11.2020 r.

4. Usługi społeczne na rzecz klientów pomocy społecznej w aspekcie poszczególnych klientów pomocy społecznej.

4.1. Usługi społeczne

4.2. Zasoby instytucjonalne gminy i powiatu w budowaniu działań na rzecz klienta pomocy społecznej.

19.11.2020 r./26.11.2020 r.

5-6. Narzędzia pracy socjalnej (symulacja)

5.1. Wywiad środowiskowy (wideo + karta pracy udostępnione na kanale Teams)

5.2. Kontrakt socjalny (wideo + karta pracy udostępnione na kanale Teams)

03.12.2020 r.

7. Diagnoza indywidualnego przypadku – rozróżnienie i wyjaśnienie pojęć: studium przypadku (case study), praca z przypadkiem (case work).

7.1. Etapy postępowania: diagnoza przypadku.

7.2. Zasoby jednostki

7.3. Opracowanie planu postępowania i prowadzenie przypadku.

7.4. Zasady w stosowaniu metody indywidualnych przypadków.

7.5. Ćwiczenia sytuacyjne.

10.12.2020 r.

8. Metody diagnozowania potrzeb. Narzędzia diagnozy. Mapa potrzeb i zasobów. Analiza SWOT.

9. Praca z przypadkiem.

Co możemy zaoferować? – świadczenia pieniężne i niepieniężne. Rozwiązania problemów (historie ludzkie/przypadki problemów – zaj. 2)

17.12.2020 r.

10. Praca z przypadkiem – umiejętności pracownika socjalnego.

11. Praca z trudnym klientem (rodzaje klientów trudnych/opornych). Ćwiczenia sytuacyjne.

12. Organizowanie społeczności.

Pracownik socjalny jako aktywizator społeczności lokalnej.

Ćwiczenia – przypadki – jakie zasoby instytucjonalne można wykorzystać?

13-14. Przypadki przygotowane przez studentów – zaliczenie.

15. Stres i wypalenie zawodowe pracownika socjalnego. Trudności pracy pracownika

Socjalnego.

Literatura:

1. D. Behling-Chawińska D., Praktyczne zastosowanie kontraktu socjalnego w pracy socjalnej (w:) A. Żukiewicz (red.), Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Księga jubileuszowa z okazji XV-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

2. R. Cybulska, E. Żołnierczyk, Kontrakt socjalny pracownik socjalny, Presshouse, 2010.

P. Czarnecki, Praca socjalna, Wyd. Difin, Warszawa 2013.

3. T. Kaźmierczak, B. Bąbska, M. Popłońska-Kowalska, M. Rymsza, Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

A. Kotlarska – Bobińska, Pracownik socjalny jako badacz i strateg - nowe wyzwania w kształceniu, w: E. Kantowicz, A. Olubiński (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2003.

M. Mikołajczyk, Pomoc społeczna i praca socjalna – różne oblicza i zadania, Wyd. APS, Warszawa 2014.

Nocuń W.A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie: porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów, Gdańsk 2004.

5. M. Ruszkowska, M. Winiarski, Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, CRZL, Warszawa 2014.

K.M. Stanek, Praca socjalna z dzieckiem lub rodziną z problemem przemocy, CRZL, Warszawa 2014.

6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 poz. 930).

7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, film, dyskusja, metody aktywizujące studenta (praca w grupach);

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 15 godzin

przygotowanie do zajęć, lektury - 20 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 15 godzin

łączna liczba godzin aktywności - godzin

liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia prowadzone synchronicznie zgodnie z planem zajęć w systemie zdalnym w aplikacji Teams.

Link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa5ce77e8a89241899a2087b828ab191f%40thread.tacv2/Warsztat%2520Umiej%25C4%2599tno%25C5%259Bci%2520Rozwi%25C4%2585zywania%2520Problem%25C3%25B3w?groupId=8c8ab6b4-fda9-47a1-963e-665194e04429&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

wykonywanie zadań w małych grupa, 2-3 osobowych w trakcie zajęć; zadania indywidualne;

przygotowanie kontraktu socjalnego;

przygotowanie planu wsparcia i pomocy osobie lub rodzinie ze wskazanym problemem.

aktywność na zajęciach

Pełny opis:

25.10.2020 r.

1. Problemy społeczne w dobie współczesności

2. Kategorie klientów pomocy społecznej w aspekcie doświadczanych problemów

3. Istota pracy socjalnej. Definicje i pojęcia. Metody pracy socjalnej.

3.1. Metoda pracy socjalnej z jednostką.

3.2. Metoda pracy socjalnej z grupą.

3.3. Metoda środowiskowej pracy socjalnej.

3.4. Nowe metody wykorzystywane w pracy socjalnej (coaching w pracy socjalnej; dialog motywujący; mediacja; podejście skoncentrowane na rozwiązaniach; grupa wsparcia; samopomoc; redukcja szkód)

4. Usługi społeczne na rzecz klientów pomocy społecznej w aspekcie poszczególnych klientów pomocy społecznej.

4.1. Usługi społeczne

4.2. Zasoby instytucjonalne gminy i powiatu w budowaniu działań na rzecz klienta pomocy społecznej.

5-6. Narzędzia pracy socjalnej (symulacja)

5.1. Wywiad środowiskowy

5.2. Kontrakt socjalny

7. Diagnoza indywidualnego przypadku – rozróżnienie i wyjaśnienie pojęć: studium przypadku (case study), praca z przypadkiem (case work).

7.1. Etapy postępowania: diagnoza przypadku.

7.2. Zasoby jednostki

7.3. Opracowanie planu postępowania i prowadzenie przypadku.

7.4. Zasady w stosowaniu metody indywidualnych przypadków.

7.5. Ćwiczenia sytuacyjne.

8. Metody diagnozowania potrzeb. Narzędzia diagnozy. Mapa potrzeb i zasobów. Analiza SWOT.

9. Praca z przypadkiem.

Co możemy zaoferować? – świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Rozwiązania problemów (historie ludzkie/przypadki problemów – zaj. 2)

10. Praca z przypadkiem – umiejętności pracownika socjalnego.

11. Praca z trudnym klientem (rodzaje klientów trudnych/opornych). Ćwiczenia sytuacyjne.

Literatura:

1. D. Behling-Chawińska D., Praktyczne zastosowanie kontraktu socjalnego w pracy socjalnej (w:) A. Żukiewicz (red.), Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Księga jubileuszowa z okazji XV-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

2. R. Cybulska, E. Żołnierczyk, Kontrakt socjalny pracownik socjalny, Presshouse, 2010.

P. Czarnecki, Praca socjalna, Wyd. Difin, Warszawa 2013.

3. T. Kaźmierczak, B. Bąbska, M. Popłońska-Kowalska, M. Rymsza, Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

A. Kotlarska – Bobińska, Pracownik socjalny jako badacz i strateg - nowe wyzwania w kształceniu, w: E. Kantowicz, A. Olubiński (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2003.

M. Mikołajczyk, Pomoc społeczna i praca socjalna – różne oblicza i zadania, Wyd. APS, Warszawa 2014.

Nocuń W.A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie: porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów, Gdańsk 2004.

5. M. Ruszkowska, M. Winiarski, Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, CRZL, Warszawa 2014.

K.M. Stanek, Praca socjalna z dzieckiem lub rodziną z problemem przemocy, CRZL, Warszawa 2014.

6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 poz. 930).

7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

metody podające: mini-wykład, pokaz, film, dyskusja,

metody aktywizujące studenta: karty pracy, praca z przypadkiem, praca w grupach;

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 30 godzin

przygotowanie do zajęć, lektury - 10 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 20 godzin

łączna liczba godzin aktywności - 60 godzin

liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia prowadzone synchronicznie zgodnie z planem zajęć w systemie zdalnym w aplikacji Teams.

Link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4dc1529f88ec430abd851c301c432600%40thread.tacv2/Warsztat%2520umiej%25C4%2599tno%25C5%259Bci%2520rozwi%25C4%2585zywania%2520problem%25C3%25B3w?groupId=9b0f6096-3404-49c7-a78b-f91e605cf685&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)