Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza specyficznych trudności w praktyce poradni psychologiczno-pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-DSP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza specyficznych trudności w praktyce poradni psychologiczno-pedagogicznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W01 Omawia przebieg procesu diagnostycznego w praktyce poradni psychologiczno-pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz uczeniu się matematyki używając specjalistycznej terminologii

PC2_KS_W05 Omawia metody, techniki i narzędzia diagnostyczne stosowane w specjalistycznej diagnozie specyficznych trudności w uczeniu się w praktyce poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz uzasadnia ich wybór

Umiejętności

PC2_KS_U03 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu w celu analizy złożonych problemów diagnostycznych oraz wytycza kierunki diagnozy

PC2_KS_U02 PC2_KS_W03 Opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski do działań terapeutycznych

PC2_KS_U01 Łączy zdiagnozowane u ucznia dysfunkcje z trudnościami w uczeniu się oraz wyjaśnia występujące zależności

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K01 Zachowuje się w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Magdalena Łuszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- pisemna interpretacja wyników diagnozy przeprowadzonej z wykorzystaniem jednego z omówionych narzędzi,

- opracowanie wywiadu (pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się) z rodzicami dziecka,

- ocena aktywności studenta podczas zajęć - obserwacja,

- egzamin.

Pełny opis:

Treści:

1. Definicje diagnozy.

2. Diagnoza - wyznaczanie kierunków działań.

3. Fazy diagnozy.

4. Etapy diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się.

5. Kryteria diagnostyczne według ICD-10 oraz DSM-V.

6. Etiopatogeneza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji) - główne koncepcje.

7. Wywiad jako element diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się.

8. Diagnoza ryzyka dysleksji i dysleksji- metody, techniki, narzędzia.

9. Omówienie stosowanych w praktyce poradni narzędzi do diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się.

10. Przebieg działań postdiagnostycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bogdanowicz M. (2005). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: Harmonia.

Bogdanowicz M. i in. (2008). Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej, Warszawa: PTP.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP.

Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. (2009). Red. Grażyna Krasowicz-Kupis, Gdańsk: HARMONIA.

Oszwa U. (2006). Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii. Kraków: „Impuls”.

Pietras I. (2008). Dysortografia – uwarunkowania psychologiczne. Gdańsk: GWP.

Oszwa U. (2008). Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Kraków: „Impuls”.

Literatura uzupełniająca:

Bogdanowicz M. (2000). Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria- diagnoza- terapia. Warszawa: CMPPP.

Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki. (2004). Red. Anna Grabowska, Krystyna Rymarczyk. Warszawa: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN.

Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna. (2006). Red. Grażyna Krasowicz-Kupis. Gdańsk: GWP.

Górniewicz E. (2001). Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Wyd. A. Marszałek.

Krasowicz-Kupis G. (2008). Psychologia dysleksji. Warszawa: PWN

Reid G., Wearmouth J. (2008). Dysleksja. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, pogadanka, działania praktyczne, problemowa, symulacja, metoda sytuacyjna

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25

Przygotowanie się do egzaminu - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 20

Inne formy - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska, Magdalena Łuszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- pisemna interpretacja wyników diagnozy przeprowadzonej z wykorzystaniem jednego z omówionych narzędzi,

- opracowanie wywiadu (pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się) z rodzicami dziecka,

- ocena aktywności studenta podczas zajęć - obserwacja,

- egzamin.

Pełny opis:

Treści:

1. Definicje diagnozy.

2. Diagnoza - wyznaczanie kierunków działań.

3. Fazy diagnozy.

4. Etapy diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się.

5. Kryteria diagnostyczne według ICD-10 oraz DSM-V.

6. Etiopatogeneza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji) - główne koncepcje.

7. Wywiad jako element diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się.

8. Diagnoza ryzyka dysleksji i dysleksji- metody, techniki, narzędzia.

9. Omówienie stosowanych w praktyce poradni narzędzi do diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się.

10. Przebieg działań postdiagnostycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bogdanowicz M. (2005). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: Harmonia.

Bogdanowicz M. i in. (2008). Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej, Warszawa: PTP.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP.

Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. (2009). Red. Grażyna Krasowicz-Kupis, Gdańsk: HARMONIA.

Oszwa U. (2006). Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii. Kraków: „Impuls”.

Pietras I. (2008). Dysortografia – uwarunkowania psychologiczne. Gdańsk: GWP.

Oszwa U. (2008). Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Kraków: „Impuls”.

Literatura uzupełniająca:

Bogdanowicz M. (2000). Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria- diagnoza- terapia. Warszawa: CMPPP.

Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki. (2004). Red. Anna Grabowska, Krystyna Rymarczyk. Warszawa: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN.

Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna. (2006). Red. Grażyna Krasowicz-Kupis. Gdańsk: GWP.

Górniewicz E. (2001). Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Wyd. A. Marszałek.

Krasowicz-Kupis G. (2008). Psychologia dysleksji. Warszawa: PWN

Reid G., Wearmouth J. (2008). Dysleksja. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, pogadanka, działania praktyczne, problemowa, symulacja, metoda sytuacyjna

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia - 20

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do egzaminu - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 20

Inne formy - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.