Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tyflopsychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-TYP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tyflopsychologia
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: tyflopedagogika, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC. spec.: tyflopedagogika, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W01, PC1_KS_W05 Charakteryzuje specyfikę rozwoju procesów poznawczych u osób z dysfunkcją wzroku.

PC1_KS_W01, PC1_KS_W05 Przedstawia wyniki badań naukowych dotyczących różnych aspektów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku oraz psychospołecznego funkcjonowania ich rodzin.

PC1_KS_W01 Omawia etapy procesu psychologicznej adaptacji osoby do utraty wzroku

PC1_KS_U01, PC1_KS_U04 Potrafi zinterpretować wyniki badań naukowych dotyczących stereotypów i uprzedzeń wobec osób niewidomych i słabowidzących w odniesieniu do poznanych teorii psychologicznych

PC1_KS_U01 Trafnie różnicuje fakty na temat psychospołeczne funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku (koncepcje teoretyczne, dane empiryczne, doniesienia z praktyki edukacyjno-terapeutycznej) i mity obecne w wiedzy potocznej.

PC1_KS_U01, PC1_KS_U04 Potrafi omówić wpływ niepełnosprawności wzrokowej na realizację zadań rozwojowych przypadających na kolejne fazy życia.

PC1_KS_K01 Uczestniczy w pracy w grupie, przyjmując w niej różne role.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

sposoby pomiary efektów kształcenia: ocena pisemnej wypowiedzi (praca w grupie podczas zajęć), kwestionariusz nt. stereotypów, pisemny egzamin

Pełny opis:

wykład

Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzrokową w odbiorze społecznym. Stereotypy, mity i uprzedzenia wobec osób niewidomych i słabowidzących – przegląd badań.

Rozwój procesów poznawczych u dzieci niewidomych, specyfika wpływu dysfunkcji wzroku na kształtowanie się i rozwój pojęć naturalnych – wyniki badań, implikacje dla praktyki edukacyjnej. Poznawanie przez dzieci niewidome przedmiotów i zjawisk niedostępnych obserwacji dotykowej – wyobrażenia surogatowe. Funkcjonowanie poznawcze dorosłych osób z dysfunkcją wzroku w świetle najnowszych badań.

Wpływ niepełnosprawności wzrokowej (niewidzenie, słabowzroczność) na realizację zadań rozwojowych przypadających na kolejne fazy życia (wiek szkolny, adolescencja, dorosłość, późna dorosłość) – analizy teoretyczne vs. prace empiryczne.

Przegląd badań na temat różnych aspektów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku oraz psychospołecznego funkcjonowania ich rodzin.

Psychologiczne konsekwencje utraty wzroku u osób w różnym wieku – wiek szkolny, adolescencja, dorosłość, późna dorosłość. Etapy procesu adaptacji do sytuacji niepełnosprawności wzrokowej. Czynniki wpływające na proces przystosowania się do niepełnosprawności.

ćwiczenia

Wizerunek osób z dysfunkcją wzroku w mediach. Psychospołeczne czynniki warunkujące proces integracji osób niewidomych i słabowidzących ze środowiskiem społecznym.

Kształtowanie się pojęć naturalnych u dzieci niewidomych – warsztaty.

Wpływ niepełnosprawności wzrokowej (niewidzenie, słabowzroczność) na realizację zadań rozwojowych przypadających na kolejne fazy życia – analiza przypadków (praca w grupach, dyskusja).

Obszary działalności tyflopsychologów – główne zadania psychologów pracujących z osobami z dysfunkcją wzroku w różnym wieku.

Psychologiczne konsekwencje utraty wzroku u osób w różnym wieku – wiek szkolny, adolescencja, dorosłość, późna dorosłość – analiza przypadków (praca w grupach, filmy, dyskusja).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bilewicz, M. (2013). Akceptacja niepełnosprawności przez młodzież z dysfunkcją narządu wzroku. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 1(19), 39-58.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2008). Poczucie sensu życia jako wskaźnik psychicznego dobrostanu u osób z zaburzeniami widzenia. W: U. Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause (red.), Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Dyskursy pedagogiki specjalnej nr 7. (s. 237-242). Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Czerwińska K. (2007). Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niewidomych i słabo widzących – przegląd badań. Wychowanie na co dzień, 7/8, 12-16.

Czerwińska K. (2007). Zastosowanie wiedzy o umyśle w edukacji niewidomych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 81-87.

Czerwińska, K. (2009). Poczucie koherencji a poziom depresyjności u młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. W: T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska (red.), Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. (s. 319-333). Tom IV, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Czerwińska, K. (2010). Funkcjonowanie adolescentów z niepełnosprawnością wzrokową. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. (s. 111-118). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Czerwińska K. (2011). Osoby niewidome według dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 42-54.

Kowalewski L. (1999). Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska (red.). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. (s. 55- 100). Warszawa: WSiP.

Łobacz E. (2006). Prezentacja osób niewidomych w prasie. Szkoła Specjalna, 4, s. 276-282.

Mikołajczak-Matyja N. (2006). Wiedza o obiektach i zjawiskach naturalnych w definicjach konstruowanych przez niewidomych i widzących użytkowników języka. Szkoła Specjalna, 2, 89-103.

Mikołajczak-Matyja N. (2008). Obiekty i zjawiska naturalne w skojarzeniach słownych osób niewidomych i widzących. Szkoła Specjalna, 4, 243-255.

Literatura uzupełniająca:

Barańska M. (2007). Jak informować rodziców o stwierdzonych u dziecka nieprawidłowościach rozwojowych – psychologiczne konsekwencje niepomyślnej diagnozy. W: G. Kwaśniewska (red.), Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny. (s. 60-67). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Czerwińska K. (2006). Video Interaction Training – opis przypadku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4, 62-71.

Czerwińska, K. (2007). Potrzeby i możliwości osób niewidomych. W: D. Gorajewska (red.), Poznajemy ludzi z niepełnosprawnością. (s.51-57). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Czerwińska, K. (2007). Potrzeby i możliwości osób słabowidzących. W: D. Gorajewska (red.), Poznajemy ludzi z niepełnosprawnością. (s.43-50). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Jaworska-Biskup K. (2009). Wpływ rozumienia pojęć przez dzieci niewidome na nauczanie języków obcych. Szkoła Specjalna, 1, 25-34.

Kilian, M. (2010). Następstwa utraty wzroku w starszym wieku. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 2(12), 89-103.

Kirenko J., Gindrich P. (2007). Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym. Lublin: Wydawnictwo Akademickie WSSP – wybrane zagadnienia.

Muszalska, M. (2007). Wspomaganie rozwoju dzieci i nastolatków niewidzących i niedowidzących. W: A. Brzezińska (red.), Zadania rodziny i szkoły: od samodzielności dziecka do efektywności pracownika. (s. 129-135). Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.

Ossowski R., Muszalska M. (2007). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niewidomych i niedowidzących. Psychologiczna analiza problemu. W: A. Brzezińska, Z. Woźniak, K. Maj (red.). Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. (s. 149-176). Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.

Palak, Z., Przyłucka, E. (2010). Uwarunkowania akceptacji niepełnosprawności przez młodzież z uszkodzonym wzrokiem. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia. (s.175-193). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pisula E. (2007). Informowanie rodziców o zaburzeniach w rozwoju dziecka. W: E. Pisula, Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju .(s. 9-34). Warszawa: Wydawnictwo UW.

Sacks O. (2008). Antropolog na Marsie. Poznań: Wyd. Zysk i Ska - teksty „O malarzu, który oślepł na barwy” oraz „Widzieć i nie widzieć”.

Sacks O. (2011). Oko umysłu. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka - tekst „Bezwładność wzroku. Dziennik”.

Sadowska S. (2005). Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” – wybrane zagadnienia (podrozdział „Stereotyp niewidomego”).

Sękowski, T. (2008). Osobowość i funkcjonowanie człowieka niewidomego. W: B. Marek, W. Otrębski, B. Rodziewicz, T. Sękowski, M. Szubielska, M. Torój, A. Trojanowska-Bis (red.), Przez języki świata do pracy. Nowe idee w rehabilitacji zawodowej osób niewidomych i słabo widzących. (s. 28-39). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sińska J. (2006). Matka i dziecko z uszkodzonym wzrokiem – transakcyjny model wspomagania interakcji. W: T. Gałkowski, E. Pisula (red.), Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. (s. 47-63). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Skoczylas, E. (2013). Wspieranie rodzin dzieci z dysfunkcją wzroku. W: B. Sidor-Piekarska (red.), Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością. (s. 189–223). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Szabała B. (2012). Stereotypowy wizerunek osób niewidomych. W: M. Parchomiuk, B. Szabała (red.), Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej. (s. 89-100). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wawrowska, E. (2011). W rodzinie niewidomego dziecka. W: H. Liberska (red.), Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwoju. (s. 119–128). Warszawa: Difin.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, pogadanka, opis, pokaz, prezentacja, zajęć praktycznych, problemowa, symulacja, film, hospitacje

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe – 45h, przygotowanie się do zajęć, lektury – 5h, przygotowanie się do egzaminu – 10h.

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

obecność i aktywność na zajęciach, pisemny egzamin

Pełny opis:

1. Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzrokową w odbiorze społecznym. Stereotypy, mity i uprzedzenia wobec osób niewidomych i słabowidzących – przegląd badań. Wizerunek osób z dysfunkcją wzroku w mediach. Psychospołeczne czynniki warunkujące proces integracji osób niewidomych i słabowidzących ze środowiskiem społecznym.

2. Proces kształtowania się postaw rodziców wobec niepełnosprawności wzrokowej dziecka – fazy, czynniki. Diagnoza systemu rodzinnego i jej wpływ na efektywną współpracę z rodziną małego dziecka niepełnosprawnego wzrokowo: określenie struktury rodziny i relacji rodzinnych, analiza zaburzeń w obrębie struktury rodziny i relacji w systemach rodzinnych w sytuacji przyjścia na świat dziecka niewidomego i słabowidzącego. Video Interaction Training jako metoda wspomagająca rozwój prawidłowych relacji w rodzinie z małym dzieckiem. Zastosowanie VIT w pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego wzrokowo.

3. Wpływ niepełnosprawności wzrokowej (niewidzenie, słabowzroczność) na realizację zadań rozwojowych przypadających na kolejne fazy życia (wiek szkolny, adolescencja, dorosłość, późna dorosłość) – analizy teoretyczne vs. prace empiryczne. Przegląd badań na temat różnych aspektów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku oraz psychospołecznego funkcjonowania ich rodzin.

4. Psychologiczne konsekwencje utraty wzroku u osób w różnym wieku – wiek szkolny, adolescencja, dorosłość, późna dorosłość. Etapy procesu adaptacji do sytuacji niepełnosprawności wzrokowej. Czynniki wpływające na proces przystosowania się do niepełnosprawności.

5. Rozwój procesów poznawczych u dzieci niewidomych, specyfika wpływu dysfunkcji wzroku na kształtowanie się i rozwój pojęć naturalnych – wyniki badań, implikacje dla praktyki edukacyjnej. Poznawanie przez dzieci niewidome przedmiotów i zjawisk niedostępnych obserwacji dotykowej – wyobrażenia surogatowe. Funkcjonowanie poznawcze dorosłych osób z dysfunkcją wzroku w świetle najnowszych badań.

Ćwiczenia:

1. Wizerunek osób z dysfunkcją wzroku w mediach. Psychospołeczne czynniki warunkujące proces integracji osób niewidomych i słabowidzących ze środowiskiem społecznym.

2. Kształtowanie się pojęć naturalnych u dzieci niewidomych – warsztaty.

3. Wpływ niepełnosprawności wzrokowej (niewidzenie, słabowzroczność) na realizację zadań rozwojowych przypadających na kolejne fazy życia – analiza przypadków (praca w grupach, dyskusja)

4. Obszary działalności tyflopsychologów – główne zadania psychologów pracujących z osobami z dysfunkcją wzroku w różnym wieku.

5. Psychologiczne konsekwencje utraty wzroku u osób w różnym wieku – wiek szkolny, adolescencja, dorosłość, późna dorosłość – analiza przypadków (praca w grupach, filmy, dyskusja)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bilewicz, M. (2015). Psychospołeczne problemy młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 67-85.

Bilewicz, M. (2013). Akceptacja niepełnosprawności przez młodzież z dysfunkcją narządu wzroku. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 1(19), 39-58.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2008). Poczucie sensu życia jako wskaźnik psychicznego dobrostanu u osób z zaburzeniami widzenia. W: U. Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause (red.), Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Dyskursy pedagogiki specjalnej nr 7. (s. 237-242). Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Czerwińska, K. (2014). Słabowzroczność a realizacja zadań rozwojowych w okresie adolescencji. W: G. Gunia, D. Baraniewicz (red.) Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. Tom 3.1. (s. 89-102). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Czerwińska, K. (2014). Wizerunek osób niewidomych w literaturze dziecięcej – przełamywanie czy kształtowanie stereotypów? Wychowanie Na Co Dzień, 1, 27-33.

Czerwińska, K. (2014). Środowisko rodzinne małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. W: K. Czerwińska (red.) Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. (s.11-48). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Czerwińska K. (2011). Osoby niewidome według dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 42-54.

Czerwińska, K. (2009). Poczucie koherencji a poziom depresyjności u młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. W: T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska (red.), Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. (s. 319-333). Tom IV, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Czerwińska, K. (2010). Funkcjonowanie adolescentów z niepełnosprawnością wzrokową. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. (s. 111-118). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Czerwińska K. (2007). Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niewidomych i słabo widzących – przegląd badań. Wychowanie na co dzień, 7/8, 12-16.

Czerwińska K. (2007). Zastosowanie wiedzy o umyśle w edukacji niewidomych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 81-87.

Dycht, M. (2014). Mity, uprzedzenia, stereotypy a zjawisko piętna i stygmatyzacji niepełnosprawnych wzrokowo. W: A. Fidelus (red.), Od stereotypu do wykluczenia (s. 53-85). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Kowalewski L. (1999). Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska (red.). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. (s. 55- 100). Warszawa: WSiP.

Mikołajczak-Matyja N. (2008). Hierarchiczna struktura leksykonu umysłowego. Relacje semantyczne w leksykonie widzących i niewidomych użytkowników języka. Poznań: Wydawnictwo UAM – rozdział 3 (s. 161- 191).

Mikołajczak-Matyja N. (2006). Wiedza o obiektach i zjawiskach naturalnych w definicjach konstruowanych przez niewidomych i widzących użytkowników języka. Szkoła Specjalna, 2, 89-103.

Mikołajczak-Matyja N. (2008). Obiekty i zjawiska naturalne w skojarzeniach słownych osób niewidomych i widzących. Szkoła Specjalna, 4, 243-255.

Sińska J. (2006). Matka i dziecko z uszkodzonym wzrokiem – transakcyjny model wspomagania interakcji. W: T. Gałkowski, E. Pisula (red.), Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. (s. 47-63). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Skoczylas, E. (2013). Wspieranie rodzin dzieci z dysfunkcją wzroku. W: B. Sidor-Piekarska (red.), Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością. (s. 189–223). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Szabała B. (2012). Stereotypowy wizerunek osób niewidomych. W: M. Parchomiuk, B. Szabała (red.), Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej (s. 89-100). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Śmiechowska-Petrovskij, E. (2014). Aspekty stygmatyzacji i stereotypizacji osób niewidomych oraz tendencje przeciwstawne. W: A. Fidelus (red.), Od stereotypu do wykluczenia (s. 87-114). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Wawrowska, E. (2011). W rodzinie niewidomego dziecka. W: H. Liberska (red.), Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwoju. (s. 119–128). Warszawa: Difin.

Literatura uzupełniająca:

Kirenko J., Gindrich P. (2007). Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym. Lublin: Wydawnictwo Akademickie WSSP – wybrane zagadnienia.

Łobacz E. (2006). Prezentacja osób niewidomych w prasie. Szkoła Specjalna, 4, s. 276-282.

Uwagi:

metody: objaśnienie, konwersatorium, dyskusja, analiza teksty, ćwiczenia symulacyjne z opaskami i symulatorami słabowzroczności, analiza filmów

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia- 45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5h

Przygotowanie się do egzaminu - 10h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

pisemny egzamin

Pełny opis:

1. Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzrokową w odbiorze społecznym. Stereotypy, mity i uprzedzenia wobec osób niewidomych i słabowidzących – przegląd badań. Wizerunek osób z dysfunkcją wzroku w mediach. Psychospołeczne czynniki warunkujące proces integracji osób niewidomych i słabowidzących ze środowiskiem społecznym.

2. Rozwój procesów poznawczych u dzieci niewidomych, specyfika wpływu dysfunkcji wzroku na kształtowanie się i rozwój pojęć naturalnych – wyniki badań, implikacje dla praktyki edukacyjnej. Poznawanie przez dzieci niewidome przedmiotów i zjawisk niedostępnych obserwacji dotykowej – wyobrażenia surogatowe. Funkcjonowanie poznawcze dorosłych osób z dysfunkcją wzroku w świetle najnowszych badań.

3. Specyfika rozwoju dziecka z niepełnosprawnością w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny. Blindyzmy – etiologia, profilaktyka, terapia. Video Interaction Training jako metoda wspomagająca rozwój prawidłowych relacji w rodzinie z małym dzieckiem niewidomym. Zastosowanie VIT w pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego wzrokowo – analiza nagrania video.

4. Wpływ niepełnosprawności wzrokowej (niewidzenie, słabowzroczność) na realizację zadań rozwojowych przypadających na kolejne fazy życia (wiek szkolny, adolescencja, dorosłość, późna dorosłość) – analizy teoretyczne vs. prace empiryczne. Przegląd badań na temat różnych aspektów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku oraz psychospołecznego funkcjonowania ich rodzin.

5. Psychologiczne konsekwencje utraty wzroku u osób w różnym wieku – wiek szkolny, adolescencja, dorosłość, późna dorosłość. Etapy procesu adaptacji do sytuacji niepełnosprawności wzrokowej. Czynniki wpływające na proces przystosowania się do niepełnosprawności. Specyfika stopniowej utraty wzroku – progresywna słabowzroczność a realizacja zadań rozwojowych w poszczególnych fazach życia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bilewicz, M. (2015). Psychospołeczne problemy młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 67-85.

Ciechomska, M. (2003). Dysfunkcja wzroku i wsparcie społeczne jako czynniki nabywania siły psychicznej. Szkoła Specjalna, 2(219), 82-92.

Czerwińska K. (2007). Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niewidomych i słabo widzących – przegląd badań. Wychowanie na co dzień, 7/8, 12-16.

Czerwińska K. (2007). Zastosowanie wiedzy o umyśle w edukacji niewidomych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 81-87.

Czerwińska, K. (2010). Funkcjonowanie adolescentów z niepełnosprawnością wzrokową. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia (s. 111-118). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Czerwińska, K. (2014). Słabowzroczność a realizacja zadań rozwojowych w okresie adolescencji. W: G. Gunia, D. Baraniewicz (red.) Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. Tom 3.1. (s. 89-102). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Czerwińska, K. (2015). Nagła utrata wzroku jako sytuacja graniczna. W: J. Wiśniewska (red.), Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia (s. 356-370). Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Czerwińska, K. (2015). Utrata wzroku w kontekście realizacji zadań rozwojowych w okresie dorosłości. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 17, 76-90.

Mikołajczak-Matyja N. (2006). Wiedza o obiektach i zjawiskach naturalnych w definicjach konstruowanych przez niewidomych i widzących użytkowników języka. Szkoła Specjalna, 2, 89-103.

Literatura uzupełniająca:

Bilewicz, M. (2013). Akceptacja niepełnosprawności przez młodzież z dysfunkcją narządu wzroku. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 1(19), 39-58.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2008). Poczucie sensu życia jako wskaźnik psychicznego dobrostanu u osób z zaburzeniami widzenia. W: U. Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause (red.), Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Dyskursy pedagogiki specjalnej nr 7 (s. 237-242). Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Czerwińska, K. (2009). Poczucie koherencji a poziom depresyjności u młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. W: T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska (red.), Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość (s. 319-333). Tom IV, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Czerwińska K. (2011). Osoby niewidome według dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 42-54.

Czerwińska, K. (2014). Środowisko rodzinne małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. W: K. Czerwińska (red.) Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku (s.11-48). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Czerwińska, K. (2014). Wizerunek osób niewidomych w literaturze dziecięcej – przełamywanie czy kształtowanie stereotypów? Wychowanie Na Co Dzień, 1, 27-33.

Czerwińska, K. (2015). Niewidomy jako Inny? – postrzeganie osób niewidomych przez młodzież licealną, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4, 116-134.

Czerwińska, K. (2015). Samostanowienie w rehabilitacji dorosłej osoby ociemniałej. W: J. Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności (s. 152-168). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Czerwińska, K. (2015). Blindyzmy w procesie rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących – etiologia, profilaktyka, terapia. W: K. Czerwińska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii (s. 109-125). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Czerwińska, K. (2016). Młodzież z niepełnosprawnością wzroku wobec przyszłej aktywności zawodowej. W: M. Wolan-Nowakowska (red.), Poradnictwo zawodowe w szkole – ku możliwościom przeciw ograniczeniom (s. 100-120). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Dycht, M. (2014). Mity, uprzedzenia, stereotypy a zjawisko piętna i stygmatyzacji niepełnosprawnych wzrokowo. W: A. Fidelus (red.), Od stereotypu do wykluczenia (s. 53-85). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Kilian, M. (2010). Następstwa utraty wzroku w starszym wieku. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 2(12), 89-103.

Kowalewski L. (1999). Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska (red.). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie (s. 55- 100). Warszawa: WSiP.

Kucharczyk, I. (2015). Funkcjonowanie emocjonalne dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 17, 91-102.

Kucharczyk, I. (2015). Specyfika funkcjonowania poznawczego osób niewidomych. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej (s. 71-88). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Łobacz E. (2006). Prezentacja osób niewidomych w prasie. Szkoła Specjalna, 4, s. 276-282.

Mikołajczak-Matyja N. (2008). Obiekty i zjawiska naturalne w skojarzeniach słownych osób niewidomych i widzących. Szkoła Specjalna, 4, 243-255.

Muszalska, M. (2007). Wspomaganie rozwoju dzieci i nastolatków niewidzących i niedowidzących. W: A. Brzezińska (red.), Zadania rodziny i szkoły: od samodzielności dziecka do efektywności pracownika. (s. 129-135). Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.

Palak, Z., Przyłucka, E. (2010). Uwarunkowania akceptacji niepełnosprawności przez młodzież z uszkodzonym wzrokiem. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia (s.175-193). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Sińska J. (2006). Matka i dziecko z uszkodzonym wzrokiem – transakcyjny model wspomagania interakcji. W: T. Gałkowski, E. Pisula (red.), Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia (s. 47-63). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Skoczylas, E. (2013). Wspieranie rodzin dzieci z dysfunkcją wzroku. W: B. Sidor-Piekarska (red.), Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością (s. 189–223). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wawrowska, E. (2011). W rodzinie niewidomego dziecka. W: H. Liberska (red.), Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwoju (s. 119–128). Warszawa: Difin.

Szabała B. (2012). Stereotypowy wizerunek osób niewidomych. W: M. Parchomiuk, B. Szabała (red.), Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej (s. 89-100). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Śmiechowska-Petrovskij, E. (2014). Aspekty stygmatyzacji i stereotypizacji osób niewidomych oraz tendencje przeciwstawne. W: A. Fidelus (red.), Od stereotypu do wykluczenia (s. 87-114). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Witkowska, M. (2014). Rozwój emocjonalno-społeczny małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku. W: K. Czerwińska (red.) Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. (s.49-94). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Uwagi:

metody: objaśnienie, konwersatorium, dyskusja, analiza teksty, ćwiczenia symulacyjne z opaskami i symulatorami słabowzroczności, analiza filmów

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia- 45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5h

Przygotowanie się do egzaminu - 10h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

obecność i aktywność na zajęciach, pisemny egzamin

Pełny opis:

Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku w odbiorze społecznym. Stereotypy, mity i uprzedzenia wobec osób niewidomych i słabowidzących – przegląd badań. Wizerunek osób z dysfunkcją wzroku w mediach. Psychospołeczne czynniki warunkujące proces integracji osób niewidomych i słabowidzących ze środowiskiem społecznym.

Rozwój procesów poznawczych u dzieci niewidomych, specyfika wpływu dysfunkcji wzroku na kształtowanie się i rozwój pojęć naturalnych – wyniki badań, implikacje dla praktyki edukacyjnej. Poznawanie przez dzieci niewidome przedmiotów i zjawisk niedostępnych obserwacji dotykowej – wyobrażenia surogatowe. Funkcjonowanie poznawcze dorosłych osób z niepełnosprawnością wzroku w świetle najnowszych badań.

Blindyzmy – etiologia, profilaktyka, terapia. Video Interaction Training jako metoda wspomagająca rozwój prawidłowych relacji w rodzinie z małym dzieckiem niewidomym. Zastosowanie VIT w pracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością wzroku – analiza nagrania video.

Wpływ niepełnosprawności wzrokowej (niewidzenie, słabowzroczność) na realizację zadań rozwojowych przypadających na kolejne fazy życia (wiek szkolny, adolescencja, dorosłość, późna dorosłość) – analizy teoretyczne vs. prace empiryczne. Przegląd badań na temat różnych aspektów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku oraz psychospołecznego funkcjonowania ich rodzin.

Psychologiczne konsekwencje utraty wzroku u osób w różnym wieku – wiek szkolny, adolescencja, dorosłość, późna dorosłość. Etapy procesu adaptacji do nabycia niepełnosprawności wzroku. Czynniki wpływające na proces przystosowania się do niepełnosprawności. Specyfika stopniowej utraty wzroku – progresywna słabowzroczność a realizacja zadań rozwojowych w poszczególnych fazach życia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czerwińska K. (2007). Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niewidomych i słabo widzących – przegląd badań. Wychowanie na co dzień, 7/8, 12-16.

Czerwińska K. (2007). Zastosowanie wiedzy o umyśle w edukacji niewidomych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 81-87.

Czerwińska, K. (2009). Poczucie koherencji a poziom depresyjności u młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. W: T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska (red.), Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość (s. 319-333). Tom IV, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Czerwińska, K. (2015). Blindyzmy w procesie rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących – etiologia, profilaktyka, terapia. W: K. Czerwińska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii (s. 109-125). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Czerwińska, K. (2015). Utrata wzroku w kontekście realizacji zadań rozwojowych w okresie dorosłości. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 17, 76-90.

Czerwińska, K. (2015). Wątki emancypacyjne w biegu życia osoby stopniowo tracącej wzrok. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 10, 127-153.

Kucharczyk, I. (2015). Specyfika funkcjonowania poznawczego osób niewidomych. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej (s. 71-88). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Kucharczyk, I. (2015). Funkcjonowanie emocjonalne dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 17, 91-102.

Literatura uzupełniająca:

Bilewicz, M. (2013). Akceptacja niepełnosprawności przez młodzież z dysfunkcją narządu wzroku. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 1(19), 39-58.

Bilewicz, M. (2015). Psychospołeczne problemy młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 67-85.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2008). Poczucie sensu życia jako wskaźnik psychicznego dobrostanu u osób z zaburzeniami widzenia. W: U. Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause (red.), Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Dyskursy pedagogiki specjalnej nr 7 (s. 237-242). Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Ciechomska, M. (2003). Dysfunkcja wzroku i wsparcie społeczne jako czynniki nabywania siły psychicznej. Szkoła Specjalna, 2(219), 82-92.

Czerwińska, K. (2010). Funkcjonowanie adolescentów z niepełnosprawnością wzrokową. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia (s. 111-118). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Czerwińska K. (2011). Osoby niewidome według dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 42-54.

Czerwińska, K. (2014). Wizerunek osób niewidomych w literaturze dziecięcej – przełamywanie czy kształtowanie stereotypów? Wychowanie Na Co Dzień, 1, 27-33.

Czerwińska, K. (2014). Słabowzroczność a realizacja zadań rozwojowych w okresie adolescencji. W: G. Gunia, D. Baraniewicz (red.) Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. Tom 3.1. (s. 89-102). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Czerwińska, K. (2015). Niewidomy jako Inny? – postrzeganie osób niewidomych przez młodzież licealną, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4, 116-134.

Czerwińska, K. (2015). Nagła utrata wzroku jako sytuacja graniczna. W: J. Wiśniewska (red.), Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia (s. 356-370). Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Czerwińska, K. (2015). Samostanowienie w rehabilitacji dorosłej osoby ociemniałej. W: J. Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności (s. 152-168). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Czerwińska, K. (2016). Funkcjonowanie osoby stopniowo tracącej wzrok w przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej. Forum Pedagogiczne, 1, 167-180.

Czerwińska, K. (2016). Młodzież z niepełnosprawnością wzroku wobec przyszłej aktywności zawodowej. W: M. Wolan-Nowakowska (red.), Poradnictwo zawodowe w szkole – ku możliwościom przeciw ograniczeniom (s. 100-120). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Dycht, M. (2014). Mity, uprzedzenia, stereotypy a zjawisko piętna i stygmatyzacji niepełnosprawnych wzrokowo. W: A. Fidelus (red.), Od stereotypu do wykluczenia (s. 53-85). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Mikołajczak-Matyja N. (2006). Wiedza o obiektach i zjawiskach naturalnych w definicjach konstruowanych przez niewidomych i widzących użytkowników języka. Szkoła Specjalna, 2, 89-103.

Mikołajczak-Matyja N. (2008). Obiekty i zjawiska naturalne w skojarzeniach słownych osób niewidomych i widzących. Szkoła Specjalna, 4, 243-255.

Śmiechowska-Petrovskij, E. (2014). Aspekty stygmatyzacji i stereotypizacji osób niewidomych oraz tendencje przeciwstawne. W: A. Fidelus (red.), Od stereotypu do wykluczenia (s. 87-114). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Uwagi:

metody: objaśnienie, konwersatorium, dyskusja, analiza teksty, ćwiczenia symulacyjne z opaskami i symulatorami słabowzroczności, analiza filmów

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia- 45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5h

Przygotowanie się do egzaminu - 10h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Joalanta Kramarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

obecność i aktywność na zajęciach, pisemny egzamin

Pełny opis:

Tematyka:

1. Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku w odbiorze społecznym. Stereotypy, mity i uprzedzenia wobec osób niewidomych i słabowidzących – przegląd badań. Wizerunek osób z dysfunkcją wzroku w mediach. Psychospołeczne czynniki warunkujące proces integracji osób niewidomych i słabowidzących ze środowiskiem społecznym.

2. Rozwój procesów poznawczych u dzieci niewidomych, specyfika wpływu dysfunkcji wzroku na kształtowanie się i rozwój pojęć naturalnych – wyniki badań, implikacje dla praktyki edukacyjnej. Poznawanie przez dzieci niewidome przedmiotów i zjawisk niedostępnych obserwacji dotykowej – wyobrażenia surogatowe. Funkcjonowanie poznawcze dorosłych osób z niepełnosprawnością wzroku w świetle najnowszych badań. Kompetencje pragmatyczne w komunikacji a niepełnosprawność wzroku – implikacje pedagogiczne.

3. Blindyzmy – etiologia, profilaktyka, terapia.

4. Wpływ wrodzonej niepełnosprawności wzroku (niewidzenie, słabowzroczność) na realizację zadań rozwojowych przypadających na kolejne fazy życia (wiek szkolny, adolescencja, wczesna i średnia dorosłość, późna dorosłość) – analizy teoretyczne vs. prace empiryczne. Przegląd badań na temat różnych aspektów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku oraz psychospołecznego funkcjonowania ich rodzin.

5. Psychologiczne konsekwencje utraty wzroku u osób w różnym wieku – wiek szkolny, adolescencja, dorosłość, późna dorosłość. Etapy procesu adaptacji do nabycia niepełnosprawności wzroku. Czynniki wpływające na proces przystosowania się do niepełnosprawności. Specyfika stopniowej utraty wzroku – progresywna słabowzroczność a realizacja zadań rozwojowych w poszczególnych fazach życia.

6. Psychospołeczne aspekty rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku. Edukacja seksualna dzieci i adolescentów niewidomych i słabowidzących – główne wytyczne, koncepcje a rzeczywistość.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czerwińska, K., Kucharczyk, I. (2019). Tyflopsychologia. Realizacja zadań rozwojowych w biegu życia przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Czerwińska K. (2007). Zastosowanie wiedzy o umyśle w edukacji niewidomych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 81-87.

Czerwińska, K. (2010). Funkcjonowanie adolescentów z niepełnosprawnością wzrokową. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia (s. 111-118). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Czerwińska K. (2011). Osoby niewidome według dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 42-54.

Czerwińska, K. (2014). Słabowzroczność a realizacja zadań rozwojowych w okresie adolescencji. W: G. Gunia, D. Baraniewicz (red.) Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. Tom 3.1. (s. 89-102). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Czerwińska, K. (2014). Wizerunek osób niewidomych w literaturze dziecięcej – przełamywanie czy kształtowanie stereotypów? Wychowanie Na Co Dzień, 1, 27-33.

Czerwińska, K. (2015). Blindyzmy w procesie rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących – etiologia, profilaktyka, terapia. W: K. Czerwińska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii (s. 109-125). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Czerwińska, K. (2015). Niewidomy jako Inny? – postrzeganie osób niewidomych przez młodzież licealną, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4, 116-134.

Czerwińska, K. (2015). Samostanowienie w rehabilitacji dorosłej osoby ociemniałej. W: J. Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności (s. 152-168). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Czerwińska, K. (2015). Utrata wzroku w kontekście realizacji zadań rozwojowych w okresie dorosłości. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 17, 76-90.

Czerwińska, K. (2018). Psychospołeczne aspekty seksualności młodzieży z niepełnosprawnością wzroku. Szkoła Specjalna, 2, 91-101.

Czerwińska, K., Piskorska, A. (2018). Niewidzenie a kompetencje pragmatyczne w komunikacji. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 21, 185-206.

Dycht, M. (2014). Mity, uprzedzenia, stereotypy a zjawisko piętna i stygmatyzacji niepełnosprawnych wzrokowo. W: A. Fidelus (red.), Od stereotypu do wykluczenia (s. 53-85). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Jaworska-Biskup K. (2009). Wpływ rozumienia pojęć przez dzieci niewidome na nauczanie języków obcych. Szkoła Specjalna, 1, 25-34.

Kilian, M. (2010). Następstwa utraty wzroku w starszym wieku. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 2(12), 89-103.

Kowalewski L. (1999). Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska (red.). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie (s. 55- 100). Warszawa: WSiP.

Kucharczyk, I. (2015). Funkcjonowanie emocjonalne dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 17, 91-102.

Kucharczyk, I. (2015). Specyfika funkcjonowania poznawczego osób niewidomych. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej (s. 71-88). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Mikołajczak-Matyja N. (2006). Wiedza o obiektach i zjawiskach naturalnych w definicjach konstruowanych przez niewidomych i widzących użytkowników języka. Szkoła Specjalna, 2, 89-103.

Mikołajczak-Matyja N. (2008). Obiekty i zjawiska naturalne w skojarzeniach słownych osób niewidomych i widzących. Szkoła Specjalna, 4, 243-255.

Palak, Z., Przyłucka, E. (2010). Uwarunkowania akceptacji niepełnosprawności przez młodzież z uszkodzonym wzrokiem. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia (s.175-193). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Szabała B. (2012). Stereotypowy wizerunek osób niewidomych. W: M. Parchomiuk, B. Szabała (red.), Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej (s. 89-100). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Śmiechowska-Petrovskij, E. (2014). Aspekty stygmatyzacji i stereotypizacji osób niewidomych oraz tendencje przeciwstawne. W: A. Fidelus (red.), Od stereotypu do wykluczenia (s. 87-114). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Uwagi:

metody: wykład, objaśnienie, konwersatorium, dyskusja, opisowo-krytyczna analiza źródeł, ćwiczenia symulacyjne z opaskami i symulatorami słabowzroczności, analiza filmów, studia przypadków

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład i ćwiczenia) - 45h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 10h

Przygotowanie się do egzaminu - 10h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 65h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.