Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza w resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-DWR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza w resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_WO1 Zna na podstawowe koncepcje nieprzystosowania społecznego.

PC1_KS_W03 Zna koncepcje diagnozy resocjalizacyjnej, zna poszczególne etapy/elementy.

PC1_KS_W04 Ma poszerzoną wiedzę na temat diagnozowania różnych środowisk wychowawczych, w szczególności o środowisku rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym.

Umiejętności

PC1_KS_U02 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji osób i zjawisk społecznych, a także potrafi sporządzić dokumentację z jej przebiegu.

PC1_KS_U04 Posiada umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów, potrafi skonstruować narzędzie badawcze oraz przeprowadzić za jego pomocą badanie, jak również wyciągnąć wnioski i wskazać dalsze kierunki badań.

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 Ma przekonanie o potrzebie i wadze podejmowania działań diagnostycznych i ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

1. Kolokwium pisemne

2. Zaliczenie wejściówek

3. Aktywny udział w zajęciach

4. Frekwencja

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć

2. Ogólne założenia teoretyczne

3. Metodologia procesu diagnostycznego

4. Uwarunkowania procesu diagnostycznego

5. Zakres i obszary diagnozy resocjalizacyjnej

6. Ogólna charakterystyka metod i technik w diagnozie

7. Diagnoza nieprzystosowania społecznego (cz. 1)

8. Diagnoza nieprzystosowania społecznego (cz. 2)

9. Diagnoza kompetencji społecznych

10. Diagnoza rodziny

11. Ocena oddziaływań prowadzonych w instytucjach resocjalizacyjnych

12. Diagnoza inteligencji, osobowości i temperamentu

13. Diagnoza emocji, agresji, stresu, lęku

14. Opiniowanie na potrzeby sądu

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wysocka, E. (2013). Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Wojnarska, A. (red.) (2011). Diagnostyka resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo UMCS

Literatura uzupełniająca:

Skałbania, B. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne”. Kraków: Impuls

Grudziewska, E. 9red.) (2017). Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: Difin S.A.

Wysocka, E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Impuls

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda podająca, dyskusja, praca z książką, prezentacja, metoda problemowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 30

przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

przygotowanie się do zaliczenia - 10

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5

Liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Frekwencja

Aktywność na zajęciach

Na czas trwania kwarantanny:

Zapoznawanie się z materiałem umieszczonym na platformie MS Teams

Zaliczenie 2 wejściówek (za pośrednictwem MS Forms)

Zaliczenie kolokwium końcowego (za pośrednictwem MS Forms)

Pełny opis:

ZAJĘCIA STACJONARNE:

19.02.2020 Wprowadzenie do zajęć

26.02.20202 Ogólne założenia teoretyczne

4.03.2020 Metodologia procesu diagnostycznego

11.03.2020 Uwarunkowania procesu diagnostycznego

ZDALNA KONTYNUACJA ZAJĘĆ:

18.03.2020 przesłanie na maila grupowego prezentacji wraz z komentarzem dot. zakresu i obszaru diagnozy resocjalizacyjnej

25.03.2020 przesłanie na maila grupowego prezentacji wraz z komentarzem dot. ogólnej charakterystyki metod i technik w diagnozie

OD 1 KWIETNIA ZAJĘCIA SĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY MS TEAMS (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adb356b4e25204a5dbc9a771226c7b54c%40thread.tacv2/conversations?groupId=0b3be308-7684-42f9-90a7-c9efa3dc7c30&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86):

Zajęcia są realizowane w trybie synchronicznym w każdą środę od 13.30 do 15.00. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie.

Poruszane tematy obejmują następujące zagadnienia:

7. Diagnoza nieprzystosowania społecznego (cz. 1)

8. Diagnoza nieprzystosowania społecznego (cz. 2)

9. Diagnoza kompetencji społecznych

10. Diagnoza rodziny

11. Ocena oddziaływań prowadzonych w instytucjach resocjalizacyjnych

12. Diagnoza inteligencji, osobowości i temperamentu

13. Diagnoza emocji, agresji, stresu, lęku

14. Opiniowanie na potrzeby sądu

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wysocka, E. (2013). Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Wojnarska, A. (red.) (2011). Diagnostyka resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo UMCS

Literatura uzupełniająca:

Skałbania, B. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne”. Kraków: Impuls

Grudziewska, E. 9red.) (2017). Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: Difin S.A.

Wysocka, E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Impuls

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda podająca, dyskusja, praca z książką, prezentacja, metoda problemowa

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanie zadań przez studentów na platformie MS Teams i MS Forms

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 30

przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

przygotowanie się do zaliczenia - 10

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5

Liczba punktów ECTS: 2

Link do wejściówki nr 1 (zajęcia 4 i 5)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9o3hrsafiEG59LPxLkUchpVkrmABdZ1Bum3qNhQH8lpUQU1TSUdYMTIxT1FBNzMwMENHUUkwNzdDVy4u

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Kolokwium pisemne

Ocena pracy indywidualnej studenta w trakcie zajęć

Ocena wypowiedzi studenta po analizie materiałów źródłowych

Ocena indywidualnej pracy studenta - przygotowanie diagnozy indywidualnego przypadku

Pełny opis:

1. Wprowadzenie terminologiczne: diagnoza, diagnozowanie, diagnostyka

2. Założenia teoretyczne diagnostyki resocjalizacyjnej - kierunki i aspekty diagnozy resocjalizacyjnej, uwarunkowania procesu diagnostycznego, przedmiot i podmiot diagnozy resocjalizacyjnej

3. Zakres i obszary diagnozy resocjalizacyjnej

4. Etapy diagnozy resocjalizacyjnej

5. Diagnoza behawioralna, interdyscyplinarna i interakcyjna

6. Diagnozowanie objawów nieprzystosowania społecznego w obszarach: rodzinnym, szkolnym oraz grupy rówieśniczej

7. Praca metodą indywidualnego przypadku

8. Wybrane narzędzia diagnozowania w resocjalizacji: Skala Nieprzystosowania Społecznego L.Pytki - praktyczne wykorzystanie narzędzia, System diagnostyczny I-Level Classification, Arkusz Diagnostyczny Denisa Stotta

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wysocka E. (2008), Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa, PWN

Pytka L. (1986), Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, Warszawa, wyd. UW

Literatura uzupełniająca:

Urban B., J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja, Tom I, PWN Warszawa 2007.

Wojnarska A. (red.) (2010), Diagnostyka resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia, Lublin, Wyd. UMCS

Urban B., Stanik J.M. (red.) (2008), Resocjalizacja T.1,2, Wyd. PWN, Warszawa

Skałbania, B. (2013), Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne”. Kraków: Impuls

Grudziewska, E. (red.) (2017), Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: Difin S.A.

Wysocka E. (2013), Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Impuls

Jarosz, E., Wysocka E. (2006), Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie referatu, prezentacji - 10

Przygotowanie do kolokwium 15

Przygotowanie diagnozy indywidualnego przypadku 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

1. Kolokwium pisemne

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Frekwencja

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć

2. Ogólne założenia teoretyczne

3. Metodologia procesu diagnostycznego

4. Uwarunkowania procesu diagnostycznego

5. Zakres i obszary diagnozy resocjalizacyjnej

6. Ogólna charakterystyka metod i technik w diagnozie

7. Diagnoza nieprzystosowania społecznego (cz. 1)

8. Diagnoza nieprzystosowania społecznego (cz. 2)

9. Diagnoza kompetencji społecznych

10. Diagnoza rodziny

11. Ocena oddziaływań prowadzonych w instytucjach resocjalizacyjnych

12. Diagnoza inteligencji, osobowości i temperamentu

13. Diagnoza emocji, agresji, stresu, lęku

14. Opiniowanie na potrzeby sądu

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wysocka, E. (2013). Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Wojnarska, A. (red.) (2011). Diagnostyka resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo UMCS

Literatura uzupełniająca:

Skałbania, B. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne”. Kraków: Impuls

Grudziewska, E. 9red.) (2017). Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: Difin S.A.

Wysocka, E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Impuls

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda podająca, dyskusja, praca z książką, prezentacja, metoda problemowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 30

przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

przygotowanie się do zaliczenia - 10

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5

Liczba punktów ECTS: 2

Link do grupy na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2770e3601c764d459ffa4ef06ea040ee%40thread.tacv2/conversations?groupId=64fc4c86-69c0-40bc-afbe-636b77e9f3d0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Anna Osowska-Rembecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zajęcia odbywają się na platformie teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1c75ae44474f467fb9d67c1fa834198a%40thread.tacv2/conversations?groupId=a69ffd18-9e74-4919-b7a1-20f8395c8a41&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

1. Kolokwium pisemne

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Frekwencja

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć. Ogólne założenia teoretyczne.

2. Metodologia procesu diagnostycznego. Uwarunkowania procesu diagnostycznego.

3. Zakres i obszary diagnozy resocjalizacyjnej. Ogólna charakterystyka metod i technik stosowanych w diagnozie

4. Narzędzia diagnozy pedagogicznej

5. Kolokwium. Narzędzia diagnozy psychologicznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wysocka, E. (2013). Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Wojnarska, A. (red.) (2011). Diagnostyka resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo UMCS

Literatura uzupełniająca:

Skałbania, B. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne”. Kraków: Impuls

Grudziewska, E. 9red.) (2017). Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: Difin S.A.

Wysocka, E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Impuls

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda podająca, dyskusja, praca z książką, prezentacja, metoda problemowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15

przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

przygotowanie się do zaliczenia - 15

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.