Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną w domu, żłobku i przedszkolu – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WRU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną w domu, żłobku i przedszkolu – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W04 Potrafi uzasadnić ciągłość edukacyjną na styku dom – przedszkole – szkoła. Orientuje się w przejawach uzdolnień matematycz-nych u dzieci. Zna konsekwencje nadmiernych i specyficznych trudności w edukacji matematycznej, jeżeli cią-głość ta zostanie zachwiana. Zna podstawy psychologiczne i pedagogiczne łączenia edukacji matematycznej ze wspomaganiem rozwoju umysłowego dzieci; zna modele rozwoju intelektualnego i modele kształtowania wiadomości i umiejętności matematycznych. Orientuje się w publikacjach dotyczących edukacji matematycznej dzieci oraz wspomagania rozwoju umysłowego.

PEP1_W13 Zna metodykę kształtowania wiadomości i umie-jętności matematycznych dzieci.

PEP1_U03 Potrafi realizować treści kształcenia we wszystkich obszarach edukacji matematycznej, potrafi korzy-stać z wzorców matematycznych dostosowując je do potrzeb i możliwości poznawczych dzieci. Umie sprawdzić poziom i kształtować kompetencje dzieci w zakresie operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym, liczenia i rachowania, mie-rzenia długości i pojemności; zorganizować zaję-cia wspierające dzieci, których kompetencje są niższe od oczekiwanych.

Umie rozwijać zdolności matematyczne dzieci. Umie przygotować dzieci do nauki szkolnej tak, aby maksymalnie zmniejszyć zakres specyficznych trudności w szkolnym uczeniu się matematyki.

PEP1_K04 Dysponuje takim poziomem osobistych wiadomo-ści i umiejętności matematycznych, który umożli-wi mu prowadzenie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin ustny ( 2-3 pytania otwarte)

- kolokwium pisemne (pytania otwarte/zamknięte)

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

- opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi wspieranie rozwoju umysłowego maluchów i starszych przedszkolaków wraz z ich edukacją matematyczną, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania i organizowania sytuacji zadaniowych, zabaw i zajęć dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których kompetencje są niższe od oczekiwanych.

Wykład ma za zadanie:

1. Wprowadzić w problematykę zadatków uzdolnień u dzieci - omówić wyniki badań, konsekwencje pedagogiczne, konieczność wspomagania predyspozycji umysłowych u młodszych i starszych przedszkolaków.

2. Przedstawić potrzebę wspierania dzieci w rozwijaniu czynności umysłowych i podkreślić konieczność wspomagania ich rozwoju w edukacji domowej, żłobkowej i przedszkolnej w zakresie koniecznym do tworzenia intuicji oraz zarysów wiadomości i umiejętności matematycznych.

3. Omówić zasadność łączenia edukacji matematycznej ze wspomaganiem rozwoju umysłowego starszych przedszkolaków.

4. Przybliżyć podstawy psychologiczne i prawidłowości pedagogiczne, które musza być respektowane w żłobku i przedszkolu.

Ćwiczenia poświęcone są:

- omówieniu regularności i potrzeby wspierania dzieci w dostrzeganiu i korzystaniu z regularności oraz przewidywaniu, co będzie dalej,

- przedstawieniu rozwoju myślenia przyczynowo- skutkowego i przybliżeniu sposobów pomagania dzieciom w łączeniu przyczyny ze skutkiem i przywidywaniu, co może się zdarzyć oraz jakie mogą być skutki własnego działania,

- przybliżeniu problematyki łączenia i grupowania obiektów jako wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym klasyfikowaniu,

- przedstawieniu wiadomości na temat orientacji przestrzennej starszych przedszkolaków,

- omówieniu wspomagania maluchów i starszych przedszkolaków w kształtowaniu umiejętności liczenia i rachowania,

- dyskusji na temat przygotowania dzieci do rozumienia pojęć liczbowych kształtowanych w szkole,

- kształtowaniu rozumienia sensu pomiaru długości, pojemności, ciężaru (masy) i czasu,

- rozwijaniu u dzieci intuicji geometrycznych,

- zastosowaniu umiejętności matematycznych w sytuacjach życiowych i wdrażaniu dzieci do rozwiązywania zadań z treścią.

Literatura:

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2012), Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2014), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka - dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2000), Dziecięca Matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Skura M., (2008), Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny, klasa 0 i klasy I- III, Wyd. Nowa Era, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład konwencjonalny, dyskusja panelowa, dyskusja okrągłego stołu, sesja plakatowa, rozwiązywanie zadań, gry dydaktyczne: symulacja, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykłady/ćwiczenia: 45h

Przygotowanie się do zajęć, wykonanie prezentacji, przygotowanie niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zabaw i symulacji, czytatnie literatury: 20 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 10 h

Przygotowanie się do egzaminu: 25 h

Sumaryczna liczba punktów - 4 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin ustny ( 2-3 pytania otwarte)

- kolokwium pisemne (pytania otwarte/zamknięte)

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

- opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi wspieranie rozwoju umysłowego maluchów i starszych przedszkolaków wraz z ich edukacją matematyczną, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania i organizowania sytuacji zadaniowych, zabaw i zajęć dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których kompetencje są niższe od oczekiwanych.

Wykład ma za zadanie:

1. Wprowadzić w problematykę zadatków uzdolnień u dzieci - omówić wyniki badań, konsekwencje pedagogiczne, konieczność wspomagania predyspozycji umysłowych u młodszych i starszych przedszkolaków.

2. Przedstawić potrzebę wspierania dzieci w rozwijaniu czynności umysłowych i podkreślić konieczność wspomagania ich rozwoju w edukacji domowej, żłobkowej i przedszkolnej w zakresie koniecznym do tworzenia intuicji oraz zarysów wiadomości i umiejętności matematycznych.

3. Omówić zasadność łączenia edukacji matematycznej ze wspomaganiem rozwoju umysłowego starszych przedszkolaków.

4. Przybliżyć podstawy psychologiczne i prawidłowości pedagogiczne, które musza być respektowane w żłobku i przedszkolu.

Ćwiczenia poświęcone są:

- omówieniu regularności i potrzeby wspierania dzieci w dostrzeganiu i korzystaniu z regularności oraz przewidywaniu, co będzie dalej,

- przedstawieniu rozwoju myślenia przyczynowo- skutkowego i przybliżeniu sposobów pomagania dzieciom w łączeniu przyczyny ze skutkiem i przywidywaniu, co może się zdarzyć oraz jakie mogą być skutki własnego działania,

- przybliżeniu problematyki łączenia i grupowania obiektów jako wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym klasyfikowaniu,

- przedstawieniu wiadomości na temat orientacji przestrzennej starszych przedszkolaków,

- omówieniu wspomagania maluchów i starszych przedszkolaków w kształtowaniu umiejętności liczenia i rachowania,

- dyskusji na temat przygotowania dzieci do rozumienia pojęć liczbowych kształtowanych w szkole,

- kształtowaniu rozumienia sensu pomiaru długości, pojemności, ciężaru (masy) i czasu,

- rozwijaniu u dzieci intuicji geometrycznych,

- zastosowaniu umiejętności matematycznych w sytuacjach życiowych i wdrażaniu dzieci do rozwiązywania zadań z treścią.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2012), Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2014), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka - dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2000), Dziecięca Matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Skura M., (2008), Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny, klasa 0 i klasy I- III, Wyd. Nowa Era, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład konwencjonalny, dyskusja panelowa, dyskusja okrągłego stołu, sesja plakatowa, rozwiązywanie zadań, gry dydaktyczne: symulacja, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykłady/ćwiczenia: 45h

Przygotowanie się do zajęć, wykonanie prezentacji, przygotowanie niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zabaw i symulacji, czytatnie literatury: 20 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 10 h

Przygotowanie się do egzaminu: 25 h

Sumaryczna liczba punktów - 4 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin ustny ( 2-3 pytania otwarte)

- kolokwium pisemne (pytania otwarte/zamknięte)

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

- opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi wspieranie rozwoju umysłowego maluchów i starszych przedszkolaków wraz z ich edukacją matematyczną, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania i organizowania sytuacji zadaniowych, zabaw i zajęć dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których kompetencje są niższe od oczekiwanych.

Wykład ma za zadanie:

1. Wprowadzić w problematykę zadatków uzdolnień u dzieci - omówić wyniki badań, konsekwencje pedagogiczne, konieczność wspomagania predyspozycji umysłowych u młodszych i starszych przedszkolaków.

2. Przedstawić potrzebę wspierania dzieci w rozwijaniu czynności umysłowych i podkreślić konieczność wspomagania ich rozwoju w edukacji domowej, żłobkowej i przedszkolnej w zakresie koniecznym do tworzenia intuicji oraz zarysów wiadomości i umiejętności matematycznych.

3. Omówić zasadność łączenia edukacji matematycznej ze wspomaganiem rozwoju umysłowego starszych przedszkolaków.

4. Przybliżyć podstawy psychologiczne i prawidłowości pedagogiczne, które musza być respektowane w żłobku i przedszkolu.

Ćwiczenia poświęcone są:

- omówieniu regularności i potrzeby wspierania dzieci w dostrzeganiu i korzystaniu z regularności oraz przewidywaniu, co będzie dalej,

- przedstawieniu rozwoju myślenia przyczynowo- skutkowego i przybliżeniu sposobów pomagania dzieciom w łączeniu przyczyny ze skutkiem i przywidywaniu, co może się zdarzyć oraz jakie mogą być skutki własnego działania,

- przybliżeniu problematyki łączenia i grupowania obiektów jako wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym klasyfikowaniu,

- przedstawieniu wiadomości na temat orientacji przestrzennej starszych przedszkolaków,

- omówieniu wspomagania maluchów i starszych przedszkolaków w kształtowaniu umiejętności liczenia i rachowania,

- dyskusji na temat przygotowania dzieci do rozumienia pojęć liczbowych kształtowanych w szkole,

- kształtowaniu rozumienia sensu pomiaru długości, pojemności, ciężaru (masy) i czasu,

- rozwijaniu u dzieci intuicji geometrycznych,

- zastosowaniu umiejętności matematycznych w sytuacjach życiowych i wdrażaniu dzieci do rozwiązywania zadań z treścią.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2012), Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2014), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka - dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2000), Dziecięca Matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Skura M., (2008), Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny, klasa 0 i klasy I- III, Wyd. Nowa Era, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład konwencjonalny, dyskusja panelowa, dyskusja okrągłego stołu, sesja plakatowa, rozwiązywanie zadań, gry dydaktyczne: symulacja, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykłady/ćwiczenia: 24 h

Przygotowanie się do zajęć, wykonanie prezentacji, przygotowanie niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zabaw i symulacji, czytatnie literatury: 30 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 16 h

Przygotowanie się do egzaminu: 30 h

Sumaryczna liczba punktów - 4 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin ustny ( 2-3 pytania otwarte)

- kolokwium pisemne (pytania otwarte/zamknięte)

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

- opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi wspieranie rozwoju umysłowego maluchów i starszych przedszkolaków wraz z ich edukacją matematyczną, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania i organizowania sytuacji zadaniowych, zabaw i zajęć dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których kompetencje są niższe od oczekiwanych.

Wykład ma za zadanie:

1. Wprowadzić w problematykę zadatków uzdolnień u dzieci - omówić wyniki badań, konsekwencje pedagogiczne, konieczność wspomagania predyspozycji umysłowych u młodszych i starszych przedszkolaków.

2. Przedstawić potrzebę wspierania dzieci w rozwijaniu czynności umysłowych i podkreślić konieczność wspomagania ich rozwoju w edukacji domowej, żłobkowej i przedszkolnej w zakresie koniecznym do tworzenia intuicji oraz zarysów wiadomości i umiejętności matematycznych.

3. Omówić zasadność łączenia edukacji matematycznej ze wspomaganiem rozwoju umysłowego starszych przedszkolaków.

4. Przybliżyć podstawy psychologiczne i prawidłowości pedagogiczne, które musza być respektowane w żłobku i przedszkolu.

Ćwiczenia poświęcone są:

- omówieniu regularności i potrzeby wspierania dzieci w dostrzeganiu i korzystaniu z regularności oraz przewidywaniu, co będzie dalej,

- przedstawieniu rozwoju myślenia przyczynowo- skutkowego i przybliżeniu sposobów pomagania dzieciom w łączeniu przyczyny ze skutkiem i przywidywaniu, co może się zdarzyć oraz jakie mogą być skutki własnego działania,

- przybliżeniu problematyki łączenia i grupowania obiektów jako wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym klasyfikowaniu,

- przedstawieniu wiadomości na temat orientacji przestrzennej starszych przedszkolaków,

- omówieniu wspomagania maluchów i starszych przedszkolaków w kształtowaniu umiejętności liczenia i rachowania,

- dyskusji na temat przygotowania dzieci do rozumienia pojęć liczbowych kształtowanych w szkole,

- kształtowaniu rozumienia sensu pomiaru długości, pojemności, ciężaru (masy) i czasu,

- rozwijaniu u dzieci intuicji geometrycznych,

- zastosowaniu umiejętności matematycznych w sytuacjach życiowych i wdrażaniu dzieci do rozwiązywania zadań z treścią.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2012), Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2014), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka - dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2000), Dziecięca Matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Skura M., (2008), Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny, klasa 0 i klasy I- III, Wyd. Nowa Era, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład konwencjonalny, dyskusja panelowa, dyskusja okrągłego stołu, sesja plakatowa, rozwiązywanie zadań, gry dydaktyczne: symulacja, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykłady/ćwiczenia: 45 h

Przygotowanie się do zajęć, wykonanie prezentacji, przygotowanie niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zabaw i symulacji, czytatnie literatury: 30 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 10 h

Przygotowanie się do egzaminu: 30 h

Sumaryczna liczba punktów - 4 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin ustny ( 2-3 pytania otwarte)

- kolokwium pisemne (pytania otwarte/zamknięte)

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć)

- opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi wspieranie rozwoju umysłowego maluchów i starszych przedszkolaków wraz z ich edukacją matematyczną, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania i organizowania sytuacji zadaniowych, zabaw i zajęć dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których kompetencje są niższe od oczekiwanych.

Wykład ma za zadanie:

1. Wprowadzić w problematykę zadatków uzdolnień u dzieci - omówić wyniki badań, konsekwencje pedagogiczne, konieczność wspomagania predyspozycji umysłowych u młodszych i starszych przedszkolaków.

2. Przedstawić potrzebę wspierania dzieci w rozwijaniu czynności umysłowych i podkreślić konieczność wspomagania ich rozwoju w edukacji domowej, żłobkowej i przedszkolnej w zakresie koniecznym do tworzenia intuicji oraz zarysów wiadomości i umiejętności matematycznych.

3. Omówić zasadność łączenia edukacji matematycznej ze wspomaganiem rozwoju umysłowego starszych przedszkolaków.

4. Przybliżyć podstawy psychologiczne i prawidłowości pedagogiczne, które musza być respektowane w żłobku i przedszkolu.

Ćwiczenia poświęcone są:

- omówieniu regularności i potrzeby wspierania dzieci w dostrzeganiu i korzystaniu z regularności oraz przewidywaniu, co będzie dalej,

- przedstawieniu rozwoju myślenia przyczynowo- skutkowego i przybliżeniu sposobów pomagania dzieciom w łączeniu przyczyny ze skutkiem i przywidywaniu, co może się zdarzyć oraz jakie mogą być skutki własnego działania,

- przybliżeniu problematyki łączenia i grupowania obiektów jako wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym klasyfikowaniu,

- przedstawieniu wiadomości na temat orientacji przestrzennej starszych przedszkolaków,

- omówieniu wspomagania maluchów i starszych przedszkolaków w kształtowaniu umiejętności liczenia i rachowania,

- dyskusji na temat przygotowania dzieci do rozumienia pojęć liczbowych kształtowanych w szkole,

- kształtowaniu rozumienia sensu pomiaru długości, pojemności, ciężaru (masy) i czasu,

- rozwijaniu u dzieci intuicji geometrycznych,

- zastosowaniu umiejętności matematycznych w sytuacjach życiowych i wdrażaniu dzieci do rozwiązywania zadań z treścią.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2012), Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2014), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka - dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2000), Dziecięca Matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Skura M., (2008), Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny, klasa 0 i klasy I- III, Wyd. Nowa Era, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, dyskusja panelowa, dyskusja okrągłego stołu, sesja plakatowa, rozwiązywanie zadań, gry dydaktyczne: symulacja, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykłady/ćwiczenia: 24 h

Przygotowanie się do zajęć, wykonanie prezentacji, przygotowanie niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zabaw i symulacji, czytanie literatury: 30 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 16 h

Przygotowanie się do egzaminu: 30 h

Sumaryczna liczba punktów - 4 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Karolina Skarbek, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin,

- kolokwium pisemne (pytania otwarte/zamknięte),

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi wspieranie rozwoju umysłowego maluchów i starszych przedszkolaków wraz z ich edukacją matematyczną, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania i organizowania sytuacji zadaniowych, zabaw i zajęć dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których kompetencje są niższe od oczekiwanych.

Wykład:

• Wspomaganie rozwoju umysłowego w domu oraz placówce edukacyjnej – kształtowanie ważnych kompetencji poznawczych. Rola nauczyciela i rodzica we wspomaganiu rozwoju dzieci. Relacja między edukacją domową a instytucjonalną.

• Charakterystyka procesu uczenia się dzieci. Dopasowanie procesu uczenia się do rozwoju. Najważniejsze mechanizmy uczenia się. Strefa najbliższego rozwoju. Organizacja procesu uczenia się w placówce. Wychowanie zamierzone i niezamierzone.

• Model rozwoju poznawczego J. Piageta i J. Brunera.

• Dziecięca zabawa – proces intensywnego uczenia się. Psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania dziecięcych zabaw. Etapy rozwoju zabawy.

• Porównanie modeli dydaktyki behawiorystycznej i konstruktywistycznej.

• Łączenie edukacji matematycznej ze wspomaganiem rozwoju umysłowego przedszkolaków.

• Podstawy psychologiczne i pedagogiczne dostrzegania i korzystania z regularności – rozwijanie zdolności do wychwytywania prawidłowości, umiejętności przewidywania skutków działań.

• Podstawy psychologiczne i pedagogiczne klasyfikowania.

• Podstawy psychologiczne i pedagogiczne liczenia i rachowania.

• Podstawy psychologiczne i pedagogiczne rozwijania myślenia przyczynowo – skutkowego.

• Zadatki uzdolnień matematycznych u dzieci – jak je identyfikować i wspomagać te predyspozycje przedszkolaków.

• Skutki nieprawidłowego wspomagania rozwoju.

Ćwiczenia poświęcone są:

- omówieniu regularności i potrzeby wspierania dzieci w dostrzeganiu i korzystaniu z regularności oraz przewidywaniu, co będzie dalej,

- przedstawieniu rozwoju myślenia przyczynowo- skutkowego i przybliżeniu sposobów pomagania dzieciom w łączeniu przyczyny ze skutkiem i przywidywaniu, co może się zdarzyć oraz jakie mogą być skutki własnego działania,

- przybliżeniu problematyki łączenia i grupowania obiektów jako wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym klasyfikowaniu,

- przedstawieniu wiadomości na temat orientacji przestrzennej starszych przedszkolaków,

- omówieniu wspomagania maluchów i starszych przedszkolaków w kształtowaniu umiejętności liczenia i rachowania,

- dyskusji na temat przygotowania dzieci do rozumienia pojęć liczbowych kształtowanych w szkole,

- kształtowaniu rozumienia sensu pomiaru długości, pojemności, ciężaru (masy) i czasu,

- rozwijaniu u dzieci intuicji geometrycznych,

- zastosowaniu umiejętności matematycznych w sytuacjach życiowych i wdrażaniu dzieci do rozwiązywania zadań z treścią.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2012), Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2014), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka - dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2000), Dziecięca Matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Skura M., (2008), Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny, klasa 0 i klasy I- III, Wyd. Nowa Era, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, dyskusja panelowa, dyskusja okrągłego stołu, sesja plakatowa, rozwiązywanie zadań, gry dydaktyczne: symulacja, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykłady/ćwiczenia: 45 h

Przygotowanie się do zajęć, wykonanie prezentacji, przygotowanie niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zabaw i symulacji, czytanie literatury: 30 h

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego: 15 h

Przygotowanie się do egzaminu: 30 h

Sumaryczna liczba punktów - 4 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Zaliczenie przedmiotu (wykład +ćwiczenia) przewidziane jest na koniec semestru. W związku ze zdalnym sposobem kształcenia będzie to egzamin ustny za pomocą aplikacji MS Teams.

Pełny opis:

Treści kształćenia:

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu nie ulegają zmianie.

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi wspieranie rozwoju umysłowego maluchów i starszych przedszkolaków wraz z ich edukacją matematyczną, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania i organizowania sytuacji zadaniowych, zabaw i zajęć dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których kompetencje są niższe od oczekiwanych.

Wykład:

• Wspomaganie rozwoju umysłowego w domu oraz placówce edukacyjnej – kształtowanie ważnych kompetencji poznawczych. Rola nauczyciela i rodzica we wspomaganiu rozwoju dzieci. Relacja między edukacją domową a instytucjonalną.

• Charakterystyka procesu uczenia się dzieci. Dopasowanie procesu uczenia się do rozwoju. Najważniejsze mechanizmy uczenia się. Strefa najbliższego rozwoju. Organizacja procesu uczenia się w placówce. Wychowanie zamierzone i niezamierzone.

• Model rozwoju poznawczego J. Piageta i J. Brunera.

• Dziecięca zabawa – proces intensywnego uczenia się. Psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania dziecięcych zabaw. Etapy rozwoju zabawy.

• Porównanie modeli dydaktyki behawiorystycznej i konstruktywistycznej.

• Łączenie edukacji matematycznej ze wspomaganiem rozwoju umysłowego przedszkolaków.

• Podstawy psychologiczne i pedagogiczne dostrzegania i korzystania z regularności – rozwijanie zdolności do wychwytywania prawidłowości, umiejętności przewidywania skutków działań.

• Podstawy psychologiczne i pedagogiczne klasyfikowania.

• Podstawy psychologiczne i pedagogiczne liczenia i rachowania.

• Podstawy psychologiczne i pedagogiczne rozwijania myślenia przyczynowo – skutkowego.

• Zadatki uzdolnień matematycznych u dzieci – jak je identyfikować i wspomagać te predyspozycje przedszkolaków.

• Skutki nieprawidłowego wspomagania rozwoju.

Ćwiczenia poświęcone są:

- omówieniu regularności i potrzeby wspierania dzieci w dostrzeganiu i korzystaniu z regularności oraz przewidywaniu, co będzie dalej,

- przedstawieniu rozwoju myślenia przyczynowo- skutkowego i przybliżeniu sposobów pomagania dzieciom w łączeniu przyczyny ze skutkiem i przywidywaniu, co może się zdarzyć oraz jakie mogą być skutki własnego działania,

- przybliżeniu problematyki łączenia i grupowania obiektów jako wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym klasyfikowaniu,

- przedstawieniu wiadomości na temat orientacji przestrzennej starszych przedszkolaków,

- omówieniu wspomagania maluchów i starszych przedszkolaków w kształtowaniu umiejętności liczenia i rachowania,

- dyskusji na temat przygotowania dzieci do rozumienia pojęć liczbowych kształtowanych w szkole,

- kształtowaniu rozumienia sensu pomiaru długości, pojemności, ciężaru (masy) i czasu,

- rozwijaniu u dzieci intuicji geometrycznych,

- zastosowaniu umiejętności matematycznych w sytuacjach życiowych i wdrażaniu dzieci do rozwiązywania zadań z treścią.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2012), Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2014), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2015), Dziecięca matematyka - dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. Wyd. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., (2000), Dziecięca Matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa;

Gruszczyk - Kolczyńska E., Skura M., (2008), Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny, klasa 0 i klasy I- III, Wyd. Nowa Era, Warszawa.

Uwagi:

Realizacja zajęć w trybie zdalnym odbywa się w sposób asynchroniczny za pomocą poczty elektronicznej w domenie asp.edu.pl. Student ma możliwość systematycznego kontaktu z nauczycielem akademickim poprzez rozmowę oraz video spotkanie w aplikacji MS Teams podczas cotygodniowych dyżurów w poniedziałki w godz. 13.30-15.30 oraz poprzez pocztę elektroniczną.

METODY KSZTAŁCENIA:

Rozwiązywanie zadań, praca z tekstem, prezentacja multimedialna.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Praca zdalna - analiza notatek z wykładów i ćwiczeń, w których uczestniczył student w ubiegłym semestrze - 50h

Zapoznanie się z literaturą, praca z tekstem - 40h

Przygotowanie się do egzaminu - 30h

Sumaryczna liczba punktów - 4 ECTS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.