Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedeutologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-WDP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedeutologii
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W13

- Zna źródła pedeutologii, jako subdyscypliny pedagogiki, charakteryzuje jej główne nurty.

- Zna i prawidłowo stosuje podstawową terminologię wykorzystywaną w pedeutologii.

PE1_W16

- Zna główne koncepcje kształcenia nauczycieli.

- Potrafi scharakteryzować swoistość działania pedagogicznego.

- Charakteryzuje główne aspekty rozwoju zawodowego nauczyciela .

- Opisuje szanse i zagrożenia związane z pełnieniem roli zawodowej przez nauczyciela.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk dotyczących działalności pedagogicznej nauczyciela, w tym – dotyczących relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic.

PE1_U02

- Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedeutologii w celu analizowania i interpretowania problemów zawodowych początkujących nauczycieli.

PE1_U09

- Potrafi ocenić przydatność typowych metod i procedur stosowanych przez nauczycieli w ich działalności pedagogicznej .

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość potrzeby stałego podwyższania poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, rozwijania osobistej teorii nauczycielskiej oraz kształtowania i wzbogacania umiejętności praktycznych.

PE1_K08

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy pedagogicznej, dostrzegając jej możliwe konsekwencje w wymiarze jednostkowym i społecznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena wypowiedzi studentów podczas zajęć

- ocena poziomu uczestnictwa w zajęciach

- ocena dodatkowych prac studentów (np. eseje, recenzje, artykuły)

- ocena sprawdzianu testowego

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki pedeutologicznej. Geneza subdyscypliny, etymologia terminu, etapy rozwoju pedeutologii, ujęcia interpretacyjne nauczyciela i ich charakterystyka.

2. Nauczyciel w kręgu kultury zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem taktu i nietaktu pedagogicznego i "wiedzy serdecznej" nauczyciela.

3. Rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania. Wybrane koncepcje rozwoju zawodowego nauczyciela i ich charakterystyka. Rozwój zawodowy a awans zawodowy nauczyciela.

4. Przydatność zawodowa nauczyciela. Podejścia interpretacyjne, omówienie głównych czynników przydatności zawodowej nauczyciela.

5. Nauczyciel we współpracy z rodzicami jako odniesienie do wizerunku nowoczesnej szkoły. Możliwości i bariery współpracy. Typologia rodziców w aspekcie komunikacji z nauczycielem.

6. Współczesne wyzwania zawodu nauczycielskiego. Nauczyciel XXI wieku kreowany przez pedeutologię. Odniesienie do wyników badań naukowych dotyczących nauczyciela.

7. Sprawdzian testowy obejmujący tematykę wykładów i zagadnienia z podane

Literatura:

Obowiązkowa:

1. H. Kwiatkowska: Pedeutologia. WAiP, Warszawa 2008.

2. J. Michalski: Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela. Wydawnictwo APS, Warszawa 2013.

3. J. Szempruch: Pedeutologia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013.

Uzupełniająca:

4. Kwiatkowski Stefan T., Walczak D.: Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela. Wydawnictwo APS, Warszawa 2017.

4. Śliwerski B. (redakcja naukowa). Pedagogika T.2 (Pedeutologia), GWP, Gdańsk 2006.

Uwagi:

Nakład pracy studenta

Forma aktywności (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład) 30 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektury 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę 15 godzin

Przygotowanie eseju, prezentacji 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena wypowiedzi studentów podczas zajęć

- ocena poziomu uczestnictwa w zajęciach

- ocena dodatkowych prac studentów (np. eseje, recenzje, artykuły)

- ocena sprawdzianu testowego

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki pedeutologicznej. Geneza subdyscypliny, etymologia terminu, etapy rozwoju pedeutologii, ujęcia interpretacyjne nauczyciela i ich charakterystyka.

2. Nauczyciel w kręgu kultury zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem taktu i nietaktu pedagogicznego i "wiedzy serdecznej" nauczyciela.

3. Rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania. Wybrane koncepcje rozwoju zawodowego nauczyciela i ich charakterystyka. Rozwój zawodowy a awans zawodowy nauczyciela.

4. Przydatność zawodowa nauczyciela. Podejścia interpretacyjne, omówienie głównych czynników przydatności zawodowej nauczyciela.

5. Nauczyciel we współpracy z rodzicami jako odniesienie do wizerunku nowoczesnej szkoły. Możliwości i bariery współpracy. Typologia rodziców w aspekcie komunikacji z nauczycielem.

6. Współczesne wyzwania zawodu nauczycielskiego. Nauczyciel XXI wieku kreowany przez pedeutologię. Odniesienie do wyników badań naukowych dotyczących nauczyciela.

7. Sprawdzian testowy obejmujący tematykę wykładów i zagadnienia z podanej literatury.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. H. Kwiatkowska: Pedeutologia. WAiP, Warszawa 2008.

2. J. Michalski: Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela. Wydawnictwo APS, Warszawa 2013.

3. J. Szempruch: Pedeutologia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013.

Uzupełniająca:

4. Kwiatkowski Stefan T., Walczak D.: Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela. Wydawnictwo APS, Warszawa 2017.

4. Śliwerski B. (redakcja naukowa). Pedagogika T.2 (Pedeutologia), GWP, Gdańsk 2006.

Uwagi:

Nakład pracy studenta

Forma aktywności (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład) 15 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektury 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę 20 godzin

Przygotowanie eseju, prezentacji 20 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Franciszek Szlosek, Beata Szurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki pedeutologicznej. Geneza subdyscypliny, etymologia terminu, etapy rozwoju pedeutologii, ujęcia interpretacyjne nauczyciela i ich charakterystyka.

2. Nauczyciel w kręgu kultury zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem taktu i nietaktu pedagogicznego i "wiedzy serdecznej" nauczyciela.

3. Rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania. Wybrane koncepcje rozwoju zawodowego nauczyciela i ich charakterystyka. Rozwój zawodowy a awans zawodowy nauczyciela.

4. Przydatność zawodowa nauczyciela. Podejścia interpretacyjne, omówienie głównych czynników przydatności zawodowej nauczyciela.

5. Nauczyciel we współpracy z rodzicami jako odniesienie do wizerunku nowoczesnej szkoły. Możliwości i bariery współpracy. Typologia rodziców w aspekcie komunikacji z nauczycielem.

6. Współczesne wyzwania zawodu nauczycielskiego. Nauczyciel XXI wieku kreowany przez pedeutologię. Odniesienie do wyników badań naukowych dotyczących nauczyciela.

7. Sprawdzian testowy obejmujący tematykę wykładów i zagadnienia z podanej literatury.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. H. Kwiatkowska: Pedeutologia. WAiP, Warszawa 2008.

2. J. Michalski: Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela. Wydawnictwo APS, Warszawa 2013.

3. J. Szempruch: Pedeutologia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013.

Uzupełniająca:

4. Kwiatkowski Stefan T., Walczak D.: Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela. Wydawnictwo APS, Warszawa 2017.

4. Śliwerski B. (redakcja naukowa). Pedagogika T.2 (Pedeutologia), GWP, Gdańsk 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki pedeutologicznej. Geneza subdyscypliny, etymologia terminu, etapy rozwoju pedeutologii, ujęcia interpretacyjne nauczyciela i ich charakterystyka.

2. Nauczyciel w kręgu kultury zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem taktu i nietaktu pedagogicznego i "wiedzy serdecznej" nauczyciela.

3. Rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania. Wybrane koncepcje rozwoju zawodowego nauczyciela i ich charakterystyka. Rozwój zawodowy a awans zawodowy nauczyciela.

4. Przydatność zawodowa nauczyciela. Podejścia interpretacyjne, omówienie głównych czynników przydatności zawodowej nauczyciela.

5. Nauczyciel we współpracy z rodzicami jako odniesienie do wizerunku nowoczesnej szkoły. Możliwości i bariery współpracy. Typologia rodziców w aspekcie komunikacji z nauczycielem.

6. Współczesne wyzwania zawodu nauczycielskiego. Nauczyciel XXI wieku kreowany przez pedeutologię. Odniesienie do wyników badań naukowych dotyczących nauczyciela.

7. Sprawdzian testowy obejmujący tematykę wykładów i zagadnienia z podanej literatury.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. H. Kwiatkowska: Pedeutologia. WAiP, Warszawa 2008.

2. J. Michalski: Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela. Wydawnictwo APS, Warszawa 2013.

3. J. Szempruch: Pedeutologia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013.

Uzupełniająca:

4. Kwiatkowski Stefan T., Walczak D.: Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela. Wydawnictwo APS, Warszawa 2017.

4. Śliwerski B. (redakcja naukowa). Pedagogika T.2 (Pedeutologia), GWP, Gdańsk 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

. Wprowadzenie do problematyki pedeutologicznej. Geneza subdyscypliny, etymologia terminu, etapy rozwoju pedeutologii, ujęcia interpretacyjne nauczyciela i ich charakterystyka.

2. Nauczyciel w kręgu kultury zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem taktu i nietaktu pedagogicznego i "wiedzy serdecznej" nauczyciela.

3. Rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania. Wybrane koncepcje rozwoju zawodowego nauczyciela i ich charakterystyka. Rozwój zawodowy a awans zawodowy nauczyciela.

4. Przydatność zawodowa nauczyciela. Podejścia interpretacyjne, omówienie głównych czynników przydatności zawodowej nauczyciela.

5. Nauczyciel we współpracy z rodzicami jako odniesienie do wizerunku nowoczesnej szkoły. Możliwości i bariery współpracy. Typologia rodziców w aspekcie komunikacji z nauczycielem.

6. Współczesne wyzwania zawodu nauczycielskiego. Nauczyciel XXI wieku kreowany przez pedeutologię. Odniesienie do wyników badań naukowych dotyczących nauczyciela.

7. Sprawdzian testowy obejmujący tematykę wykładów i zagadnienia z podanej literatury.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. H. Kwiatkowska: Pedeutologia. WAiP, Warszawa 2008.

2. J. Michalski: Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela. Wydawnictwo APS, Warszawa 2013.

3. J. Szempruch: Pedeutologia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013.

Uzupełniająca:

4. Kwiatkowski Stefan T., Walczak D.: Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela. Wydawnictwo APS, Warszawa 2017.

4. Śliwerski B. (redakcja naukowa). Pedagogika T.2 (Pedeutologia), GWP, Gdańsk 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.