Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji polonistycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MPO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji polonistycznej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PLO, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PTL, edukacja wczesnoszkolna, niestac. I st.
Obowiązkowe dla PC III r. 2 specj.: ERI, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

PCK1_KK_W04 Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PCK1_KK_U02 Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PCK1_KK_U03 Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem.

PCK1_KK_U07 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania przez nich wiadomości i umiejętności.

PCK1_KK_K02 Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej
Prowadzący grup: Katarzyna Pardej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

kolokwium, praktyczne wykonanie zadania, aktywność na zajęciach.

Student zalicza przedmiot na podstawie:

1. Obecności na wymaganej liczbie zajęć i aktywności na zajęciach.

2. Uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego rekonstruującego wiedzę lub o charakterze erudycyjno-problemowym.

3. Zeszytu do ćwiczeń z pismem elementarzowym.

4. Opracowaniu scenariusza zajęć z edukacji polonistycznej (dla klasy I, II lub III) i przeprowadzeniu go na zajęciach.

Pełny opis:

1. Podstawa programowa i program nauczania z zakresu edukacji polonistycznej.

2. Błędy językowe.

3. Podstawowe formy wypowiedzi (ustne i pisemne).

4. Metody nauki czytania i pisania w ujęciu porównawczym.

5. Proces pisania.

6. Praca z tekstem literackim.

7. Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci.

8. Stymulacja kreatywności językowej.

9. Rozwijanie twórczej aktywności uczniów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2012.

Czelakowska D., Stymulacja kreatywności językowej dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2005

Mnich M., Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2002.

Tanajewska A., Kiełpińska I., Kołodziejska D., Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia szkoły podstawowej, Gdańsk 2014.

Literatura uzupełniająca:

Aleksandrzak S., Wskazówki metodyczne do nauczania języka polskiego, Warszawa 1974.

Czelakowska D., Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 1996.

Frankiewicz W., Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego, Warszawa 1983.

Gołębniak D., Teusz G., Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się, Warszawa 1999.

Jedut A., Pleskot A., Nauczanie ortografii w klasach I-III, Warszawa 1991.

Jurek A., Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Gdańsk 2012.

Jurek A., Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania, Gdańsk 2012.

Kamińska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1999.

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2005.

Konopnicka I., Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym, Opole 2013.

Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli, Warszawa 1995.

Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa 1994.

Uryga Z., Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa 1996.

Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.

Węglińska M., Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych? Warszawa 2002.

Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, Warszawa 2005.

Zawodniak J., Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie wczesnoszkolnym, Zielona Góra 2009.

Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej, Warszawa 1992.

Żytko M., Pisanie – żywy język dziecka, Warszawa 2006.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Rozmowa kierowana, pogadanka; gry dydaktyczne, metody aktywizujące, działania praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 10 godz.

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej
Prowadzący grup: Katarzyna Pardej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

kolokwium na platformie Forms, praktyczne wykonanie zadania, aktywność na zajęciach.

Student zalicza przedmiot na podstawie:

1. Obecności na wymaganej liczbie zajęć i aktywności na zajęciach. Student zobligowany jest do przygotowywania się na kolejne zajęcia i studiowania wskazanych przez wykładowcę zagadnień.

2. Uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego rekonstruującego wiedzę lub o charakterze erudycyjno-problemowym (na platformie Forms).

3. Zeszytu do ćwiczeń z pismem elementarzowym.

4. Opracowaniu scenariusza zajęć z edukacji polonistycznej (dla klasy I, II lub III) i przeprowadzeniu go na zajęciach.

Zajęcia prowadzone są synchronicznie. Kontakt ze studentami będzie odbywał się na platformie uczelnianej Temas.

Pełny opis:

1. Podstawa programowa i program nauczania z zakresu edukacji polonistycznej.

2. Błędy językowe.

3. Podstawowe formy wypowiedzi (ustne i pisemne).

4. Metody nauki czytania i pisania w ujęciu porównawczym.

5. Proces pisania.

6. Praca z tekstem literackim.

7. Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci.

8. Stymulacja kreatywności językowej.

9. Rozwijanie twórczej aktywności uczniów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2012 [zasoby elektroniczne APS]

Czelakowska D., Stymulacja kreatywności językowej dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2005

Mnich M., Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2002.

Tanajewska A., Kiełpińska I., Kołodziejska D., Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia szkoły podstawowej, Gdańsk 2014.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Rozmowa kierowana, pogadanka; gry dydaktyczne, metody aktywizujące, działania praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 10 godz.

Liczba punktów ECTS - 2

Informacja o metodach pracy na odległość: kontakt ze studentami będzie odbywał się na platformie uczelnianej Teams. Studenci będą otrzymywać zadania do zrealizowania oraz będą odsyłani do wskazanej literatury przedmiotu dostępnej w zbiorze książek elektronicznych lub materiałów przesyłanych przez wykładowcę.

W okresie pracy zdalnej zadania studentów będą polegały na: studiowaniu literatury, zgłębianiu zagadnień wskazanych przez wykładowcę, odpowiadaniu na pytania zadanie przez wykładowcę podczas ćwiczeń, opracowaniu scenariusza zajęć z edukacji polonistycznej (dla klasy I, II lub III) i przeprowadzeniu go na zajęciach, aktywnym udziale studenta podczas ćwiczeń, przesłanie zrealizowanych kart pracy i zadań wykładowcy we wskazanym terminie na platformie uczelnianej Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.