Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0P-PW2a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna w przedszkolu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: ERI, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PLO, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PTL, edukacja wczesnoszkolna, niestac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: SUR, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: TYF, edukacja wczesnoszkolna, stac. i nstac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA - dokumenty należy drukować dwustronnie.

UWAGA!!!

DOKUMENTACJA DOTYCZY III ROKU SURDOPEDAGOGIKI ( II rok w roku akademickim 2019/20 ).

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowaniesurdo

DOKUMENTACJA DOTYCZY II ROKU WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI: ERI, TYF, PLO, PTL, SUR ( w roku akademickim 2020/21).

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

DOKUMENTACJA DOTYCZY III ROKU WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI: ERI, TYF, PLO, PTL ( II rok w roku akademickim 2019/20 ).

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, jego prawidłowości i zakłóceń, a także różnorodnych czynników wpływających na skuteczność komunikacji w czasie realizacji odpowiedniego rodzaju praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, i w wyniku realizacji zadań zawartych w autorskich programach praktyk

PC1_KK_W14 ma podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju jako nauczyciela i nauczyciela-specjalisty z zakresu terapii pedagogicznej na podstawie wiedzy zdobywanej w czasie realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, odpowiednio do zadań zawartych w autorskich programach praktyk

Umiejętności

PC1_KK_U06 ma rozwinięte umiejętności komunikowania się, zdobywanej w czasie realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, odpowiednio do zadań zawartych w autorskich programach praktyk

PC1_KK_U08 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role w zależności od osób biorących udział w procesie wychowania i kształcenia w czasie realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, odpowiednio do zadań zawartych w autorskich programach praktyk

PC1_KK_U09 potrafi dokonać analizy własnych działań w czasie realizacji praktyk pedagogicznych i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu na podstawie doświadczeń zgromadzonych w czasie realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, odpowiednio do zadań zawartych w autorskich programach praktyk

PC1_KS_U03 potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu wczesnej edukacji w czasie realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, odpowiednio do zadań zawartych w autorskich programach praktyk

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia na podstawie autorefleksji oraz opinii opiekunów praktyk

PC1_KK_K02 rozumie potrzebę podejmowania działań pedagogicznych, ich sens i wartość na podstawie doświadczeń gromadzonych w czasie realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, odpowiednio do zadań zawartych w autorskich programach praktyk

PC1_KK_K03 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksyjny i etyczny nauczyciela i nauczyciela-terapeuty, które prezentuje w czasie realizacji praktyk w różnych rodzajach placówek oświatowych, odpowiednio do zadań zawartych w autorskich programach praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna, Marta Krasuska-Betiuk, Edyta Roszyńska
Prowadzący grup: Iwona Konieczna, Karolina Mirosz, Edyta Roszyńska, Karolina Szczerbakowska-Biniszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Roszyńska
Prowadzący grup: Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie przez studenta obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyki. Weryfikacja osiągniętych efektów praktyki odbędzie się na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

Pełny opis:

ZADANIA PRAKTYKI:

1. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz sposobami ich realizacji.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka, m.in. nauczyciela, psychologa, logopedy i innych specjalistów.

3. Poznanie form działań wpierających dzieci organizowanych w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Student, jako asystent nauczyciela i wychowawcy hospituje zajęcia. Obserwując zajęcia student powinien poznać organizację nauczania, przebieg procesu nauczania, wsparcia dziecka w poszczególnych grupach wiekowych oraz swoistość przebiegu zajęć lub innych form wsparcia dziecka. Student włącza się w sprawowanie opieki nad dziećmi podczas realizacji zajęć, aktywnie uczestniczy w merytorycznych elementach zajęć z grupą, podejmowaniu czynności opiekuńczych. Pomaga w przygotowaniu przyborów, sprzętu oraz organizacji miejsca do zajęć.

5. Krytyczne analizowanie – wraz z nauczycielem – obserwowanych zajęć i innych czynności nauczyciela pod kątem założeń, celów, ich praktycznej realizacji i ewaluacji.

6. Samodzielne prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji dydaktyczno-wychowawczych i innych działań nauczyciela – ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych.

7. Przeprowadzenie zajęć w oparciu o wcześniej przygotowane przez siebie i zatwierdzone przez nauczyciela scenariusze.

8. Poznanie metod i narzędzi dokonywania oceny funkcjonalnej dziecka oraz wytycznych do konstruowania indywidualnych programów pomocy dziecku – w odwołaniu do uszczegółowionej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii.

9. Wykonanie oceny funkcjonalnej (charakterystyki) wybranego dziecka na podstawie: obserwacji własnej, rozmowy z dzieckiem, analizy dokumentów, rozmów z nauczycielem oraz innymi specjalistami zaangażowanymi w pomoc temu dziecku.

Literatura:

KARCZEWSKA Joanna : Placówki wychowania przedszkolnego, ich organizacja i funkcjonowanie // W : Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej / red. Elżbieta Zyzik. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, 2009

KLIM-KLIMASZEWSKA, ANNA : Pedagogika przedszkolna. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005

Uwagi:

Metody pracy: rozmowa, analiza dokumentów

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe 40

Przygotowanie się do zajęć 25

Przygotowanie dokumentacji praktyki 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk, Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Monika Kupiec, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz, Marta Krasuska-Betiuk, Monika Kupiec
Prowadzący grup: Joanna Giebułtowska, Emilia Gogacz, Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz, Marta Krasuska-Betiuk, Monika Kupiec
Prowadzący grup: Joanna Giebułtowska, Emilia Gogacz, Monika Kupiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl i aplikacji Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.