Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interwencje kryzysowe w sytuacjach doświadczania przemocy w związku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-IKS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interwencje kryzysowe w sytuacjach doświadczania przemocy w związku
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza (max. 10)

Słuchacz powinien znać:

skalę zjawiska przemocy domowej , rozumieć mechanizmy przemocy w rodzinie

formy i zasady udzielania pomocy dorosłym ofiarom przemocy domowej

programy edukacyjno-korekcyjne dla sprawców przemocy domowej.

problemy współistniejące z przemocą w rodzinie

Umiejętności (max. 10)

Słuchacz będzie potrafił :

Diagnozować sytuację i bezpieczeństwo ofiary,

Określić plan pierwszej pomocy osobie doświadczającej przemocy ze strony partnera

Podjąć działania interwencyjne wobec sprawcy przemocy domowej

Kompetencje społeczne (max. 10)

oceniać własne możliwości i ograniczenia w pracy z człowiekiem doświadczającym przemocy w rodzinie

posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w kontakcie psychologicznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Praca pisemna

ocena: wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć , analizy studium przypadku, odgrywania ról

samoocena, ocena przez kolegów i nauczyciela

Pełny opis:

ĆWICZENIA

Przemocy w rodzinie-charakterystyka zjawiska. Psychologiczne mechanizmy przemocy domowej. Koncepcje wyjaśniające przyczyny przemocy w rodzinie. Psychologiczny portret dorosłej ofiary przemocy ze strony partner.

Zasady i etapy pomocy psychologicznej dorosłym ofiarom.

Sprawca przemocy w rodzinie. Strategie pracy psychologicznej. Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców.

LICZBA GODZIN: 15

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura obowiązkowa:

Badura-Madej,W., Dobrzyńska-Msterhazy, A. (2000). Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kluczyńska, S., Wrona, G.(2013). Lekarzu, reaguj na przemoc! Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia. Kraków: Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Literatura uzupełniająca:

Browne, K., Herbert, M. (1999). Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa: WSiP.

Herman, J., L. (1998). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Herzberger, S, D. (2002). Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej. Warszawa: PARPA.

James, R.K.,Gilliland, B.E. (2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA

Mazur, J. (2002). Przemoc w rodzinie. Teorie i rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 20g

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20g

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.