Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-DYD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edukacja integracyjna i włączająca
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna i rozumie dydaktykę specjalną jako naukę teoretyczną i empiryczną, klasyfikację dydaktyki specjalnej na dydaktyki szczegółowe, dydaktykę specjalną w kontekście porównawczym i interdyscyplinarnym;

- Zna i rozumie koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego;

- Zna i rozumie organizację procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zasady, metody, proces kształcenia w aspekcie trudności związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów z różnymi zaburzeniami w rozwoju, zasady ewaluacji i efektywność podejmowanych działań edukacyjnych.

Umiejętności:

- Potrafi projektować zajęcia edukacyjne, generować niestandardowe rozwiązania konkretnych problemów z zakresu dydaktyki specjalnej; .

- Potrafi indywidualizować zadania, dostosowywać metody i treści do potrzeb uczniów, zwiększać umiejętności poznawcze, kompetencje społeczne i integrację rówieśniczą;

- Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role, podejmować i wyznaczać zadania, planować i organizować realizację złożonych działań pedagogicznych.

Kompetencje społeczne:

- Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z działalnością dydaktyczną;

- Jest gotów do wykazywania cech refleksyjnego praktyka, świadomego znaczenia profesjonalizmu w pracy zawodowej;

- Jest gotów do samodoskonalenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik, Marta Pągowska
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test końcowy pisemny

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁADY:

1. Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna. Podział dydaktyki specjalnej na dydaktyki szczegółowe. Dydaktyka specjalna w kontekście porównawczym i interdyscyplinarnym. Dyadaktyka specjalna jako dziedzina teoretyczno - praktyczna.

2. Koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego. Wzorce edukacyjne w odniesieniu do grupy osób ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a dydaktyka specjalna.

3. Dostosowanie warunków edukacji do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Zasady, metody, proces kształcenia w aspekcie trudności związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów z różnymi zaburzeniami w rozwoju - analiza wybranych metod pracy edukacyjno - terapeutycznej.

5. Miejsce i rola dydaktyki specjalnej w szkolnictwie ogólnodostępnym. Analiza badań empirycznych i praktyki pedagogicznej.

TREŚCI ĆWICZEŃ:

- Wybrane metody wspomagające proces kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: gry dydaktyczne; rozrywki umysłowe; gry interakcyjne rozwijające kompetencje społeczne, wspomagające zdolności poznawcze, rozwijające sprawność motoryczną i sensoryczną; metody aktywizujące do rozwiązywania problemów w twórczy sposób, do efektywnego współdziałania w zespole, do rozwoju sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań; metoda baśniowych spotkań; metody i techniki oddziaływania instrumentalnego – „Szkoła super”, praktyka pozytywna, autokorekcja, hiperkorekcja, modelowanie; techniki Freineta; metoda projektów; mapy myśli; metody rozwijające umiejętność uczenia się; metody relaksacyjne – trening wizualizacji; metody rozwijające kreatywność.

Literatura:

Literatura obowiązkowa do wykładów:

Pągowska, M. (2017). Dydaktyka specjalna - teoretyczne i empiryczne podstawy kształcenia uczniów wymagających specjalnej realizacji potrzeb edukacyjnych. W: J. Głodkowska (red.). Dydaktyka specjalna - przegląd „jedności w zróżnicowaniu” ze względu na uczestników procesu kształcenia. Wydawnictwo APS, Warszawa.;

Głodkowska, J. (red.). (2015), Dydaktyka specjalna - przegląd „jedności w zróżnicowaniu” ze względu na uczestników procesu kształcenia. Wydawnictwo APS, Warszawa.;

Głodkowska, J.(red). (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: podręcznik akademicki. Warszawa: APS.

Literatura do ćwiczeń:

1. Kubiczek B., Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się.

2. Vopel K.W. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, Kielce, Jedność; cz. 1,2,3,4; (s.5 – 16).

3. Chałas K. , Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce, Warszawa,

4. Goźlińska E., Jak skonstruować grę dydaktyczną, WSiP, Warszawa

5. Haring N.G., Schiefelbusch R.L. (red.), Nauczanie specjalne, PWN, Warszawa, rozdział 10 pt. Podsumowanie: Szkoła Super

6. Nathan H. Azrin i Viktoria A. Besalel, Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję, S. Striefel, Jak uczyć przez modelowanie i imitację

7. Semenowicz H., Freinet w Polsce, WSiP, Warszawa, Kłosińska T. , Droga do twórczości. Wdrażanie technik Celestyna Freineta, Kraków, Impuls.

8. Kapica G. Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym, Warszawa

9. Buzan, B. Buzan, Mapy twoich myśli, Wydawnictwo RAVI, ŁÓDŹ

Uwagi:

INFORMACJE O ZDALNEJ REALIZACJI ZAJĘĆ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja zajęć w terminach: 21-22 marca 2020 oraz 04-05 kwietnia 2020:

Przesłanie prezentacji z realizowanych treści ćwiczeniowych, opracowanych materiałów z rozszerzonym komentarzem prowadzącego na adres mailowy grupy słuchaczy oraz maile indywidualne. Wskazanie, udostępnienie lektury z obszaru realizowanych treści z zadaniami do realizacji, zagadnieniami do opracowania.

INFORMACJE O ZDALNEJ REALIZACJI WYKŁADÓW:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wykłady zgodnie z planem zajeć będą realizowane z wykorzystaniem technik edukacji na odległość. W wyznaczonych terminach, tj. 05 maja 2020; 23 maja 2020; 21 czerwca 2020 odbędą się wykady z wykorzystaniem aplikacji Teams. Z omawianych w tarkcie wykładu treści zostana przekazane materiały (prezentacje, artykuły) wraz z uzupełnieniem tematu na adresy mailowe słuchaczy.

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, projekty grupowe, gry dydaktyczne, gry interakcyjne, praca z tekstem źródłowym.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 30;

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25;

Przygotowanie się do egzaminu - 20;

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 15;

Inne formy - 15;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.