Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procedury badań ewaluacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2F-PBE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procedury badań ewaluacyjnych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. SC, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

- Efekty uczenia z zakresu wiedzy sprawdzane się poprzez kolokwium końcowe

- Efekty uczenia się z zakresu umiejętności sprawdzane poprzez sprawdzenie raportu metodologicznego do badania ewaluacyjnego

- Efekty uczenia się z zakresu kompetencje sprawdzanie są poprzez aktywność na zajęciach oraz współpracę z zaproszonym praktykiem.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wprowadzenie do tematyki badań ewaluacyjnych - podstawowe definicje.

2. Ewaluacja a audyt, monitoring, badania naukowe - podobieństwa i różnice.

3. Projektowanie badań ewaluacyjnych - pytania, obszary, kryteria ewaluacyjne.

4. Zbieranie informacji - metody i techniki stosowane w badaniach ewaluacyjnych.

5. Metody analizy danych w badaniach ewaluacyjnych.

6. Podsumowanie ewaluacji - formułowanie kluczowych wniosków i rekomendacji.

7. Etyczne aspekty badań ewaluacyjnych.

Literatura:

Bienias Stanisław, Gapski Tomasz, Jąkalski Jakub, Lewandowska Iwona, Opałka Elżbieta, Strzęboszewski Piotr. 2012. Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: MRR.

Durlik Maja, Dziarmakowska Kaja (red.). 2013. Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów Edukacji kulturalnej. Warszawa: Stocznia. Pracownia Badań i innowacji społecznych

Pietras-Goc Bożena (red.) 2008. Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J.Tischnera

Ostrowski Łukasz, Wiśnicka Maria (red.) 2013. Ewaluacja? Jak to się robi? Poradnik dla programów PAFW. Warszawa: Stocznia. Pracownia Badań i innowacji społecznych

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma wiedzę o metodach, narzędziach oraz technikach pozyskiwania danych charakterystycznych dla badań ewaluacyjnych.

Umiejętności

Student/-ka posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami, wystąpień ustnych i prac pisemnych.

Potrafi funkcjonować i współdziałać w grupie przy opracowywaniu zleconych zadań.

Umie samodzielnie uzupełniać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz inicjować podobne działania u innych osób.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność i przedsiębiorczość.

Respektuje zasady etyki zawodowej socjologa oraz normy i reguły prawne, zawodowe i moralne, w tym przestrzega kodeksu ewaluatora.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie z przedmiotu składa się:

- kolokwium zaliczeniowe (50%)

- raport metodologiczny do badania ewaluacyjnego (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Prokopczuk
Prowadzący grup: Magda Prokopczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Efekty uczenia z zakresu wiedzy sprawdzane się poprzez kolokwium końcowe

- Efekty uczenia się z zakresu umiejętności sprawdzane poprzez sprawdzenie raportu metodologicznego do badania ewaluacyjnego

- Efekty uczenia się z zakresu kompetencje sprawdzanie są poprzez aktywność na zajęciach oraz współpracę z zaproszonym praktykiem.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wprowadzenie do tematyki badań ewaluacyjnych - podstawowe definicje.

2. Ewaluacja a audyt, monitoring, badania naukowe - podobieństwa i różnice.

3. Projektowanie badań ewaluacyjnych - pytania, obszary, kryteria ewaluacyjne.

4. Zbieranie informacji - metody i techniki stosowane w badaniach ewaluacyjnych.

5. Metody analizy danych w badaniach ewaluacyjnych.

6. Podsumowanie ewaluacji - formułowanie kluczowych wniosków i rekomendacji.

7. Etyczne aspekty badań ewaluacyjnych.

Literatura:

Bienias Stanisław, Gapski Tomasz, Jąkalski Jakub, Lewandowska Iwona, Opałka Elżbieta, Strzęboszewski Piotr. 2012. Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: MRR.

Durlik Maja, Dziarmakowska Kaja (red.). 2013. Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów Edukacji kulturalnej. Warszawa: Stocznia. Pracownia Badań i innowacji społecznych

Pietras-Goc Bożena (red.) 2008. Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J.Tischnera

Ostrowski Łukasz, Wiśnicka Maria (red.) 2013. Ewaluacja? Jak to się robi? Poradnik dla programów PAFW. Warszawa: Stocznia. Pracownia Badań i innowacji społecznych

Uwagi:

Warunki zaliczenia:

1. Przygotowanie raportu metodologicznego do dowolnie wybranego (lub przez prowadzącą wskazanego) projektu/programu społecznego.

2. Zaliczenie kolokwium końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Prokopczuk
Prowadzący grup: Magda Prokopczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Efekty uczenia z zakresu wiedzy sprawdzane się poprzez kolokwium końcowe

- Efekty uczenia się z zakresu umiejętności sprawdzane poprzez sprawdzenie raportu metodologicznego do badania ewaluacyjnego

- Efekty uczenia się z zakresu kompetencje sprawdzanie są poprzez aktywność na zajęciach oraz współpracę z zaproszonym praktykiem.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wprowadzenie do tematyki badań ewaluacyjnych - podstawowe definicje.

2. Ewaluacja a audyt, monitoring, badania naukowe - podobieństwa i różnice.

3. Projektowanie badań ewaluacyjnych - pytania, obszary, kryteria ewaluacyjne.

4. Zbieranie informacji - metody i techniki stosowane w badaniach ewaluacyjnych.

5. Metody analizy danych w badaniach ewaluacyjnych.

6. Podsumowanie ewaluacji - formułowanie kluczowych wniosków i rekomendacji.

7. Etyczne aspekty badań ewaluacyjnych.

Literatura:

Bienias Stanisław, Gapski Tomasz, Jąkalski Jakub, Lewandowska Iwona, Opałka Elżbieta, Strzęboszewski Piotr. 2012. Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: MRR.

Durlik Maja, Dziarmakowska Kaja (red.). 2013. Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów Edukacji kulturalnej. Warszawa: Stocznia. Pracownia Badań i innowacji społecznych

Pietras-Goc Bożena (red.) 2008. Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J.Tischnera

Ostrowski Łukasz, Wiśnicka Maria (red.) 2013. Ewaluacja? Jak to się robi? Poradnik dla programów PAFW. Warszawa: Stocznia. Pracownia Badań i innowacji społecznych

Uwagi:

Zgodnie z Zarządzaniem Rektora w sprawie organizacji semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021, zajęcia odbywać się będą w trybie zdalnym, synchronicznie, w godzinach ustalonych przez Biuro ds. Organizacji Kształcenia, poprzez platformę MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Prokopczuk
Prowadzący grup: Magda Prokopczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Efekty uczenia z zakresu wiedzy sprawdzane się poprzez kolokwium końcowe

- Efekty uczenia się z zakresu umiejętności sprawdzane poprzez sprawdzenie raportu metodologicznego do badania ewaluacyjnego

- Efekty uczenia się z zakresu kompetencje sprawdzanie są poprzez aktywność na zajęciach oraz współpracę z zaproszonym praktykiem.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wprowadzenie do tematyki badań ewaluacyjnych - podstawowe definicje.

2. Ewaluacja a audyt, monitoring, badania naukowe - podobieństwa i różnice.

3. Projektowanie badań ewaluacyjnych - pytania, obszary, kryteria ewaluacyjne.

4. Zbieranie informacji - metody i techniki stosowane w badaniach ewaluacyjnych.

5. Metody analizy danych w badaniach ewaluacyjnych.

6. Podsumowanie ewaluacji - formułowanie kluczowych wniosków i rekomendacji.

7. Etyczne aspekty badań ewaluacyjnych.

Literatura:

Bienias Stanisław, Gapski Tomasz, Jąkalski Jakub, Lewandowska Iwona, Opałka Elżbieta, Strzęboszewski Piotr. 2012. Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: MRR.

Durlik Maja, Dziarmakowska Kaja (red.). 2013. Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów Edukacji kulturalnej. Warszawa: Stocznia. Pracownia Badań i innowacji społecznych

Pietras-Goc Bożena (red.) 2008. Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J.Tischnera

Ostrowski Łukasz, Wiśnicka Maria (red.) 2013. Ewaluacja? Jak to się robi? Poradnik dla programów PAFW. Warszawa: Stocznia. Pracownia Badań i innowacji społecznych

Uwagi:

Podczas kursu wykorzystywane będą różnorodne metody kształcenia m.in: mini-wykłady, konwersatoria, ćwiczenia w formie pracy zespołowej, indywidualna praca studentów podczas zajęć.

Nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach – 30h

Przygotowanie raportu metodologicznego – 15h

Przygotowanie się do kolokwium końcowego - 15h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Prokopczuk
Prowadzący grup: Magda Prokopczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Efekty uczenia z zakresu wiedzy sprawdzane się poprzez kolokwium końcowe

- Efekty uczenia się z zakresu umiejętności sprawdzane poprzez sprawdzenie raportu metodologicznego do badania ewaluacyjnego

- Efekty uczenia się z zakresu kompetencje sprawdzanie są poprzez aktywność na zajęciach oraz współpracę z zaproszonym praktykiem.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wprowadzenie do tematyki badań ewaluacyjnych - podstawowe definicje.

2. Ewaluacja a audyt, monitoring, badania naukowe - podobieństwa i różnice.

3. Projektowanie badań ewaluacyjnych - pytania, obszary, kryteria ewaluacyjne.

4. Zbieranie informacji - metody i techniki stosowane w badaniach ewaluacyjnych.

5. Metody analizy danych w badaniach ewaluacyjnych.

6. Podsumowanie ewaluacji - formułowanie kluczowych wniosków i rekomendacji.

7. Etyczne aspekty badań ewaluacyjnych.

Literatura:

Bienias Stanisław, Gapski Tomasz, Jąkalski Jakub, Lewandowska Iwona, Opałka Elżbieta, Strzęboszewski Piotr. 2012. Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: MRR.

Durlik Maja, Dziarmakowska Kaja (red.). 2013. Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów Edukacji kulturalnej. Warszawa: Stocznia. Pracownia Badań i innowacji społecznych

Pietras-Goc Bożena (red.) 2008. Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J.Tischnera

Ostrowski Łukasz, Wiśnicka Maria (red.) 2013. Ewaluacja? Jak to się robi? Poradnik dla programów PAFW. Warszawa: Stocznia. Pracownia Badań i innowacji społecznych

Uwagi:

Podczas kursu wykorzystywane będą różnorodne metody kształcenia m.in: mini-wykłady, konwersatoria, ćwiczenia w formie pracy zespołowej, indywidualna praca studentów podczas zajęć z wykorzystaniem autorskiego zeszytu do ćwiczeń z zakresu metodologii badań ewaluacyjnych.

Nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach – 30h

Przygotowanie raportu metodologicznego – 15h

Przygotowanie się do kolokwium końcowego - 15h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Prokopczuk
Prowadzący grup: Magda Prokopczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Efekty uczenia z zakresu wiedzy sprawdzane się poprzez kolokwium końcowe

- Efekty uczenia się z zakresu umiejętności sprawdzane poprzez sprawdzenie raportu metodologicznego do badania ewaluacyjnego

- Efekty uczenia się z zakresu kompetencje sprawdzanie są poprzez aktywność na zajęciach oraz współpracę z zaproszonym praktykiem.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wprowadzenie do tematyki badań ewaluacyjnych - podstawowe definicje.

2. Ewaluacja a audyt, monitoring, badania naukowe - podobieństwa i różnice.

3. Projektowanie badań ewaluacyjnych - pytania, obszary, kryteria ewaluacyjne.

4. Zbieranie informacji - metody i techniki stosowane w badaniach ewaluacyjnych.

5. Metody analizy danych w badaniach ewaluacyjnych.

6. Podsumowanie ewaluacji - formułowanie kluczowych wniosków i rekomendacji.

7. Etyczne aspekty badań ewaluacyjnych.

Literatura:

Bienias Stanisław, Gapski Tomasz, Jąkalski Jakub, Lewandowska Iwona, Opałka Elżbieta, Strzęboszewski Piotr. 2012. Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: MRR.

Durlik Maja, Dziarmakowska Kaja (red.). 2013. Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów Edukacji kulturalnej. Warszawa: Stocznia. Pracownia Badań i innowacji społecznych

Pietras-Goc Bożena (red.) 2008. Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J.Tischnera

Ostrowski Łukasz, Wiśnicka Maria (red.) 2013. Ewaluacja? Jak to się robi? Poradnik dla programów PAFW. Warszawa: Stocznia. Pracownia Badań i innowacji społecznych

Uwagi:

Podczas kursu wykorzystywane będą różnorodne metody kształcenia m.in: mini-wykłady, konwersatoria, ćwiczenia w formie pracy zespołowej, indywidualna praca studentów podczas zajęć z wykorzystaniem autorskiego zeszytu do ćwiczeń z zakresu metodologii badań ewaluacyjnych.

Nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach – 30h

Przygotowanie raportu metodologicznego – 15h

Przygotowanie się do kolokwium końcowego - 15h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)