Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specyfika zaburzeń w wybranych okresach rozwojowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-SZO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specyfika zaburzeń w wybranych okresach rozwojowych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. (PY) psychologia, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 6 sem. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla III r. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla III r. (PY) psychologia, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pojęcie "wybranych okresów rozwojowych" dotyczy dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Studenci mając wiedzę dotyczącą zaburzeń psychicznych - psychopatologii oraz podstawowych rodzajów zaburzeń psychicznych poznają specyfikę dotycząca objawów i przebiegu tych zaburzeń u dzieci i osób starszych. Zapoznają się też z zaburzeniami specyficznymi dla każdego z tych okresów życia. W przypadku dzieci dotyczy to zaburzeń wczesnodziecięcych, autyzmu, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania. U osób starszych otępienia.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Metody badania dziecka i rodziny, diagnoza

2. Krzywdzenie jako przyczyna zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

4. Upośledzenie umysłowe. Autyzm.

5. Zaburzenia zachowania. ADHD. Tiki.

6. Zaburzenia depresyjne i psychotyczne u dzieci i młodzieży

7. Psychologia starzenia się. Kontakt i badanie osoby starszej.

8. Przebieg zaburzeń psychicznych u osób starszych.

9. Otępienie.

Ćwiczenia:

1. Ćwiczenie umiejętności diagnozy poszczególnych rodzajów zaburzeń ze zwróceniem szczególnej uwagi na różnicowanie zaburzeń psychicznych u osób w specyficznych grupach wiekowych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

P. Gałecki, A. Szulc, Psychiatria t.1 i 2 (wybrane rozdziały), Edra Urban &Partner, Wrocław 2023

Sobów T. Praktyczna psychogeriatria. Wydawniztwo Continuo. Wrocław 2010

Barbara Remberk, Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2020

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Hales R., Yudofsky S., Gabbard G. Psychiatria, MediPage, Warszawa 2010

Stuart-Hamilton I. Psychologia starzenia się. Zyski i s-ka. Poznań 2006

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna podstawowe zaburzenia psychiczne u dzieci, młodzież i osób starszych, zna systemy klasyfikacyjne chorób psychicznych.

Umie wymienić objawy zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzież i osób starszych.

Zna etiologię i patogenezę zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzież i osób starszych.

Różnicuje zaburzenia psychiczne u dzieci, młodzież i osób starszych.

Zna podstawowe metody leczenia u dzieci, młodzież i osób starszych.

Ma podstawowe informacje dotyczące systemu leczenia dzieci, młodzieży i osób starszych z problemami psychicznymi w Polsce.

Umiejętności

Student/-ka umie sporządzić diagnozę psychospołecznych przyczyn zaburzeń u dzieci, młodzież i osób starszych.

Umie zaprezentować podstawowe umiejętności rozmowy z pacjentem.

Potrafi przeprowadzić podstawowe badanie psychiatryczne, (komentarz: zostaje bez zmian, przedmiot prowadzi psychiatra) rozważyć różne możliwości diagnostyczne.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest wrażliwy/-a na potrzeby osób chorujących psychicznie.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach

Egzamin testowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pojęcie "wybranych okresów rozwojowych" dotyczy dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Studenci mając wiedzę dotyczącą zaburzeń psychicznych - psychopatologii oraz podstawowych rodzajów zaburzeń psychicznych poznają specyfikę dotycząca objawów i przebiegu tych zaburzeń u dzieci i osób starszych. Zapoznają się też z zaburzeniami specyficznymi dla każdego z tych okresów życia. W przypadku dzieci dotyczy to zaburzeń wczesnodziecięcych, autyzmu, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania. U osób starszych otępienia.

Pełny opis:

1. Diagnozowanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Zaburzenia wczesnego dzieciństwa.

2. Upośledzenie umysłowe i autyzm.

3. Zaburzenia zachowania i ADHD

4. Charakterystyka zaburzeń psychotycznych i depresji młodzieńczej.

5. Specyfika badania osoby starszej. Psychologia starzenia się.

6. Zmiany osobowościowe i zaburzenia nerwicowe i osób starszych

7. zaburzenia psychotyczne, depresyjne i uzależnienia u osób starszych

8. Zespoły otępienne i zaburzenia w chorobach somatycznych

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

1. Sobów T. Praktyczna psychogeriatria. Wydawniztwo Continuo. Wrocław 2010

2. Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2 Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Stuart-Hamilton I. Psychologia starzenia się. Zyski i s-ka. Poznań 2006

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pojęcie "wybranych okresów rozwojowych" dotyczy dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Studenci mając wiedzę dotyczącą zaburzeń psychicznych - psychopatologii oraz podstawowych rodzajów zaburzeń psychicznych poznają specyfikę dotycząca objawów i przebiegu tych zaburzeń u dzieci i osób starszych. Zapoznają się też z zaburzeniami specyficznymi dla każdego z tych okresów życia. W przypadku dzieci dotyczy to zaburzeń wczesnodziecięcych, autyzmu, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania. U osób starszych otępienia.

Pełny opis:

1. Diagnozowanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Zaburzenia wczesnego dzieciństwa.

2. Upośledzenie umysłowe i autyzm.

3. Zaburzenia zachowania i ADHD

4. Charakterystyka zaburzeń psychotycznych i depresji młodzieńczej.

5. Specyfika badania osoby starszej. Psychologia starzenia się.

6. Zmiany osobowościowe i zaburzenia nerwicowe i osób starszych

7. zaburzenia psychotyczne, depresyjne i uzależnienia u osób starszych

8. Zespoły otępienne i zaburzenia w chorobach somatycznych

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

1. Sobów T. Praktyczna psychogeriatria. Wydawniztwo Continuo. Wrocław 2010

2. Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2 Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Stuart-Hamilton I. Psychologia starzenia się. Zyski i s-ka. Poznań 2006

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger, Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty uczenia mierzone są podczas dyskusji w trakcie wykładu, aktywność na ćwiczeniach i poprzez test jednokrotnego wyboru

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Metody badania dziecka i rodziny, diagnoza

2. Krzywdzenie jako przyczyna zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

4. Upośledzenie umysłowe. Autyzm.

5. Zaburzenia zachowania. ADHD. Tiki.

6. Zaburzenia depresyjne i psychotyczne u dzieci i młodzieży

7. Psychologia starzenia się. Kontakt i badanie osoby starszej.

8. Przebieg zaburzeń psychicznych u osób starszych.

9. Otępienie.

Ćwiczenia:

1. Ćwiczenie umiejętności diagnozy poszczególnych rodzajów zaburzeń ze zwróceniem szczególnej uwagi na różnicowanie zaburzeń psychicznych u osób w specyficznych grupach wiekowych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

1. Sobów T. Praktyczna psychogeriatria. Wydawniztwo Continuo. Wrocław 2010

2. Barbara Remberk, Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2020

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Hales R., Yudofsky S., Gabbard G. Psychiatria, MediPage, Warszawa 2010

Stuart-Hamilton I. Psychologia starzenia się. Zyski i s-ka. Poznań 2006

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Uwagi:

wykład - 15 godzin

ćwiczenia - 15 godzin

przygotowanie do ćwiczeń - 15 godzin

lektury i przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

razem - 65 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty uczenia mierzone są podczas dyskusji w trakcie wykładu, aktywność na ćwiczeniach i poprzez test jednokrotnego wyboru

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Metody badania dziecka i rodziny, diagnoza

2. Krzywdzenie jako przyczyna zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

4. Upośledzenie umysłowe. Autyzm.

5. Zaburzenia zachowania. ADHD. Tiki.

6. Zaburzenia depresyjne i psychotyczne u dzieci i młodzieży

7. Psychologia starzenia się. Kontakt i badanie osoby starszej.

8. Przebieg zaburzeń psychicznych u osób starszych.

9. Otępienie.

Ćwiczenia:

1. Ćwiczenie umiejętności diagnozy poszczególnych rodzajów zaburzeń ze zwróceniem szczególnej uwagi na różnicowanie zaburzeń psychicznych u osób w specyficznych grupach wiekowych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

1. Sobów T. Praktyczna psychogeriatria. Wydawniztwo Continuo. Wrocław 2010

2. Barbara Remberk, Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2020

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Hales R., Yudofsky S., Gabbard G. Psychiatria, MediPage, Warszawa 2010

Stuart-Hamilton I. Psychologia starzenia się. Zyski i s-ka. Poznań 2006

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Uwagi:

wykład - 15 godzin

lektury i przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

razem - 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Agnieszka Abramiuk, Joanna Marek-Banach, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pojęcie "wybranych okresów rozwojowych" dotyczy dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Studenci mając wiedzę dotyczącą zaburzeń psychicznych - psychopatologii oraz podstawowych rodzajów zaburzeń psychicznych poznają specyfikę dotycząca objawów i przebiegu tych zaburzeń u dzieci i osób starszych. Zapoznają się też z zaburzeniami specyficznymi dla każdego z tych okresów życia. W przypadku dzieci dotyczy to zaburzeń wczesnodziecięcych, autyzmu, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania. U osób starszych otępienia.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Metody badania dziecka i rodziny, diagnoza

2. Krzywdzenie jako przyczyna zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

4. Upośledzenie umysłowe. Autyzm.

5. Zaburzenia zachowania. ADHD. Tiki.

6. Zaburzenia depresyjne i psychotyczne u dzieci i młodzieży

7. Psychologia starzenia się. Kontakt i badanie osoby starszej.

8. Przebieg zaburzeń psychicznych u osób starszych.

9. Otępienie.

Ćwiczenia:

1. Ćwiczenie umiejętności diagnozy poszczególnych rodzajów zaburzeń ze zwróceniem szczególnej uwagi na różnicowanie zaburzeń psychicznych u osób w specyficznych grupach wiekowych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

P. Gałecki, A. Szulc, Psychiatria t.1 i 2 (wybrane rozdziały), Edra Urban &Partner, Wrocław 2023

Sobów T. Praktyczna psychogeriatria. Wydawniztwo Continuo. Wrocław 2010

Barbara Remberk, Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2020

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Hales R., Yudofsky S., Gabbard G. Psychiatria, MediPage, Warszawa 2010

Stuart-Hamilton I. Psychologia starzenia się. Zyski i s-ka. Poznań 2006

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Uwagi:

wykład - 15 godzin

ćwiczenia - 15 godzin

przygotowanie do ćwiczeń - 15 godzin

lektury i przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

razem - 65 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pojęcie "wybranych okresów rozwojowych" dotyczy dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Studenci mając wiedzę dotyczącą zaburzeń psychicznych - psychopatologii oraz podstawowych rodzajów zaburzeń psychicznych poznają specyfikę dotycząca objawów i przebiegu tych zaburzeń u dzieci i osób starszych. Zapoznają się też z zaburzeniami specyficznymi dla każdego z tych okresów życia. W przypadku dzieci dotyczy to zaburzeń wczesnodziecięcych, autyzmu, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania. U osób starszych otępienia.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Metody badania dziecka i rodziny, diagnoza

2. Krzywdzenie jako przyczyna zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

4. Upośledzenie umysłowe. Autyzm.

5. Zaburzenia zachowania. ADHD. Tiki.

6. Zaburzenia depresyjne i psychotyczne u dzieci i młodzieży

7. Psychologia starzenia się. Kontakt i badanie osoby starszej.

8. Przebieg zaburzeń psychicznych u osób starszych.

9. Otępienie.

Ćwiczenia:

1. Ćwiczenie umiejętności diagnozy poszczególnych rodzajów zaburzeń ze zwróceniem szczególnej uwagi na różnicowanie zaburzeń psychicznych u osób w specyficznych grupach wiekowych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

P. Gałecki, A. Szulc, Psychiatria t.1 i 2 (wybrane rozdziały), Edra Urban &Partner, Wrocław 2023

Sobów T. Praktyczna psychogeriatria. Wydawniztwo Continuo. Wrocław 2010

Barbara Remberk, Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2020

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Hales R., Yudofsky S., Gabbard G. Psychiatria, MediPage, Warszawa 2010

Stuart-Hamilton I. Psychologia starzenia się. Zyski i s-ka. Poznań 2006

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Uwagi:

wykład - 15 godzin

lektury i przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

razem - 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)