Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-NDC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. (PY) psychologia, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 6 sem. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla III r. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla III r. (PY) psychologia, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Wprowadzenie do problematyki diagnozy osobowości człowieka dorosłego - rys historyczny, podstawy teoretyczne, współczesne modele, zastosowania praktyczne.

2. Procedury diagnostyczne - techniki samoopisowe, wywiad, obserwacja, techniki swobodne, techniki projekcyjne.

3. Dobór narzędzi diagnostycznych ze względu na teorię osobowości.

4. Postępowanie diagnostyczne dla poszczególnych domen osobowości.

5. Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego. Przegląd możliwych narzędzi diagnostycznych – mocne i słabe strony technik kwestionariuszowych, testowych oraz wywiadu.

6. Kontekst biologiczny i środowiskowy zróżnicowania osobowości.

7. Dyspozycyjna perspektywa diagnozy osobowości.

8. Podejście intrapsychiczne do osobowości. Techniki projekcyjne, ich słabe i mocne strony.

9. Podejście humanistyczne i egzystencjalne do osobowości człowieka.

10. Zagadnienie przystosowania się do otoczenia, kwestie adaptacyjne, zaburzenia osobowości.

11. Wywiad jako wszechstronne narzędzie w diagnozie osobowości.

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego.

2. Przegląd możliwych narzędzi diagnostycznych – mocne i słabe strony technik kwestionariuszowych, testowych oraz wywiadu.

3. Ćwiczenia dotyczące konstruowania podstawowych pytań do wywiadu psychologicznego.

4. Wstępne omówienie Kwestionariusza temperamentu FCZ-KT. Kontekst biologiczny i środowiskowy zróżnicowania osobowości. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy FCZ-KT (ilustrujących poszczególne wymiary temperamentu).

6. Wstępne omówienie NEO – PI – R i EPQ – R oraz krótkie przypomnienie teorii cechowych.

Dyspozycyjna perspektywa diagnozy osobowości. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy NEO-PI-R (ilustrujących poszczególne wymiary osobowości).

7. Podejście intrapsychiczne do osobowości. Techniki projekcyjne, ich słabe i mocne strony. Omówienie TNZ Rottera i TAT, test Roschacha. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy TNZ Rottera (ilustrujących poszczególne obszary funkcjonowania).

8. Podejście humanistyczne i egzystencjalne do osobowości człowieka. Zapoznanie się z Wielowymiarowym Kwestionariuszem Preferencji oraz Skalą Satysfakcji z Życia. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy WKP (ilustrujących różne ukształtowanie preferowanych obszarów działań życiowych).

9. Wstępne omówienie listy przymiotnikowej ACL. Zagadnienie przystosowania się do otoczenia, kwestie adaptacyjne, zaburzenia osobowości. Omówienie kwestionariuszy STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku i COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem. Omówienie przykładowo wypełnionych egzemplarzy ACL.

11. Wywiad jako wszechstronne narzędzie w diagnozie osobowości. Obserwacja, aktywne słuchanie, techniki zbierania interesujących nas informacji. Czego możemy dowiedzieć się z wywiadu? Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Radzenie sobie z oporem i inne zjawiska występujące w kontakcie. Dlaczego wywiad jest trudnym narzędziem diagnostycznym?

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej dorosłych oraz kontekst teoretyczny, na bazie którego powstały.

Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstawowych konstruktów teoretycznych z zakresu diagnozy psychologicznej.

Zna podstawowe paradygmaty diagnozy psychologicznej.

Umiejętności

Student/-ka umie zaplanować przebieg badania dobierając odpowiednie narzędzia do informacji, które chce uzyskać na temat danej osoby.

Potrafi opracować i zinterpretować wyniki przeprowadzonych badań na poziomie analizy ilościowej i jakościowej.

Kompetencje społeczne

Student/-ka korzysta z narzędzi diagnozy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi środowiska zawodowego psychologów dotyczącymi etyki zawodowej

Posługuje się narzędziami diagnostycznymi w sposób kompetentny, tzn. umiejętnie dobiera narzędzia do potrzeb diagnostycznych i stosuje je zgodnie ze standardami obowiązującymi w postępowaniu diagnostycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Joanna Sztuka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

obecność na zajęciach

praca podczas zajęć

odrabianie prac domowych

przygotowanie projektu zespołowego

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Wprowadzenie do problematyki diagnozy osobowości człowieka dorosłego - rys historyczny, podstawy teoretyczne, współczesne modele, zastosowania praktyczne.

2. Procedury diagnostyczne - techniki samoopisowe, wywiad, obserwacja, techniki swobodne, techniki projekcyjne.

3. Dobór narzędzi diagnostycznych ze względu na teorię osobowości.

4. Postępowanie diagnostyczne dla poszczególnych domen osobowości.

5. Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego. Przegląd możliwych narzędzi diagnostycznych – mocne i słabe strony technik kwestionariuszowych, testowych oraz wywiadu.

6. Kontekst biologiczny i środowiskowy zróżnicowania osobowości.

7. Dyspozycyjna perspektywa diagnozy osobowości.

8. Podejście intrapsychiczne do osobowości. Techniki projekcyjne, ich słabe i mocne strony.

9. Podejście humanistyczne i egzystencjalne do osobowości człowieka.

10. Zagadnienie przystosowania się do otoczenia, kwestie adaptacyjne, zaburzenia osobowości.

11. Wywiad jako wszechstronne narzędzie w diagnozie osobowości.

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego.

2. Przegląd możliwych narzędzi diagnostycznych – mocne i słabe strony technik kwestionariuszowych, testowych oraz wywiadu.

3. Ćwiczenia dotyczące konstruowania podstawowych pytań do wywiadu psychologicznego.

4. Wstępne omówienie Kwestionariusza temperamentu FCZ-KT. Kontekst biologiczny i środowiskowy zróżnicowania osobowości. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy FCZ-KT (ilustrujących poszczególne wymiary temperamentu).

6. Wstępne omówienie NEO – PI – R i EPQ – R oraz krótkie przypomnienie teorii cechowych.

Dyspozycyjna perspektywa diagnozy osobowości. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy NEO-PI-R (ilustrujących poszczególne wymiary osobowości).

7. Podejście intrapsychiczne do osobowości. Techniki projekcyjne, ich słabe i mocne strony. Omówienie TNZ Rottera i TAT, test Roschacha. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy TNZ Rottera (ilustrujących poszczególne obszary funkcjonowania).

8. Podejście humanistyczne i egzystencjalne do osobowości człowieka. Zapoznanie się z Wielowymiarowym Kwestionariuszem Preferencji oraz Skalą Satysfakcji z Życia. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy WKP (ilustrujących różne ukształtowanie preferowanych obszarów działań życiowych).

9. Wstępne omówienie listy przymiotnikowej ACL. Zagadnienie przystosowania się do otoczenia, kwestie adaptacyjne, zaburzenia osobowości. Omówienie kwestionariuszy STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku i COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem. Omówienie przykładowo wypełnionych egzemplarzy ACL.

11. Wywiad jako wszechstronne narzędzie w diagnozie osobowości. Obserwacja, aktywne słuchanie, techniki zbierania interesujących nas informacji. Czego możemy dowiedzieć się z wywiadu? Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Radzenie sobie z oporem i inne zjawiska występujące w kontakcie. Dlaczego wywiad jest trudnym narzędziem diagnostycznym?

Literatura:

LITERATURA DO EGZAMINU

Bellack, A.S., Hersen, M. (2010). Diagnoza behawioralna. Rozdziały 4 i 5 (str.105-163).

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa. (str.70 – 95), DLA CHĘTNYCH: (str.31 – 34), (str.136 – 145), (str.218 – 224), (str.293 – 299),(str.428 – 438),

Filipiak, M., Paluchowski, W. J., Zalewski, B., Tarnowska, M. (2015). Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy, wybrane zagadnienia (str.57-104; 106-131; DLA CHĘTNYCH: 271-292).

Fronczyk, K. (red.)(2009). Psychometria - podstawowe zagadnienia Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, rozdział 2 „Przegląd wybranych testów psychologicznych” i rozdział 3 „Co to jest pomiar psychologiczny?” (str. 24-64), podrozdział 5.2 „Trafność pomiaru” (str. 111-140)

Stemplewska-Żakowicz K. (2009), Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Część II Wiedza, Podstawy teoretyczne diagnozy psychologicznej (str. 27-157). Gdańsk: GWP.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 45h

Przygotowanie się do zajęć - 20h

Czytanie literatury - 20h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

obecność na zajęciach

praca podczas zajęć

odrabianie prac domowych

przygotowanie projektu zespołowego

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Wprowadzenie do problematyki diagnozy osobowości człowieka dorosłego - rys historyczny, podstawy teoretyczne, współczesne modele, zastosowania praktyczne.

2. Procedury diagnostyczne - techniki samoopisowe, wywiad, obserwacja, techniki swobodne, techniki projekcyjne.

3. Dobór narzędzi diagnostycznych ze względu na teorię osobowości.

4. Postępowanie diagnostyczne dla poszczególnych domen osobowości.

5. Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego. Przegląd możliwych narzędzi diagnostycznych – mocne i słabe strony technik kwestionariuszowych, testowych oraz wywiadu.

6. Kontekst biologiczny i środowiskowy zróżnicowania osobowości.

7. Dyspozycyjna perspektywa diagnozy osobowości.

8. Podejście intrapsychiczne do osobowości. Techniki projekcyjne, ich słabe i mocne strony.

9. Podejście humanistyczne i egzystencjalne do osobowości człowieka.

10. Zagadnienie przystosowania się do otoczenia, kwestie adaptacyjne, zaburzenia osobowości.

11. Wywiad jako wszechstronne narzędzie w diagnozie osobowości.

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego.

2. Przegląd możliwych narzędzi diagnostycznych – mocne i słabe strony technik kwestionariuszowych, testowych oraz wywiadu.

3. Ćwiczenia dotyczące konstruowania podstawowych pytań do wywiadu psychologicznego.

4. Wstępne omówienie Kwestionariusza temperamentu FCZ-KT. Kontekst biologiczny i środowiskowy zróżnicowania osobowości. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy FCZ-KT (ilustrujących poszczególne wymiary temperamentu).

6. Wstępne omówienie NEO – PI – R i EPQ – R oraz krótkie przypomnienie teorii cechowych.

Dyspozycyjna perspektywa diagnozy osobowości. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy NEO-PI-R (ilustrujących poszczególne wymiary osobowości).

7. Podejście intrapsychiczne do osobowości. Techniki projekcyjne, ich słabe i mocne strony. Omówienie TNZ Rottera i TAT, test Roschacha. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy TNZ Rottera (ilustrujących poszczególne obszary funkcjonowania).

8. Podejście humanistyczne i egzystencjalne do osobowości człowieka. Zapoznanie się z Wielowymiarowym Kwestionariuszem Preferencji oraz Skalą Satysfakcji z Życia. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy WKP (ilustrujących różne ukształtowanie preferowanych obszarów działań życiowych).

9. Wstępne omówienie listy przymiotnikowej ACL. Zagadnienie przystosowania się do otoczenia, kwestie adaptacyjne, zaburzenia osobowości. Omówienie kwestionariuszy STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku i COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem. Omówienie przykładowo wypełnionych egzemplarzy ACL.

11. Wywiad jako wszechstronne narzędzie w diagnozie osobowości. Obserwacja, aktywne słuchanie, techniki zbierania interesujących nas informacji. Czego możemy dowiedzieć się z wywiadu? Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Radzenie sobie z oporem i inne zjawiska występujące w kontakcie. Dlaczego wywiad jest trudnym narzędziem diagnostycznym?

Literatura:

LITERATURA DO EGZAMINU

Bellack, A.S., Hersen, M. (2010). Diagnoza behawioralna. Rozdziały 4 i 5 (str.105-163).

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa. (str.70 – 95), DLA CHĘTNYCH: (str.31 – 34), (str.136 – 145), (str.218 – 224), (str.293 – 299),(str.428 – 438),

Filipiak, M., Paluchowski, W. J., Zalewski, B., Tarnowska, M. (2015). Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy, wybrane zagadnienia (str.57-104; 106-131; DLA CHĘTNYCH: 271-292).

Fronczyk, K. (red.)(2009). Psychometria - podstawowe zagadnienia Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, rozdział 2 „Przegląd wybranych testów psychologicznych” i rozdział 3 „Co to jest pomiar psychologiczny?” (str. 24-64), podrozdział 5.2 „Trafność pomiaru” (str. 111-140)

Stemplewska-Żakowicz K. (2009), Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Część II Wiedza, Podstawy teoretyczne diagnozy psychologicznej (str. 27-157). Gdańsk: GWP.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 27h

Przygotowanie się do zajęć - 20h

Czytanie literatury - 20h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Małgorzata Najderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

obecność na zajęciach

praca podczas zajęć

odrabianie prac domowych

przygotowanie projektu zespołowego

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Wprowadzenie do problematyki diagnozy osobowości człowieka dorosłego - rys historyczny, podstawy teoretyczne, współczesne modele, zastosowania praktyczne.

2. Procedury diagnostyczne - techniki samoopisowe, wywiad, obserwacja, techniki swobodne, techniki projekcyjne.

3. Dobór narzędzi diagnostycznych ze względu na teorię osobowości.

4. Postępowanie diagnostyczne dla poszczególnych domen osobowości.

5. Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego. Przegląd możliwych narzędzi diagnostycznych – mocne i słabe strony technik kwestionariuszowych, testowych oraz wywiadu.

6. Kontekst biologiczny i środowiskowy zróżnicowania osobowości.

7. Dyspozycyjna perspektywa diagnozy osobowości.

8. Podejście intrapsychiczne do osobowości. Techniki projekcyjne, ich słabe i mocne strony.

9. Podejście humanistyczne i egzystencjalne do osobowości człowieka.

10. Zagadnienie przystosowania się do otoczenia, kwestie adaptacyjne, zaburzenia osobowości.

11. Wywiad jako wszechstronne narzędzie w diagnozie osobowości.

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego.

2. Przegląd możliwych narzędzi diagnostycznych – mocne i słabe strony technik kwestionariuszowych, testowych oraz wywiadu.

3. Ćwiczenia dotyczące konstruowania podstawowych pytań do wywiadu psychologicznego.

4. Wstępne omówienie Kwestionariusza temperamentu FCZ-KT (R). Kontekst biologiczny i środowiskowy zróżnicowania osobowości. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy FCZ-KT (R) (ilustrujących poszczególne wymiary temperamentu). Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy Człowiek w pracy.

6. Wstępne omówienie NEO – PI – R i EPQ – R oraz krótkie przypomnienie teorii cechowych.

Dyspozycyjna perspektywa diagnozy osobowości. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy NEO-PI-R (ilustrujących poszczególne wymiary osobowości). Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy CISS (style radzenia sobie ze stresem).

7. Podejście intrapsychiczne do osobowości. Techniki projekcyjne, ich słabe i mocne strony. Omówienie TNZ Rottera i TAT, test Roschacha. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy TNZ Rottera (ilustrujących poszczególne obszary funkcjonowania).

8. Podejście humanistyczne i egzystencjalne do osobowości człowieka. Zapoznanie się z Wielowymiarowym Kwestionariuszem Preferencji oraz Skalą Satysfakcji z Życia. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy WKP (ilustrujących różne ukształtowanie preferowanych obszarów działań życiowych). Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy INTE.

9. Wstępne omówienie listy przymiotnikowej ACL. Zagadnienie przystosowania się do otoczenia, kwestie adaptacyjne, zaburzenia osobowości. Omówienie kwestionariuszy STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku i COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem. Omówienie przykładowo wypełnionych egzemplarzy ACL.

11. Wywiad jako wszechstronne narzędzie w diagnozie osobowości. Obserwacja, aktywne słuchanie, techniki zbierania interesujących nas informacji. Czego możemy dowiedzieć się z wywiadu? Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Radzenie sobie z oporem i inne zjawiska występujące w kontakcie. Dlaczego wywiad jest trudnym narzędziem diagnostycznym?

Literatura:

LITERATURA DO EGZAMINU

Bellack, A.S., Hersen, M. (2010). Diagnoza behawioralna. Rozdziały 4 i 5 (str.105-163).

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa. (str.70 – 95), DLA CHĘTNYCH: (str.31 – 34), (str.136 – 145), (str.218 – 224), (str.293 – 299),(str.428 – 438),

Filipiak, M., Paluchowski, W. J., Zalewski, B., Tarnowska, M. (2015). Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy, wybrane zagadnienia (str.57-104; 106-131; DLA CHĘTNYCH: 271-292).

Fronczyk, K. (red.)(2009). Psychometria - podstawowe zagadnienia Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, rozdział 2 „Przegląd wybranych testów psychologicznych” i rozdział 3 „Co to jest pomiar psychologiczny?” (str. 24-64), podrozdział 5.2 „Trafność pomiaru” (str. 111-140)

Stemplewska-Żakowicz K. (2009), Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Część II Wiedza, Podstawy teoretyczne diagnozy psychologicznej (str. 27-157). Gdańsk: GWP.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 45h

Przygotowanie się do zajęć - 20h

Czytanie literatury - 20h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Małgorzata Najderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

obecność na zajęciach

praca podczas zajęć

odrabianie prac domowych

przygotowanie projektu zespołowego

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Wprowadzenie do problematyki diagnozy osobowości człowieka dorosłego - rys historyczny, podstawy teoretyczne, współczesne modele, zastosowania praktyczne.

2. Procedury diagnostyczne - techniki samoopisowe, wywiad, obserwacja, techniki swobodne, techniki projekcyjne.

3. Dobór narzędzi diagnostycznych ze względu na teorię osobowości.

4. Postępowanie diagnostyczne dla poszczególnych domen osobowości.

5. Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego. Przegląd możliwych narzędzi diagnostycznych – mocne i słabe strony technik kwestionariuszowych, testowych oraz wywiadu.

6. Kontekst biologiczny i środowiskowy zróżnicowania osobowości.

7. Dyspozycyjna perspektywa diagnozy osobowości.

8. Podejście intrapsychiczne do osobowości. Techniki projekcyjne, ich słabe i mocne strony.

9. Podejście humanistyczne i egzystencjalne do osobowości człowieka.

10. Zagadnienie przystosowania się do otoczenia, kwestie adaptacyjne, zaburzenia osobowości.

11. Wywiad jako wszechstronne narzędzie w diagnozie osobowości.

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do indywidualnej diagnozy osobowości człowieka dorosłego.

2. Przegląd możliwych narzędzi diagnostycznych – mocne i słabe strony technik kwestionariuszowych, testowych oraz wywiadu.

3. Ćwiczenia dotyczące konstruowania podstawowych pytań do wywiadu psychologicznego.

4. Wstępne omówienie Kwestionariusza temperamentu FCZ-KT(R). Kontekst biologiczny i środowiskowy zróżnicowania osobowości. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy FCZ-KT(R) (ilustrujących poszczególne wymiary temperamentu).

6. Wstępne omówienie NEO – PI – R i EPQ – R oraz krótkie przypomnienie teorii cechowych.

Dyspozycyjna perspektywa diagnozy osobowości. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy NEO-PI-R (ilustrujących poszczególne wymiary osobowości).

7. Podejście intrapsychiczne do osobowości. Techniki projekcyjne, ich słabe i mocne strony. Omówienie TNZ Rottera i TAT, test Roschacha. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy TNZ Rottera (ilustrujących poszczególne obszary funkcjonowania).

8. Podejście humanistyczne i egzystencjalne do osobowości człowieka. Zapoznanie się z Wielowymiarowym Kwestionariuszem Preferencji oraz Skalą Satysfakcji z Życia. Analiza przykładowo wypełnionych egzemplarzy WKP (ilustrujących różne ukształtowanie preferowanych obszarów działań życiowych).

9. Wstępne omówienie listy przymiotnikowej ACL. Zagadnienie przystosowania się do otoczenia, kwestie adaptacyjne, zaburzenia osobowości. Omówienie kwestionariuszy STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku i COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem. Omówienie przykładowo wypełnionych egzemplarzy ACL.

11. Wywiad jako wszechstronne narzędzie w diagnozie osobowości. Obserwacja, aktywne słuchanie, techniki zbierania interesujących nas informacji. Czego możemy dowiedzieć się z wywiadu? Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Radzenie sobie z oporem i inne zjawiska występujące w kontakcie. Dlaczego wywiad jest trudnym narzędziem diagnostycznym?

Literatura:

LITERATURA DO EGZAMINU

Bellack, A.S., Hersen, M. (2010). Diagnoza behawioralna. Rozdziały 4 i 5 (str.105-163).

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa. (str.70 – 95), DLA CHĘTNYCH: (str.31 – 34), (str.136 – 145), (str.218 – 224), (str.293 – 299),(str.428 – 438),

Filipiak, M., Paluchowski, W. J., Zalewski, B., Tarnowska, M. (2015). Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy, wybrane zagadnienia (str.57-104; 106-131; DLA CHĘTNYCH: 271-292).

Fronczyk, K. (red.)(2009). Psychometria - podstawowe zagadnienia Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, rozdział 2 „Przegląd wybranych testów psychologicznych” i rozdział 3 „Co to jest pomiar psychologiczny?” (str. 24-64), podrozdział 5.2 „Trafność pomiaru” (str. 111-140)

Stemplewska-Żakowicz K. (2009), Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Część II Wiedza, Podstawy teoretyczne diagnozy psychologicznej (str. 27-157). Gdańsk: GWP.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 27h

Przygotowanie się do zajęć - 20h

Czytanie literatury - 20h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Joanna Sztuka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Małgorzata Najderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)