Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna z osobami bezrobotnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3S-PSB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z osobami bezrobotnymi
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. PS, praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Aktywność zawodowa we współczesnym świecie.

2. Praca jako podstawowa działalność człowieka:

- praca w różnych fazach rozwoju cywilizacji ludzkich;

- wykształcenie jako cecha statusu pracy zarobkowej;

- praca jako obiekt badań społecznych;

- globalizacja a kariery zawodowe.

3. Praca i zatrudnienie w systemie prawa. Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej. Dane statystyczne dotyczące bezrobotnych.

4. Bezrobocie. Istota bezrobocia. Przyczyny i konsekwencje występowania bezrobocia.

5. Bezrobocie jako przyczyna przyznawania świadczeń pomocy społecznej.

6. Charakterystyka społeczno-demograficzna bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Cechy psychospołeczne osób bezrobotnych. Wskazania do diagnozy osób bezrobotnych.

7. Instytucje świadczące pomoc osobom bezrobotnym:

- instytucje pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz osób bezrobotnych i ich rodzin;

- instytucje rynku pracy w Polsce;

- instytucje zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej.

8. Usługi i świadczenia dla osób bezrobotnych:

- usługi i świadczenia z pomocy społecznej;

- usługi i świadczenia oferowane przez instytucje rynku pracy;

- CIS i spółdzielnie socjalne.

9. Zadania ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Kontrakt socjalny Praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny. Współpraca ośrodka pomocy społecznej.

10. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi metodą kontraktu (symulacja kontraktu).

11. Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi.

12. Zajęcia terenowe (Spółdzielnia socjalna/ PUP/ WTZ).

13. Dobre praktyki w Polsce i Europie w pracy socjalnej z bezrobotnymi.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę na instytucji rynku pracy i instrumentów polityki społecznej działających w na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Posiada wiedzę na temat funkcjonowania osoby bezrobotnej.

Umiejętności

Student/-ka potrafi dokonać wstępnej analizy przypadku danej osoby i zaproponować działania służące interesom klienta wykluczonego społecznie z powodu braku pracy.

Potrafi współdziałać z instytucjami działającymi na rzecz osób bezrobotnych; przygotowuje plany pracy, kontrakty socjalne z osobą bezrobotną.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę rozwoju własnych umiejętności w pracy z osobą bezrobotną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (20 pytań, w tym 10 pytań zamkniętych i 10 pytań otwartych);

wykonywanie zadań w małych grupa, 2-3 osobowych w trakcie zajęć;

przygotowanie do zajęć;

aktywność na zajęciach;

praca zaliczeniowa - kontrakt socjalny obejmujący pracę z osobą bezrobotną (w aspekcie wybranej techniki pracy z osobą bezrobotną);

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Aktywność zawodowa we współczesnym świecie.

1.1. Praca jako podstawowa działalność człowieka:

- praca w różnych fazach rozwoju cywilizacji ludzkich;

- wykształcenie jako cecha statusu pracy zarobkowej;

- praca jako obiekt badań społecznych;

- globalizacja a kariery zawodowe.

1.2. Praca i zatrudnienie w systemie prawa. Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej. Dane statystyczne dotyczące bezrobotnych.

2. Bezrobocie.

2.1. Istota bezrobocia.

2.2. Przyczyny i konsekwencje występowania bezrobocia.

2.3. Bezrobocie jako przyczyna przyznawania świadczeń pomocy społecznej.

2.4. Charakterystyka społeczno-demograficzna bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Cechy psychospołeczne osób bezrobotnych. Wskazania do diagnozy osób bezrobotnych.

3. Instytucje świadczące pomoc osobom bezrobotnym:

3.1. instytucje pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz osób bezrobotnych i ich rodzin;

3.2. instytucje rynku pracy w Polsce;

3.3. instytucje zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej.

4. Usługi i świadczenia dla osób bezrobotnych:

4.1. usługi i świadczenia z pomocy społecznej;

4.2. usługi i świadczenia oferowane przez instytucje rynku pracy;

4.3.CIS i spółdzielnie socjalne.

5. Zadania ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

5.1. Kontrakt socjalny Praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny. Współpraca ośrodka pomocy społecznej.

5.2. Projekt socjalny

5.3. PSR

6. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi metodą kontraktu (symulacja kontraktu).

7. Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi.

Literatura:

Ł. Arent, A. Hryniewicka, I. Kulak-Dolata I., B. Rokicki, Bezrobocie - między dialogiem a działaniem, Warszawa 2012.

M. Grewiński, M. Rymsza, Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa 2011.

L. Miś, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska, Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim, Kraków 2011.

A. Skowrońska, Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, CRZL 2014.

J. Staręga-Piasek (red.) Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, IRSS, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1828).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2046).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, film, dyskusja, metody aktywizujące studenta (praca w grupach);

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 15 godzin

przygotowanie do zajęć, lektury - 7 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 8 godzin

łączna liczba godzin aktywności - 30 godzin

Zajęcia prowadzone synchronicznie zgodnie z planem zajęć w systemie zdalnym w aplikacji Teams.

Link do kanału:

Grupa 1.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2a8a1c71bd9d49faa1021a79386bcdc0%40thread.tacv2/Praca%2520socjalna%2520z%2520osobami%2520bezrobotnymi?groupId=daf62599-7c82-4eed-8fd5-3642a97575b3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 2.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a88fde4a0155c4db2a795da8db998ffee%40thread.tacv2/Praca%2520socjalna%2520z%2520osobami%2520bezrobotnymi?groupId=f94e8d1b-0669-48d1-bb29-fea2055aa81f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wiedza: pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (20 pytań, w tym 15 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych);

Umiejętności: aktywizujące formy pracy na zajęciach: udział w dyskusji, aktywność na zajęciach; operacjonalizacja wiedzy; wykonywanie zadań w małych grupa, 2-3 osobowych w trakcie zajęć;

Kompetencje: wykonywanie zadań w małych grupa, 2-3 osobowych w trakcie zajęć;aktywizujące formy pracy na zajęciach: udział w dyskusji, aktywność na zajęciach; operacjonalizacja wiedzy: kontrakt socjalny obejmujący pracę z osobą bezrobotną (w aspekcie wybranej techniki pracy z osobą bezrobotną);

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Aktywność zawodowa we współczesnym świecie.

2. Praca jako podstawowa działalność człowieka:

2.1.Praca i zatrudnienie w systemie prawa. Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej. Dane statystyczne dotyczące bezrobotnych.

2.2.. Bezrobocie. Istota bezrobocia. Przyczyny i konsekwencje występowania bezrobocia.

2.3. Bezrobocie jako przyczyna przyznawania świadczeń pomocy społecznej.

2.4.. Charakterystyka społeczno-demograficzna bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Cechy psychospołeczne osób bezrobotnych. Wskazania do diagnozy osób bezrobotnych.

3.. Instytucje świadczące pomoc osobom bezrobotnym:

3.1.instytucje pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz osób bezrobotnych i ich rodzin;

3.2.instytucje rynku pracy w Polsce;

3.3.instytucje zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej.

4. Usługi i świadczenia dla osób bezrobotnych:

4.1.usługi i świadczenia z pomocy społecznej;

4.2.usługi i świadczenia oferowane przez instytucje rynku pracy;

4.3. CIS i spółdzielnie socjalne.

5-6.. Zadania ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Kontrakt socjalny Praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny. Współpraca ośrodka pomocy społecznej. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi metodą kontraktu (symulacja kontraktu).

7. Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi.

8. Dobre praktyki w Polsce i Europie w pracy socjalnej z bezrobotnymi.

Literatura:

Ł. Arent, A. Hryniewicka, I. Kulak-Dolata I., B. Rokicki, Bezrobocie - między dialogiem a działaniem, Warszawa 2012.

E. Flaszyńska, Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019,

M. Grewiński, M. Rymsza, Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa 2011.

L. Miś, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska, Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim, Kraków 2011.

A. Skowrońska, Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, CRZL 2014.

J. Staręga-Piasek (red.) Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, IRSS, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1828)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2046).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, film, dyskusja, metody aktywizujące studenta (praca w grupach);

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 15 godzin

przygotowanie do zajęć, lektury - 20 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 15 godzin

przygotowanie kontraktu socjalnego - 5 godzin

łączna liczba godzin aktywności - 55 godzin

liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wiedza: pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (20 pytań, w tym 15 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych);

Umiejętności: aktywizujące formy pracy na zajęciach: udział w dyskusji, aktywność na zajęciach; operacjonalizacja wiedzy; wykonywanie zadań w małych grupa, 2-3 osobowych w trakcie zajęć;

Kompetencje: wykonywanie zadań w małych grupa, 2-3 osobowych w trakcie zajęć;aktywizujące formy pracy na zajęciach: udział w dyskusji, aktywność na zajęciach; operacjonalizacja wiedzy: kontrakt socjalny obejmujący pracę z osobą bezrobotną (w aspekcie wybranej techniki pracy z osobą bezrobotną);

Pełny opis:

1. Omówienie problematyki poruszanej podczas zajęć: tematy, literatura przedmiotu (1h).

1.1. Aktywność zawodowa w dobie współczesności (Praca jako podstawowa działalność człowieka. Praca i zatrudnienie w systemie prawa. Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej. Dane statystyczne dot. bezrobotnych.

2. Bezrobocie. Istota bezrobocia. Przyczyny i konsekwencje występowania bezrobocia.

Bezrobocie jako przyczyna przyznawania świadczeń pomocy społecznej. Charakterystyka społeczno-demograficzna bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Cechy psychospołeczne osób bezrobotnych. Wskazania do diagnozy osób bezrobotnych.

3. Instytucje świadczące pomoc osobom bezrobotnym

3.1. Instytucje pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz osób bezrobotnych i ich rodzin.

3.2. Instytucje rynku pracy w Polsce.

3.3.Instytucje zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej.

3.4 Usługi i świadczenia dla osób bezrobotnych

3.5. Usługi i świadczenia z pomocy społecznej.

3.6. Usługi i świadczenia oferowane przez instytucje rynku pracy.

3.7. CIS i spółdzielnie socjalne.

4. Zadania ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Praca socjalna z przypadkiem w oparciu o:

4.1. Dialog motywujący,

4.2. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach,

4.3. Coaching,

4.4. Kontrakt socjalny. Współpraca ośrodka pomocy społecznej.

Literatura:

Miś L., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim, Kraków 2011.

Polakowski D., Determinanty funkcjonowania osoby pozostającej bez pracy oraz uwarunkowania współpracy z pracownikiem socjalnym, WRZOS, 2013.

Skowrońska A. , Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, CRZL 2014.

Staręga-Piasek J. (red.) Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, IRSS, Warszawa 2013.

Stanek K. (2022), Praca socjalna z osobami bezrobotnymi, [w:], E. Grudziewska (red.), Metody i techniki pracy z osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnościami z osobami z zaburzeniami psychicznymi, doświadczającymi przemocy, Metodyka pracy socjalnej, Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 9-56,

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1828).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2046).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład, pokaz, dyskusja, metody aktywizujące studenta (praca w grupach), narzędzia coacha;

NAKŁAD PRACY STUDENTA: godziny kontaktowe - 15 godzin przygotowanie do zajęć, lektury - 5 godzin przygotowanie do zaliczenia - 10 godzin przygotowanie kontraktu socjalnego -

łączna liczba godzin aktywności - 30 godzin liczba punktów ECTS – 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)