Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do wiedzy o kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3S-WWK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, animacja społeczno-kulturowa, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład konwersatoryjny oparty na realizacji programu autorskiego, bazujący na odniesieniach do materiałów źródłowych, ilustrowany prezentacjami materiałów dokumentalnych i filmów związanych z problematyką zawartą w treściach programowych. Student po ukończeniu kursu powinien dysponować wiedzą nt zakresu kultury materialnej, duchowej i symbolicznej, mechanizmów rządzących rozwojem kultury i jego źródeł, teoretycznych ujęć miejsca i roli jednostki w procesie tworzenia i w ewolucji kultury. Zdobyta wiedza powinna pogłębić w nim umiejętność obserwowania i krytycznego analizowania zjawisk zachodzących w kulturze. Po ukończeniu kursu student powinien umieć wykorzystać zdobytą na nim wiedzę w refleksji nad kulturowymi podstawami edukacji. Ocena zdobytej wiedzy i rozumienia treści przedmiotu dokonana zostanie na podstawie ustnej, erudycyjno-problemowej wypowiedzi na wybrany temat związany z poruszaną problematyką, oraz odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w teście.

Pełny opis:

Pojęcie kultura. Kultura – wieloznaczność pojęcia. Kultura jako pojęcie krytyczne. Definiowanie kultury. Elitaryzm i egalitaryzm w kulturze. Dynamika rozwoju kultury. Zróżnicowanie kulturowe Akulturacja. Kultura i przemoc. Międzygeneracyjny przekaz kulturowy. Kultura popularna. Kultura a „komercja” i konsumpcjonizm. Kultura ludowa. Twórczość nieprofesjonalna. Kultura narodowa. Kultura globalna.

Literatura:

C. Jencks, Kultura, Poznań 1995;

R. Konersmann, Filozofia Kultury. Wprowadzenie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009;

A. Kłoskowska, Kultura masowa, (dowolne wyd.);

M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, (dowolne wyd.);

A.L. Kroeber, Istota kultury, (dowolne wyd.);

R. Scruton, Kultura jest ważna, Wiara i uczucie w osaczonym świecie, , wyd. Zysk i ska, Poznań2010

Wojciech Józef Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, 2008E. Włodarczyk, "Kultura", (w:) "Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku", T. Pilch (red.), t. II, Warszawa 2003

A.M. Suchecki, "Naukowe rozumienie kultury jako zjawiska społeczno-ekonomicznego - przegląd koncepcji", "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego" 26/2012

A. Koropczuk , "Ewolucja filozoficznego rozumienia pojęcia kultury", "Acta Universitatis Wratislaviensis No 3508, PRAWO CCCXV/1, Wrocław 2013

J. Kozielecki, "Transgresja i kultura", Warszawa 1997, rozdz. IX, X.

A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), "Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem", A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), Warszawa 2017

J. Szczepaniak, "Rytuały przejścia w edukacji", "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja", Nr 3(63) 2013

T. Paleczny, "Bunt nadnormalnych", Kraków 1998

E. Włodarczyk, "Kultura", (w:) "Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku", T. Pilch (red.), t. II, Warszawa 2003

A.M. Suchecki, "Naukowe rozumienie kultury jako zjawiska społeczno-ekonomicznego - przegląd koncepcji", "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego" 26/2012

A. Koropczuk , "Ewolucja filozoficznego rozumienia pojęcia kultury", "Acta Universitatis Wratislaviensis No 3508, PRAWO CCCXV/1, Wrocław 2013

J. Kozielecki, "Transgresja i kultura", Warszawa 1997, rozdz. IX, X.

A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), "Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem", A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), Warszawa 2017

J. Szczepaniak, "Rytuały przejścia w edukacji", "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja", Nr 3(63) 2013

T. Paleczny, "Bunt nadnormalnych", Kraków 1998

Efekty uczenia się:

Wiedza - Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kultury materialnej i symbolicznej oraz kultury relacji międzyludzkich.

- Ma wiedzę o kulturowych podstawach edukacji oraz rozumie znaczenie kultury, jako przestrzeni dla działań o charakterze wychowującym.

- Ma świadomość znaczenia kultury oraz rozwoju kulturowego i kulturalnego człowieka w i dla działalności pedagogicznej.

Umiejętności - Ma umiejętność precyzyjnego definiowania elementarnych pojęć dotyczących kultury oraz swobodnego poruszania się w tematyce kulturowych podstaw edukacji.

- Obserwuje i krytycznie analizuje zjawiska kultury, w tym także kultury dnia codziennego.

Kompetencje społeczne - Dostrzega potrzebę permanentnego analizowania rzeczywistości kul¬turowo-społecznej a w związku tym także samodzielnego poszukiwania wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena znajomości i rozumienia treści przedmiotu na podstawie ustnej, erudycyjno-problemowej wypowiedzi będącej autorską ilustracją zagadnienia nawiązującego do problematyki wykładów.

2.Test końcowy, zawierający pytania zamknięte i otwarte.

3. Uczestniczenie w wykładach jest obowiązkowe. Warunkiem uzyskania możliwości przystąpienia do egzaminu końcowego jest obecność na dwunastu wykładach wchodzących w skład kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Jaronowska
Prowadzący grup: Sylwia Jaronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład konwersatoryjny oparty na realizacji programu autorskiego, bazujący na odniesieniach do materiałów źródłowych, ilustrowany prezentacjami materiałów dokumentalnych i filmów związanych z problematyką zawartą w treściach programowych.

Student po ukończeniu kursu powinien dysponować wiedzą nt zakresu kultury materialnej, duchowej i symbolicznej, mechanizmów rządzących rozwojem kultury i jego źródeł, teoretycznych ujęć miejsca i roli jednostki w procesie tworzenia i w ewolucji kultury. Zdobyta wiedza powinna pogłębić w nim umiejętność obserwowania i krytycznego analizowania zjawisk zachodzących w kulturze. Po ukończeniu kursu student powinien umieć wykorzystać zdobytą na nim wiedzę w refleksji nad kulturowymi podstawami edukacji.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ: Ocena zdobytej wiedzy i rozumienia treści przedmiotu dokonana zostanie na podstawie pracy pisemnej o charakterze problemowym, na wybrany temat związany z poruszaną problematyką, oraz odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w pisemnej pracy egzaminacyjnej.

INFORMACJA O ZDALNYCH ELEMENTACH ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

W związku z wymogiem realizacji zajęć dydaktycznych w trybie on-line, przygotowane prace pisemne można do mnie przesyłać pocztą elektroniczną na adres: syjar@aps.edu.pl.

EGZAMIN będzie miał charakter pisemnej pracy egzaminacyjnej złożonej z odpowiedzi na trzy otwarte pytania wybrane przez Studenta z listy obejmującej 15 zaproponowanych przeze mnie pytań o charakterze otwartym.

Szczegóły pracy egzaminacyjnej (lista pytań, format pliku i numer czcionki w jakich powinna zostać zapisana treść pracy egzaminacyjnej, miejsce umieszczenia informacji koniecznych do identyfikacji autora pracy) zostaną podane Studentom w pliku dołączonym do materiałów wykładu z dnia 4 czerwca 2020 r.

Ostateczny i nieprzekraczalny TERMIN NADSYŁANIA PRAC EGZAMINACYJNYCH na mój adres mailowy: syjar@aps.edu.pl upłynie z dniem 17 czerwca 2020 roku.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE, CZYLI ZAKRES TEMATYCZNY ZAJĘĆ

1. Kultura - rodowód i wieloznaczność terminu

2. Kultura - historyczna perspektywa jej rozumienia

3. Kultura - ewolucja rozumienia pojęcia w dyskursie filozoficznym

4. Współczesne propozycje ujęć terminu kultura

5. Rozumienie wybranych zjawisk i procesów współczesnej kultury: masowość, komercjalizacja, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych

6. Współczesne przejawy elitaryzacji i symptomy komercjalizacji kultury.

7. Kultura a rozwój cywilizacji. Asymilacja nowych dzieł do systemu kultury.

8. Ewolucja kultury

9. Transgresja - interpretacja zjawiska, jego miejsca i roli w kulturze.

10. Transgresja jako zjawisko w kulturze - ujęcie ponadindywidualne - awangarda

11/12. Transgresja jako fenomen jednostkowy. Oblicza transgresji w biografiach wybranych postaci historycznych.

13. Kultury regionów i/lub wspólnot. Wierzenia i praktyki zdradzające podejścia do śmierci i przemijania

14. Kultury regionów i/lub wspólnot. Oblicza rytów przejścia

15. Różnorodność kulturowa w zróżnicowaniu norm obyczajowych

16. Przekraczanie granic jako rys współczesności i inspiracja do refleksji nad wychowaniem

17. Tematy uzupełniające:

Niuanse procesów asymilacji nowych dzieł do systemu kulturowego. Fenomen Eda Wooda

Transgresja jako zjawisko w kulturze. Przekraczanie granic na polu kreowania zjawisk kulturowych - awangarda surrealistyczna i ekspresjonistyczna

INFORMACJA O UAKTUALNIENIU TREŚCI PROGRAMOWYCH

W ZWIĄZKU Z WYMOGIEM REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE ZDALNEJ WPROWADZAM ZMIANĘ DO TREŚCI PROGRAMOWYCH PRZEDMIOTU "WPROWADZENIE DO WIEDZY O KULTURZE".

TYTUŁEM ZMIANY PRZENOSZĘ DO KATEGORII "TEMATÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH" (PATRZ WYŻEJ) DWA TEMATY:

1. NIUANSE PROCESÓW ASYMILACJI NOWYCH DZIEŁ DO SYSTEMU KULTUROWEGO. FENOMEN EDA WOODA

2. TRANSGRESJA JAKO ZJAWISKO W KULTURZE. PRZEKRACZANIE GRANIC NA POLU KREOWANIA ZJAWISK KULTUROWYCH - AWANGARDA SURREALISTYCZNA I EKSPRESJONISTYCZNA

W MIEJSCE TEMATÓW PRZENIESIONYCH DO KATEGORII "UZUPEŁNIAJĄCYCH" PROPONUJĘ DWA NOWE TEMATY:

1. CZŁOWIEK W KONFRONTACJI Z PROBLEMEM ŚMIERCI I PRZEMIJANIA - KONSTATACJE PEDAGOGICZNE (źródła: • Zamarian A., Dojrzała recepcja fenomenu śmierci jako wyzwanie pedagogiczne, w: Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji i jej implikacje pedagogiczne, S. Jaronowska (red.), ITE-PIB, Radom 2015; • Nieduziak E., Literackie dzienniki umierania jako forma oswajania ze śmiercią. Rola biblioterapii i pisania twórczego w pracy nad problemem umierania i śmierci, w: Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji i jej implikacje pedagogiczne, S. Jaronowska (red.), ITE-PIB, Radom 2015)

2. SYTUACJE GRANICZNE W SKALI MAKRO- I MIKRO- INDYWIDUALNYCH DOŚWIADCZEŃ. PEDAGOGICZNE IMPLIKACJE PROBLEMATYKI (źródła: • Olechowska A., Uczeń w sytuacji granicznej – perspektywa nauczyciela, w: Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia, I. Wiśniewska (red.), ITE-PIB, Radom 2015; • Buk-Cegiełka M., Cierpienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym inspiracją do pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczycieli, w: Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia, I. Wiśniewska (red.), ITE-PIB, Radom 2015;

• S. Jaronowska, 20 lat po ludobójstwie. Rwanda w konfrontacji z doświadczeniem minionej wojny, w: Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji i jej implikacje pedagogiczne, w: S. Jaronowska (red.), ITE-PIB, Radom 2015.

Literatura:

E. Włodarczyk, "Kultura", (w:) "Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku", T. Pilch (red.), t. II, Warszawa 2003

A.M. Suchecki, "Naukowe rozumienie kultury jako zjawiska społeczno-ekonomicznego - przegląd koncepcji", "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego" 26/2012

A. Koropczuk , "Ewolucja filozoficznego rozumienia pojęcia kultury", "Acta Universitatis Wratislaviensis No 3508, PRAWO CCCXV/1, Wrocław 2013

J. Sala, H. Tańska, "Wybrane aspekty kultury w społeczeństwie informacyjnym", "Studia Informatica Pomerania" nr 2/2016 (40)

J. Kozielecki, "Transgresja i kultura", Warszawa 1997, rozdz. IX, X, XI.

T. Paleczny, "Bunt nadnormalnych", Kraków 1998

A. Ciążela "Transgresja - pole konfrontacji antyhumanizmu z humanizmem", S. Jaronowska "Humanistyka i psychologia. O znaczeniu transgresji" oraz tekst: "Poza limesem życia… Chronos i Tanatos jako przekraczalne granice transgresji", (w:) " Transgresja jako zjawisko w kulturze. W Kręgu szans i zagrożeń", A.Ciążela i S. Jaronowska (red.), Warszawa 2017

S. Jaronowska, ”Transgresja. Od kontekstów zjawiska ku jego manifestacjom w odniesieniach do transcendencji”; A. T. Pietraszek, "Poza granice wytrzymałości... Oblicza transgresji we wspomnieniach dokumentalistki"; M. Wróblewska, "Człowiek sprawca transgresyjny. Podejście badawcze w aspekcie twórczym i transgresyjnym", (w:) "W poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji?" A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), Warszawa 2019

Siwicki M., "Trawestowanie Heraklesa. Eskapistyczne wizje aktywności fizycznej a umiar pedagoga", (w:) "Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem", A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), Warszawa 2017

J. Szczepaniak, "Rytuały przejścia w edukacji", "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja", Nr 3(63) 2013

W. Swędzioł, "O poszukiwaniu przygody we współczesnym świecie", (w:) "Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń", A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), Warszawa 2017

Jaronowska, "Turystyka ekstremalna jako forma autokreacji i wyraz uczestnictwa w kulturze”, (w:) "Edukacja Międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań", N. Dębowska, M. Walachowska, N. Starik (red.), Poznań 2014

Zamarian A., Dojrzała recepcja fenomenu śmierci jako wyzwanie pedagogiczne, w: Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji i jej implikacje pedagogiczne, S. Jaronowska (red.), ITE-PIB, Radom 2015

Nieduziak E., Literackie dzienniki umierania jako forma oswajania ze śmiercią. Rola biblioterapii i pisania twórczego w pracy nad problemem umierania i śmierci, w: Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji i jej implikacje pedagogiczne, w: S. Jaronowska (red.), ITE-PIB, Radom 2015

Olechowska A., Uczeń w sytuacji granicznej – perspektywa nauczyciela, w: Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia, I. Wiśniewska (red.), ITE-PIB, Radom 2015

Buk-Cegiełka M., Cierpienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym inspiracją do pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczycieli, w: Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia, I. Wiśniewska (red.), ITE-PIB, Radom 2015

S. Jaronowska, 20 lat po ludobójstwie. Rwanda w konfrontacji z doświadczeniem minionej wojny, w: Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne wymiary refleksji i jej implikacje pedagogiczne, S. Jaronowska (red.), ITE-PIB, Radom 2015

OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ O CZASOWYM ZAWIESZENIU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROPONUJĘ PAŃSTWU MAILOWĄ I/LUB TELEFONICZNĄ DROGĘ KONTAKTOWANIA SIĘ ZE MNĄ W GODZINACH PRZEWIDZIANYCH NA NASZ WYKŁAD I CZAS MOICH DYŻURÓW.

W ŚRODY MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ ZE MNĄ TELEFONICZNIE, W GODZINACH: 14.30 -16.30, A W CZWARTKI W GODZINACH: 11.40 -14.15 POD NUMEREM 662-312-134.

KONTAKT MAILOWY za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie APS pod adresem: syjar@aps.edu.pl

Zapraszam Państwa także do kontaktu ze mną za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

ANALOGICZNIE DO DNIA 12.03.2020, W KAŻDYM DNIU POPRZEDZAJĄCYM WYKŁAD OTRZYMAJĄ PAŃSTWO NA ADRES MAILOWY GRUPY: animacja.aps2020@gmail.com MATERIAŁY POTRZEBNE DO GŁĘBSZEJ INFILTRACJI ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z TEMATEM.

Uwagi:

Uczestniczenie w wykładach jest obowiązkowe. Warunkiem uzyskania możliwości przystąpienia do egzaminu końcowego jest obecność na dwunastu wykładach wchodzących w skład kursu.

UWAGA: Po wprowadzeniu wymogu realizacji zajęć w formie on-line, powyższy warunek został anulowany.

OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ O CZASOWYM ZAWIESZENIU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, W KAŻDYM DNIU POPRZEDZAJĄCYM WYKŁAD OTRZYMAJĄ PAŃSTWO NA ADRES MAILOWY GRUPY: animacja.aps2020@gmail.com MATERIAŁY POTRZEBNE DO GŁĘBSZEJ INFILTRACJI ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z TEMATEM ZAJĘĆ, obejmujące tekst mojego wprowadzenia z wyszczególnionymi zagadnieniami do rozważenia oraz inne materiały do pracy własnej obejmujące: teksty artykułów w plikach pdf, linki do artykułów opublikowanych na stronach on-line, materiałów dokumentalnych i filmów (wybór materiałów uwarunkowany jest specyfiką źródeł rozwijających określony temat). Korzystając z aplikacji MS Teams, 12 kwietnia 2020 roku utworzyłam zespól "Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Materiały, spotkania on-line, konsultacje indywidualne", którego członkami są wszyscy Studenci uczestniczący w prowadzonych przeze mnie zajęciach z tego przedmiotu. W "Zespole" umieszczone zostały wszystkie materiały źródłowe z naszych wykładów zrealizowanych w formie on-line. Z każdym tygodniem ich zasób wzbogacany jest o treści kolejnych zrealizowanych wykładów.

W DNIACH I GODZINACH MOICH DYŻURÓW PROPONUJĘ PAŃSTWU KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM 662-312-134, MAILOWY POD ADRESEM: syjar@aps.edu.pl i kontakt za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład konwersatoryjny oparty na realizacji programu autorskiego, bazujący na odniesieniach do materiałów źródłowych, ilustrowany prezentacjami materiałów dokumentalnych i filmów związanych z problematyką zawartą w treściach programowych. Student po ukończeniu kursu powinien dysponować wiedzą nt zakresu kultury materialnej, duchowej i symbolicznej, mechanizmów rządzących rozwojem kultury i jego źródeł, teoretycznych ujęć miejsca i roli jednostki w procesie tworzenia i w ewolucji kultury. Zdobyta wiedza powinna pogłębić w nim umiejętność obserwowania i krytycznego analizowania zjawisk zachodzących w kulturze. Po ukończeniu kursu student powinien umieć wykorzystać zdobytą na nim wiedzę w refleksji nad kulturowymi podstawami edukacji. Ocena zdobytej wiedzy i rozumienia treści przedmiotu dokonana zostanie na podstawie ustnej, erudycyjno-problemowej wypowiedzi na wybrany temat związany z poruszaną problematyką, oraz odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w teście.

Pełny opis:

Pojęcie kultura. Kultura – wieloznaczność pojęcia. Kultura jako pojęcie krytyczne. Definiowanie kultury. Elitaryzm i egalitaryzm w kulturze. Dynamika rozwoju kultury. Zróżnicowanie kulturowe Akulturacja. Kultura i przemoc. Międzygeneracyjny przekaz kulturowy. Kultura popularna. Kultura a „komercja” i konsumpcjonizm. Kultura ludowa. Twórczość nieprofesjonalna. Kultura narodowa. Kultura globalna.

Literatura:

C. Jencks, Kultura, Poznań 1995;

R. Konersmann, Filozofia Kultury. Wprowadzenie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009;

A. Kłoskowska, Kultura masowa, (dowolne wyd.);

M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, (dowolne wyd.);

A.L. Kroeber, Istota kultury, (dowolne wyd.);

R. Scruton, Kultura jest ważna, Wiara i uczucie w osaczonym świecie, , wyd. Zysk i ska, Poznań2010

Wojciech Józef Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, 2008E. Włodarczyk, "Kultura", (w:) "Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku", T. Pilch (red.), t. II, Warszawa 2003

A.M. Suchecki, "Naukowe rozumienie kultury jako zjawiska społeczno-ekonomicznego - przegląd koncepcji", "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego" 26/2012

A. Koropczuk , "Ewolucja filozoficznego rozumienia pojęcia kultury", "Acta Universitatis Wratislaviensis No 3508, PRAWO CCCXV/1, Wrocław 2013

J. Kozielecki, "Transgresja i kultura", Warszawa 1997, rozdz. IX, X.

A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), "Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem", A. Ciążela i S. Jaronowska (red.), Warszawa 2017

J. Szczepaniak, "Rytuały przejścia w edukacji", "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja", Nr 3(63) 2013

T. Paleczny, "Bunt nadnormalnych", Kraków 1998

Uwagi:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aee06795b7916412e9ac0f9493f33b1e6%40thread.tacv2/conversations?groupId=bec8db24-6804-4eb4-9ae1-0f539cb19d62&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.