Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3F-BRW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Rozwój osobniczy człowieka. Medyczne uwarunkowania rozwoju organizmu. Czynniki rozwoju. Etapy rozwoju pre i postnatalnego. Fizjologiczne podstawy funkcjonowania or¬ganizmu w kontekście etapów rozwoju i dojrzewania. Metody i zasady oceny rozwoju. Rozwój a środowisko Fizjopatologia wybranych układów i funkcji organizmu w kon¬tekście rozwoju. Genetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwoju somatycznego i niepeł¬nosprawności intelektualnej. Zdrowie jego ochrona i promocja. Profilaktyka chorób wrodzonych i cywilizacyjnych. Badania przesiewowe. Poradnictwo genetyczne. Diagnostyka prenatalna chorób genetycznych.

Efekty uczenia się:

Wiedza - Ma wiedzę na temat biologicznych czynników wpływających na pro¬cesy wychowania i kształcenia.

- Ma wiedzę na temat specyfiki rozwoju i funkcji poszczególnych ukła-dów i narządów, zna metody oceny rozwoju fizycznego istotne w pra-cy pedagoga z dziećmi i młodzieżą.

- Posiada wiedzę na temat rozwoju ontogenetycznego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju somatycznego, metod jego oce-ny oraz odmienności rozwoju i dojrzewania poszczególnych układów i narządów.

- Posiada podstawową wiedzę dotyczącą funkcji układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, pokarmowego i odpornościowego oraz czyn¬ników środowiskowych zaburzających ich funkcje.

- Ma wiedzę na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia wybranych chorób wrodzonych i cywilizacyjnych, istotną w kontekście działań pedagogicznych.

- Posiada wiedzę z zakresu zdrowia publicznego dotyczącą zarówno kształtowania postaw prozdrowotnych jak też profilaktyki pierwotnej i wtórnej zarówno wobec chorób wrodzonych jak i cywilizacyjnych.

Umiejętności - Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicz¬nych w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

- Potrafi odróżniać choroby wrodzone od chorób nabytych, identyfiko¬wać zagrożenia zdrowotne.

- Umie prezentować własne przemyślenia i wątpliwości na temat isto-ty zdrowia i choroby oraz celów profilaktyki.

Kompetencje społeczne - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu nauk biologicz¬nych, rozumie jej znaczenie w kontekście własnej pracy pedagogicz¬nej.

- Prezentuje odpowiedzialne podejście do swojej przyszłej pracy peda¬gogicznej, ma świadomość wagi tego przygotowania dla podopiecz¬nych i ich rodzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk, Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk, Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Nowak-Stańczyk
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk, Paulina Poświata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Skolimowska
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru, 30 pytań zamkniętych, próg zaliczenia 50% + 1 punkt.

*zastrzega się prawo do możliwej zmiany trybu zaliczenia w sytuacji zwiększonego zagrożenia COVID-19 (zmiana trybu egzaminu na zdalny przy pomocy np. aplikacji MS Forms)

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Rozwój osobniczy człowieka. Podstawowe pojęcia i problemy.

2. Czynniki rozwoju (genetyczne, paragenetyczne i pozagenetyczne).

3 - 5. Etapy rozwoju osobniczego człowieka. Rozwój prenatalny. Teratogeneza jako czynnik zaburzający rozwój zarodka i płodu. Odległe skutki zaburzeń rozwoju wewnątrzmacicznego. Rozwój i zdrowie dziecka w pierwszych latach życia.

6. Metody i zasady oceny rozwoju.

7. Okres pokwitania, dorosłości i starości.

8. Potrzeby energetyczne organizmu i zdobywanie budulca. Metabolizm (anabolizm i katabolizm). Składniki pokarmowe. Rola białek, węglowodanów i tłuszczów.

9 - 10. Fizjopatologia wybranych układów i funkcji organizmu w kontekście rozwoju. Budowa i rola układu nerwowego.

11 - 12. Budowa i rola układu wewnątrzwydzielniczego kontrolującego homeostazę, wzrastanie i dojrzewanie.

13. Stres.

14 - 15. Zdrowie i choroba. Działania profilaktyczne w dzieciństwie i młodości (profilaktyka pierwszorzędowa; profilaktyka drugorzędowa – testy przesiewowe, profilaktyczne badania lekarskie, wykrywanie innych stanów i zaburzeń; profilaktyka trzeciorzędowa).

Plan ćwiczeń:

1. Genetyczne uwarunkowania rozwoju: kwasy nukleinowe, chromosomy, kariotyp. Genotyp a fenotyp.

2. Od genu do cechy.

3. Przekazywanie informacji genetycznej w trakcie życia organizmu i z pokolenia na pokolenie. Gametogeneza.

4 - 5. Błędy w przekazywaniu informacji genetycznej i ich skutki. Wzorce dziedziczenia. Genetyczne podłoże chorób nowotworowych.

6. Choroby genetyczne człowieka: przykłady chorób monogenowych i chorób spowodowanych aberracjami chromosomowymi.

7. Poradnictwo genetyczne, testy diagnostyczne po urodzeniu.

8. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

1. Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania (2010) B.Woynarowska, A.Kowalewska, Z.Izdebska, K.Komosińska, PWN Warszawa

2. Genetyka medyczna- notatki z wykładów (2009) J.Bradley, D.Johnson, B.Pober, PZWL Warszawa

3. Genetyka medyczna i molekularna (2017) J.Bal (red.), PWN Warszawa

4. Embriologia (2012) H. Bartel, PZWL Warszawa

5. Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia (2014) Piotrowicz R. (red.), Wydawnictwo APS Warszawa

6. Profilaktyka w pediatrii (2008) B.Woynarowska (red.), PZWL Warszawa

7. Rozwój biologiczny człowieka od poczęcia do śmierci (2018) M.Kaczmarek, N.Wolański, PWN Warszawa

8. Wybrane problemy auksologii i antropometrii rozwojowej (2019) L.Perenc, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uwagi:

Uwagi:

Z uwagi na zagrożenie COVID-19, zajęcia będą przeprowadzane zdalnie, przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams.

Wykład:

link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae7fa483a3c60418b98e8b8f7243374c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2e1da790-ba9d-42b2-9366-5824b59a4483&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek, Paulina Poświata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

W czasie wykładu przedstawione będą informacje na temat biologicznych uwarunkowań rozwoju dziecka (czynniki genetyczne i pozagenetyczne), budowa i funkcja wybranych układów w kontekście wpływu na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole oraz wpływ stresu.

Treści wykładu nie są tożsame z tematyką ćwiczeń, obie formy stanowią uzupełnienie.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

kolokwium pisemne końcowe (test wyboru).

Pełny opis:

WYKŁADY

• Rozwój osobniczy człowieka - aspekty ilościowe i jakościowe; rozwój fizyczny, wzrastanie, dojrzewanie. Charakterystyka okresów rozwoju biologicznego; wiek metrykalny, biologiczny - metody jego oceny. Czynniki genetyczne i środowiskowe modyfikujące rozwój osobniczy; wrażliwość organizmu na czynniki środowiskowe, mechanizmy biologicznych zmian przystosowawczych (adiustacja, adaptabilność )

• Układu nerwowy – budowa i rola jako układu nadrzędnego kontrolującego zachowanie homeostazy. Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, układ autonomiczny.

• Układ hormonalny - regulacja funkcji życiowych i rozwoju organizmu, mechanizmy integracji i koordynacji organizmu.

• Układ immunologiczny – warunkowanie zdrowia i choroby. Mechanizmy obrony organizmu Naturalne bariery immunologiczne. Rola szczepień ochronnych w nabywaniu odporności.

• Zmysły – budowa i rola zmysłu wzroku, słuchu i równowagi. Wpływ na rozwój człowieka

• Zachowania żywieniowe a rozwój organizmu, żywienie źródłem budulca i energii. Przemiany metaboliczne podstawowych substancji niezbędnych do życia i funkcjonowania organizmu (funkcje układów: pokarmowego, oddechowego, krążenia i wydalniczego w procesach metabolicznych), zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość).

• Okres dojrzewania ( zmiany somatyczne i psychiczne pod wpływem hormonów, kształtowanie się dojrzałości biologicznej). Młodzieńczość ( kształtowanie się cech konstytucyjnych, dymorfizm płciowy, postawa ciała ).

• Proces starzenia się organizmu (kryteria starzenia się i problemy zdrowotne).

• Stres

Literatura:

LITERATURA:

Obowiązkowa:

1.Bradley J.R,D.R.Jonson,B.R.Pober: Genetyka medyczna. PZWL, Warszawa 2009.

2. Doleżych B., P. Łaszczyca (red.): Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003

3.Connor J.M., Ferguson-Smith: Podstawy genetyki medycznej, PZWL, Warszawa 1991.

4.Jopkiewicz A., E. Suliga: Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji. Radom - Kielce 2005.

5.Lichtenberg-Kokoszka E.: Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

6.Mięsowicz I.,(red.): Auksologia Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Wyd. APS, Warszawa 2001.

7.Turner Jeffrey S., Helms Donald B. "Rozwój człowieka", wyd. WSiP Warszawa, 1999r.

Uzupełniająca:

1.Eliot L., Co tam się dzieje? Wyd. Media Rodzina ,Poznań 2003.

2.Michajlik A., Ramotowski W., Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL,Warszawa2003.

3.Malinowski A., Auksologia rozwój biologiczny człowieka w ujęciu biomedycznym, Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.

4.Turner J.S.,D.B. Helms, Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999.

5.Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa 2005.

6.Woynarowska B.,(red.), Zdrowie i szkoła, PZWL, Warszawa 2000.

Uwagi:

Wykłady z przedmiotu odbywają się na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adbde4150b13f4191b88a5e31009648e6%40thread.tacv2/conversations?groupId=2f533846-3f41-4998-ae66-ee7321ed9d82&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.