Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-PNO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. PE, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla 4 sem. PE, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka obcego. Sposoby uczenia się dzieci języka obcego w wybranych koncepcjach psychologicznych. Kompetencje językowe dziecka. Nauczyciel jako model kompetencyjny w uczeniu się spontanicznym i spontaniczno-reaktywnym dzieci. Strategie zabawowe i zadaniowe w uczeniu się języka przez dzieci. Warunki do nabywania kompetencji językowych dzieci w przedszkolu i klasach I-III. Sposoby motywowania dzieci do uczenia się języka obcego. Teoria wieku krytycznego. Społeczne i kulturowe aspekty nauczania języków obcych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu języka obcego na etapie wychowania przedszkolnego jako przedmiotu pedagogiki; zna teorie pedagogiczne dotyczące podstaw nauczania języka obcego dzieci w weiku przedszkolnym oraz innych procesów edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem teorii pedagogiki przedszkolnej.

Umiejętności

Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym, jest zdolny do krytycznej ich oceny oraz wykazuje umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zdobędą informację na temat projektowania wczesnej edukacji językowej dzieci.

- Przygotowanie grupowego projektu na wybrany temat;

- Aktywność i zaangażowanie na zajęciach

Pełny opis:

1. Predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka obcego

2. Sposoby uczenia się dzieci języka obcego w wybranych koncepcjach psychologicznych

3. Kompetencje językowe dziecka

4. Nauczyciel jako model kompetencyjny w uczeniu się spontanicznym i spontaniczno-reaktywnym dzieci

5. Strategie zabawowe i zadaniowe w uczeniu się języka przez dzieci

6. Warunki do nabywania kompetencji językowych dzieci w przedszkolu i klasach I-III

7. Teoria wieku krytycznego

8. Społeczne i kulturowe aspekty nauczania języków obcych

9. Sposoby motywowania dzieci do uczenia się języka obcego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Idea zrównoważonego rozwoju we wczesnej edukacji językowej / Agnieszka Szplit // W : Dydaktyczne “tropy” zrównoważonego rozwoju w edukacji / pod red. nauk. Ewy Szadzińskiej. – Kraków : “Impuls”, 2014. – S. 83-98

2. Interakcje werbalne uczniów młodszych w języku obcym : dążenie do sukcesu / Magdalena Dańko // W: Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce / red. Beata Karpeta-Peć, Radosław Kucharczyk, Maciek Smuk, Marta Torenc. – Warszawa : Instytut Germanistyki UW : Instytut Romanistyki UW, 2014 – S. 231-242

3. Jak pomóc dziecku nauczyć się angielskiego / Claire Selby ; [tł. na jęz. pol. Magdalena Pilawska-Miksa]. – Warszawa : Agora, 2011.

4. Jak uczyć małe dzieci języków obcych ? / Jan Iluk. – Katowice : “Gnome”, 2002.

5. Język angielski w nauczaniu zintegrowanym : poradnik / Halina Tyliba. – Kraków : Wydawnictwo Egis, 2006.

6. Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej : poradnik / Denise Chauvel, Danièle Champagne, Catherine Chauvel ; [tł. Małgorzata Pamuła ; wersja pol. Anna Walewska]. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2005. – s. 151.

Literatura uzupełniająca:

1. Języki obce dla wszystkich dzieci : doświadczenia szkół waldorfskich w nauczaniu najmłodszych / Christoph Jaffke, Magda Maier ; przekład z języka niemieckiego i posłowie Michał Głażewski.- Kraków : “Impuls”, 2011. – s. 182.

2. Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym / Małgorzata Pamuła. – Wyd. 1, dodr. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2009.

3. Między nami anglistami czyli nauczanie języka angielskiego poprzez zabawę / Monika Prusińska. – Brzezia Łąka : “Poligraf”

4. Mikołajek odnosi zwycięstwo, czyli o sukcesie w nauczaniu języka francuskiego najmłodszych / Karolina Wawrzonek // W : Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce / red. Beata Karpeta-Peć, Radosław Kucharczyk, Maciek Smuk, Marta Torenc. – Warszawa : Instytut Germanistyki UW : Instytut Romanistyki UW, Warszawa, 2014. – S. 243-251.

5. Nauczanie języka obcego dzieci / Maria Pieprzyk // W: Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka : wybrane aspekty. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. – S. 375-389.

6. Nauczanie języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym : rozwój świadomości wielokulturowej dziecka / Anna Jaroszewska. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007. s. 458.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: 15 h

w tym: praca z literaturą - 15h

praca z filmem 10h

projektowe zaliczenia - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zdobędą informację na temat projektowania wczesnej edukacji językowej dzieci.

- Przygotowanie grupowego projektu na wybrany temat;

- Aktywność i zaangażowanie na zajęciach

Pełny opis:

1. Predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka obcego

2. Sposoby uczenia się dzieci języka obcego w wybranych koncepcjach psychologicznych

3. Kompetencje językowe dziecka

4. Nauczyciel jako model kompetencyjny w uczeniu się spontanicznym i spontaniczno-reaktywnym dzieci

5. Strategie zabawowe i zadaniowe w uczeniu się języka przez dzieci

6. Warunki do nabywania kompetencji językowych dzieci w przedszkolu i klasach I-III

7. Teoria wieku krytycznego

8. Społeczne i kulturowe aspekty nauczania języków obcych

9. Sposoby motywowania dzieci do uczenia się języka obcego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Idea zrównoważonego rozwoju we wczesnej edukacji językowej / Agnieszka Szplit // W : Dydaktyczne “tropy” zrównoważonego rozwoju w edukacji / pod red. nauk. Ewy Szadzińskiej. – Kraków : “Impuls”, 2014. – S. 83-98

2. Interakcje werbalne uczniów młodszych w języku obcym : dążenie do sukcesu / Magdalena Dańko // W: Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce / red. Beata Karpeta-Peć, Radosław Kucharczyk, Maciek Smuk, Marta Torenc. – Warszawa : Instytut Germanistyki UW : Instytut Romanistyki UW, 2014 – S. 231-242

3. Jak pomóc dziecku nauczyć się angielskiego / Claire Selby ; [tł. na jęz. pol. Magdalena Pilawska-Miksa]. – Warszawa : Agora, 2011.

4. Jak uczyć małe dzieci języków obcych ? / Jan Iluk. – Katowice : “Gnome”, 2002.

5. Język angielski w nauczaniu zintegrowanym : poradnik / Halina Tyliba. – Kraków : Wydawnictwo Egis, 2006.

6. Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej : poradnik / Denise Chauvel, Danièle Champagne, Catherine Chauvel ; [tł. Małgorzata Pamuła ; wersja pol. Anna Walewska]. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2005. – s. 151.

Literatura uzupełniająca:

1. Języki obce dla wszystkich dzieci : doświadczenia szkół waldorfskich w nauczaniu najmłodszych / Christoph Jaffke, Magda Maier ; przekład z języka niemieckiego i posłowie Michał Głażewski.- Kraków : “Impuls”, 2011. – s. 182.

2. Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym / Małgorzata Pamuła. – Wyd. 1, dodr. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2009.

3. Między nami anglistami czyli nauczanie języka angielskiego poprzez zabawę / Monika Prusińska. – Brzezia Łąka : “Poligraf”

4. Mikołajek odnosi zwycięstwo, czyli o sukcesie w nauczaniu języka francuskiego najmłodszych / Karolina Wawrzonek // W : Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce / red. Beata Karpeta-Peć, Radosław Kucharczyk, Maciek Smuk, Marta Torenc. – Warszawa : Instytut Germanistyki UW : Instytut Romanistyki UW, Warszawa, 2014. – S. 243-251.

5. Nauczanie języka obcego dzieci / Maria Pieprzyk // W: Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka : wybrane aspekty. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. – S. 375-389.

6. Nauczanie języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym : rozwój świadomości wielokulturowej dziecka / Anna Jaroszewska. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007. s. 458.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, pogadanka, dyskusja, wykorzystanie TIK

Godziny kontaktowe: 15 h

w tym: praca z literaturą - 15h

praca z filmem 10h

projektowe zaliczenia - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zdobędą informację na temat projektowania wczesnej edukacji językowej dzieci.

- Przygotowanie grupowego projektu na wybrany temat;

- Aktywność i zaangażowanie na zajęciach

Pełny opis:

1. Predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka obcego

2. Sposoby uczenia się dzieci języka obcego w wybranych koncepcjach psychologicznych

3. Kompetencje językowe dziecka

4. Nauczyciel jako model kompetencyjny w uczeniu się spontanicznym i spontaniczno-reaktywnym dzieci

5. Strategie zabawowe i zadaniowe w uczeniu się języka przez dzieci

6. Warunki do nabywania kompetencji językowych dzieci w przedszkolu i klasach I-III

7. Teoria wieku krytycznego

8. Społeczne i kulturowe aspekty nauczania języków obcych

9. Sposoby motywowania dzieci do uczenia się języka obcego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Idea zrównoważonego rozwoju we wczesnej edukacji językowej / Agnieszka Szplit // W : Dydaktyczne “tropy” zrównoważonego rozwoju w edukacji / pod red. nauk. Ewy Szadzińskiej. – Kraków : “Impuls”, 2014. – S. 83-98

2. Interakcje werbalne uczniów młodszych w języku obcym : dążenie do sukcesu / Magdalena Dańko // W: Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce / red. Beata Karpeta-Peć, Radosław Kucharczyk, Maciek Smuk, Marta Torenc. – Warszawa : Instytut Germanistyki UW : Instytut Romanistyki UW, 2014 – S. 231-242

3. Jak pomóc dziecku nauczyć się angielskiego / Claire Selby ; [tł. na jęz. pol. Magdalena Pilawska-Miksa]. – Warszawa : Agora, 2011.

4. Jak uczyć małe dzieci języków obcych ? / Jan Iluk. – Katowice : “Gnome”, 2002.

5. Język angielski w nauczaniu zintegrowanym : poradnik / Halina Tyliba. – Kraków : Wydawnictwo Egis, 2006.

6. Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej : poradnik / Denise Chauvel, Danièle Champagne, Catherine Chauvel ; [tł. Małgorzata Pamuła ; wersja pol. Anna Walewska]. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2005. – s. 151.

Literatura uzupełniająca:

1. Języki obce dla wszystkich dzieci : doświadczenia szkół waldorfskich w nauczaniu najmłodszych / Christoph Jaffke, Magda Maier ; przekład z języka niemieckiego i posłowie Michał Głażewski.- Kraków : “Impuls”, 2011. – s. 182.

2. Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym / Małgorzata Pamuła. – Wyd. 1, dodr. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2009.

3. Między nami anglistami czyli nauczanie języka angielskiego poprzez zabawę / Monika Prusińska. – Brzezia Łąka : “Poligraf”

4. Mikołajek odnosi zwycięstwo, czyli o sukcesie w nauczaniu języka francuskiego najmłodszych / Karolina Wawrzonek // W : Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce / red. Beata Karpeta-Peć, Radosław Kucharczyk, Maciek Smuk, Marta Torenc. – Warszawa : Instytut Germanistyki UW : Instytut Romanistyki UW, Warszawa, 2014. – S. 243-251.

5. Nauczanie języka obcego dzieci / Maria Pieprzyk // W: Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka : wybrane aspekty. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. – S. 375-389.

6. Nauczanie języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym : rozwój świadomości wielokulturowej dziecka / Anna Jaroszewska. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007. s. 458.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, pogadanka, dyskusja, wykorzystanie TIK

Godziny kontaktowe: 15 h

w tym: praca z literaturą - 15h

praca z filmem 10h

projektowe zaliczenia - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Adamina Korwin-Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zdobędą informację na temat projektowania wczesnej edukacji językowej dzieci.

- Przygotowanie grupowego projektu na wybrany temat;

- Aktywność i zaangażowanie na zajęciach

Pełny opis:

1. Predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka obcego

2. Sposoby uczenia się dzieci języka obcego w wybranych koncepcjach psychologicznych

3. Kompetencje językowe dziecka

4. Nauczyciel jako model kompetencyjny w uczeniu się spontanicznym i spontaniczno-reaktywnym dzieci

5. Strategie zabawowe i zadaniowe w uczeniu się języka przez dzieci

6. Warunki do nabywania kompetencji językowych dzieci w przedszkolu i klasach I-III

7. Teoria wieku krytycznego

8. Społeczne i kulturowe aspekty nauczania języków obcych

9. Sposoby motywowania dzieci do uczenia się języka obcego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Idea zrównoważonego rozwoju we wczesnej edukacji językowej / Agnieszka Szplit // W : Dydaktyczne “tropy” zrównoważonego rozwoju w edukacji / pod red. nauk. Ewy Szadzińskiej. – Kraków : “Impuls”, 2014. – S. 83-98

2. Interakcje werbalne uczniów młodszych w języku obcym : dążenie do sukcesu / Magdalena Dańko // W: Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce / red. Beata Karpeta-Peć, Radosław Kucharczyk, Maciek Smuk, Marta Torenc. – Warszawa : Instytut Germanistyki UW : Instytut Romanistyki UW, 2014 – S. 231-242

3. Jak pomóc dziecku nauczyć się angielskiego / Claire Selby ; [tł. na jęz. pol. Magdalena Pilawska-Miksa]. – Warszawa : Agora, 2011.

4. Jak uczyć małe dzieci języków obcych ? / Jan Iluk. – Katowice : “Gnome”, 2002.

5. Język angielski w nauczaniu zintegrowanym : poradnik / Halina Tyliba. – Kraków : Wydawnictwo Egis, 2006.

6. Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej : poradnik / Denise Chauvel, Danièle Champagne, Catherine Chauvel ; [tł. Małgorzata Pamuła ; wersja pol. Anna Walewska]. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2005. – s. 151.

Literatura uzupełniająca:

1. Języki obce dla wszystkich dzieci : doświadczenia szkół waldorfskich w nauczaniu najmłodszych / Christoph Jaffke, Magda Maier ; przekład z języka niemieckiego i posłowie Michał Głażewski.- Kraków : “Impuls”, 2011. – s. 182.

2. Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym / Małgorzata Pamuła. – Wyd. 1, dodr. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2009.

3. Między nami anglistami czyli nauczanie języka angielskiego poprzez zabawę / Monika Prusińska. – Brzezia Łąka : “Poligraf”

4. Mikołajek odnosi zwycięstwo, czyli o sukcesie w nauczaniu języka francuskiego najmłodszych / Karolina Wawrzonek // W : Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce / red. Beata Karpeta-Peć, Radosław Kucharczyk, Maciek Smuk, Marta Torenc. – Warszawa : Instytut Germanistyki UW : Instytut Romanistyki UW, Warszawa, 2014. – S. 243-251.

5. Nauczanie języka obcego dzieci / Maria Pieprzyk // W: Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka : wybrane aspekty. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. – S. 375-389.

6. Nauczanie języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym : rozwój świadomości wielokulturowej dziecka / Anna Jaroszewska. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007. s. 458.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, pogadanka, dyskusja, wykorzystanie TIK

Godziny kontaktowe: 15 h

w tym: praca z literaturą - 15h

praca z filmem 10h

projektowe zaliczenia - 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)