Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne technologie w oddziaływaniach pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-NTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne technologie w oddziaływaniach pedagogicznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Obsługa i konfiguracja tablicy interaktywnej.

- Typy licencji oprogramowania i prawa autorskie.

- Oprogramowanie wspomagające realizację zajęć z tablicą interaktywną.

- Projektowanie i tworzenie interaktywnych multimedialnych pomocy dydaktycznych.

- Korzystanie z edukacyjnych zasobów internetu w pracy z tablicą interaktywną.

- Oprogramowanie edukacyjne na urządzenia mobilne.

- Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna współczesne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

Zna zasady dotyczące ochrony i zarządzania własnością intelektualną i prawem autorskim w kontekście stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Umiejętności

Potrafi planować i realizować zajęcia dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystując techniki informacyjno-komunikacyjne.

Potrafi tworzyć multimedialne pomoce dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanków.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość potrzeby dostosowywania technik informacyjno-komunikacyjnych do zróżnicowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przestrzega zasad własności intelektualnej i praw autorskich.

Dostrzega potrzebę ciągłego samokształcenia się w zakresie korzystania z technologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Małgorzata Jabłonowska, Katarzyna Korbecka, Sergo Kuruliszwili, Anna Makaruk, Monika Rebizant, Miłosz Romaniuk, Maria Trzcińska-Król, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń

Przedmiot realizowany w trybie zdalnym.

Pełny opis:

Wszyscy prowadzący realizują treści programowe zgodnie z sylabusem przedmiotu.

Opis realizowanych treści programowych:

- Typy licencji oprogramowania i prawa autorskie.

- Oprogramowanie wspomagające realizację zajęć z tablicą interaktywną.

- Oprogramowanie edukacyjne na urządzenia mobilne.

- Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny.

- Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

Literatura:

https://www.tablice.net.pl

https://wordart.com

https://trello.com

https://padlet.com

https://wakelet.com

https://learningapps.org

https://wordwall.net/pl

https://quizlet.com/pl

https://kahoot.com

https://genial.ly

https://quizizz.com

https://www.storyboardthat.com

https://suite.smarttech-prod.com/

Uwagi:

Wszyscy studenci proszeni są o odblokowanie dostępu do kont pocztowych APS - link do informacji http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/jak-odblokowa%C4%87-dost%C4%99p-do-konta-e-mail/

Szczegółowe informacje dla grup prowadzący mogą zamieszczać w sylabusie na poziomie Zajęcia: Laboratorium/warsztaty.

"Udostępnianie materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych. Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci, doktoranci i pracownicy APS w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym."

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Trzcińska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergo Kuruliszwili
Prowadzący grup: Ewa Duda, Sergo Kuruliszwili
Strona przedmiotu: https://sergo.pl/public_html/autoinstalator/wordpressplugins4/nowoczesne-technologie-w-oddzialywaniach-pedagogicznych/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ocena końcowa jest wynikową ocen prac realizowanych na zajęciach i oraz domowych. Oceniane prace to projekty wykorzystania prezentowanych na zajęciach aplikacji.

Pełny opis:

Obsługa aplikacji wspomagających oddziaływanie edukacyjne:

Kahoot

LearningApps

Genially

ClasroomScreen

BItable

Vyond

MakerMoon

Notion

MIRO

oraz generowani i odczytywanie kodów QR

Literatura:

strony aplikacji:

Obsługa aplikacji wspomagających oddziaływanie edukacyjne:

Kahoot.com / it

LearningApps.com

Genial.ly

ClasroomScreen.com

BItable.com

Vyond.com

MakerMoon.com

Notion.so

MIRO.com

oraz generowani i odczytywanie kodów QR

Uwagi:

W przypadku problemów natury technicznej proszę o kontakt na adres sergo@aps.edu.pl

"Udostępnianie materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych. Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci, doktoranci i pracownicy APS w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Mariusz Fila, Sergo Kuruliszwili, Monika Rebizant, Maria Trzcińska-Król, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do obsługi i konfiguracji monitora interaktywnego.

2. Prezentacja narzędzi dostępnych w oprogramowaniu Smart Notebook oraz Smart Lumio do projektowania interaktywnych ćwiczeń.

3. Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny.

4. Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

Literatura:

https://www.tablice.net.pl

https://wordart.com

https://trello.com

https://padlet.com

https://wakelet.com

https://learningapps.org

https://wordwall.net/pl

https://quizlet.com/pl

https://kahoot.com

https://app.genial.ly

https://quizizz.com

https://www.storyboardthat.com

Uwagi:

Szczegółowe informacje dla grup prowadzący mogą zamieszczać w sylabusie na poziomie Zajęcia: Laboratorium/warsztaty.

Metody kształcenia:

metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące, pogadanka, prezentacja,

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1.0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergo Kuruliszwili
Prowadzący grup: Mariusz Fila, Sergo Kuruliszwili
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

Pełny opis:

GŁÓWNE TREŚCI PROGRAMOWE:

- Obsługa, konfiguracja i użytkowanie tablicy interaktywnej.

- Typy licencji oprogramowania i prawa autorskie.

- Projektowanie i tworzenie interaktywnych multimedialnych pomocy dydaktycznych/materiałów edukacyjnych

- Aplikacje wspomagające proces dydaktyczny

- Korzystanie z edukacyjnych zasobów internet

- generowani i odczytywanie kodów QR

Literatura:

materiały edukacyjne do tablicy SMART:https://www.youtube.com/user/SMARTfilmy/playlists

https://www.tablice.net.pl/wp-content/uploads/2020/03/Jak-zainstalować-SMART-Notebook.pdf

dokumentacja prezentowanych aplikacji:

https://learningapps.org

https://www.notion.so

https://quizlet.com/pl

https://kahoot.com

https://genial.ly

ClasroomScreen.com

BItable.com

Vyond.com

MIRO.com

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 15;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 15;

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 5.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Natalia Grodnicka, Małgorzata Jabłonowska, Katarzyna Korbecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do obsługi i konfiguracji monitora interaktywnego.

2. Prezentacja narzędzi dostępnych w oprogramowaniu Smart Notebook oraz Smart Lumio do projektowania interaktywnych ćwiczeń.

3. Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny.

4. Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

Literatura:

https://www.tablice.net.pl

https://wordart.com

https://trello.com

https://padlet.com

https://wakelet.com

https://learningapps.org

https://wordwall.net/pl

https://quizlet.com/pl

https://kahoot.com

https://app.genial.ly

https://quizizz.com

https://www.storyboardthat.com

Uwagi:

Szczegółowe informacje dla grup prowadzący mogą zamieszczać w sylabusie na poziomie Zajęcia: Laboratorium/warsztaty.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1.0

Metody kształcenia:

metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące, pogadanka, prezentacja,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergo Kuruliszwili
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili, Agata Mrowiec-Bogumił
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

Pełny opis:

GŁÓWNE TREŚCI PROGRAMOWE:

- Obsługa, konfiguracja i użytkowanie tablicy interaktywnej.

- Typy licencji oprogramowania i prawa autorskie.

- Projektowanie i tworzenie interaktywnych multimedialnych pomocy dydaktycznych/materiałów edukacyjnych

- Aplikacje wspomagające proces dydaktyczny

- Korzystanie z edukacyjnych zasobów internet

- generowani i odczytywanie kodów QR

Literatura:

materiały edukacyjne do tablicy SMART:https://www.youtube.com/user/SMARTfilmy/playlists

https://www.tablice.net.pl/wp-content/uploads/2020/03/Jak-zainstalować-SMART-Notebook.pdf

dokumentacja prezentowanych aplikacji:

https://learningapps.org

https://www.notion.so

https://quizlet.com/pl

https://kahoot.com

https://genial.ly

ClasroomScreen.com

BItable.com

Vyond.com

MIRO.com

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 15;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15;

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 15;

- liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 5.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)