Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-MNP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, edukacja i reh. osób z niepełn. intelektualną, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC, edukacja i reh. osób z niepełn. intelektualną, (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Podstawy prawne funkcjonowania przedszkola specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

- Statut przedszkola, programy wychowania w przedszkolu, założenia i planowanie rozkładu materiału, przygotowanie scenariuszy zajęć przedszkolnych.

- Formy, zadania, możliwości, w zakresie działalności przedszkola specjalnego integracyjnego i ogólnodostępnego.

- Etapy pracy nauczyciela w przedszkolu: wizja, wiedza, motywy, środki, wsparcie, plan działania, ewaluacja.

- Rozwój i funkcjonowanie psychospołeczne dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym.

- Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym.

- Metody i formy pracy w przedszkolu.

- Zabawa swobodna i zabawa dydaktyczna jako wyznaczniki i wymiary aktywności własnej dziecka.

- Obserwacja dziecka jako podstawa do ewaluacji wytycznych dotyczących jego rozwoju i edukacji.

- Wyznaczniki diagnozy gotowości szkolnej dziecka.

- Warsztat zawodowy nauczyciela pracującego w przedszkolu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna cele, treści i wybrane metody wychowania przedszkolnego

Zna zasady kształcenia i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu

Zna dokumentację edukacyjno-terapeutyczną obowiązującą w przedszkolu

Umiejętności

Potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych potrzeb dziecka

Potrafi współpracować w grupie realizując zadania

Kompetencje społeczne

Odpowiedzialnie pełni rolę zawodową związaną z działalnością rehabilitacyjną, edukacyjną, terapeutyczną

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna
Prowadzący grup: Iwona Konieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

obecność na zajęciach w zespole Teams, wykonywanie zadań w parach w ramach poszczególnych tematów, scenariusz zajęć, projekt działań wspierających ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu - zadania realizowane na platformie Teams

Pełny opis:

- Podstawy prawne funkcjonowania przedszkola specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

- Charakterystyka rozwojowa małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

- Statut przedszkola, programy wychowania w przedszkolu, założenia i planowanie rozkładu materiału, założenia metodyczne scenariuszy zajęć przedszkolnych.

- Formy, zadania, możliwości, w zakresie działalności przedszkola specjalnego integracyjnego i ogólnodostępnego.

- Zabawa swobodna i zabawa dydaktyczna jako wyznaczniki i wymiary aktywności własnej dziecka.

- Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym.

- Metody i formy pracy w przedszkolu.

- Obserwacja dziecka jako podstawa do ewaluacji wytycznych dotyczących jego rozwoju i edukacji.

- Praca nauczyciela w przedszkolu wyzwania i zagrożenia.

- Warsztat zawodowy nauczyciela pracującego w przedszkolu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2008), Dziecięca matematyka.

2. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, WSiP

3. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2008), Wspomaganie rozwoju trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, WSiP

4. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2011), Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski, IMPULS

5. Al-Khamisy D., (2001), Zabawa dydaktyczna w przedszkolu, Raabe nr.13

6. Al-Khamisy D., (2006), Obserwacja dziecka w przedszkolu, Raabe

7. Brzezińska A. (1998), Psychopedagogiczne aspekty edukacji przedszkolnej

8. Włoch S., (2006), Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce,

9. Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. NR 228, poz.1489),

10. Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490)

UZUPEŁNIAJĄCA:

1 Gruszczyk- Kolczyńska E., (2008), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP

2 Florek A. (1998), Uczymy się żyć razem

3 Maciarz A. (1999), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków, Impuls,

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

pogadanka

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

zdalna metoda pracy

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe,pracy zdalnej np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 2

Inne formy (prowadzenie i obserwacja zajęć) 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanie zadań przez studentów na platformie Teams w czasie rzeczywistym, zgodnym z planem zajęć.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af98df4870f5b4773959ff1fa1f5a207e%40thread.tacv2/conversations?groupId=0e2da9e4-e937-408f-a391-96c14cd206a7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zalecenia metodyczno - organizacyjne związane z prowadzeniem edukacji na odległość:

27.04.2020 (zgodnie z planem zajęć) przedstawienie warunków zaliczenia przedmiotu, omawianych treści, ustalenie formy kontaktu zdalnego i edukacji on - line (poza pracą na platformie Teams w razie potrzeby wysyłanie materiałów, jak i zadań do wykonania na adres maila grupowego i/lub na indywidualne maile studentów) przez system USOS;

4.04.2020

Zasady funkcjonowania przedszkola, podstawy prawne funkcjonowania przedszkola specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego - zajęcia realizowane w Teams

11.05.2020

Charakterystyka rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym - zajęcia realizowane w Teams

18.05.2020

Analiza metod w procesie diagnozy małego dziecka - zajęcia na Teams

25.05.2020

Analiza studium przypadku dziecka, określenie mocnych i słabych stron, wskazanie obszarów wspierania - zajęcia realizowane w Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna
Prowadzący grup: Klaudia Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: w Akademii: Obecność na zajęciach, praca w grupie, kolokwium , opracowanie scenariusza zajęć

W ramach edukacji zdalnej:

Zajęcia realizowane w formie zdalnej: kontakt mailowy, praca indywidualna, praca w małych grupach w ramach przygotowanych dla studentów zadań

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie złożonego scenariusza zajęć oraz egzaminu przeprowadzonego w czasie edukacji zdalnej poprzez aplikację Forms lub w sytuacji odwieszenia zajęć - na terenie APS.

Pełny opis:

- Podstawy prawne funkcjonowania przedszkola specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

- Charakterystyka rozwojowa małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

- Statut przedszkola, programy wychowania w przedszkolu, założenia i planowanie rozkładu materiału, założenia metodyczne scenariuszy zajęć przedszkolnych.

- Formy, zadania, możliwości, w zakresie działalności przedszkola specjalnego integracyjnego i ogólnodostępnego.

- Zabawa swobodna i zabawa dydaktyczna jako wyznaczniki i wymiary aktywności własnej dziecka.

- Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym.

- Metody i formy pracy w przedszkolu.

- Obserwacja dziecka jako podstawa do ewaluacji wytycznych dotyczących jego rozwoju i edukacji.

- Praca nauczyciela w przedszkolu wyzwania i zagrożenia.

- Warsztat zawodowy nauczyciela pracującego w przedszkolu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2008), Dziecięca matematyka.

2. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, WSiP

3. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2008), Wspomaganie rozwoju trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, WSiP

4. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2011), Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski, IMPULS

5. Al-Khamisy D., (2001), Zabawa dydaktyczna w przedszkolu, Raabe nr.13

6. Al-Khamisy D., (2006), Obserwacja dziecka w przedszkolu, Raabe

7. Brzezińska A. (1998), Psychopedagogiczne aspekty edukacji przedszkolnej

8. Włoch S., (2006), Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce,

9. Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. NR 228, poz.1489),

10. Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490)

UZUPEŁNIAJĄCA:

1 Gruszczyk- Kolczyńska E., (2008), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP

2 Florek A. (1998), Uczymy się żyć razem

3 Maciarz A. (1999), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków, Impuls,

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

pogadanka

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

zdalna metoda pracy

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 8

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 2

Inne formy (prowadzenie i obserwacja zajęć) 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Sposób pracy na odległość w ramach realizacji przedmiotu:

Kontakt z prowadzącą Klaudią Majewską przez pocztę elektroniczną APS (kmajewska@aps.edu.pl) oraz przez platformę Microsoft Teams.

W Uwagach:

Na czas edukacji on-line systematyczne udostępnianie studentkom i studentom materiałów elektronicznych z komentarzem oraz zagadnień do samodzielnego opracowania z możliwością zgłaszania pytań i uwag. Konsultacje z prowadzącą poprzez aplikację Microsoft Teams lub poprzez pocztę elektroniczną APS.

Szczegóły dla grupy w zakładce Ćwiczenia.

Zajęcia z dnia 22 marca 2020

Przesłanie artykułu naukowego wraz z opatrzonym komentarzem słownym zadaniem do wykonania. Studenci potwierdzili otrzymanie wiadomości. Dodatkowo zaproszenie studentów do grupy na portalu społecznościowym Facebook dostępnej pod linkiem https://www.facebook.com/groups/KlaudiaMajewskaAPS/.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gałkowska
Prowadzący grup: Monika Gałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gałkowska
Prowadzący grup: Monika Gałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.