Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logopedyczne aspekty trudności szkolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-LAS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logopedyczne aspekty trudności szkolnych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Treści:

Mowa w aspekcie indywidualnym i społecznym i jej zaburzenia - wyjaśnienia terminologiczne.

Składniki mowy: język, mówienie, tekst, rozumienie.

Kompetencje i sprawności w komunikacji językowej.

Etapy rozwoju mowy dziecka ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny fonologicznej.

Podstawy fonetyki - klasyfikacja głosek polskich, opozycje fonetyczne.

Omówienie wybranych klasyfikacji zaburzeń mowy: klasyfikacja Ireny Styczek, klasyfikacja klasyfikacja Stanisława Grabiasa.

Zaburzenia analizatora słuchowego – mowa – trudności szkolne.

Zaburzenia kinestetyczno-kinetyczne mowa - trudności szkolne.

Charakterystyka błędów w czytaniu i pisaniu - kierunki oddziaływań terapeutycznych w pokonywaniu trudności ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posługuje się poszerzoną i usystematyzowaną terminologią dotyczącą zaburzeń mowy – wyjaśnia pojęcie umysłowych sprawności realizacyjnych, rozróżnia sprawność systemową i komunikacyjną

Wyjaśnia mechanizm nadawania i percepcji wypowiedzi zgodnie z neurocybernetycznym modelem mowy

Wyjaśnia zależność między poszczególnymi poziomami rozwoju kompetencji komunikacyjnej, językowej i kulturowej a funkcjonowaniem edukacyjnym ucznia

Umiejętności

Projektuje i wyznacza kierunki działań diagnostycznych i terapeutycznych w odniesieniu do uczniów z zaburzeniami mowy w aspekcie trudności szkolnych

Proponuje rozwiązania terapeutyczne mające na celu minimalizację trudności szkolnych ucznia z zaburzeniami komunikacji językowej

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu zaburzeń mowy w celu analizowania i interpretowania występujących u ucznia trudności szkolnych

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywną i odpowiedzialną postawę w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

OPIS POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Egzamin – test wielokrotnego wyboru

Pełny opis:

WYKŁAD

Przedmiot i zadania logopedii

Podstawowa terminologia stosowana w logopedii

Normy rozwoju mowy oraz uwarunkowania rozwoju mowy

Podstawowa charakterystyka zaburzeń mowy

Charakterystyka głosek polskich i upodobnień fonetycznych – podstawowy zakres

Różnice między językiem mówionym i pisanym (w normie) i ich związek z trudnościami w pisaniu

Zaburzenia wymowy i mowy a zaburzenia w piśmie (aspekt logopedyczny)

Ćwiczenia pedagogiczne wspomagające terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy i trudnościami szkolnymi

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Domagała, A., Mirecka, U. (red.), 2017, Zaburzenia komunikacji pisemnej, Harmonia, Gdańsk.

• Emiluta – Rozya D., 2006, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa.

• Emiluta – Rozya D., Mierzejewska H., Atys P., 2004, Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich. Wyd. APS, Warszawa.

• Emiluta-Rozya D., 2012, Formy zaburzeń mowy [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, S. Grabias, Kurkowski M. (red.), UMCS, Lublin, s. 73-87.

• Lorens G., Karwowska A., Więcek-Poborczyk I., 2017, ©GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk

• Mierzejewska H., Emiluta – Rozya D., 1997, Projekt zestawienia form zaburzeń mowy, Audiofonologia tom X , s.37-48

• Pluta-Wojciechowska D., 2013, 2018, Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji, Wydawnictwo Ergo – Sum

• Styczek I.,1982, Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, WSiP, Warszawa

• Więcek-Poborczyk I., 2014, Normy wymawianiowe polszczyzny a wariantywność wymowy, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 Cieszyńska J.,2006, Kocham czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków

 Cieszyńska J., 2008, Wczesna interwencja terapeutyczna. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków

 Demel G., 2006 (lub wcześniejsze wydania), Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa

 Emiluta-Rozya, 2016, „Kąpiel słowna jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej” [w:] E. Lewandowska-Tarasiuk (red.) Terapia słowem, Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa

 Emiluta-Rozya D., 2013, Całościowe badanie logopedyczne, APS, Warszawa

 Więcek-Poborczyk I., 2016, Wariantywność współczesnej wymowy polskiej (wybrane konteksty fonetyczne), [w:] Boksa E., Rosińska-Mamej A., Senderska J. (red.), „Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej”, KTN, Kielce

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej, ryciny i schematy ilustrujące wybrane treści teoretyczne i praktyczne; dyskusja dydaktyczna; słuchacze otrzymują materiały do uzupełnienia w trakcie wykładów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykład - 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 15 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

OPIS POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Egzamin – test wielokrotnego wyboru

Pełny opis:

WYKŁAD

Przedmiot i zadania logopedii

Podstawowa terminologia stosowana w logopedii

Normy rozwoju mowy oraz uwarunkowania rozwoju mowy

Podstawowa charakterystyka zaburzeń mowy

Charakterystyka głosek polskich i upodobnień fonetycznych – podstawowy zakres

Różnice między językiem mówionym i pisanym (w normie) i ich związek z trudnościami w pisaniu

Zaburzenia wymowy i mowy a zaburzenia w piśmie (aspekt logopedyczny)

Ćwiczenia pedagogiczne wspomagające terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy i trudnościami szkolnymi

Literatura:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 Cieszyńska J.,2006, Kocham czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków

 Cieszyńska J., 2008, Wczesna interwencja terapeutyczna. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków

 Demel G., 2006 (lub wcześniejsze wydania), Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa

 Emiluta-Rozya, 2016, „Kąpiel słowna jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej” [w:] E. Lewandowska-Tarasiuk (red.) Terapia słowem, Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa

 Emiluta-Rozya D., 2013, Całościowe badanie logopedyczne, APS, Warszawa

 Więcek-Poborczyk I., 2016, Wariantywność współczesnej wymowy polskiej (wybrane konteksty fonetyczne), [w:] Boksa E., Rosińska-Mamej A., Senderska J. (red.), „Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej”, KTN, Kielce

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej, ryciny i schematy ilustrujące wybrane treści teoretyczne i praktyczne; dyskusja dydaktyczna; słuchacze otrzymują materiały do uzupełnienia w trakcie wykładów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: wykład - 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 15 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

Egzamin.

Pełny opis:

Treści:

Mowa w aspekcie indywidualnym i społecznym i jej zaburzenia - wyjaśnienia terminologiczne.

Składniki mowy: język, mówienie, tekst, rozumienie.

Kompetencje i sprawności w komunikacji językowej.

Etapy rozwoju mowy dziecka ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny fonologicznej.

Podstawy fonetyki - klasyfikacja głosek polskich, opozycje fonetyczne.

Omówienie wybranych klasyfikacji zaburzeń mowy: klasyfikacja Ireny Styczek, klasyfikacja Stanisława Grabiasa.

Zaburzenia analizatora słuchowego – mowa – trudności szkolne.

Zaburzenia kinestetyczno-kinetyczne mowa - trudności szkolne.

Ocena sprawności systemowej: fonologia - morfologia - składnia.

Charakterystyka błędów w czytaniu i pisaniu - kierunki oddziaływań terapeutycznych w pokonywaniu trudności ucznia z zaburzeniami komunikacji językowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Grabias, S., Kurkowski, M. (red.) (2012). Logopedia. Teoria zaburzeń mowy.

Kaczmarek, L. (1991). O polskiej logopedii. W: Przedmiot logopedii. Red. H. Borowiec, S. Grabias. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T 1. Lublin: Wyd. Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Domagała, A., Mirecka, U. (red.). (2017). Zaburzenia komunikacji pisemnej. Gdańsk: Harmonia.

Logopedia. Pytania i odpowiedzi. (2001). Red. Tadeusz Gałkowski i Grażyna Jastrzębowska. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. (wybrane fragmenty)

Pietras, I. (2003). Reinterpretacja błędów w piśmie. W: Komunikowanie się we współczesnym świecie. Red. B. Kaczmarek i K. Markiewicz. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Styczek, I. (1979). Logopedia. Warszawa: PWN.(wybrane fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

Bytnar-Hys, R.(1991). Trudności w pisaniu u dzieci opóźnionych w rozwoju mowy. „Logopedia” Nr 18.

Minczakiewicz, E.(1993). Zaburzenia mowy i ich odbicie w piśmie uczniów młodszych klas szkoły specjalnej dla lekko upośledzonych umysłowo. „Logopedia” Nr 20.

Uwagi:

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a142782192fad4b50bec36869d48cd588%40thread.tacv2/conversations?groupId=bc4590bb-52b3-4df1-82da-4931ae47c7b2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia:

wykład

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - wykład - 10

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 7

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy 8

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

Egzamin.

Pełny opis:

Treści:

Mowa w aspekcie indywidualnym i społecznym i jej zaburzenia - wyjaśnienia terminologiczne.

Składniki mowy: język, mówienie, tekst, rozumienie.

Kompetencje i sprawności w komunikacji językowej.

Etapy rozwoju mowy dziecka ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny fonologicznej.

Podstawy fonetyki - klasyfikacja głosek polskich, opozycje fonetyczne.

Omówienie wybranych klasyfikacji zaburzeń mowy: klasyfikacja Ireny Styczek, klasyfikacja klasyfikacja Stanisława Grabiasa.

Zaburzenia analizatora słuchowego – mowa – trudności szkolne.

Zaburzenia kinestetyczno-kinetyczne mowa - trudności szkolne.

Ocena sprawności systemowej: fonologia - morfologia - składnia.

Charakterystyka błędów w czytaniu i pisaniu - kierunki oddziaływań terapeutycznych w pokonywaniu trudności ucznia z zaburzeniami komunikacji językowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Grabias, S., Kurkowski, M. (red.) (2012). Logopedia. Teoria zaburzeń mowy.

Kaczmarek, L. (1991). O polskiej logopedii. W: Przedmiot logopedii. Red. H. Borowiec, S. Grabias. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T 1. Lublin: Wyd. Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Domagała, A., Mirecka, U. (red.). (2017). Zaburzenia komunikacji pisemnej. Gdańsk: Harmonia.

Logopedia. Pytania i odpowiedzi. (2001). Red. Tadeusz Gałkowski i Grażyna Jastrzębowska. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. (wybrane fragmenty)

Pietras, I. (2003). Reinterpretacja błędów w piśmie. W: Komunikowanie się we współczesnym świecie. Red. B. Kaczmarek i K. Markiewicz. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Styczek, I. (1979). Logopedia. Warszawa: PWN.(wybrane fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

Bytnar-Hys, R.(1991). Trudności w pisaniu u dzieci opóźnionych w rozwoju mowy. „Logopedia” Nr 18.

Minczakiewicz, E.(1993). Zaburzenia mowy i ich odbicie w piśmie uczniów młodszych klas szkoły specjalnej dla lekko upośledzonych umysłowo. „Logopedia” Nr 20.

Uwagi:

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5465174b579c45ce9fbc4e93e0552a02%40thread.tacv2/conversations?groupId=a5d6c801-bc31-45ba-9bb8-cddc8fb6eed3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia:

wykład

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe wykład - 10

Przygotowanie się do zajęć, lektury 8

Przygotowanie się do egzaminu 7

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

Egzamin.

Egzamin pisemny w aplikacji TEAMS w dniu: 20.02.2022 w godzinach 12.30 - 13.10.

Link dostępny na czacie Zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azp3OJ-FcKXFRcG6LqM5fmVvouuclCddUIWOhTaWyIVE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=016369fd-417c-4129-bbe2-05afa2987b6c&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Pełny opis:

Treści:

Mowa w aspekcie indywidualnym i społecznym i jej zaburzenia - wyjaśnienia terminologiczne.

Składniki mowy: język, mówienie, tekst, rozumienie.

Kompetencje i sprawności w komunikacji językowej.

Etapy rozwoju mowy dziecka ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny fonologicznej.

Podstawy fonetyki - klasyfikacja głosek polskich, opozycje fonetyczne.

Omówienie wybranych klasyfikacji zaburzeń mowy: klasyfikacja Ireny Styczek, klasyfikacja klasyfikacja Stanisława Grabiasa.

Zaburzenia analizatora słuchowego – mowa – trudności szkolne.

Zaburzenia kinestetyczno-kinetyczne mowa - trudności szkolne.

Ocena sprawności systemowej: fonologia - morfologia - składnia.

Charakterystyka błędów w czytaniu i pisaniu - kierunki oddziaływań terapeutycznych w pokonywaniu trudności ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Grabias, S., Kurkowski, M. (red.) (2012). Logopedia. Teoria zaburzeń mowy.

Kaczmarek, L. (1991). O polskiej logopedii. W: Przedmiot logopedii. Red. H. Borowiec, S. Grabias. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T 1. Lublin: Wyd. Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Domagała, A., Mirecka, U. (red.). (2017). Zaburzenia komunikacji pisemnej. Gdańsk: Harmonia.

Logopedia. Pytania i odpowiedzi. (2001). Red. Tadeusz Gałkowski i Grażyna Jastrzębowska. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. (wybrane fragmenty)

Pietras, I. (2003). Reinterpretacja błędów w piśmie. W: Komunikowanie się we współczesnym świecie. Red. B. Kaczmarek i K. Markiewicz. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Styczek, I. (1979). Logopedia. Warszawa: PWN.(wybrane fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

Bytnar-Hys, R.(1991). Trudności w pisaniu u dzieci opóźnionych w rozwoju mowy. „Logopedia” Nr 18.

Minczakiewicz, E.(1993). Zaburzenia mowy i ich odbicie w piśmie uczniów młodszych klas szkoły specjalnej dla lekko upośledzonych umysłowo. „Logopedia” Nr 20.

Uwagi:

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arkLE8cjfG9AQjFwNlOFnaF_1CqdQkUlkuJ_d_PzFgWM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec931c09-8398-43f2-ae32-dd9f694f4c5f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia:

wykład

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe wykład - 10

Przygotowanie się do zajęć, lektury 8

Przygotowanie się do egzaminu 7

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

Egzamin.

Egzamin pisemny w aplikacji TEAMS w dniu: 26.01.2022 w godzinach 15.35 - 16.15.

Link dostępny na czacie Zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arkLE8cjfG9AQjFwNlOFnaF_1CqdQkUlkuJ_d_PzFgWM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec931c09-8398-43f2-ae32-dd9f694f4c5f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Pełny opis:

Treści:

Mowa w aspekcie indywidualnym i społecznym i jej zaburzenia - wyjaśnienia terminologiczne.

Składniki mowy: język, mówienie, tekst, rozumienie.

Kompetencje i sprawności w komunikacji językowej.

Etapy rozwoju mowy dziecka ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny fonologicznej.

Podstawy fonetyki - klasyfikacja głosek polskich, opozycje fonetyczne.

Omówienie wybranych klasyfikacji zaburzeń mowy: klasyfikacja Ireny Styczek, klasyfikacja klasyfikacja Stanisława Grabiasa.

Zaburzenia analizatora słuchowego – mowa – trudności szkolne.

Zaburzenia kinestetyczno-kinetyczne mowa - trudności szkolne.

Charakterystyka błędów w czytaniu i pisaniu - kierunki oddziaływań terapeutycznych w pokonywaniu trudności ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Grabias, S., Kurkowski, M. (red.) (2012). Logopedia. Teoria zaburzeń mowy.

Kaczmarek, L. (1991). O polskiej logopedii. W: Przedmiot logopedii. Red. H. Borowiec, S. Grabias. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T 1. Lublin: Wyd. Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Domagała, A., Mirecka, U. (red.). (2017). Zaburzenia komunikacji pisemnej. Gdańsk: Harmonia.

Logopedia. Pytania i odpowiedzi. (2001). Red. Tadeusz Gałkowski i Grażyna Jastrzębowska. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. (wybrane fragmenty)

Pietras, I. (2003). Reinterpretacja błędów w piśmie. W: Komunikowanie się we współczesnym świecie. Red. B. Kaczmarek i K. Markiewicz. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Styczek, I. (1979). Logopedia. Warszawa: PWN.(wybrane fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

Bytnar-Hys, R.(1991). Trudności w pisaniu u dzieci opóźnionych w rozwoju mowy. „Logopedia” Nr 18.

Minczakiewicz, E.(1993). Zaburzenia mowy i ich odbicie w piśmie uczniów młodszych klas szkoły specjalnej dla lekko upośledzonych umysłowo. „Logopedia” Nr 20.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe wykład - 10

Przygotowanie się do zajęć, lektury 8

Przygotowanie się do egzaminu 7

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

Egzamin.

Egzamin pisemny w aplikacji TEAMS w dniu: 26.01.2022 w godzinach 15.35 - 16.15.

Link dostępny na czacie Zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arkLE8cjfG9AQjFwNlOFnaF_1CqdQkUlkuJ_d_PzFgWM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec931c09-8398-43f2-ae32-dd9f694f4c5f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Pełny opis:

Treści:

Mowa w aspekcie indywidualnym i społecznym i jej zaburzenia - wyjaśnienia terminologiczne.

Składniki mowy: język, mówienie, tekst, rozumienie.

Kompetencje i sprawności w komunikacji językowej.

Etapy rozwoju mowy dziecka ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny fonologicznej.

Podstawy fonetyki - klasyfikacja głosek polskich, opozycje fonetyczne.

Omówienie wybranych klasyfikacji zaburzeń mowy: klasyfikacja Ireny Styczek, klasyfikacja klasyfikacja Stanisława Grabiasa.

Zaburzenia analizatora słuchowego – mowa – trudności szkolne.

Zaburzenia kinestetyczno-kinetyczne mowa - trudności szkolne.

Charakterystyka błędów w czytaniu i pisaniu - kierunki oddziaływań terapeutycznych w pokonywaniu trudności ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Grabias, S., Kurkowski, M. (red.) (2012). Logopedia. Teoria zaburzeń mowy.

Kaczmarek, L. (1991). O polskiej logopedii. W: Przedmiot logopedii. Red. H. Borowiec, S. Grabias. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T 1. Lublin: Wyd. Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Domagała, A., Mirecka, U. (red.). (2017). Zaburzenia komunikacji pisemnej. Gdańsk: Harmonia.

Logopedia. Pytania i odpowiedzi. (2001). Red. Tadeusz Gałkowski i Grażyna Jastrzębowska. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. (wybrane fragmenty)

Pietras, I. (2003). Reinterpretacja błędów w piśmie. W: Komunikowanie się we współczesnym świecie. Red. B. Kaczmarek i K. Markiewicz. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Styczek, I. (1979). Logopedia. Warszawa: PWN.(wybrane fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

Bytnar-Hys, R.(1991). Trudności w pisaniu u dzieci opóźnionych w rozwoju mowy. „Logopedia” Nr 18.

Minczakiewicz, E.(1993). Zaburzenia mowy i ich odbicie w piśmie uczniów młodszych klas szkoły specjalnej dla lekko upośledzonych umysłowo. „Logopedia” Nr 20.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe wykład - 10

Przygotowanie się do zajęć, lektury 8

Przygotowanie się do egzaminu 7

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy -

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)