Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terapia ucznia z wadą słuchu z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-DSC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia ucznia z wadą słuchu z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. PC, surdopedagogika z terapią pedagogiczną, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla 4 sem. PC, surdopedagogika z terapią pedagogiczną, (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Czytanie - ujęcie definicyjne.

- Poznawcze, lingwistyczne i psychospołeczne uwarunkowania procesu czytania (czynniki: sensoryczny, percepcyjny, sekwencyjny, związany z doświadczeniami, lingwistyczny, poznawczy, związany z uczeniem się, asocjacyjny, afektywny) a funkcjonowanie ucznia z uszkodzeniem słuchu.

- Wybrane modele opanowywania umiejętności czytania (Uty Frith, Georga Marsha, Dirka Bakkera, L. Kirby, Waltera Kintscha, Davida E. Rumelharta, Roberta B. Ruddella i Normana Unrau - analiza surdologiczna.

- Czytanie i pisanie - podobieństwa i różnice.

- Modelowe ujęcie procesu pisania, kognitywny model procesu pisania, transakcyjny model pisania, transakcyjno-socjopsycholingwistyczny model pisania.

- Diagnoza czytania i pisania u uczniów z uszkodzonym słuchem.

- Terapia ucznia z wadą słuchu z trudnościami w nauce czytania i pisania.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna przyczyny i objawy trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów z uszkodzonym słuchem.

Ma wiedzę na temat diagnozy i metod terapii czytania i pisania.

Posiada wiedzę na temat układania programów terapeutycznych do nauki czytania i pisania.

Umiejętności

Potrafi przeprowadzić diagnozę techniki i tempa czytania u uczniów z wadą słuchu oraz określić trudności w nauce pisania.

Potrafi ułożyć program terapeutyczny uwzględniający ćwiczenia i czytania i pisania dla uczniów z uszkodzonym słuchem.

Potrafi przygotować pomoce do zajęć terapeutycznych z nauki czytania i pisania dla ucznia zwadą słuchu oraz przeprowadzić je.

Kompetencje społeczne

Przestrzega zasad etyki zawodowej, dostrzega i formułuje dylematy moralne związane z własną rolą zawodową i rolą innych specjalistów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- dokonuje wyboru istniejących i opracowuje samodzielnie materiały do diagnozy umiejętności czytania u uczniów z uszkodzeniami słuchu,

- dokonuje analizy wybranych tekstów z punktu widzenia potencjalnych trudności ucznia z uszkodzonym słuchem,

- układa program terapeutycznych do nauki czytania i pisania dla ucznia z uszkodzonym słuchem,

- egzamin pisemny.

Pełny opis:

Treści:

1. Czytanie - ujęcie definicyjne.

2. Poznawcze, lingwistyczne i psychospołeczne uwarunkowania procesu czytania (czynniki: sensoryczny, percepcyjny, sekwencyjny,

związany z doświadczeniami, lingwistyczny, poznawczy, związany z uczeniem się, asocjacyjny, afektywny) a funkcjonowanie ucznia z

uszkodzeniem słuchu.

3. Wybrane modele opanowywania umiejętności czytania (Uty Frith, Georga Marsha, Dirka Bakkera, L. Kirby, Waltera Kintscha, Davida E.

Rumelharta, Roberta B. Ruddella i Normana Unrau - analiza surdologiczna.

4. Czytanie i pisanie - podobieństwa i różnice.

5. Modelowe ujęcie procesu pisania.

6. Diagnoza czytania i pisania u uczniów z uszkodzonym słuchem.

7. Terapia ucznia z wadą słuchu z trudnościami w nauce czytania i pisania

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Awramiuk, E. (2006). Lingwistyczne podstawy początkowej umiejętności czytania i pisania po polsku. Białystok: Trans Humana.

Bałachowicz, J. (1988). Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Warszawa:WSiP.

Cheek, E. H., Flippo, R. F., Lindsey, J. D. (1997). Reading for success in elementary school. Madison i in.: Brown and Benchmark.

Cieszyńska, J. (2001). Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii

Pedagogicznej.

Jurek, A. (2012). Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Korendo, M. (2009). Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii

Pedagogicznej.

Krasowicz-Kupis, G. (1999). Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich. Lublin: Wydawnictwo Uniwerystetu Marii

Curie-Skłodowskiej.

Malmquist, E. (1987). Nauka czytania w szkole podstawowej. Warszawa: WSiP.

Sochacka, K. (2004). Rozwój umiejętności czytania. Białystok: Trans Humana.

Tinker, M. A. (1980). Podstawy efektywnego czytania. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Czytanie i pisanie - nowy język dziecka. Red. A. Brzezińska. Warszawa: WSiP.

Dłużniewska, A. Rola języka w opanowywaniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu przez dzieci i młodzież z uszkodzeniami słuchu

w świetle Interaktywnego Modelu Czytania D. E. Rumelharta. W: E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk (red.), Język i

wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak. (s. 453-464). Lublin: Wydawnictwo

KUL.

Flower, L., Hayes J. R. (1994). A cognitive proces Theory of Writing. W: R. B. Ruddell, M. Rapp Ruddell, H. Singer (red.), Theoretical

models and processes of reading. (s. 928 - 950). Newark – Delaware: International Reading Association.

Goodman, K. S. (1994). Reading, Writing, and Written Texts: A Transactional Sociopsycholingusitic View. W: R. B. Ruddell, M. Rapp

Ruddell, H. Singer (red.), Theoretical models and processes of reading. (s. 1093 - 1130). Newark – Delaware: International Reading

Association.

Rosenblatt, L. M. (1994). The Transactional Theory of Reading and Writing. W: R. B. Ruddell, M. Rapp Ruddell, H. Singer (red.),

Theoretical models and processes of reading. (s. 1057 - 1092). Newark – Delaware: International Reading Association

Uwagi:

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a558b62d70e79445abeb8afb0f829ca5f%40thread.tacv2/conversations?groupId=21350584-c324-48b4-90a5-1e6c5e043f47&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia:

wykład problemowy, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, problemowa, symulacja, praktycznego działania

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy – przygotowanie projektu modyfikacji treści, programu i scenariusza zajęć - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- dokonuje wyboru istniejących i opracowuje samodzielnie materiały do diagnozy umiejętności czytania u uczniów z uszkodzeniami słuchu,

- dokonuje analizy wybranych tekstów z punktu widzenia potencjalnych trudności ucznia z uszkodzonym słuchem,

- układa program terapeutycznych do nauki czytania i pisania dla ucznia z uszkodzonym słuchem,

- egzamin pisemny.

Pełny opis:

Treści:

1. Czytanie - ujęcie definicyjne.

2. Poznawcze, lingwistyczne i psychospołeczne uwarunkowania procesu czytania (czynniki: sensoryczny, percepcyjny, sekwencyjny,

związany z doświadczeniami, lingwistyczny, poznawczy, związany z uczeniem się, asocjacyjny, afektywny) a funkcjonowanie ucznia z

uszkodzeniem słuchu.

3. Wybrane modele opanowywania umiejętności czytania (Uty Frith, Georga Marsha, Dirka Bakkera, L. Kirby, Waltera Kintscha, Davida E.

Rumelharta, Roberta B. Ruddella i Normana Unrau - analiza surdologiczna.

4. Czytanie i pisanie - podobieństwa i różnice.

5. Modelowe ujęcie procesu pisania.

6. Diagnoza czytania i pisania u uczniów z uszkodzonym słuchem.

7. Terapia ucznia z wadą słuchu z trudnościami w nauce czytania i pisania

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Awramiuk, E. (2006). Lingwistyczne podstawy początkowej umiejętności czytania i pisania po polsku. Białystok: Trans Humana.

Bałachowicz, J. (1988). Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Warszawa:WSiP.

Cheek, E. H., Flippo, R. F., Lindsey, J. D. (1997). Reading for success in elementary school. Madison i in.: Brown and Benchmark.

Cieszyńska, J. (2001). Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii

Pedagogicznej.

Jurek, A. (2012). Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Korendo, M. (2009). Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii

Pedagogicznej.

Krasowicz-Kupis, G. (1999). Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich. Lublin: Wydawnictwo Uniwerystetu Marii

Curie-Skłodowskiej.

Malmquist, E. (1987). Nauka czytania w szkole podstawowej. Warszawa: WSiP.

Sochacka, K. (2004). Rozwój umiejętności czytania. Białystok: Trans Humana.

Tinker, M. A. (1980). Podstawy efektywnego czytania. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Czytanie i pisanie - nowy język dziecka. Red. A. Brzezińska. Warszawa: WSiP.

Dłużniewska, A. Rola języka w opanowywaniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu przez dzieci i młodzież z uszkodzeniami słuchu

w świetle Interaktywnego Modelu Czytania D. E. Rumelharta. W: E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk (red.), Język i

wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak. (s. 453-464). Lublin: Wydawnictwo

KUL.

Flower, L., Hayes J. R. (1994). A cognitive proces Theory of Writing. W: R. B. Ruddell, M. Rapp Ruddell, H. Singer (red.), Theoretical

models and processes of reading. (s. 928 - 950). Newark – Delaware: International Reading Association.

Goodman, K. S. (1994). Reading, Writing, and Written Texts: A Transactional Sociopsycholingusitic View. W: R. B. Ruddell, M. Rapp

Ruddell, H. Singer (red.), Theoretical models and processes of reading. (s. 1093 - 1130). Newark – Delaware: International Reading

Association.

Rosenblatt, L. M. (1994). The Transactional Theory of Reading and Writing. W: R. B. Ruddell, M. Rapp Ruddell, H. Singer (red.),

Theoretical models and processes of reading. (s. 1057 - 1092). Newark – Delaware: International Reading Association

Uwagi:

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6d346f7a260d4ac093face74e432aa14%40thread.tacv2/conversations?groupId=9f2d851a-8fe2-41c0-a7a6-223b4756474d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia:

wykład problemowy, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, problemowa, symulacja, praktycznego działania

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 45

Przygotowanie się do egzaminu - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy – przygotowanie projektu modyfikacji treści, programu i scenariusza zajęć - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- dokonuje wyboru istniejących i opracowuje samodzielnie materiały do diagnozy umiejętności czytania u uczniów z uszkodzeniami słuchu,

- dokonuje analizy wybranych tekstów z punktu widzenia potencjalnych trudności ucznia z uszkodzonym słuchem,

- układa program terapeutycznych do nauki czytania i pisania dla ucznia z uszkodzonym słuchem,

- egzamin pisemny.

Pełny opis:

Treści:

1. Czytanie - ujęcie definicyjne.

2. Poznawcze, lingwistyczne i psychospołeczne uwarunkowania procesu czytania (czynniki: sensoryczny, percepcyjny, sekwencyjny,

związany z doświadczeniami, lingwistyczny, poznawczy, związany z uczeniem się, asocjacyjny, afektywny) a funkcjonowanie ucznia z

uszkodzeniem słuchu.

3. Wybrane modele opanowywania umiejętności czytania (Uty Frith, Georga Marsha, Dirka Bakkera, L. Kirby, Waltera Kintscha, Davida E.

Rumelharta, Roberta B. Ruddella i Normana Unrau - analiza surdologiczna.

4. Czytanie i pisanie - podobieństwa i różnice.

5. Modelowe ujęcie procesu pisania.

6. Diagnoza czytania i pisania u uczniów z uszkodzonym słuchem.

7. Terapia ucznia z wadą słuchu z trudnościami w nauce czytania i pisania

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Awramiuk, E. (2006). Lingwistyczne podstawy początkowej umiejętności czytania i pisania po polsku. Białystok: Trans Humana.

Bałachowicz, J. (1988). Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Warszawa:WSiP.

Cheek, E. H., Flippo, R. F., Lindsey, J. D. (1997). Reading for success in elementary school. Madison i in.: Brown and Benchmark.

Cieszyńska, J. (2001). Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii

Pedagogicznej.

Jurek, A. (2012). Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Korendo, M. (2009). Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii

Pedagogicznej.

Krasowicz-Kupis, G. (1999). Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich. Lublin: Wydawnictwo Uniwerystetu Marii

Curie-Skłodowskiej.

Malmquist, E. (1987). Nauka czytania w szkole podstawowej. Warszawa: WSiP.

Sochacka, K. (2004). Rozwój umiejętności czytania. Białystok: Trans Humana.

Tinker, M. A. (1980). Podstawy efektywnego czytania. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Czytanie i pisanie - nowy język dziecka. Red. A. Brzezińska. Warszawa: WSiP.

Dłużniewska, A. Rola języka w opanowywaniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu przez dzieci i młodzież z uszkodzeniami słuchu

w świetle Interaktywnego Modelu Czytania D. E. Rumelharta. W: E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk (red.), Język i

wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak. (s. 453-464). Lublin: Wydawnictwo

KUL.

Flower, L., Hayes J. R. (1994). A cognitive proces Theory of Writing. W: R. B. Ruddell, M. Rapp Ruddell, H. Singer (red.), Theoretical

models and processes of reading. (s. 928 - 950). Newark – Delaware: International Reading Association.

Goodman, K. S. (1994). Reading, Writing, and Written Texts: A Transactional Sociopsycholingusitic View. W: R. B. Ruddell, M. Rapp

Ruddell, H. Singer (red.), Theoretical models and processes of reading. (s. 1093 - 1130). Newark – Delaware: International Reading

Association.

Rosenblatt, L. M. (1994). The Transactional Theory of Reading and Writing. W: R. B. Ruddell, M. Rapp Ruddell, H. Singer (red.),

Theoretical models and processes of reading. (s. 1057 - 1092). Newark – Delaware: International Reading Association

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład problemowy, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, problemowa, symulacja, praktycznego działania

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy – przygotowanie projektu modyfikacji treści, programu i scenariusza zajęć - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- dokonuje wyboru istniejących i opracowuje samodzielnie materiały do diagnozy umiejętności czytania u uczniów z uszkodzeniami słuchu,

- dokonuje analizy wybranych tekstów z punktu widzenia potencjalnych trudności ucznia z uszkodzonym słuchem,

- układa program terapeutycznych do nauki czytania i pisania dla ucznia z uszkodzonym słuchem,

- egzamin pisemny.

Pełny opis:

Treści:

1. Czytanie - ujęcie definicyjne.

2. Poznawcze, lingwistyczne i psychospołeczne uwarunkowania procesu czytania (czynniki: sensoryczny, percepcyjny, sekwencyjny,

związany z doświadczeniami, lingwistyczny, poznawczy, związany z uczeniem się, asocjacyjny, afektywny) a funkcjonowanie ucznia z

uszkodzeniem słuchu.

3. Wybrane modele opanowywania umiejętności czytania (Uty Frith, Georga Marsha, Dirka Bakkera, L. Kirby, Waltera Kintscha, Davida E.

Rumelharta, Roberta B. Ruddella i Normana Unrau - analiza surdologiczna.

4. Czytanie i pisanie - podobieństwa i różnice.

5. Modelowe ujęcie procesu pisania.

6. Diagnoza czytania i pisania u uczniów z uszkodzonym słuchem.

7. Terapia ucznia z wadą słuchu z trudnościami w nauce czytania i pisania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Awramiuk, E. (2006). Lingwistyczne podstawy początkowej umiejętności czytania i pisania po polsku. Białystok: Trans Humana.

Bałachowicz, J. (1988). Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Warszawa:WSiP.

Cheek, E. H., Flippo, R. F., Lindsey, J. D. (1997). Reading for success in elementary school. Madison i in.: Brown and Benchmark.

Cieszyńska, J. (2001). Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii

Pedagogicznej.

Jurek, A. (2012). Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Korendo, M. (2009). Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii

Pedagogicznej.

Krasowicz-Kupis, G. (1999). Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich. Lublin: Wydawnictwo Uniwerystetu Marii

Curie-Skłodowskiej.

Malmquist, E. (1987). Nauka czytania w szkole podstawowej. Warszawa: WSiP.

Sochacka, K. (2004). Rozwój umiejętności czytania. Białystok: Trans Humana.

Tinker, M. A. (1980). Podstawy efektywnego czytania. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Czytanie i pisanie - nowy język dziecka. Red. A. Brzezińska. Warszawa: WSiP.

Dłużniewska, A. Rola języka w opanowywaniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu przez dzieci i młodzież z uszkodzeniami słuchu

w świetle Interaktywnego Modelu Czytania D. E. Rumelharta. W: E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk (red.), Język i

wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak. (s. 453-464). Lublin: Wydawnictwo

KUL.

Flower, L., Hayes J. R. (1994). A cognitive proces Theory of Writing. W: R. B. Ruddell, M. Rapp Ruddell, H. Singer (red.), Theoretical

models and processes of reading. (s. 928 - 950). Newark – Delaware: International Reading Association.

Goodman, K. S. (1994). Reading, Writing, and Written Texts: A Transactional Sociopsycholingusitic View. W: R. B. Ruddell, M. Rapp

Ruddell, H. Singer (red.), Theoretical models and processes of reading. (s. 1093 - 1130). Newark – Delaware: International Reading

Association.

Rosenblatt, L. M. (1994). The Transactional Theory of Reading and Writing. W: R. B. Ruddell, M. Rapp Ruddell, H. Singer (red.),

Theoretical models and processes of reading. (s. 1057 - 1092). Newark – Delaware: International Reading Association

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład problemowy, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, problemowa, symulacja, praktycznego działania

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 45

Przygotowanie się do egzaminu - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy – przygotowanie projektu modyfikacji treści, programu i scenariusza zajęć - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.