Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rehabilitacja społeczna i zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-RSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rehabilitacja społeczna i zawodowa
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:. egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru obejmujący swym zakresem tematykę wykładów.

Uwaga: Linki do testów zostaną przesłane na dzień przed egzaminem na indywidualne adresy USOSmail osób biorących udział w zajęciach.

Pełny opis:

Osoba niepełnosprawna jako podmiot polityki społecznej państwa. Podstawowe terminy z obszaru rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Cele, zadania, zasady i cechy oraz zasady procesu kompleksowej rehabilitacji. Rodzaje rehabilitacji.

Ustawodawstwo w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wspólne i swoiste aspekty niepełnosprawności w realizacji procesu kompleksowej rehabilitacji.

Poradnictwo zawodowe a zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy.

Bariery architektoniczne i funkcjonalne w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym i chronionym rynku pracy.

Instytucje działające w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Kowalik S.: Psychologia rehabilitacji. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

Troszczyńska - Nakonieczna U.: (red.): Wybrane zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla studentów pedagogiki. Legnica 2010

Wojtasiak E., Wolan-Nowakowska M. (red.): Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa. Wyd. APS, 2012

Literatura uzupełniająca

Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz. Wyd. Uczelniane, 1999

Sowa J.: Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Rzeszów. Wyd. Uczelniane, 2001

Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Wiśniewska, J. (red.), Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2015

Dodatkowe (uzupełniające) pozycje/materiały wg postępu realizacji programu – podawane będą przez prowadzącego poprzez pocztę elektroniczną oraz aplikację Microsoft Teams.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie współczesne tendencje w rehabilitacji społecznej i zawodowej w świetle wybranych koncepcji teoretycznych i badań naukowych

Posługuje się usystematyzowaną terminologią z zakresu procesu kompleksowej rehabilitacji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej

Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat swoistości i akceptacji niepełnosprawności

Zna i porównuje systemy rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy

Zna uwarunkowania rehabilitacji społecznej

Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej

Umiejętności

Umie zaprezentować własne rozwiązania w kontekście znanych teorii rehabilitacji społecznej i zawodowej

Trafnie wypowiada się na temat kluczowych zagadnień dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej

Analizuje i interpretuje wyniki badań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej

Kompetencje społeczne

Uznaje i ocenia dorobek naukowy i praktyczny w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Uznaje znaczenie ciągłego poszerzania wiedzy dla własnego rozwoju zawodowego

Uznaje konieczność zachowania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams

Zespół MT pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aefdf8868df0f43ed9583b7cc983c3345%40thread.tacv2/conversations?groupId=f90a4a04-5da4-4d1c-94a2-5ba7b11a6c7e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA

W trakcie realizacji przedmiotu wykorzystywane są/będą zdalne metody kształcenia/uczenia się, w tym:

- wykład w postaci prezentacji z autorskimi komentarzami

- dyskusja na forum,

- w miarę potrzeby ze strony studentów – konsultacje indywidualne z

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe

- wykłady: 15 godzin

Przygotowanie do poszczególnych zajęć/egzaminu końcowego - godzin. 35

Łączna liczba godzin aktywności - 50 godzin

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zadania do wykonania: wg postępu realizacji programu – podawane przez prowadzącego poprzez pocztę elektroniczną oraz aplikację Microsoft Teams.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji):

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru– w formie bezpośredniej lub zdalnej – w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej związanej z pandemią COVID-19.

Pełny opis:

Osoba niepełnosprawna jako podmiot polityki społecznej państwa. Podstawowe terminy z obszaru rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Cele, zadania, zasady i cechy oraz zasady procesu kompleksowej rehabilitacji. Rodzaje rehabilitacji.

Ustawodawstwo w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wspólne i swoiste aspekty niepełnosprawności w realizacji procesu kompleksowej rehabilitacji.

Poradnictwo zawodowe a zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy.

Bariery architektoniczne i funkcjonalne w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym i chronionym rynku pracy.

Instytucje działające w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

Kowalik S.: Psychologia rehabilitacji. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

Troszczyńska - Nakonieczna U.: (red.): Wybrane zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla studentów pedagogiki. Legnica 2010

Wojtasiak E., Wolan-Nowakowska M. (red.): Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa. Wyd. APS, 2012

Literatura uzupełniająca

Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz. Wyd. Uczelniane, 1999

Sowa J.: Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Rzeszów. Wyd. Uczelniane, 2001

Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Wiśniewska, J. (red.), Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2015

Dodatkowe (uzupełniające) pozycje/materiały wg postępu realizacji programu – podawane będą przez prowadzącego poprzez pocztę elektroniczną oraz aplikację Microsoft Teams.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams

Zespół MT pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aefdf8868df0f43ed9583b7cc983c3345%40thread.tacv2/conversations?groupId=f90a4a04-5da4-4d1c-94a2-5ba7b11a6c7e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA

W trakcie realizacji przedmiotu wykorzystywane są/będą zdalne metody kształcenia/uczenia się, w tym:

- wykład w postaci prezentacji z autorskimi komentarzami

- dyskusja na forum,

- w miarę potrzeby ze strony studentów – konsultacje indywidualne z

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe

- wykłady: 15 godzin

Przygotowanie do poszczególnych zajęć/egzaminu końcowego - godzin. 35

Łączna liczba godzin aktywności - 50 godzin

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zadania do wykonania: wg postępu realizacji programu – podawane przez prowadzącego poprzez pocztę elektroniczną oraz aplikację Microsoft Teams.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji):

- ocena pracy pisemnej końcowej,

- obecność i aktywność na poszczególnych zajęciach (liczba – suma aktywności w trakcie wszystkich zajęć), - suma nieobecności w trakcie zajęć,

- pisemne kolokwium końcowe sprawdzające wiedzę (pytania zamknięte i otwarte).

Egzaminy/zaliczenia końcowe – w formie naocznej bądź zdalnej – w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej związanej z pandemią COVID-19.

Pełny opis:

Definicje niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna jako podmiot polityki społecznej państwa.

Podstawowe terminy z obszaru rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Cele, zadania i cechy oraz zasady procesu kompleksowej rehabilitacji.

Ustawodawstwo w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Wspólne i swoiste aspekty niepełnosprawności w realizacji procesu kompleksowej rehabilitacji.

Poradnictwo zawodowe a zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy.

Bariery w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Instytucje działające w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Literatura:

Kowalik S.: Psychologia rehabilitacji. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz. Wyd. Uczelniane, 1999

Sowa J.: Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Rzeszów. Wyd. Uczelniane, 2001

Troszczyńska - Nakonieczna U.: (red.): Wybrane zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla studentów pedagogiki. Legnica 2010

Wojtasiak E., Wolan-Nowakowska M. (red.): Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa. Wyd. APS, 2012

Dodatkowe (uzupełniające) pozycje/materiały wg postępu realizacji programu – podawane będą przez prowadzącego poprzez pocztę elektroniczną oraz aplikację Microsoft Teams.

Uwagi:

OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone w sposób synchroniczny z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams oraz kontakt poprzez pocztę elektroniczną.

Zespół MT pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a42c4fc0bd20d49768259245e91b9d598%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=40139eba-9e0a-4fae-b2d4-8c5aeca929a4&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA

Edukacja zdalna.

Wykład, prezentacja, dyskusja, pogadanka, pokaz.

Metody oparte na działaniu praktycznym, metody oparte na słowie, praca z książką.

Metody aktywizujące - metody symulacyjne, metoda projektu, nauczanie problemowe.

W trakcie realizacji przedmiotu wykorzystywane są/będą zdalne metody kształcenia/uczenia się, w tym:

- wykład w postaci prezentacji z autorskimi komentarzami

- dyskusja na forum,

- zdalna indywidualna (i zespołowa) praca studenta nad podanymi zagadnieniami,

- komentarz prowadzącego z podaniem oceny wynikowej pracy,

- w miarę potrzeby ze strony studentów – konsultacje indywidualne z wykorzystaniem e-mail, kontaktu telefonicznego, platformy Microsoft Teams

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe

- wykłady: 15 godzin

Przygotowanie do poszczególnych zajęć, do zaliczenia/egzaminu końcowego - godzin. 35

Łączna liczba godzin aktywności - 50 godzin

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Diana Aksamit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.