Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań społecznych z elementami statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-MSS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych z elementami statystyki
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot daje studentom wiadomości i umiejętności potrzebne do zaplanowania, przeprowadzenia i opracowania wyników badań w pracy magisterskiej.

Zaliczenie na podstawie kolokwiów z wykładu i ćwiczeń, prac domowych. Każdy student musi zaliczyć platformę e-learningu: Opis statystyczny

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 27 h zajęć

Godziny pracy własnej studenta: 48 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 punkty

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Wprowadzenie do statystyki i opisu statystycznego

- Powtórzenie kluczowych informacji o metodach badań pedagogicznych

- Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego

- Przegląd podstawowych testów statystycznych

- Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych jakościowych

- Wskaźniki współzależności dla danych jakościowych

- Wskaźniki położenia i rozproszenia dla danych ilościowych

- Wskaźniki współzależności dla danych ilościowych

- Zasady doboru sposobu opracowania i interpretacji wyników opisu i wnioskowania statystycznego

Literatura:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie pedagogiki specjalnej

Zna i opisuje przykłady obserwacyjnych i eksperymentalnych metod badawczych. Zna kryteria doboru odpowiednich do sformułowanych problemów metod i technik badawczych

Dostrzega i opisuje ważną empirycznie przestrzeń badawczą pedagogiki specjalnej

Zna założenia prowadzenia analiz ilościowych i jakościowych wyników badań. Opisuje podstawowe metody opisu statystycznego i wnioskowania oraz kryteria ich doboru

Umiejętności

Rozpoznaje ważną empirycznie przestrzeń badawczą z zakresu pedagogiki specjalnej

Określa założenia koncepcyjne badań i przeprowadza badania

Analizuje i interpretuje wyniki badań, formułuje wnioski pedagogiczne z badań

Określa kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej

Kompetencje społeczne

Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie kolokwiów z wykładu i ćwiczeń, prac domowych. Każdy student musi zaliczyć platformę e- learningu: Opis statystyczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiadomości i umiejętności studenta oceniane są na podstawie testu wiadomości kolokwiów, prac pisemnych i e- learningu

Kompetencje społeczne oceniane są na podstawie wypowiedzi ustnych

Pełny opis:

Wykład:

1. Powtórzenie procedury badawczej pedagogiki

2. Powtórzenie kluczowych informacji o podstawowych metodach i technikach badawczych

3. Wprowadzenie do statystyki - podstawowe pojęcia: populacja, próba reprezentatywna i tendencyjna, losowanie próby prostej i warstwowo- kwotowej, cechy i skale pomiarowe, przekształcanie skal, pomiar ciągły i skokowy

4. Wprowadzenie do opisu statystycznego: rodzaje i klasyfikacja wskaźników, zasady prezentacji wyników opisu

5. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, rodzaje i klasyfikacja testów, procedura stosowania testów statystycznych

6. Test zaliczeniowy

Ćwiczenia:

1-2 Opis statystyczny dla danych jakościowych

3. Opis statystyczny dla danych porządkowych

4-5-6- Opis statystyczny dla danych ilościowych

7-8. test istotności różnic dla danych jakościowych i porządkowych

9-10-11- testy istotności różnic dla danych ilościowych

12- 13 testy niezależności dla danych jakościowych, porządkowych i ilościowych

14-15 testy zgodności dla danych jakościowych, porządkowych i ilościowych

Literatura:

Od dn. 21 03 2020 do odwołania zajęcia są prowadzone metodą zdalną. Studenci mogą korzystać tylko z literatury udostępnionej przez bibliotekę APS.

Wszystkie osoby prowadzące ćwiczenia:

dr E.Grabowska,

dr B. Pilipczuk,

dr E. Jakimowska

i mgr A.Zapiór nawiązały kontakt ze studentami przez maila grupowego, wysyłają zadania kontrolne i i komentarze do prac przysyłanych przez studentów. Studenci mają dostarczone informacje o wskaźnikach opisu statystycznego, sposobie ich liczenia i interpretacji.

Wykład realizowany jest zdalnie przez dr E.Grabowską - na maila grupowego dla całego roku wysyłane są pliki z materiałem wykładowym odnośnie kolejnych testów statystycznych W każdym pliku znajdują się zadania kontrolne, które studenci maja wykonać i odesłać do sprawdzenia

A. Góralski Wiarygodne wnioskowanie z danych Poradnik humanisty Wyd. Universitas Rediviva Warszawa 2016

A.Krajewska Statystyka dla pedagogów Trans Humana Białystok 1997

P.Francuz, R.Mackiewicz Liczby nie wiedzą skąd pochodzą Wyd. KUL Lublin 2007

E.Babbie Podstawy badań społecznych PWN Warszawa 2009

W związku obowiązującym zdalnym systemem nauczania podstawowym źródłem informacji o opisie statystycznym jest platforma e- learningu. Zadania/ pytania umożliwiają studentom sprawdzenie na ile opanowali materiał odpowiadający ćwiczeniom z przedmiotu.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 27 h zajęć

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 punkty

Ze względu na obowiązującą formułę uczenia zdalnego wzrasta nakład pracy studenta na samodzielne studiowanie nadsyłanych materiałów i rozwiązywanie zadań kontrolnych do ok. 108 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pilipczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Karolina Jabłońska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Procedura postępowania badawczego.

- Podstawowe metody zbierania danych: obserwacja bezpośrednia, skale szacunkowe, ankieta, wywiad, socjometria, testy, eksperyment.

- Zasady doboru i sposobu opracowania i interpretacji wyników badań.

- Podstawowe metody opracowywania i prezentacji wyników: metody opisu statystycznego i wnioskowania statystycznego.

Pełny opis:

1. Procedura postępowania badawczego.

- formułowanie problemów i hipotez badawczych

- dobór metod badań (obserwacyjne i eksperymentalne)

- próba a populacja – strategia reprezentacyjna

- etapy analizy danych (opis próby i wnioskowanie statystyczne)

- uogólnienie wyników badań – wnioski

2. Metody obserwacyjne: obserwacja bezpośrednia i pośrednia(wywiad).

3. Metody eksperymentalne (plany)

4. Podstawowe metody opisu statystycznego

4.1. Kryteria doboru metod opisu danych

- rodzaje właściwości (cech): jakościowe, porządkowe, ilościowe

- rodzaje skal pomiarowych (przekształcanie skal)

- rodzaje wskaźników statystycznych: wskaźniki miary tendencji centralnej, wskaźniki rozproszenia, wskaźniki współzależności

4.2. Miary położenia (tendencji centralnej)

- skale nominalne (modalna)

- skale porządkowe (mediana)

- skale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności)

4.3. Miary rozproszenia

- skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji)

- skale porządkowe (rozstęp, kwartyle)

- skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja)

4.4. Miary współzależności

- skale nominalne (współczynnik siły związku)

- skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana)

- skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona)

5. Podstawowe metody wnioskowania

5.1. Kryteria doboru testów statystycznych ze względu na:

hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności),rodzaj badanych cech,

typ rozkładu danych

5.2. Procedura wnioskowania statystycznego

- opis modelu populacji generalnej

- opis próby

- hipotezy statystyczne

- weryfikacja hipotez statystycznych (błędy I i II rodzaju, ryzyko błędu we wnioskowaniu)

- sformułowanie wniosku statystycznego

5.3. Testy istotności różnic

- cechy jakościowe (test porównywania częstości dla m prób niezależnych)

- cechy ilościowe (test Fischera dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób zależnych)

5.4. Testy niezależności

- skale nominalne (χ2 Pearsona dla m cech jakościowych)

- skale przedziałowe (test Studenta szacowania istotności współczynnika korelacji liniowej)

5.5. Testy zgodności.

- skale nominalne (test zgodności dwu rozkładów empirycznych - χ2)

6. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

Przedmiot daje studentom wiadomości i umiejętności potrzebne do zaplanowania, przeprowadzenia i opracowania wyników badań w pracy magisterskiej.

Zaliczenie na podstawie kolokwiów z wykładu i ćwiczeń, prac domowych. Każdy student musi zaliczyć platformę e-learningu: Opis statystyczny

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 27 h zajęć

Godziny pracy własnej studenta: 48 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 punkty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pilipczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.