Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Działania samorządowe na rzecz dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IP-2F-DSD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Działania samorządowe na rzecz dzieci
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (IP) interdyscyp. studia nad dziecińs. i prawami dziecka, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Akty prawne, rozporządzenia o pomocy społecznej. Przemoc wobec dziecka: ujęcie prawne i psychologiczne. Pomoc dziecku krzywdzonemu. Procedury postępowania instytucji, służb, organizacji, specjalistów sprawujących opiekę nad dzieckiem, pracujących na rzecz rodziny.

Procedura Niebieskiej Karty. Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie. Działania gminy, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych wobec dziecka. Rozwijanie bazy usługowej na rzecz dziecka (przedsiębiorczość).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie europejskie prawodawstwo do ochrony przed przemocą, prawa dzieci niepełnosprawnych, prawa dzieci migrantów. Zna akty prawne i działania organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych na rzecz dziecka.

Zna i rozumie założenia Deklaracji Praw Człowieka ONZ i Konwencji o Prawach Dziecka oraz praktyczne efekty ich oddziaływania i wdrażania.

Zna i rozumie specyfikę funkcjonowania instytucji zajmujących się wsparciem dziecka. Zna społeczne i kulturowe uwarunkowania dziecka.

Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, związanej z potrzebami dzieci.

Umiejętności

Potrafi identyfikować, diagnozować różne problemy dziecka i rodziny z zastosowaniem odpowiednich narzędzi diagnozy.

Potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi metodami narzędziami i w tym zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi w celu rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów dotyczących dziecka. Potrafi włączyć się do zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się ochroną praw dziecka. Potrafi pracować w grupie roboczej zespołu z konkretną rodziną.

Potrafi skutecznie komunikować się z lekarzami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny w perspektywie lokalnej i ponadlokalnej. Uczestniczy w zespołach, projektach badawczych i praktycznych z zakresu wsparcia dziecka i rodziny.

Potrafi samodzielnie planować i realizować działania na rzecz dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym, jak również współdziałać w planowaniu i realizacji tych zadań. Potrafi wykorzystać swoją wiedzę w praktyce.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznego spojrzenia na różnorodne działania samorządów lokalnych na rzecz dziecka, na konflikty i sprzeczności interesu różnych grup i środowisk.

Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, wobec dziecka, rodziny, instytucji działających na rzecz dziecka, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego dziecka. Staje zawsze w obronie dziecka, odpowiedzialnie wypełnia zobowiązania społeczne wobec dziecka, rodziny oraz środowiska szkolnego.

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli pedagoga zajmującego się dzieckiem z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.