Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Autoprezentacja i praktyka wystąpień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-3F-APP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Autoprezentacja i praktyka wystąpień publicznych
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. (EP) edukacji artystycznej w zakr. sztuk plast., (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie w podstawy komunikacji-autoprezentacji. Praca indywidualna oraz praca grupowa. Ocena aktywności na zajęciach, pracy w grupie, obserwacji. Ocena autoprezentacji multimedialnej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Nauczyciel w procesie komunikacji − autoprezentacja, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych. Komunikacja niewerbalna. Sztuka wykładania i praktyka wystąpień publicznych. Celowość i sposoby wykorzystywania metod teatralnych i parateatralnych w pedagogice i arteterapii, świadomość własnego ciała, praca głosem. Analiza i praktyka wybranych aspektów warsztatu aktorskiego z uwzględnieniem aspektów etycznych.

Literatura:

Apps J., Głos perswazji: jak mówić aby inni nas słuchali, Warszawa 2011.

Blein B., Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Warszawa 2010.

Grad W., Zacznij od siebie!: sztuka efektywnej komunikacji, Warszawa 2011.

Jabłonowska L.,Wachowiak P., Winch S., Prezentacja profesjonalna: teoria i praktyka, red., Warszawa 2008.

Kochanek M., Pojedynek na słowa: techniki w publicznych sporach, Kraków 2012.

Lewandowska-Tarasiuk E., , Sztuka wystąpień publicznych czyli jak zostać dobrym mówcą, Warszawa 2006.

Żurek E., Sztuka wystąpień, czyli jak mówić, by osiągnąć cel, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student w podstawowym zakresie zapoznał się z warsztatem aktorskim, technikami teatralnymi i parateatralnymi.

Student ma elementarną wiedzę o metodyce wystąpień publicznych, prowadzeniu warsztatów i treningów, w odniesieniu do różnych środowisk i grup społecznych. Potrafi określić i scharakteryzować praktyczne aspekty wystąpień publicznych.

Zna i rozumie metody porozumiewania się w celach dydaktycznych, w szczególności: znaczenie języka jako narzędzia pracy nauczyciela: problematykę pracy z uczniami z ograniczoną znajomością języka polskiego, metody porozumiewania się w celach dydaktycznych - sztukę wykładania i zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów, praktyczne aspekty wystąpień publicznych – poprawność językową, etykę języka, etykietę korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz zagadnienia związane z emisją głosu – budowę, działanie i ochronę narządu mowy i zasady emisji głosu.

Umiejętności

Student potrafi organizować grupy zadaniowe, kierować nimi i przyjmować w nich różne role.

Potrafi posługiwać się zgodnie z zasadami aparatem emisji głosu.

Poprawnie i świadomie operować ciałem (ekspresyjność, wchodzenie w rolę, elementy pantomimy i warsztatu aktorskiego).

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności jako przyszłego nauczyciela, rozumie konieczność doszkalania się, odczuwa potrzebę dalszego rozwijania i poszerzania umiejętności w zakresie autoprezentacji i technik parateatralnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia w grupie, scenki, konwersatorium, projekcja dramatyczna, praca z ciałem, transformacja, prezentacja na tle grupy autorskich warsztatów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Radwański
Prowadzący grup: Michał Rykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Radwański
Prowadzący grup: Michał Rykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Przygotowanie i zaprezentowanie w obecności innych studentów krótkiego wystąpienia publicznego przy wykorzystaniu wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć.

Pełny opis:

Nauczyciel w procesie komunikacji − autoprezentacja, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych. Komunikacja niewerbalna. Sztuka wykładania i praktyka wystąpień publicznych. Celowość i sposoby wykorzystywania metod teatralnych i parateatralnych w pedagogice i arteterapii, świadomość własnego ciała, praca głosem. Analiza i praktyka wybranych aspektów warsztatu aktorskiego z uwzględnieniem aspektów etycznych.

Zapoznanie się z zasadami wystąpień publicznych. Storytelling

Prezentacja dobrych i złych wystąpień, omówienie błędów w komunikacji

Praca nad prowadzeniem głosu, emisja, artykulacja, akcentowanie, świadomość skali głosu.

Gestykulacja, mowa ciała.

Zasady dress code, język debaty, prowadzenie spotkań, elementy warsztatu lidera.

Literatura:

1. Mark Leary Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji

2. wybór wystąpień publicznych dostępnych na www..youtube.com (Barack Obama, Tomasz Grodzki, Donald Tusk, adm. William McRaven)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

3. Paweł Tkaczyk Narratologia

4. Sergiusz Trzeciak Coaching marki osobistej czyli kariera lidera

5. Wolfgang Mentzel Mistrzowska retoryka. Sekrety przekonujących wystąpień

6. Kanał na youtube Kammel Czanel

7. mini ćwiczenia dla lektorów i pracujących głosem na kanale youtube Maciej Jabłoński -trener emisji głosu

Uwagi:

Metody dydaktyczne

Realizacja i prezentacja wystąpienia. Studiowanie literatury przedmiotu. Ćwiczenia prowadzone z metodami oglądowymi (pokazy multimedialne i publikacje). Konsultacje indywidualne bezpośrednie. Grupowe dyskusje nt. prezentowanego materiału, Spotkania przez MS Teams: /link do pobrania przez menu zespołu w Teams/

WYMAGANIA ZALICZENIOWE

Prezentacja wystąpienia

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 7

Przygotowanie się do egzaminu: 3

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, projektu autorskiego: 3

Inne formy: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Świercz-Wojteczek
Prowadzący grup: Michał Rykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Wprowadzenie w podstawy komunikacji-autoprezentacji. Praca indywidualna oraz praca grupowa. Ocena aktywności na zajęciach, pracy

w grupie, obserwacji. Ocena autoprezentacji multimedialnej

Pełny opis:

Nauczyciel w procesie komunikacji − autoprezentacja, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie. Porozumiewanie się w celach

dydaktycznych. Komunikacja niewerbalna. Sztuka wykładania i praktyka wystąpień publicznych. Celowość i sposoby wykorzystywania

metod teatralnych i parateatralnych w pedagogice i arteterapii, świadomość własnego ciała, praca głosem. Analiza i praktyka wybranych

aspektów warsztatu aktorskiego z uwzględnieniem aspektów etycznych.

Literatura:

Apps J., Głos perswazji: jak mówić aby inni nas słuchali, Warszawa 2011.

Blein B., Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Warszawa 2010.

Grad W., Zacznij od siebie!: sztuka efektywnej komunikacji, Warszawa 2011.

Jabłonowska L.,Wachowiak P., Winch S., Prezentacja profesjonalna: teoria i praktyka, red., Warszawa 2008.

Kochanek M., Pojedynek na słowa: techniki w publicznych sporach, Kraków 2012.

Lewandowska-Tarasiuk E., , Sztuka wystąpień publicznych czyli jak zostać dobrym mówcą, Warszawa 2006.

Żurek E., Sztuka wystąpień, czyli jak mówić, by osiągnąć cel, Warszawa 2004.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny zajęciowe: 15 godz.

Konsultacje z osobą prowadzącą zajęcia: 2 godz.

Praca indywidualna pod opieką prowadzącego zajęcia: 8 godz.

Praca własna studenta/ przygotowanie się do zajęć, lektury: 2 godz.

Zaliczenie w formie prezentacji/pod opieką prowadzącego: 2 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Świercz-Wojteczek
Prowadzący grup: Adam Rębacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Ołdak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)