Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski I - B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5001-ANG1-B2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski I - B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy
Jednostka: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.aps.edu.pl/studenci/lektoraty.aspx
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Wiedza

PC1_KK_W08 Zna podstawową terminologię obcojęzyczną z zakresu nauk pedagogicznych

PC1_KK_W10 Posiada wiedzę o kulturze krajów z danego obszaru językowego, którą zdobył na zajęciach

Umiejętności

PC1_KK_U10 Potrafi zrozumieć główne myśli w złożonych wypowiedziach np. prezentację, wykłady, program TV lub radiowy, o ile prezenter posługuje się językiem standardowym, mówi składnie i wyraźnie

PC1_KK_U10 Dokonuje syntezy wypowiedzi usłyszanej, porządkuje fakty oraz wykazuje wrażliwość na kontekst wypowiedzi pod względem stosowanego słownictwa i wyrażeń

PC1_KK_U10 Czyta ze zrozumieniem fragmenty współczesnych utworów literackich, opracowań naukowych ze swojej dziedziny pisanych prostym językiem, artykułów prasowych

PC1_KK_U10 Wyszukuje odpowiednie informacje z danej dziedziny w zasobach internetowych

PC1_KK_U10 Posługuje się i korzysta ze słownika monolingwalnego

PC1_KK_U10 Dysponuje wystarczająco szerokim słownictwem oraz posługuje się strukturami gramatycznymi i znajomością formy językowej aby stworzyć spójny i logiczny tekst, prosty esej, CV, list motywacyjny, list formalny i nieformalna

PC1_KK_U10 Wykazuje wrażliwość na rejestr języka i kontekst w stosowaniu słów i zwrotów

PC1_KK_U10 Przygotowuje prezentacje zgodne z konwencją, na tematy zawodowe i akademickie

PC1_KK_U10 W zakresie mówienia student:

- uczestniczy w dyskusji w której przedstawia własną argumentację, umie sformułować swoją opinie.

- prawidłowo stosuje zwroty i wyrażenia kolokwialne, podtrzymuje rozmowę, wyraża zgodność stanowisk lub sygnalizuje odmienne zdanie.

- stosuje wyrażenia sygnalizujące aprobatę, zdziwienie lub niedowierzanie.

- przygotowuje i wygłasza dłuższe wypowiedzi dotyczące tematów akademickich i zawodowych.

- prezentuje krótkie referaty związane z kierunkiem studiów i zainteresowaniami

PC1_KK_U08 Potrafi pracować w grupie, korzystając z informacji zdobytych na zajęciach

PC1_KK_U03 Jest świadomy własnego sposobu uczenia się i efektywnie go wykorzystuje

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)