Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4S-SCM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia miasta
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Socjologia miasta to bardzo zróżnicowana wewnętrznie dyscyplina; bada społeczne uwarunkowania rozwoju miast, zagadnienia przestrzeni społecznych, procesy urbanizacyjne, tworzenie wspólnot miejskich, miejskie style życia ale również symboliczne znaczenie miast.

Celem wykładu i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z problematyką socjologii miasta. Przedstawienie powiązań relacji organizacji przestrzeni i życia społecznego. Poruszenie problemów współczesnych miast zarówno metropolii jak i małych miasteczek. Zaznajomienie studentów z problematyką postrzegania i interpretacji przestrzeni społecznej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawową terminologię i teorie z zakresu socjologii miasta

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju socjologii miasta

Zna metody analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w przestrzeni społecznej (np. mapy problemów społecznych, mapy mentalne)

Ma podstawową wiedzę o człowieku jako jednostce przestrzennej

Posiada wiedzę o społecznych, gospodarczych i kulturowych uwarunkowaniach osadnictwa ludzkiego

Ma wiedzę o ewolucji ludzkiego osadnictwa i wyobrażeniach z nim związanych

Umiejętności

Potrafi analizować i poprzez odwołanie do zdobytej wiedzy proponować rozwiązania z zakresu problematyki socjologii miasta

Posiada umiejętność analizowania zjawisk społecznych zachodzących w przestrzeni miejskiej

Potrafi samodzielnie pozyskiwać wiedzę oraz interpretować informacje z zakresu socjologii miasta

Kompetencje społeczne

Rozumie znaczenie wiedzy z zakresu socjologii miasta

Potrafi kreatywnie wykorzystywać i łączyć zdobytą wiedzę

Ma świadomość potencjału kulturowego europejskich miast

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Bogumił
Prowadzący grup: Zuzanna Bogumił
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Egzamin ustny (odpowiednio sformułowane pytanie)

Pytania w trakcie zajęć;

Pełny opis:

Socjologia miasta to bardzo zróżnicowana wewnętrznie dyscyplina; bada społeczne uwarunkowania rozwoju miast, zagadnienia przestrzeni społecznych, procesy urbanizacyjne, tworzenie wspólnot miejskich, miejskie style życia ale również symboliczne znaczenie miast.

Celem wykładu i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z problematyką socjologii miasta. Przedstawienie powiązań relacji organizacji przestrzeni i życia społecznego. Poruszenie problemów współczesnych miast zarówno metropolii jak i małych miasteczek. Zaznajomienie studentów z problematyką postrzegania i interpretacji przestrzeni społecznej.

Literatura:

Castells Manuel, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2011.

Czekaj K., Socjologia szkoły chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, wyd. GWSH, Katowice 2007.

Goffman Erving, Zachowanie w miejscach publicznych, PWN, Warszawa 2008.

Grzeszczak Jerzy, Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, Warszawa 2010.

Hannerz Ulf, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, wyd. UJ, Kraków 2006.

Jałowiecki Bohdan, Szczepański Marek, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wyd. Scholar, 2010.

Jałowiecki Bohdan, Czy metropolia jest miastem?, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.

Kajdanek Katarzyna, Pomiędzy miastem a wsią, Nomos, Kraków 2011.

Mach Zdzisław, Niechciane miasta. Migracja i tożsamość społeczna, Universitas, Kraków 1998.

Malikowski Marian, Sławomir Solecki (wybór i redakcja), Socjologia miasta. Wybór tekstów, Wyd. WSP, Rzeszów 2001.

Rykiel Zbigniew (red.), Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych, , wyd. UR, Rzeszów 2008.

Szczepański Marek, „Miasto socjalistyczne” i świat społeczny jego mieszkańców, WUW, Warszawa 1991.

Węgleński Jan, Miasta Ameryki u progu XXI wieku, Scholar, Warszawa 2001.

Toporow Władimir, Miasto i mit, Gdańsk 2000.

Literatura uzupełniająca:

Castells Manuel, Kwestia miejska, PWN, Warszawa 1982.

Czyński Marek, Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań, wyd. PS, Szczecin 2006.

Hall Edward, Ukryty wymiar, MUZA, Warszawa 2003.

Jałowiecki Bohdan, Szczepański Marek, Majer Andrzej (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Scholar, Warszawa 2005.

Krajewski Marek, Wizualność miasta : wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Poznań 2007.

Majer Andrzej, Starosta Paweł, Wokół socjologii przestrzeni, WUŁ, Łódź 2004.

Majer Andrzej, Socjologia miasta, nowe dziedziny badań, WUŁ, Łódź 2007.

McLeod Hugh, (eds.), European Religion in the Age of Great Cities 1830 – 1930, Routledge, London and New York 1995.

Saryusz-Wolska Magdalena, Spotkania czasu z miejscem, WUW, Warszawa 2011.

Saskia Sassen, The Global City. New York, London, Tokyo, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2001.

Zeidler-Janiszewska, Pisanie miasta – czytanie miasta, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 1997.

Artykuły z numerów tematycznych czasopism: „Kultura i Społeczeństwo, nr 1/2005; „Kultura i Społeczeństwo” nr 2, 2009; „Konteksty” nr 1-2/2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)