Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wspieranie rozwoju zawodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-WRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspieranie rozwoju zawodowego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla V r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kszałcenia (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowy dla V r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi definiować pojęcie globalizacji i wymienić jej skutki dla pracy zawodowej oraz rozwoju człowieka.

Zna podstawowe ujęcia teoretyczne stosunku człowieka do pracy.

Potrafi opisać różnice międzypokoleniowe w funkcjonowaniu zawodowym, celach i motywacjach zawodowych.

Zna koncepcję edukacji ustawicznej oraz jej psychologiczne podstawy teoretyczne.

Zna podstawowe formy wspierania rozwoju zawodowego.

Potrafi odróżnić formy instytucjonalne od pozainstytucjonalnych, wymienić czym się różnią pod względem celów, praktyki postępowania, problemów etycznych.

Zna teoretyczne podstawy działania AC/DC, w szczególności teorię stosowanego w nich pomiaru i teorie błędów poznawczych w ocenach.

Zna rodzaje coachingu, umie je podzielić według celów, odbiorców, zamawiających, form pracy. Wie, czym jest coaching kariery i jak się go stosuje.

Zna koncepcję wiedzy utajonej, wie, jak się ją mierzy, interpretuje wyniki i jakie kroki podejmuje się przy jej kontroli.

Wie, czym są matryce kompetencji, jak powstają, potrafi wymienić podstawowe składowe matrycy i opisać drogę jej powstawania.

Wie, jak prowadzić badania nad tworzeniem matryc kompetencji.

Zna współczesne badania nad znaczeniem różnic indywidualnych dla funkcjonowania zawodowego w obszarze temperamentalnym, poznawczym, motywacyjno-emocjonalnym i metapoznawczym.

Umie wymienić i opisać stosowane współcześnie sposoby rozwoju indywidualnych zasobów (treningi, centra rozwoju itp.) oraz zna ich zmierzoną empirycznie skuteczność.

Wie, czym jest kultura organizacji, zna podstawowe teorie kultury organizacyjnej i umie określić ich zastosowanie do planowania kariery swojej i podwładnych.

Wie, jakie są podstawowe metody badań potrzeb rozwojowych i kształceniowych w organizacjach.

Umiejętności

Stosuje praktykę postępowania przy budowaniu AD i DC. Umie interpretować wyniki AC i DC.

Potrafi skonstruować i przeprowadzić pomiar wiedzy utajonej.

Umie zaplanować badanie potrzeb rozwojowych w organizacji i zaproponować plan kształcenia adekwatny do jego wyników.

Kompetencje społeczne

Ma rozeznanie w zagadnieniach etycznych doradcy zawodowego pracującego indywidualnie i na zlecenie pracodawców.

Jest świadomy znaczenia pracy w życiu człowieka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Pisemny test sprawdzający wiedzę (30 pytań: 20 pytań zamkniętych oraz 10 pytań otwartych)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. Omówienie treści programowych, założeń przedmiotu oraz wymagań dot. zaliczenia (02.12.2020 r.)

II. Pojęcie pracy w ujęciu nauk społecznych (02.12.2020 r.).

2.1. Synteza pojęć na gruncie psychologii, socjologii i pedagogiki.

2.2. Zmiana kontekstu funkcjonowania współczesnych organizacji.

2.3. Globalizacja i jej znaczenie dla stosunków pracy i rozwoju zawodowego człowieka

2.4. Konsumpcja a praca

2.5. Znaczenie pracy w życiu człowieka

III. Człowiek jako podmiot procesu rozwoju (09.12.2020 r.).

3.1. Rozwój człowieka w ujęciu nauk społecznych

3.2. Rozwój osobowy a rozwój zawodowy – próba syntezy

3.2.1. Pojęcie rozwoju zawodowego

3.2.2. Koncepcje rozwoju zawodowego

3.2.3. Rozwój zawodowy a kariera zawodowa

IV. Rozwój zawodowy w perspektywie edukacji ustawicznej (09.12.2020 r.)

4.1. Planowanie ścieżki kariery/rozwoju zawodowego

4.2. Formy rozwoju zawodowego i technologie umożliwiające ich realizacji

4.3. E-learning

V. Człowiek a wykonywanie pracy (16.12.2020 r.)

5.1. Kompetencje i kwalifikacje jako podstawa polityki personalnej

5.2. Sposoby rekrutacji pracowników

5.3. Analiza pracy

5.4. Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne

VI. Rola organizacji w kreowaniu środowiska sprzyjającego rozwojowi (16.12.2020 r.)

6.1. Kultura organizacyjna

6.2. Organizacja procesów pracy

6.3. Relacje przełożony – podwładny

VII. Rozwój pracownika w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi (13.01.2021)

6.1 Rozwój zasobów ludzkich jako element strategii organizacji

6.2. Rozwój pracownika jako proces kształtowania zasobów organizacji

VII. Strategie rozwoju zawodowego pracownika (formy, metody i narzędzia rozwoju zawodowego) (13.01.2021)

7.1. Metody on-the-job a metody off-the-job

7.2. Nowoczesne metody rozwoju zawodowego pracownika (coaching, mentoring, counelling)

7.3. Dialog motywujący w kreowaniu zmian w rozwoju kariery

VIII. Poradnictwo zawodowe i doradztwo organizacyjne (20.01.2021)

8.1. Działania profilaktyczne i interwencyjne

IX. Rozwój osobowy pracownika w obszarze rozwoju zawodowego (20.01.2021)

9.1. Procesy somoregulacji, czyli człowiek jako podmiot w środowisku pracy

X. Funkcjonowanie zawodowe w obszarze temperamentalnym, poznawczym, motywacyjno-emocjonalnym i metapoznawczym (20.01.2021)

XI. Zarządzanie zasobami ludzkimi (20.01.2021)

1. Badanie nastrojów

2. AC/DC jako narzędzie badania rozwoju pracowników

3. Empowerment

XII. Kryzysy i dysfunkcje w organizacji (27.01.2021)

XIII. Konflikty w miejscu pracy i zarządzanie konfliktami (21.01.2021)

XIV. Narzędzia wspomagające rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste (21.01.2021)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Becker-Pestka D., Kołodziej J., Pujer K. (2017), Rozwój osobisty i zawodowy. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wrocław: Wydawnictwo EXANTE.

Januszkiewicz K. (2009), Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia, Lódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.

Kot P., Grzesiuk K., Korulczyk T., (2017), Doradztwo kariery i doradztwo personalne. Podręcznik akademicki, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Lubrańska A., (2008), Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Ratajczak Z., (2008), Psychologia pracy i organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Bieniok H., (2004), Metody sprawnego zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Denejka A.,(2003), Zasoby ludzkie, planowanie i zarządzanie, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Drabik-Podgórna V. Podgórny M., (2016), Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jeruszka U., (2016), Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

McKay M., Davis M., Fanning P., (2019), Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk: Wydawnictwo GWP.

Wilczyńska M., Nowak M., Kućka J., Sawicka J., Sztajerwald K., (2013), Moc coachingu. Poznaj narządzia rozwijające umiejetnosci i kompetencje osobiste, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, rozmowa/dyskusja ukierunkowana;

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 30 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 45 godzin

Liczba ECTS: 3

link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1de4956951244ef1b40b95252e443625%40thread.tacv2/Wspieranie%2520rozwoju%2520zawodowego?groupId=3de8adad-55ba-4b93-a46a-e232b90bd804&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jasielska
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Pisemny test sprawdzający wiedzę (30 pytań: 20 pytań zamkniętych oraz 10 pytań otwartych)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. Omówienie treści programowych, założeń przedmiotu oraz wymagań dot. zaliczenia (02.12.2020 r.)

II. Pojęcie pracy w ujęciu nauk społecznych (02.12.2020 r.).

2.1. Synteza pojęć na gruncie psychologii, socjologii i pedagogiki.

2.2. Zmiana kontekstu funkcjonowania współczesnych organizacji.

2.3. Globalizacja i jej znaczenie dla stosunków pracy i rozwoju zawodowego człowieka

2.4. Konsumpcja a praca

2.5. Znaczenie pracy w życiu człowieka

III. Człowiek jako podmiot procesu rozwoju (09.12.2020 r.).

3.1. Rozwój człowieka w ujęciu nauk społecznych

3.2. Rozwój osobowy a rozwój zawodowy – próba syntezy

3.2.1. Pojęcie rozwoju zawodowego

3.2.2. Koncepcje rozwoju zawodowego

3.2.3. Rozwój zawodowy a kariera zawodowa

IV. Rozwój zawodowy w perspektywie edukacji ustawicznej (09.12.2020 r.)

4.1. Planowanie ścieżki kariery/rozwoju zawodowego

4.2. Formy rozwoju zawodowego i technologie umożliwiające ich realizacji

4.3. E-learning

V. Człowiek a wykonywanie pracy (16.12.2020 r.)

5.1. Kompetencje i kwalifikacje jako podstawa polityki personalnej

5.2. Sposoby rekrutacji pracowników

5.3. Analiza pracy

5.4. Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne

VI. Rola organizacji w kreowaniu środowiska sprzyjającego rozwojowi (16.12.2020 r.)

6.1. Kultura organizacyjna

6.2. Organizacja procesów pracy

6.3. Relacje przełożony – podwładny

VII. Rozwój pracownika w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi (13.01.2021)

6.1 Rozwój zasobów ludzkich jako element strategii organizacji

6.2. Rozwój pracownika jako proces kształtowania zasobów organizacji

VII. Strategie rozwoju zawodowego pracownika (formy, metody i narzędzia rozwoju zawodowego) (13.01.2021)

7.1. Metody on-the-job a metody off-the-job

7.2. Nowoczesne metody rozwoju zawodowego pracownika (coaching, mentoring, counelling)

7.3. Dialog motywujący w kreowaniu zmian w rozwoju kariery

VIII. Poradnictwo zawodowe i doradztwo organizacyjne (20.01.2021)

8.1. Działania profilaktyczne i interwencyjne

IX. Rozwój osobowy pracownika w obszarze rozwoju zawodowego (20.01.2021)

9.1. Procesy somoregulacji, czyli człowiek jako podmiot w środowisku pracy

X. Funkcjonowanie zawodowe w obszarze temperamentalnym, poznawczym, motywacyjno-emocjonalnym i metapoznawczym (20.01.2021)

XI. Zarządzanie zasobami ludzkimi (20.01.2021)

1. Badanie nastrojów

2. AC/DC jako narzędzie badania rozwoju pracowników

3. Empowerment

XII. Kryzysy i dysfunkcje w organizacji (27.01.2021)

XIII. Konflikty w miejscu pracy i zarządzanie konfliktami (21.01.2021)

XIV. Narzędzia wspomagające rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste (21.01.2021)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Becker-Pestka D., Kołodziej J., Pujer K. (2017), Rozwój osobisty i zawodowy. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wrocław: Wydawnictwo EXANTE.

Januszkiewicz K. (2009), Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia, Lódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.

Kot P., Grzesiuk K., Korulczyk T., (2017), Doradztwo kariery i doradztwo personalne. Podręcznik akademicki, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Lubrańska A., (2008), Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Ratajczak Z., (2008), Psychologia pracy i organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Bieniok H., (2004), Metody sprawnego zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Denejka A.,(2003), Zasoby ludzkie, planowanie i zarządzanie, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Drabik-Podgórna V. Podgórny M., (2016), Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jeruszka U., (2016), Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

McKay M., Davis M., Fanning P., (2019), Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk: Wydawnictwo GWP.

Wilczyńska M., Nowak M., Kućka J., Sawicka J., Sztajerwald K., (2013), Moc coachingu. Poznaj narządzia rozwijające umiejetnosci i kompetencje osobiste, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, rozmowa/dyskusja ukierunkowana;

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 30 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 45 godzin

Liczba ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Postek
Prowadzący grup: Sławomir Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Pisemny test sprawdzający wiedzę (30 pytań: 20 pytań zamkniętych oraz 10 pytań otwartych)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. Omówienie treści programowych, założeń przedmiotu oraz wymagań dot. zaliczenia

II. Pojęcie pracy w ujęciu nauk społecznych

2.1. Synteza pojęć na gruncie psychologii, socjologii i pedagogiki.

2.2. Zmiana kontekstu funkcjonowania współczesnych organizacji.

2.3. Globalizacja i jej znaczenie dla stosunków pracy i rozwoju zawodowego człowieka

2.4. Konsumpcja a praca

2.5. Znaczenie pracy w życiu człowieka

III. Człowiek jako podmiot procesu rozwoju

3.1. Rozwój człowieka w ujęciu nauk społecznych

3.2. Rozwój osobowy a rozwój zawodowy – próba syntezy

3.2.1. Pojęcie rozwoju zawodowego

3.2.2. Koncepcje rozwoju zawodowego

3.2.3. Rozwój zawodowy a kariera zawodowa

IV. Rozwój zawodowy w perspektywie edukacji ustawicznej

4.1. Planowanie ścieżki kariery/rozwoju zawodowego

4.2. Formy rozwoju zawodowego i technologie umożliwiające ich realizacji

4.3. E-learning

V. Człowiek a wykonywanie pracy

5.1. Kompetencje i kwalifikacje jako podstawa polityki personalnej

5.2. Sposoby rekrutacji pracowników

5.3. Analiza pracy

5.4. Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne

VI. Rola organizacji w kreowaniu środowiska sprzyjającego rozwojowi

6.1. Kultura organizacyjna

6.2. Organizacja procesów pracy

6.3. Relacje przełożony – podwładny

VII. Rozwój pracownika w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi

6.1 Rozwój zasobów ludzkich jako element strategii organizacji

6.2. Rozwój pracownika jako proces kształtowania zasobów organizacji

VII. Strategie rozwoju zawodowego pracownika (formy, metody i narzędzia rozwoju zawodowego)

7.1. Metody on-the-job a metody off-the-job

7.2. Nowoczesne metody rozwoju zawodowego pracownika (coaching, mentoring, counelling)

7.3. Dialog motywujący w kreowaniu zmian w rozwoju kariery

VIII. Poradnictwo zawodowe i doradztwo organizacyjne

8.1. Działania profilaktyczne i interwencyjne

IX. Rozwój osobowy pracownika w obszarze rozwoju zawodowego

9.1. Procesy somoregulacji, czyli człowiek jako podmiot w środowisku pracy

X. Funkcjonowanie zawodowe w obszarze temperamentalnym, poznawczym, motywacyjno-emocjonalnym i metapoznawczym

XI. Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. Badanie nastrojów

2. AC/DC jako narzędzie badania rozwoju pracowników

3. Empowerment

XII. Kryzysy i dysfunkcje w organizacji

XIII. Konflikty w miejscu pracy i zarządzanie konfliktami

XIV. Narzędzia wspomagające rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Becker-Pestka D., Kołodziej J., Pujer K. (2017), Rozwój osobisty i zawodowy. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wrocław: Wydawnictwo EXANTE.

Januszkiewicz K. (2009), Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia, Lódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.

Kot P., Grzesiuk K., Korulczyk T., (2017), Doradztwo kariery i doradztwo personalne. Podręcznik akademicki, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Lubrańska A., (2008), Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Ratajczak Z., (2008), Psychologia pracy i organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Bieniok H., (2004), Metody sprawnego zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Denejka A.,(2003), Zasoby ludzkie, planowanie i zarządzanie, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Drabik-Podgórna V. Podgórny M., (2016), Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jeruszka U., (2016), Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

McKay M., Davis M., Fanning P., (2019), Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk: Wydawnictwo GWP.

Wilczyńska M., Nowak M., Kućka J., Sawicka J., Sztajerwald K., (2013), Moc coachingu. Poznaj narządzia rozwijające umiejetnosci i kompetencje osobiste, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, rozmowa/dyskusja ukierunkowana;

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 15 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 25 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Postek
Prowadzący grup: Sławomir Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Pisemny test sprawdzający wiedzę (30 pytań: 20 pytań zamkniętych oraz 10 pytań otwartych)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. Omówienie treści programowych, założeń przedmiotu oraz wymagań dot. zaliczenia

II. Pojęcie pracy w ujęciu nauk społecznych

2.1. Synteza pojęć na gruncie psychologii, socjologii i pedagogiki.

2.2. Zmiana kontekstu funkcjonowania współczesnych organizacji.

2.3. Globalizacja i jej znaczenie dla stosunków pracy i rozwoju zawodowego człowieka

2.4. Konsumpcja a praca

2.5. Znaczenie pracy w życiu człowieka

III. Człowiek jako podmiot procesu rozwoju

3.1. Rozwój człowieka w ujęciu nauk społecznych

3.2. Rozwój osobowy a rozwój zawodowy – próba syntezy

3.2.1. Pojęcie rozwoju zawodowego

3.2.2. Koncepcje rozwoju zawodowego

3.2.3. Rozwój zawodowy a kariera zawodowa

IV. Rozwój zawodowy w perspektywie edukacji ustawicznej

4.1. Planowanie ścieżki kariery/rozwoju zawodowego

4.2. Formy rozwoju zawodowego i technologie umożliwiające ich realizacji

4.3. E-learning

V. Człowiek a wykonywanie pracy

5.1. Kompetencje i kwalifikacje jako podstawa polityki personalnej

5.2. Sposoby rekrutacji pracowników

5.3. Analiza pracy

5.4. Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne

VI. Rola organizacji w kreowaniu środowiska sprzyjającego rozwojowi

6.1. Kultura organizacyjna

6.2. Organizacja procesów pracy

6.3. Relacje przełożony – podwładny

VII. Rozwój pracownika w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi

6.1 Rozwój zasobów ludzkich jako element strategii organizacji

6.2. Rozwój pracownika jako proces kształtowania zasobów organizacji

VII. Strategie rozwoju zawodowego pracownika (formy, metody i narzędzia rozwoju zawodowego)

7.1. Metody on-the-job a metody off-the-job

7.2. Nowoczesne metody rozwoju zawodowego pracownika (coaching, mentoring, counelling)

7.3. Dialog motywujący w kreowaniu zmian w rozwoju kariery

VIII. Poradnictwo zawodowe i doradztwo organizacyjne (20.01.2021)

8.1. Działania profilaktyczne i interwencyjne

IX. Rozwój osobowy pracownika w obszarze rozwoju zawodowego

9.1. Procesy somoregulacji, czyli człowiek jako podmiot w środowisku pracy

X. Funkcjonowanie zawodowe w obszarze temperamentalnym, poznawczym, motywacyjno-emocjonalnym i metapoznawczym

XI. Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. Badanie nastrojów

2. AC/DC jako narzędzie badania rozwoju pracowników

3. Empowerment

XII. Kryzysy i dysfunkcje w organizacji

XIII. Konflikty w miejscu pracy i zarządzanie konfliktami

XIV. Narzędzia wspomagające rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Becker-Pestka D., Kołodziej J., Pujer K. (2017), Rozwój osobisty i zawodowy. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wrocław: Wydawnictwo EXANTE.

Januszkiewicz K. (2009), Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia, Lódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.

Kot P., Grzesiuk K., Korulczyk T., (2017), Doradztwo kariery i doradztwo personalne. Podręcznik akademicki, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Lubrańska A., (2008), Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Ratajczak Z., (2008), Psychologia pracy i organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Bieniok H., (2004), Metody sprawnego zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Denejka A.,(2003), Zasoby ludzkie, planowanie i zarządzanie, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Drabik-Podgórna V. Podgórny M., (2016), Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jeruszka U., (2016), Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

McKay M., Davis M., Fanning P., (2019), Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk: Wydawnictwo GWP.

Wilczyńska M., Nowak M., Kućka J., Sawicka J., Sztajerwald K., (2013), Moc coachingu. Poznaj narządzia rozwijające umiejetnosci i kompetencje osobiste, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, rozmowa/dyskusja ukierunkowana;

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 30 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 45 godzin

Liczba ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)