Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe aspekty życia rodzinnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-KAZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowe aspekty życia rodzinnego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kszałcenia (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowy dla IV r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozumie antropologiczną zmienność organizacji życia rodzinnego.

Porównuje pojęcia „rodziny” i wspólnoty plemiennej.

Zna podstawowe osiągnięcia amerykańskiej szkoły kultury i osobowości oraz znać podstawowe ujęcia rodziny w antropologii.

Rozumie historyczną zmienność form życia rodzinnego: znać pojęcie rodu, więzi krewniaczych, a także pojęcia takie, jak „duch domu”, „duch rodu”, duch rodziny” i in. oraz umie odnieść je do współczesnych psychologicznych i socjologicznych ujęć rodziny.

Analizuje teksty kultury współczesnej wychwytując historyczną i antropologiczną zmienność form życia rodzinnego (podejście dyskursywne).

Umiejętności

Opisuje konkretne wspólnoty plemienne, omawiane w klasycznych pracach z tego zakresu i specyfikę tworzenia i podtrzymywania więzi w ich obrębie.

Postrzega rodzinę współczesną w kontekście historycznym i antropologicznym.

Prezentuje i uzasadnia w sposób dojrzały własne stanowisko wobec kwestii dotyczących społecznej percepcji problemów rodzinnych.

Stosuje poznane kategorie do analizy bieżących zjawisk życia społecznego.

Kompetencje społeczne

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Melonowska
Prowadzący grup: Justyna Melonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin ustny. Studenci losują trzy pytania z listy zagadnień. Pytania otwarte i zamknięte.

W związku z epidemią następuje zmiana formy zaliczenia na zaliczenie przez prace pisemne. Oceny z poszczególnych prac złożą się na ocenę końcową (uśrednienie ocen cząstkowych).

15 czerwca 2020: oceny w usos. Możliwe omówienie prac pisemnych podczas indywidualnych konsultacji online.

Pełny opis:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do analizy obserwowanych przemian rozumienia rodziny i dyskusji tych zagadnień przy użyciu stosownego instrumentarium pojęciowego przez pogłębienie wiedzy o historycznej i kulturowej zmienności organizacji form życia rodzinnego. Takie podejście wynika z systemowego rozumienia rodziny. Absolwent kursu winien posiadać rozumiejącą orientację w bieżących wydarzeniach życia społecznego dotyczącego rodziny. Student jest zachęcany do takiego zajęcia stanowiska wobec obserwowanych kwestii, które zakłada wysoką kulturę argumentacyjną, klarowność wywodu oraz dobrą znajomość zróżnicowanych, w tym opozycyjnych, argumentów.

Zajęcia są próbą ułożenia mozaiki z różnych elementów, które w ciągu dziejów i uwzględniając zróżnicowane konteksty kulturowe wpływały na rodzinę i rozumienie jej roli. Podejmują zwłaszcza zagadnienia kultury zachodniej i kultur niezachodnich we współczesności w obszarze rodziny i relacji płci. Kontekstem teoretycznym jest systemowa teoria rodziny, która podkreśla kwestie otoczenia kulturowego w rozumieniu rodziny i pracy z nią.

Ogólny zakres tematyczny spotkań:

1. Możliwość antropologii historycznej (w ujęciu Gernota Böhme) na przykładzie historii incestu. Przemiany intymności i współczesnej rodziny w społeczeństwach zachodnich (Anthony Giddens).

2. Kultura chrześcijańska i rodzina. Rodzina w katolicyzmie.

3. Rodzina w islamie. Współczesne przemiany społeczeństw muzułmańskich, hipoteza alfabetyzacji.

4. Problem: Płeć, klasa, rasa a wspólnota ludzka. Zagadnienia: czy istnieje wspólnota doświadczeń ludzkich (kobiecych i męskich), przekraczających różnice klasy i statusu społecznego (Mary Roth Walsh).

Literatura:

9. 05. 2020 - zadania na maj przesłane mailem. W maju ukierunkowana lektura i omówienie pisemne kwestii kulturowych i historycznych w "Liście do nienarodzonego dziecka" Oriany Fallaci. W ramach spotkań 15, 22 i 29 maja następujące zadania:

Tydzień pierwszy - lektura pierwszego fragmentu "Listu".

Tydzień drugi - lektura drugiego fragmentu "Listu".

Tydzień trzeci - uzupełnienie tabeli, w której mają być zacytowane wypowiedzi ilustrujące problem kultury w "Liście...".

Termin przesłania wypełnionej tabelki, to 1 czerwca.

17.04.2020 – PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWEJ PRACY ZDALNEJ

Komunikacja przez pocztę mail.

1. Pierwsze zadanie dotyczyło zapoznania się w klasyczną definicją „obyczaju” (http://www.ptta.pl/pef/pdf/o/obyczaj.pdf) i odniesienia jej do kultury rodzinnej współczesnego Iranu na podstawie filmu „Rozstanie” w reż. Farhadiego. Podstawą analizy są zagadnienia ukierunkowujące pracę, pytania wymagające odpowiedzi pisemnej. Prace przyjęto. Informację zwrotną przekazano.

2. Drugie zadanie wymaga zapoznania się z filmem dokumentalnym „Kamienna cisza” i opracowania ukierunkowanej notatki analogicznie do zadania 1. Termin złożenia prac zostanie ustalony mailowo.

3. Możliwość indywidualnej pomocy i konsultacji dla osób, które chciałyby z nich skorzystać w celach związanych z wykonaniem w/w poleceń.

#

W czasie epidemii kontakt mailowy.

Aktualne zadania, to:

1. Obejrzeć irański film "Rozstanie" z 2011 roku, w reż. Asghara Farhadiego.

Film dostępny w Internecie. Zapoznać się z definicją obyczaju: http://www.ptta.pl/pef/pdf/o/obyczaj.pdf

2. Wykonać następujące zadania:

1. Pole problemowe: rodzina a obyczaj, prawo, religia.

a. Proszę zapoznać się z załączoną definicją obyczaju. Przestudiować ją, przemyśleć, poddać rozumnej krytyce, zapamiętać główne jej tezy.

b. Proszę obejrzeć film „Rozstanie” wynotowując obyczaje związane z kulturowymi uwarunkowaniami funkcjonowania rodziny. 5 przykładów

c. Poddać analizie relacje i interferencje obyczaju i religii w rozumieniu kwestii rodzinnych w filmie.

d. Poddać analizie relacje i interferencje obyczaju i prawa stanowionego w rozumieniu kwestii rodzinnych w filmie.

e. Poddać analizie relacje i interferencje obyczaju, religii i prawa stanowionego w rozumieniu kwestii rodzinnych w filmie.

2. Pole problemowe: role płciowe.

a. Scharakteryzuj podstawowe role kobiece w filmie. (Zdefiniuj rozumienie „roli” i jej funkcji w społeczeństwie).

b. Scharakteryzuj podstawowe role męskie w filmie.

3. Pole problemowe: relacje międzypokoleniowe.

a. Scharakteryzuj relacje międzypokoleniowe w filmie. Wynotuj twierdzenia i deklaracje dotyczące powinności członków rodziny względem siebie.

Poniższa literatura nie jest już aktualna ze względu na epidemię. Potrzebne materiały są grupie przesyłane.

Mead M. (1986). Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych (s. 25-237). Warszawa: PIW.

Roth-Walsh M. (2003) Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku. (s. 67-95). Warszawa: IFiS PAN.

Youssef C., Emmanuel T. (2009). Spotkanie cywilizacji. Kraków: wyd. UJ.

Literatura pomocnicza:

Khidayer E. (2012). Arabski świat. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Na zajęciach wykorzystywane są również materiały poglądowe ilustrujące historyczną i bieżącą dynamikę dyskusji o rodzinie.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Metoda podawcza, pokaz, dyskusja.

W czasie epidemii: ćwiczenia i zadania pisemne w oparciu o zadaną i przesłaną literaturę, praca na materiale video.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe – 30 godzin

Przygotowanie do zajęć – 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 25 godzin

Łączna liczba godzin aktywności - 75 godzin

LICZBA ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Melonowska
Prowadzący grup: Justyna Melonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin ustny. Studenci losują trzy pytania z listy zagadnień. Pytania otwarte i zamknięte.

Pełny opis:

ZAGADNIENIA DYSKUTOWANE:

1. Zagadnienia wstępne: pytanie o naturę ludzką z perspektywy antropologii i historii, na tym tle zarysowana psychologia historyczna ze szczególnym uwzględnieniem problemu rodziny i obyczaju.

2. Incest: ujęcie historyczne. Przejście od kwestii historycznych do psychologicznych (casus Christine Angot w perspektywie psychologii historycznej).

3. Rodzina w kulturze islamu.

4. Rodzina w kulturze żydowskiej.

5. Rodzinna – obyczaj – prawo w kulturze perskiej.

6. Konfucjanizm jako podstawa moralności w Chinach.

7. Płeć, rasa i klasa społeczna – znaczenie ich „intersekcji” w odniesieniu do życia rodzinnego i ról społecznych.

8. Rodzina a „homo ludens” – pytanie o grę, zabawę i mit w praktykach rodzinnych (z odniesieniem do badań psychologicznych).

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Dymkowski M., Z rozważań psychologa o myśleniu historycznym, Historyka. Studia Metodologiczne Historyka, T. XLIII, 2013, s. 5-17.

Fox-Genovese E., Scarlett O'Hara: The Southern Lady as New Woman,

American Quarterly, Vol. 33, No. 4 (Autumn, 1981), pp. 391-411.

Herman E., Supervising Spoiled Selfhood: Inquiry and Interpretation in the History of Modern American Child Adoption, Osiris, Vol. 22, No. 1, The Self as Project: Politics and the Human Sciences (2007), pp.158-179.

Krasnowolska A., Konformizm i bunt w kulturze i literaturze Iranu, w: J. Danecki, J. Flis (red.) Wartości Wschodu i Zachodu. Spotkania cywilizacji, Universitas, Kraków 2005, ss. 135-148.

Kunstler J.M., Konfucjanizm jako podstawa moralności w Chinach, w: J. Danecki, J. Flis (red.) Wartości Wschodu i Zachodu. Spotkania cywilizacji, Universitas, Kraków 2005, ss. 109-134.

Prostko – Prostyński J. (2011) Uwagi o zakazie incestum na karolińskich synodach IX wieku. W: Stawoska-Jundziłł B. (red). Kultura, edukacja, rodzina, gender studies. T. 2. Bydgoszcz: wyd. UKW (brak stron).

Problem zróżnicowania: czy rasa, klasa społeczna i płeć kulturowa odgrywają porównywalne role w powstawaniu nierówności, w: M. Roth-Walsh (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku, wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003, s. 67-94.

Courbage Y., Todd E., Spotkanie cywilizacji, wyd. UJ, Warszawa 2009.

Zagórska W., Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo. Doświadczenie, funkcje psychologiczne, wyd. Universitas, Kraków 2004, ss. 21-76.

MATERIAŁY VIDEO:

Film dokumentalny „Kamienna cisza”, 2007, reż. K. Kopczyński

Film obyczajowy „Rozstanie”, 2011, reż. A. Farhadi

Film obyczajowy „Viviane chce się rozwieść”, 2014, reż. R. Elkabetz, S. Elkabetz

LITERATURA POMOCNICZA:

Borowska S., Ślub pod chupą, wyd. Pasca, Warszawa 2020.

Dymkowski M., Szkice psychologa o historii, Avalon, Warszawa 2020.

Dymkowski M., Wprowadzenie do psychologii historycznej, GWP, Gdańsk 2003.

Kołakowski L., Obecność mitu, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.

Misztal-Konecka J., Zakaz kazirodztwa w prawie rzymskim i prawodawstwie kościelnym (III – VI w.), Zeszyty Prawnicze (2011) 11/1, s. 215-233.

Pieniądz A., Kazirodztwo w społeczeństwie wczesnego Średniowiecza, Przegląd Historyczny (2007) 98/3, s. 351-367.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Metoda podawcza, pokaz, dyskusja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe – 30 godzin

Przygotowanie do zajęć – 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 25 godzin

Łączna liczba godzin aktywności - 75 godzin

LICZBA ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Justyna Melonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.