Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencka (dwutygodniowa, 80 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3P-WIK1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencka (dwutygodniowa, 80 godz.)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kszałcenia (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowy dla III r. PY; spec.: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Program dwutygodniowej (80 godzin) praktyki asystenckiej obowiązującej studentów III roku na stacjonarnych, jednolitych studiach magisterskich, na kierunku Psychologia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych APS, realizowanej w ośrodkach udzielających wsparcia w procesie rozwoju i funkcjonowania człowieka realizowana w okresie wakacyjnym (1.07.2018-30.09.2018)

Kierunek: Psychologia

Specjalność: Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE PRAKTYKI

Zgodnie z planem jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych, studentów III roku psychologii na specjalności Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia obowiązuje dwutygodniowa praktyka asystencka (wprowadzająca) w placówkach oświatowych, poradniach, stowarzyszeniach, fundacjach bądź instytucjach edukacyjnych, doradczych i badawczych, które oferują różne formy kształcenia oraz wspierania rozwoju osobistego i zawodowego.

Głównym celem praktyki jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości, zdobycie umiejętności psychologicznych i ukształtowanie kompetencji przydatnych w przyszłej pracy zawodowej psychologa.

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej procesu diagnostycznego oraz przebiegu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, psychoedukacyjnych, działań doradczych, szkoleniowych i/lub badawczych (realizowanych przez pracowników służb społecznych, pracowników różnych instytucji i organizacji pozarządowych działających w sferze kultury, wychowania i niepełnosprawności oraz inny personel) powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

- pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków, poradni i placówek oferujących pomoc psychologiczną i zajmujących się szeroko pojętą psychoedukacją;

- zapoznanie się z zastosowaniem wiedzy z zakresu psychologii wychowawczej, społecznej, organizacji i pracy, rozwojowej i szkolnej w praktyce psychologicznej;

- zdobycie umiejętności współpracy/ nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z osobami pracującymi w miejscu odbywania praktyki;

- zapoznanie z charakterystyką klientów placówek udzielających profesjonalnego wsparcia w procesie rozwoju i funkcjonowania oraz kształcenia człowieka na wszystkich etapach życia;

- zdobycie wiedzy o metodach pracy psychologa w różnych środowiskach społecznych (w tym w środowisku szkolnym, rodzinnym, zawodowym, itd.).

II. ZADANIA DO REALIZACJI W TRAKCIE PRAKTYKI

W toku praktyki studenci mają następujące zadania do realizacji:

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem ośrodków zajmujących się działalnością edukacyjną (psychoedukacyjną), udzielających wsparcia w rozwoju osobistym i/lub zawodowym.

2. Zapoznanie się z trybem zgłaszania się klientów/osób objętych edukacją i/lub opieką psychologiczną do wyżej wymienionych placówek.

3. Zapoznanie się z podstawami programowymi realizowanymi w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem kwestii psychoedukacyjnych oraz wychowawczych bądź programami realizowanym przez fundacje, stowarzyszenia, poradnie czy instytucje doradcze i badawcze.

4. Obserwacja realizacji programów psychoedukacyjnych, promocyjnych, profilaktycznych, badawczych i/lub diagnostyczno-terapeutycznych.

5. Zapoznanie się z formami współpracy placówek oświatowych/szkoleniowych/doradczych i/lub terapeutycznych oraz z innymi instytucjami (poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami zdrowia psychicznego, ośrodkami pomocy społecznej, służbami miejskimi - strażą, policją, itd.).

6. Zaangażowanie się - w miarę możliwości i według wskazówek oraz w obecności pracownika placówki - w przygotowanie materiałów pomocniczych do pracy psychoedukacyjnej, terapeutycznej czy szkoleniowej oraz w wypełnianie dokumentacji psychologicznej według obowiązującej w placówce procedury (na przykład w tworzenie protokołów obserwacyjnych, danych z wywiadu, w analizę wyników testów psychologicznych, w ocenę skuteczności realizowanych programów/projektów).

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI

1. Praktyka trwa 2 tygodnie i jest realizowana w okresie wakacyjnym (od1 lipca 2018 do 30 września 2018 r). Student odbywa zajęcia w godzinach pracy placówki. Spędza w placówce średnio 8 godzin dziennie (w sumie liczba godzin zaliczających praktykę wynosi 80).

2. Każdym studentem w miejscu praktyk opiekuje się wyznaczony przez placówkę pracownik (opiekun praktyk w placówce). On też w zależności od stopnia złożoności realizowanego projektu, programu, czy interwencji określi formę kontaktu i uczestnictwa w spotkaniu z klientem/ osobą objętą opieką psychologiczną oraz charakter tej aktywności. Student może uczestniczyć w (a) fazie przygotowawczej, (b) realizacyjnej, dotyczącej wdrażania programu czy też prowadzenia interwencji i/lub w (c) fazie końcowej, dotyczącej ewaluacji oddziaływania i udzielania informacji zwrotnej.

3. Studenci:

- opracują wspólnie z opiekunem praktyk w placówce plan pobytu w ośrodku;

- sporządzą informacje o realizacji wszystkich zadań wymienionych w podpunktach 1-6, w ramach punktu II i odnotują to w „Dzienniku praktyk”.

4. Kontrolę nad przebiegiem praktyk studenckich sprawuje opiekun praktyk z ramienia uczelni. Sprawy sporne związane z przebiegiem praktyki, są rozstrzygane przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni oraz przez przedstawiciela placówki, w której student odbywa praktykę (opiekuna praktyk w placówce).

IV. OCENA I ZALICZENIE PRAKTYK

1. Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu praktyk, udokumentowane w „Dzienniku praktyk” bądź „Sprawozdaniu z odbytego wolontariatu/pracy”.

2. Student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki, opinię o jej przebiegu, które to informacje wpisuje - do „Karty Praktykanta APS” – opiekun praktyki w placówce.

W opinii o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem:

a. znajomości zadań realizowanych w miejscu praktyki przygotowania do zajęć;

b. umiejętności współpracy z personelem;

c. przejawianej obowiązkowości w realizowaniu zadań;

d. prowadzenia dokumentacji – dziennika praktyk.

3. Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez uczelnianego opiekuna praktyki wpisów do „Dziennika praktyk” lub „Sprawozdania z odbytego wolontariatu/pracy”, rozmowa ze studentem, a także informacje z „Karty Praktykanta APS”, które obejmują takie elementy jak:

a. ocena opisowa przebiegu praktyki dokonywana przez opiekuna praktyk w placówce;

b. ocena poziomu realizacji poszczególnych efektów kształcenia dokonywana przez opiekuna praktyk w placówce (na czterostopniowej skali od 2 do 5);

c. odbycie praktyk potwierdzone czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki.

4. Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk nie później niż w tydzień od ukończenia praktyk ale nie później niż na 2 dni przed zamknięciem protokołu zaliczeniowego w USOS.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Znajomość zadań realizowanych w miejscu praktyki

Umiejętności

- Współpraca z personelem

- Prowadzenie dokumentacji – dziennika praktyk

Kompetencje społeczne

- Przejawiana obowiązkowość w realizowaniu zadań

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Skolimowska
Prowadzący grup: Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Program dwutygodniowej (80 godzin) praktyki asystenckiej obowiązującej studentów III roku na stacjonarnych, jednolitych studiach magisterskich, na kierunku Psychologia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych APS, realizowanej w ośrodkach udzielających wsparcia w procesie rozwoju i funkcjonowania człowieka realizowana w okresie wakacyjnym (1.07.2018-30.09.2018)

Kierunek: Psychologia

Specjalność: Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE PRAKTYKI

Zgodnie z planem jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych, studentów III roku psychologii na specjalności Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia obowiązuje dwutygodniowa praktyka asystencka (wprowadzająca) w placówkach oświatowych, poradniach, stowarzyszeniach, fundacjach bądź instytucjach edukacyjnych, doradczych i badawczych, które oferują różne formy kształcenia oraz wspierania rozwoju osobistego i zawodowego.

Głównym celem praktyki jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości, zdobycie umiejętności psychologicznych i ukształtowanie kompetencji przydatnych w przyszłej pracy zawodowej psychologa.

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej procesu diagnostycznego oraz przebiegu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, psychoedukacyjnych, działań doradczych, szkoleniowych i/lub badawczych (realizowanych przez pracowników służb społecznych, pracowników różnych instytucji i organizacji pozarządowych działających w sferze kultury, wychowania i niepełnosprawności oraz inny personel) powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

- pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków, poradni i placówek oferujących pomoc psychologiczną i zajmujących się szeroko pojętą psychoedukacją;

- zapoznanie się z zastosowaniem wiedzy z zakresu psychologii wychowawczej, społecznej, organizacji i pracy, rozwojowej i szkolnej w praktyce psychologicznej;

- zdobycie umiejętności współpracy/ nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z osobami pracującymi w miejscu odbywania praktyki;

- zapoznanie z charakterystyką klientów placówek udzielających profesjonalnego wsparcia w procesie rozwoju i funkcjonowania oraz kształcenia człowieka na wszystkich etapach życia;

- zdobycie wiedzy o metodach pracy psychologa w różnych środowiskach społecznych (w tym w środowisku szkolnym, rodzinnym, zawodowym, itd.).

II. ZADANIA DO REALIZACJI W TRAKCIE PRAKTYKI

W toku praktyki studenci mają następujące zadania do realizacji:

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem ośrodków zajmujących się działalnością edukacyjną (psychoedukacyjną), udzielających wsparcia w rozwoju osobistym i/lub zawodowym.

2. Zapoznanie się z trybem zgłaszania się klientów/osób objętych edukacją i/lub opieką psychologiczną do wyżej wymienionych placówek.

3. Zapoznanie się z podstawami programowymi realizowanymi w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem kwestii psychoedukacyjnych oraz wychowawczych bądź programami realizowanym przez fundacje, stowarzyszenia, poradnie czy instytucje doradcze i badawcze.

4. Obserwacja realizacji programów psychoedukacyjnych, promocyjnych, profilaktycznych, badawczych i/lub diagnostyczno-terapeutycznych.

5. Zapoznanie się z formami współpracy placówek oświatowych/szkoleniowych/doradczych i/lub terapeutycznych oraz z innymi instytucjami (poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami zdrowia psychicznego, ośrodkami pomocy społecznej, służbami miejskimi - strażą, policją, itd.).

6. Zaangażowanie się - w miarę możliwości i według wskazówek oraz w obecności pracownika placówki - w przygotowanie materiałów pomocniczych do pracy psychoedukacyjnej, terapeutycznej czy szkoleniowej oraz w wypełnianie dokumentacji psychologicznej według obowiązującej w placówce procedury (na przykład w tworzenie protokołów obserwacyjnych, danych z wywiadu, w analizę wyników testów psychologicznych, w ocenę skuteczności realizowanych programów/projektów).

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI

1. Praktyka trwa 2 tygodnie i jest realizowana w okresie wakacyjnym (od1 lipca 2018 do 30 września 2018 r). Student odbywa zajęcia w godzinach pracy placówki. Spędza w placówce średnio 8 godzin dziennie (w sumie liczba godzin zaliczających praktykę wynosi 80).

2. Każdym studentem w miejscu praktyk opiekuje się wyznaczony przez placówkę pracownik (opiekun praktyk w placówce). On też w zależności od stopnia złożoności realizowanego projektu, programu, czy interwencji określi formę kontaktu i uczestnictwa w spotkaniu z klientem/ osobą objętą opieką psychologiczną oraz charakter tej aktywności. Student może uczestniczyć w (a) fazie przygotowawczej, (b) realizacyjnej, dotyczącej wdrażania programu czy też prowadzenia interwencji i/lub w (c) fazie końcowej, dotyczącej ewaluacji oddziaływania i udzielania informacji zwrotnej.

3. Studenci:

- opracują wspólnie z opiekunem praktyk w placówce plan pobytu w ośrodku;

- sporządzą informacje o realizacji wszystkich zadań wymienionych w podpunktach 1-6, w ramach punktu II i odnotują to w „Dzienniku praktyk”.

4. Kontrolę nad przebiegiem praktyk studenckich sprawuje opiekun praktyk z ramienia uczelni. Sprawy sporne związane z przebiegiem praktyki, są rozstrzygane przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni oraz przez przedstawiciela placówki, w której student odbywa praktykę (opiekuna praktyk w placówce).

IV. OCENA I ZALICZENIE PRAKTYK

1. Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu praktyk, udokumentowane w „Dzienniku praktyk” bądź „Sprawozdaniu z odbytego wolontariatu/pracy”.

2. Student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki, opinię o jej przebiegu, które to informacje wpisuje - do „Karty Praktykanta APS” – opiekun praktyki w placówce.

W opinii o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem:

a. znajomości zadań realizowanych w miejscu praktyki przygotowania do zajęć;

b. umiejętności współpracy z personelem;

c. przejawianej obowiązkowości w realizowaniu zadań;

d. prowadzenia dokumentacji – dziennika praktyk.

3. Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez uczelnianego opiekuna praktyki wpisów do „Dziennika praktyk” lub „Sprawozdania z odbytego wolontariatu/pracy”, rozmowa ze studentem, a także informacje z „Karty Praktykanta APS”, które obejmują takie elementy jak:

a. ocena opisowa przebiegu praktyki dokonywana przez opiekuna praktyk w placówce;

b. ocena poziomu realizacji poszczególnych efektów kształcenia dokonywana przez opiekuna praktyk w placówce (na czterostopniowej skali od 2 do 5);

c. odbycie praktyk potwierdzone czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki.

4. Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk nie później niż w tydzień od ukończenia praktyk ale nie później niż na 2 dni przed zamknięciem protokołu zaliczeniowego w USOS.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

1. Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu, udokumentowanych w „Dzienniku praktyk” bądź Sprawozdaniu z odbytego wolontariatu/pracy.

2. Student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki, opinię o jej przebiegu, które to informacje wpisuje do „Karty Praktykanta APS” opiekun praktyk w placówce. W opinii

o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem:

a. znajomości zadań realizowanych w miejscu praktyki przygotowania do zajęć;

b. umiejętności współpracy z personelem;

c. przejawianej obowiązkowości w realizowaniu zadań;

d. prowadzenia dokumentacji – dziennika praktyk.

Pełny opis:

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej procesu diagnostycznego oraz przebiegu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, psychoedukacyjnych, działań doradczych, szkoleniowych i/lub badawczych (realizowanych przez pracowników służb społecznych, pracowników różnych instytucji i organizacji pozarządowych działających w sferze kultury, wychowania i niepełnosprawności oraz inny personel) powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

- pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków, poradni i placówek oferujących pomoc psychologiczną i zajmujących się szeroko pojętą edukacją (psychoedukacją);

- zapoznanie się z zastosowaniem wiedzy z zakresu psychologii wychowawczej, społecznej, organizacji i pracy, rozwojowej i szkolnej w praktyce psychologicznej;

- zdobycie umiejętności współpracy/ nawiązywania i podtrzymywania kontaktów

z osobami pracującymi w miejscu odbywania praktyki;

- zapoznanie z charakterystyką klientów placówek udzielających profesjonalnego wsparcia w procesie rozwoju i funkcjonowania oraz kształcenia człowieka na wszystkich etapach życia;

- zdobycie wiedzy o metodach pracy psychologa w różnych środowiskach społecznych (w tym w środowisku szkolnym, rodzinnym, zawodowym, itd.).

Uwagi:

praktyka 80 godzin

kontakty z opiekunem praktyk 5 godzin

Przygotowanie do praktyk i przygotowanie dokumentacji - 10 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bartoszak
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.